jueves, 26 de junio de 2008

PATRIA (periódico nacionalista) 17 de julio de 1917

Crida als joves (Escrito tal cual)

Aquets son moments de gran conmoció, son hores de revolta espiritual, el mon roda i avança i les velles utopies sembla que's vagin a tornar realitats. En aquets moments, doncs, es precís que'ls joves hi portin tota la seva força renovelladora, perque'l cambi de les coses sigui mes pur; mes essencial.
La llibertat del mon havía estat cercada fins avui en el terreny de l'home abstracte, l'ideal aconseguit per la Revolució Francesa no fou pas complert: avui se sap que la llibertat individual no es prou viva sino va acompanyada de la llibertat col·lectiva dels pobles. Per ço les velles nacionalitats de la Europa civil i cristiana ressorgeixen potents: es la Irlanda, es la Polonia, es la Ucrania, es la Lituania, son els vells irredentistes que tambe renaixen. També es la nostra Catalunya que reviu, també son els nostres aliats d'Euskadi els que afirmen el seu nacionalisme.

Ara es l'hora de la gran justicia, de la gran guerra ha capgirat tots els valors. I tot junts fent camí amb les grans idealitats del socialisme estatal, fa també sa vía ascendent el nacionalisme de tots els pobles de la terra.

Fora una vergonya, doncs, joves de Terrassa, que ara visquessiu sense ideals, car pobres i miserables devindrieu i devindria també pobre i coquina la nostra ciutat. Foragitèu del vostre esperit tot ço que sigui marasme i quietut, car val mes en aquesta hora una estridència plena de passió, que una quieta conformitat amb les grans injusticies.

Per la vostra llibertat; per deslliurar el vostre esperit; per la redempció de la nostra Catalunya; pels carácters essencials d'aquesta Nació; pel llenguatge, quina llibertat val tant con la llibertat complerta del vostre pensament car amb altre medi d'expressió que us sia imposat no fora complerta ni difinitiva.
Inscriviu-vos a les llistes de la nova Juventut Nacionalista, car si n'aquets moments desertessiu del lloc d'honor, la vostra covardia valdría tant com una traició a la vostra Patria.

Per a inscripcións dirigir-se a l'estatge de l'Associació Nacionalista.

Terrassa 15 de juliol de 1917

J. Humet Vallés, Ramón Mañá, Francesc Biosca, R. Vancells Benet, Pau Aymerich, Marcelino Pou, Josep Durán, Francisco Muntaner, Alfons Ribas, Josep Vancells, Ll. Benet, Ignasi Casanovas, J. Pujol Roca, Guillem Galí, Josep Pou Montfort, J.M. Giralt, F. Ubach Daví, Ramón Freixa, Francesc Cristófol, Avelí Estrenger, Josep Benet, Salvador Salvatella, Pere Vives, J. Grifé, J. Colomer, Ll. Vancells i Ubach, J. Martí German, A. Freixa, Francesc Biosca, R. Freixa Mach, Miquel Tossas, (Segueixen les firmes)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducción al castellano

Llamamiento a los jóvenes

Estos son momentos de gran conmoción, son horas de revuelta espiritual, el mundo gira y avanza y las viejas utopias parece que se tornen realidades. En estos momentos, pues, es preciso que los jóvenes aporten toda su fuerza renovadora, porque el cambio de las cosas sea más puro; más esencial.

La libertad del mundo habia sido buscada hasta hoy en el terreno del hombre abstracto, el ideal conseguido por la Revolución Francesa no fue completo: hoy se sabe que la libertad individual no es lo suficientemente viva si no va acompañada de la libertad colectiva de los pueblos. Por eso las viejas nacionalidades de la Europa civil y cristiana resurgen potentes: es Irlanda, es Polonia, es Ucrania, es Lituania, son viejos irredentistas que también renacen, tambiés es nuestra Catalunya que revive, también son nuestros aliados de Euskadi que afirman su nacionalismo.

Ahora es la hora de la gran justicia; la gran guerra a cambiado todos los valores. Y juntos haciendo camino con los grandes ideales del socialismo estatal, hace también su via ascendente el nacionalismo de todos los pueblos de la tierra.

Seria una vergüenza, pues, jóvenes de Terrassa, que ahora vivierais sin ideales, ya que pobres y miserables os volveriais y se volveria pobre y miedosa nuestra ciudad. Expulsad de vuestro espíritu todo lo que sea marasmo y quietud, pues más vale que en esta hora una estridencia llena de pasión, que una quieta conformidad con las grandes injusticias.

Por vuestra libertad, para librar vuestro espiritu, por la redención de nuestra Catalunya, por caracteres esenciales de nuestra Nación, por el lenguaje, que libertad vale tanto como la libertad completa de vuestro pensamiento pues con otro medio de expresión que os fuera impuesto no seria completa y definitiva.

Inscribiros a las listas de la Nueva Juventud Nacionalista, pues si en estos momentos desertarais del lugar de honor, vuestra cobardía valdría tanto como una traición a vuestra Patria.

Para inscripciones dirigirse al stand de la Associació Nacionalista.

14 de julio de 1917

(Sigue la lista de nombres y firmas)

No hay comentarios: