domingo, 31 de mayo de 2020

El Diluvio, edición del 13 de agosto de 1.936, pág. 3


Por la policía fueron detenidos como supuestos complicados en el pasado movimiento revolucionario, Pedro Sabaté Curto exalcalde de Badalona durante la dictadura, y el vecino de Tarrasa Felipe Barrios Izquierdo.

El Dia, edició dijous 13 d’agost de 1.936, pàg. 3


LA PRÓXIMA COMPLETACIÓ DEL NOSTRE AJUNTAMENT.

Els llocs de consellers del nostre Ajuntament, vacants per la destitució de la minoria afecta al moviment contra el règim, sembla que van a ésser proveïts immediatament, tal com ja s'ha fet en molts pobles de Catalunya, d’acord amb el decret recent de la Generalitat.

Hom espera nomes la designació de representants que han de fer els partits polítics i socials que han estat invitats a formar part de la minoria que va a crear-se.

LA GUARDIA CIVIL.

Durant el dia d'avui, s’ha notat novament als portals dels edificis dels bancs i altres llocs oficials, la presència de números de la Guàrdia Civil, que hi prestaven l'acostumada guàrdia.

RÀDIO TERRASSA I LA SEVA EMISSORA INTERVINGUTS PER L'AJUNTAMENT.

En espera del que procedeixi decidir, l'Ajuntament ha intervingut l'emissora local del "Ràdio Terrassa" per tal que pugui estar més al servei de l'autoritat en profit de la croada contra el feixisme.

EMPLEATS DE LA TELEFÒNICA READMESOS.

El nostre amic, militant d'Esquerra Republicana, Pere Foix, delegat-interventor de la Generalitat a la Telefònica, ha fet importants gestions que s’han vist afavorides per l'èxit més rotund, per tal que la direcció de la companyia, a Madrid, acceptés els represaliats per la vaga del 1.931, els quals, des d'abans d'ahir es poden considerar novament com a empleats.

Com a adscrits que eren a la Central de Terrassa, han estat readmesos els obrers Francesc Medina i Quintana i Lluís Segura i Lucas.

NOIET MOSSEGAT PER UN GOS.

Ahir, a dos quarts de dues de la tarda, ei noiet de 8 anys. Marian Reverter, que viu a Can Amat de Les Fonts, va ésser mossegat a ambdues cames, per un gos d'aquella masia.

El pacient fou traslladat tot seguit al Dispensari Mèdic de la nostra ciutat, on se li aplicaren les cures oportunes, podent retornar després al seu referit domicili.

SINDICATS QUE INGRESSEN A LA U. G. T.

Després de celebrades les corresponents assemblees generals d'associats, han acordat ingressar a la Unió General de Treballadors els següents Sindicats d'aquesta localitat.

El de la Metal·lúrgia ho acordà abans d'ahir, per 190 vots a favor i un en contra.

El de Fusters, després d'una votació que donà per resultat 83 vots a favor i 18 que votaren per la C.N.T.

El Sindical d'Obrers d'Arts Gràfiques també ho acordà en la reunió general d'ahir a la tarda, per 55 vots contra 13.

Front, 13 d’agost de 1.936, pàg 1


Una maniobra indignant!

La presó de Terrassa es prou segura per a guardar els feixistes.

A primeres hores d’aquesta matinada, obeint unes ordres que no sabem d’on han emanat, s’ha disposat el trasllat dels presos feixistes de Terrassa a la capital catalana.

No volem immiscuir-nos ara, a analitzar i denunciar el procés que ha seguit aquesta qüestió. Però, ens interessa d’una manera especial fer patent la nostra disconformitat amb aquest procedir. Els presos han estat traslladats per una suposada inseguretat de la seva situació, ja sia justificada per les condicions de l’edifici-presó o per altres motius. Les excuses que s’han esgrimit, són, al nostre entendre, estúpides. Els presos estaven segurs a Terrassa. Més encara, amb presos a la nostra ciutat, teníem la seguretat que els feixistes empresonats no podrien eludir les responsabilitats que els pertoquin en el present moviment feixista.

Ara, en canvi, per la manera com ha estat fet el trasllat, hem de creure forçosament en l’existència d’una maniobra que algú sap, certament, la finalitat que té.

Posem a la classe obrera de Terrassa en guàrdia, davant del procedir de certes autoritats locals. Els presos de Terrassa han estat traslladats sense l’acord previ del Comitè d’Enllaç Antifeixista. Això és un fet greu, que cal aclarir sense esperar. El P. O. U. M., ho demana. I creiem que la classe treballadora en massa, exigirà les explicacions necessàries. Per altra banda, creiem necessari aclarir encara, un altre aspecte de l’assumpte. Algú ha fet circular la nova que el nostre Partit havia donat autorització per efectuar aquest trasllat. No som amics d’actituds com aquestes. Però ens agrada que totes les nostres actuacions tinguin un to de responsabilitat. I sobretot, som partidaris de portar la nostra conducta a la llum pública, exposant els fets als treballadors que ens dipositen la seva confiança.

Per tot això hem de declarar que el P. O. U. M., NO HA AUTORITZAT EL TRASLLAT DE PRESOS i que és contrari  aquest fet, que algú, abusant de les seves prerrogatives, han portat a la pràctica.

L’única cosa que feu el P. O. U. M., és donar la conformitat a la sortida d’un autocar nostre, per posar-se al servei de l’Ajuntament d’acord amb la petició formulada pel Secretari de l’Alcalde. No tenim res més a dir. Després de l’exposició de fets, la classe obrera de Terrassa jutjarà a uns i altres.

PERO, QUE TOTHOM RECORDI UN PUNT FONAMENTAL, SOLAMENT EL COMITÈ D’ENLLAÇ ANTIFEIXISTA, TE PROU AUTORITAT PER A DISPOSAR DEL CURS DE LA VIDA DE LA NOSTRA CIUTAT.

AQUESTA ES LA POSICIÓ DEL P. O. U. M.!

sábado, 30 de mayo de 2020

El Dia, edició dijous 13 d’agost de 1.936, pàg. 2


COM S'HAN ORGANITZAT ELS SERVEIS MÈDICS DE LA CIUTAT.

L'Alcaldia local, desitjosa que !a ciutat compti amb un perfecte servei mèdic, ben organitzat i per tal d'oferir uns resultats excel·lents, en un cas de necessitat, encarregà al degà dels metges locals, senyor Trincheria, volgués encarregar-se de la creació d'uns equips de facultatius, en els diferents centres i lloc d'auxili mèdic, de la nostra localitat.

El senyor Trincheria, comptant amb la col·laboració dels metges de la nostra ciutat i alguns de la capital, formà en primer terme i per tal que actuessin a l'Hospital, uns equips quirúrgics a base de dos metges cirurgians, l'un dirigit pel doctor Ferrer, de Barcelona i l'altre, sota la direcció del doctor Tarrés, per tal que en qualsevol moment puguin aplicar els seus serveis en tots els casos que es presentin.

Aquests equips, estaran formals a més, amb els ajudants de què disposen correntment els referits doctors, per tal que, compenetrats com es troben entre ells, puguin oferir un rendiment més ràpid i eficient.

Un servei annex a aquest, i que és de la màxima importància, és el de les transfusions de sang, el qual ha estat encomanat al doctor Palet.

Aquest doctor, en previsió de qualsevol cas, rebrà tots els dies, de dos quarts de una, totes aquelles persones que ofereixin la seva sang, la qual els serà analitzada, en practicar el seu oferiment.

Aquestes ofertes es reben a la clínica de la Mútua d'Assegurances, col·laborant en aquest servei d'anàlisi i transfusions, les practicants senyoretes Avelina Vacarisses i Dolors Codina.

El senyor Trincheria, ha muntat igualment els serveis de guàrdia permanents, als següents centres :

Dispensari Mèdic: Servei de dia;

MATI

De 8 a 10. doctor Trincheria.
De 10 a 12, doctor Boada.
De 12 a 2, doctor Perellada.

TARDA

De 2 a 4, doctor Allué.
De 4 a 6. doctor Sala.
De 6 a 8, doctor Boya.

SERVEI DE NIT

Doctors Claveria i Trincheria.
Ajudant: senyor Elies.

De forma, doncs, que al Centre Mèdic, hi haurà un servei permanent, nit i dia.

A la Mútua d'Assegurances, hi haurà establert el següent servei:

MATÍ

De 8.30 a 10.30. doctor Claveria.
Pe 10.30 a 12.'30. doctor Palet.

TARDA

De 3 a 5, doctor Sanmartín (o Duran).
De 5 a 7, doctor Tarrés.

A l'Hospital:

MATÍ

De 10 a 12, doctor Ferrer.
De 12 a 1, doctor Maturana (Carles).
De 1 a 2, doctor Carrera.

TARDA

De 2 a 3, doctor Mundó.
De 4 a 6, doctor Guanyabens.
De 6 a 7, doctor Vinyals.
Do 7 a 8, doctor Domènec.

Faran servei nocturn a l’Hospital, els doctors Allué, Domènec i Duran.

A més, a l'Hospital, s'hi ha muntat un servei de Radiologia, a càrrec dels doctors Allué i Domènec, servei aquest. també de molta importància, que permetrà la pràctica de tota mena de radiografies, raigs X, etc., amb gran rapidesa.

Assenyalarem, finalment, que tots els metges locals estaran a disposició del públic, per als casos de Tocologia (parts).

ORDRE DE NO ABANDONAR EL TREBALL.

La C. N. T., sortint al pas d'una infundada alarma, ha donat una ordre, aquest migdia, que ha estat fixada en una pissarra, en el local de la Confederació, i que ha estat donada pel micròfon de Ràdio Terrassa, ordenant que tothom es reintegrés al treball, amb tota normalitat, car en alguna fàbrica s'havia interromput el treball.

TRASLLAT DE LES OFICINES DEL COMITÈ D'ENLLAÇ ANTIFEIXISTA.

Des d'avui, les diferents dependències del Comitè d' Enllaç Antifeixista local, han restat instal·lades al carrer de Francesc Macià 62 A, en la casa que havia pertangut a En J. Guardiola Ros.

ON POT EFECTUAR-SE L’ALLISTAMENT DELS COMPONENTS DE LES LLEVES DELS ANYS 1.934-, 1.935 I LLICENCIATS DEL 1.936.

El Comitè d'Enllaç Antifeixista de la nostra ciutat, conjuntament amb el Comitè de Milícies Comarcals de Barcelona, ha acordat instal·lar unes oficines d'allistament obligatori, de tots els components dels reemplaçaments corresponents als anys 1.934, 1.935 i corresponents als anys 1.934, 1.935 i

Aquestes oficines romandran instal·lades al carrer Francesc Macià, 62 A, i estaran obertes de 4 a 8 de la tarda.

EL CADÀVER D'UN ACCIDENTAT AL CEMENTIRI NOU.

L'ambulància de la Creu Roja, ha traslladat aquest matí al dipòsit municipal del Cementiri Nou, el cadàver de Francesc Vilanova i Alabard, mort en un accident automobilístic ocorregut prop de Granollers.

Sabem que les ambulàncies han acudit també, al lloc del fet, per tal de recollir altres tres ferits, un dels quals ha estat traslladat a Barcelona.

S'ignoren les causes que han motivat aquest desgraciat accident.

L’Acció, dijous 13 d’agost de 1.936 pàg. 2


OBLIGATORIA PRESENTACIÓ DE MINYONS DE LLEVES PASSADES.

Aquell Comitè d'Enllaç antifeixista ha acordat d’acord amb el Comitè de Milícies Comarcals de Barcelona instal·lar unes oficines d'allistament obligatori de tots els components del reemplaçaments del 1.935-1.935 i llicenciats del 1.936.

Oficines d’allistament: Francesc Macià, 62 A. Obertes de 4 a 8 tarda.

HA ESTAT INCAUTAT L’INSTITUT INDUSTRIAL.

El comitè d'Industria de la nostra ciutat, d’acord amb el Comitè d'Enllaç Antifeixista, s'ha incautat de l'edifici de l’Institut Industrial.

Alhora també s'ha incautat del nombrós fitxer controlador de I’ indústria a la nostra ciutat, com també d'altres importants coses existents en aquell local, i que són d'una excepcional importància en els moments actuals.

CONVOCATORIA DE L'ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS I TÈCNICS.

Es convoca a tots els socis de l’Associació d'Empleats i Tècnics a l'Assemblea general extraordinària, que tindrà lloc avui dijous dia 13, a les deu de la vetlla en el local de la «Unió Local de Sindicats», Sant Pere, 48, per tractar del següent ordre del dia:

«Orientacions sindicals a seguir després del manifest llançat al carrer per la C.N.T. i U.G.T.»
Donada la importància d'aquesta assemblea es prega l'assistència dels associats.

LES MORATÒRIES I LA RETIRADA DE DINERS DELS BANCS I CAIXES D’ESTALVIS.

En aclariment del que estableix l'última moratòria de la present setmana, cal advertir que es podran treure lliurement fins a 500 ptes., dels comptes corrents dels Bancs i fins a 200 de les Caixes d’Estalvi, sempre que l’interessat no hagi fet ús de les moratòries anteriors. Per tal d’arribar a les 1.000 o 450 que respectivament autoritza el Decret com a màxim, caldrà justificar la necessitat o peremptorietat de la inversió.

UN FALS RUMOR.

Com sigui que durant aquest migdia havien circulat diversos rumors per la nostra ciutat, en els quals es deia que s'havia declarat la vaga general a la nostra ciutat, la Confederació Nacional del Treball, ha fet radiar des de Ràdio Terrassa Ia següent nota:

«La Confederació Nacional del Treball no ha donat cap ordre d'atur, per tal com no hi ha motiu per tal mesura.

Aquell que hagi plegat, cal que es reintegri immediatament al treball».

Front, 12 d’agost de 1.936, pàg 1


Una nota del Comitè d'Indústria de Terrassa

A l'objecte de vetllar pel normal desenrotllament de la indústria local, i tenint en compte la fonda pertorbació que pateixen en els moments actuals totes les branques de l'economia i particularment la de producció, aquest Comitè, en virtut de les atribucions que li han estat conferides, ha resolt: 

Primer: Totes les cases proveïdores de matèries tèxtils radicades en aquesta Ciutat han d'enviar a aquest Comitè, i en el terme màxim de 48 hores, una relació signada per duplicat pel Comitè de Control de cada casa de totes les existències que tinguin actualment disponibles, amb especificació del lloc on es trobin aquestes matèries, amb detall de qualitat i número de cada una d'elles com així mateix l'estat d'elaboració.

Segon: Així mateix, totes les cases productores han d'enviar a aquest Comitè i en el mateix termini una relació igual d'acord amb les disposicions esmentades anteriorment.

Tercer: Entenent que hi ha una alteració en el cost dels articles en elaboració degut a la disminució de la jornada de treball i augment de salaris, queda terminantment suspesa la facturació o venda de tota mena d'articles elaborats fins i tant per aquest Comitè s'hagi estudiat i es resolgui el tant per cent que dintre l'escandall representen aquests augments.

En cada cas, però, i amb referència a articles elaborats amb anterioritat aquest Comitè, atorgarà els corresponents permisos de facturació prèvia informació.

Quart: S'autoritza a les cases productores, perquè puguin incloure en la relació de setmanals l'import del treball de transportistes i petits auxiliars de la indústria, com també despeses de timbres i efectes de comerç i altres necessaris per al bon funcionament de la mateixa, i sempre sota la responsabilitat del Comitè de Control.

viernes, 29 de mayo de 2020

El Dia, edició dimecres 12 d’agost de 1.936, pàg. 3


CONDICIONAMENT TERRASSENC.

Moviment comparatiu de matèries, entre el mes de juliol de l'any passat i igual mes d'aquest any:

Condicionar, llana rentada, 2.310 bales, 214.040 quilos; 1.074 bales, 104.003 quilos; llana pentinada, 83.024 bobines, 178.552 quilos; 17.579 bobines, 96.429 quilos; llana regenerada, 192 bales. 30.476 quilos; 202 bales, 28.451 quilos; Fil d'estam 1.987 caixes, 262.748 quilos; 1.031 caixes, 125.755 quilos; fil d'estam, 11.347 paquets, 66.591 quilos: 4.138 paquets, 23.484 quilos; Punxa, 525 bales, 45.994 quilos; 201 bales, 13.724 quilos; Desperdicis, 102 bales. 5,083 quilos: 39 bales, 2.823 quilos: Seda natural, 16 fardells, 464 quilos; 10 fardells 218 quilos: Tèxtils artificials: Pentinat, 221 bobines, 2,047 quilos; 311 bobines, 2,035 quilos; Desperdicis, 11 bales, 1.198 quilos; 47 bales, 3,769 quilos; Pesar diverses matèries, 73.491 quilos; 32,602 quilos. Pes total, 889.684 quilos; 432.993 quilos.

REUNIÓ DELS OBRERS I EMPLEATS DEL MUNICIPI.

El pròxim diumenge, a dos quarts d'onze del mati, l'Associació d'Empleats i Obrers del nostre Ajuntament i el districte de Terrassa, celebrarà una reunió general extraordinària, a la qual resten convocats tots els associats, sota el següent ordre del dia:

1.─ Aprovació de l’acta anterior.
2.─ Donar compte de les gestions fetes per la Directiva sobre la jornada de 40 hores i l'augment del 15 % en el sou.
3.—Proposició d'adhesió d'ingrés d'aquesta Associació a l'Associació d'Empleats i Tècnics d'aquesta ciutat.
4.—Proposicions generals.
5.─Precs i preguntes.

El Dia, edició dimecres 12 d’agost de 1.936, pàg. 2


LA POLICIA DETINGUÉ UN ELEMENT QUE ES CARTEJAVA AMB DESTACATS FEIXISTES ESPANYOLS.

Abans d'ahir, donàrem compte que la policia local havia, practicat un important servei, procedint a la detenció d'un subjecte que pel que semblava estava en relació amb destacats elements facciosos.

Aquest individu. es trobava refugiat a la nostra ciutat, feia ja alguns dies, a casa d'una seva amant i en anar, el proppassat dilluns, a agafar el tren dels F. F. C. G. de Catalunya, probablement amb la intenció de fugir, va ésser detingut i posat a disposició dels caps de la policia local.

Aquests varen sotmetre'l a diversos intensos interrogatoris, el resultat dels quals aleshores no donàrem a conèixer, com tampoc no ho farem ara per tal de no malmetre els treballs dels agents de l'autoritat.

Podem dir però que el detingut s'anomena Felip Barrios Izquierdo i segons s'ha després de les manifestacions que feu, mantenia correspondència amb destacats caps facciosos residents a diverses capitals espanyoles.

Les manifestacions que feu l’amant del mencionat individu, la qual també fou detinguda, sembla que corroboraren aquests càrrecs.

Enllestits els treballs de la policia local, aquesta ha posat el detingut a disposició de la de Barcelona, !a qual manté el referit detingut, empresonat.

MES SUBSCRIPCIONS PRO-VÍCTIMES DEL FEIXISME.

EI partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb la Joventut d'Esquerra "Estat Català", ha organitzat una subscripció a profit de les víctimes dels actuals successos.
Per tal que la subscripció tingui força èxit han estat repartits entre els militants gran nombre de fulls de subscripció.

A part d'altres subscripcions que sabem es van portant a terme i de les quals en donarem notícia així que tinguem confirmació oficial de les mateixes, el P. O. U. .M. en té oberta una que aconsegueix una xifra força important.

L’Acció, dimecres 12 d’agost de 1.936 pàg. 2


ELS ANTECEDENTS MORALS D'UN HOME TROBAT CADÀVER.

Ahir dèiem que en la carretera de Viladecavalls prop del trencall de can Tries havia estat trobat mort un home ja d'edat. la identificació del qual ens era desconeguda,

Informes posteriors ens diuen que ha resultat ésser Josep Comes i Posada, domiciliat al carrer del Pintor Torres.

Com a nota informativa respecte a la contextura moral d'aquest subjecte, direm que feia pocs dies havia estat lliurada al Jutjat d'Instrucció una denúncia contra ell per violació d'una nena, després d'un seguit d'actes immorals i d’intents de corrupció.

La família d'aquest sàtir el repudiava i l’avorria pels seus abominables costums.

EN FONTCUBERTA FOU TROBAT MORT.

Noticies directes de Castellbisbal ens confirmen una versió que fa dies sabíem però que per no haver-nos estat garantida d'una manera versemblant havíem deixat de recollir.

Se'ns diu que fa uns quinze dies fou trobat per les immediacions d'aquell poble, el conegut terrassenc, de filiació feixista, i de caràcter i procediments molt virulents, anomenat Eduard Fontcuberta, amb domicili a la carretera de Martorell, 125.

La macabra troballa fou sepultada, després dels tràmits Judicials en la fossa comú d'aquell Cementiri.

CADÀVERS DE CONCIUTADANS TROBATS A BARCELONA:

Aquest matí prop del delegat local d'Ordre Públic han estat fetes gestions per aconseguir fossin traslladats de Barcelona a Terrassa, els cadàvers dels conciutadans Joan Rusca, administrador que havia estat fa poc de la «Mútua d'Assegurances» i el seu fill Salvador.

Ambdós cadàvers estaven al dipòsit de l’Hospital Clínic, procedents de les immediacions de Barcelona on havien estat trobats.

El trasllat que es gestionava per indicació dels familiars dels difunts. no ha estat possible per les actuals circumstàncies.

«PAQUEIGS» A LES PROPÈRES MUNTANYES.

Aquests darrers capvespres. dels tocoms propers al Pantà del Guitart n'han sortit nodrits foc de fuselleria. Les explicacions més normals que es donen al cas son les de què els tiroteigs obeeixen a alguns intents de provocació o alarma fets per feixistes desesperats emboscats a muntanya.

Qui té el deure de fer-ho evitarà la repetició d'aquesta ostentació de trets, que no deixa d’ésser perillosa i covarda.

ELS CISTELLS ARA NO SERVEIXEN PER A PORTAR QUANTITATS IMPORTANTS.

Ahir fou detingut per les forces milicianes. que fan vigilància a l’estació del Nord, un home d'aquesta ciutat que per compte del seu amo tractava de treure una important quantitat en plata i paper, amaga al corn d'un cistell ple d'ous.

L'alcalde,, delegat d'Ordre Públic s’ha incautat del total de la quantitat, dels ous i del cistell. El culpable de l'evasió ha quedat detingut.

LA PRÒXIMA COMPLETACIÓ DEL NOSTRE AJUNTAMENT.

Els llocs de conseller del nostre Ajuntament, vacants per la destitució de la minoria afecte al moviment contra el règim, sembla que van a ésser proveïts  immediatament, tal com ja s’ha fet en molts pobles de Catalunya. d'acord amb el decret recent de la Generalitat.

Hom espera només la designació de representants que han de fer els partits polítics i socials que han estat invitats a formar part de la minoria que va a crear-se.

RADIO TERRASSA I LA SEVA EMISSORA INTERVINGUTS PER L'AJUNTAMENT.

En espera del que procedeixi decidir, l'Ajuntament ha intervingut l'emissora local del «Ràdio Club Terrassa» per tal que pugui estar més al servei de l’autoritat en profit de la croada contra el feixisme.

IMPORTANT DETENCIÓ.

Dilluns passat, quan anava a pujar en el tren dels F.F.C.C. de Catalunya fou detingut per la policia local un subjecte d'aspecte sospitós que anava acompanyat d'una dona extremadament maquillada.

Ambdós foren portats a la Comissaria de Policia, instal·lada accidentalment als baixos del nostre Ajuntament, i ací després de llargues i laborioses declaracions, es pogué saber que l'individu de referència, era un subjecte de marcat caire dretà, el qual àdhuc tenia correspondència amb el nefast Martínez Anido.

Com sigui que es considerà que la detenció era de gran importància, el subjecte que s’anomena Felip Baños i Izquierdo, fou traslladat a Barcelona, on sembla que ha fet importants declaracions.

Nosaltres ja estàvem assabentats d'aquesta important detenció, però no en donarem compte per tal de no interrompre les gestions de la policia.

jueves, 28 de mayo de 2020

La Veu de Catalunya, 11 d’agost de 1.936, pàg. 10 i 11


Els obrers de la majoria de les fàbriques i comerços, en cobrar els jornals lliuraren l’import íntegre del 15 per 100 d’augment, a favor de les famílies de les víctimes caigudes en el compliment del deure en la lluita contra el feixisme. Altres han obert subscripcions setmanals per a mentre duri l’actual situació, i destinades també al socors de les mateixes famílies.

Al camp local es disputaren un partit amistós els primers equips complerts del Club i el de l’Iluro de Mataró, campió de Catalunya de la segona categoria preferent.

Una enorme concurrència acudí a presenciar aquest encontre, la recaptació del qual va destinada a profit de les víctimes de la sublevació feixista.

Aquest partit acabà amb el següent resultat: Terrassa 5; Iluro de Mataró 3.

Ha començat a regir un nou horari als mercats, establert per la Ponència de Proveïments de l’Ajuntament. Els mercats romandran oberts de dos quarts de set a les onze del matí, del dilluns al divendres, i el dissabte només despatxaran de les vuit del matí a la una de la tarda.

L’emissora local «Radio Terrassa», d’acord amb el Comitè d’Enllaç Antifeixista, ha iniciat un servei radiofònic de socors, que funcionarà de dotze a una de la nit, per mitjà de l’esmentada antena. Podran fer ús d’aquest servei, tots els ciutadans que desitgin comunicar-se amb algun dels seus familiars absents.

Ha ingressat al quarteret municipal en qualitat de detingut, el ciutadà Francesc Cortés, industrial, per haver pronunciat paraules despectives per al règim.

Es reprengueren les sessions de cinema als locals Teatre Recreo, Teatre Alegria i Cinema La Rambla.

La Veu de Catalunya, 11 d’agost de 1.936, pàg. 10


El Centre Catalanista Republicà ha obert una llista a profit de les víctimes del feixisme, ensems que ha invitat les altres entitats, polítiques, esportives, d’espectacles etcètera a organitzar actes amb la mateixa finalitat.

Els familiars, amics i els sindicats locals on es formà la companyia local que s’afegí a les columnes de milicians catalans que han anat a alliberar els obrers de Saragossa, reben una nodrida correspondència d’aquests companys.

Totes les cartes, i especialment les darreres, acusen que tots es troben en excel·lent estat de salut.

A més, donen compte de l’heroica intervenció dels milicians terrassencs en tots els combats que han pres part. Sobretot, cal remarcar l’esperit lluitador d’aquests companys en l’atac que es feu a les portes de la localitat de Siétamo. Ells batallaren en tot moment al davant de les forces que volien entrar en aquell lloc, i ells foren els primers que entraren a Siétamo. Per cert que aquest gest per a poc els podia ésser funest, car com que la companyia entrà ben sola, degut a una maniobra de les forces rebels restaren envoltats per aquests i s’entaulà un fort tiroteig.

Sortosament l’arribada de reforços lleials liquidà la situació a favor dels compatricis, els quals, junt amb els elements de la columna republicana, entraren a la població.

Només han hagut de tornar d’aquell front dos militants, que reberen algunes ferides, sortosament de poca gravetat.

Un d’ells, Francesc Campoi, es troba hospitalitzat a Barcelona, en la que fou església de la Mercè, convertida ara en Hospital de Sang, i presenta una ferida a l’espatlla de poca importància

L’altra ciutadà rebé una ferida al peu, i es troba a casa seva, on acaba d’ésser-li guarida aquesta lesió.

El Diluvio, edición del 11 de agosto de 1.936, pág. 10


LAS MILICIAS :: CAMBIO DE DIRECCIÓN :: DETENCIÓN :: ESTRATAGEMA CRIMINAL :: INCAUTACIONES Y REQUISAS :: ACTUALIZACIÓN POLICÍACA :: HALLAZGO DE UN CADÁVER.

Continúan las milicias armadas prestando servicios de vigilancia y control, ayudando eficazmente a las autoridades en el mantenimiento del nuevo orden y de la tranquilidad ciudadana.

Ha reaparecido el periódico local titulado “El Día”, el cual había suspendido su publicación al estallar el movimiento fascista.

Dicho diario representaba la Lliga.

El jueves, ingresó en los calabozos de la Comisaría de esta ciudad el conocido elemento carlista José Orrit, a quien anteriormente a los hechos registrados había sido detenido por tenencia ilícita de armas.

Desde hace unos días se vienen recibiendo avisos telefónicos pidiendo el envío inmediato de milicianos a ciertos lugares, puesto que dichos avisos hablan de agresiones fascistas.

Pero como sea que dichas llamadas solamente se efectúan de noche, lis directivos acordaron no mandar a nadie, puesto que bien pudieran ser víctimas de una emboscada; y, efectivamente, los hechos han demostrado el aserto del mencionado acuerdo.

El jueves, por la noche, el teléfono pidió socorro, ya que, según él, los fascistas habían tiroteado un coche de milicianos, quienes estaban batiéndose en pleno campo por los alrededores de Olesa de Montserrat. Como fuera que a pesar de pedir aclaraciones a la alcaldía de dicha villa, nadie sabía de qué se trataba, todo el mundo quedó en sus lugares reforzándose, claro está, las guardias de las carreteras.

No lo hicieron así los compañeros de Vacarisas, y cuando un coche ocupado por los valientes campesinos del mencionado pueblo, se hallaron a unos kilómetros de Olesa, fueron objeto de violento tiroteo, resultando muerto uno de los camaradas de Vacarisas.

A la mañana siguiente dióse una batida por aquellos alrededores, sin hallar nada de particular.

No hay que decir cómo estarán los ánimos entre los milicianos de toda esta comarca.

El Municipio ha tomado el acuerdo de incautarse del Teatro Principal, para convertirlo en teatro Municipal, puesto que dicho escenario únicamente de un tiempo acá funcionaba en los días de gran solemnidad y solamente asistían los elementos monárquicos.

Los campesinos afiliados a la “Unió de Rabassaires” de la localidad, recogen por su cuenta la cosecha habida en las tierras que explotaban algunos señores que, temiendo las iras populares que ellos mismos han desencadenado, desaparecieron de esta ciudad.

La policía procede, sin ninguna contemplación, al cumplimiento de su deber, practicando registros domiciliarios a todos aquellos elementos que por su significación reaccionaria pudieran tener contacto con los elementos que siembran de miseria nuestro suelo, para defender los intereses de su egoísmo salvaje.

El viernes fue hallado un cadáver en las inmediaciones de Matadepera, que una vez identificado resultó ser Pedro Burés, quien se destacó por su fobia cuando la represión de los hechos del 6 de octubre, sirviendo de cicerón el tristemente célebre Negrete.