miércoles, 8 de julio de 2020

Front, 11 de setembre de 1.936, pàg 3


El camarada Amadeu Cahué, ferit! 

El nostre camarada Amadeu Cahué, membre del Comitè Executiu del P. O. U. M. i fins fa poc Secretari de la Unió Local de Sindicats, ha calgut ferit on una acció sobre Osca efectuada fa dies. 

En el mateix lloc que els companys Pedrola, Castells, Buil, Martí i González, trobaren la mort, al camarada Cahué caigué ferit.  

El camarada Cahué és un home d'una constitució física excel·lent. Esperem que la seva naturalesa forta, sabrà superar el defalliment produït per les ferides i que aviat el podrem comptar entre nosaltres.  

Sabem tot el que ha donat fins avui a l'organització i esperem que posarà novament, dintre de poc, tota la seva energia i tot el seu dinamisme a disposició del P. O. U. M. per la causa de la Revolució proletària en la qual tanta confiança té dipositada el nostre camarada.

La Veu de Catalunya, 11 de setembre de 1.936, pàg. 3


Al Teatre Alegria va celebrar una Assemblea la Unió Local de Sindicats (U.G.T.), per tractar del dictamen de ponències sobre controls de fàbrica, el qual fou aprovat íntegrament, llevat de tres esmenes.

En la part que feia referència a la discussió i aprovació de la ponència encarregada de la fiscalització i orientació dels Comitès de Control, l’Assemblea donà un vot de confiança a la Junta, a l’objecte que ella nomeni els individus que creguin aptes per a formar-la.

Avui, al Teatre Principal, se celebrarà un festival benèfic a profit de les Milícies Antifeixistes, en el qual es representarà l’obra teatral de J. Dicenta, «El senyor feudal», a càrrec d’un bon repartiment.

Donat el caire del festival, es de creure que l’ampla sala es veurà concorreguda.

Per tal que la Comissió organitzadora pogués celebrar aquesta funció teatral, la Fraternitat Republicana, a petició de l’esmentada comissió, ha ajornat una setmana el seu anunciat festival en el qual posarà en escena l’obra «Les delícies de la llar».

Ha marxat cap a València una comissió del Comitè de Proveïments, a l’objecte de gestionar la tramesa d’una partida de gallines, una altra de sucre i diversos articles.

Així mateix es troba a Terrassa una Comissió del Comitè de Proveïments valencià, la qual ha sostingut una llarga entrevista amb el Comitè local, amb el qual ha tractat de l’intercanvi de mercaderies entre una i altra població.

Telegràficament, el susdit Comitè local ha rebut des de la Granja de Torre Bonica una oferta de 1.000 robes de llanes.

Del canvi d’impressions que han sostingut els elements del Comitè de Proveïments i una comissió del Comitè del poble de Pomar del Cinca n’ha sortit l’acord que, a canvi d’un camió i càrrega de llanes, ells trametran unes partides de farina.

La Comissió forana ha partit amb les mercaderies i, a finals de setmana, arribarà a Terrassa la partida de farina que trametran com a pagament.

A conseqüència de la manca d’ous frescos que es nota en el Mercat, el Comitè de Proveïments prohibeix en absolut la venda de gallines als pagesos de Terrassa i als particulars, sense un permís especial del susdit Comitè.

Als infractors els serà imposada una penyora de 200 pessetes, i els serà incautada l’aviram que posseeixin.

El Sindicat del Ram de la Construcció (C.N.T.) ha donat la nota següent:

«Aquest Sindicat, té a bé de fer saber a tot el poble de Terrassa i particularment als qui paguen lloguer i cens en general, que, fent-se càrrec el Sindicat de tots els lloguers d’aquesta ciutat, s’abstinguin de fer-los efectius tots els qui els paguin tant a procuradors com a particulars, fins segona ordre. En cas que aquest avís fos desatès pels interessats, s’hauran d’atendre a les sancions que aquest Sindicat cregui necessàries. ─ El Comitè Tècnic i Teòric del Sindicat de la Construcció (C.N.T.)»

Havent acudit a la Conselleria d’Assistència Social de l’Ajuntament de Terrassa diferents comerciants en període extemporani per la conversió de bons de queviures de l’extingida Junta d’Auxilis de la ciutat, després dels dos terminis donats amb l’antelació necessària als quals se’ls ha donat publicitat a la premsa i per mitjà de la ràdio local, aquesta Conselleria ha acordat concedir un termini, que finirà el dia 25 de l’actual, a l’objecte que tots els comerciants dels diversos rams d’alimentació posseïdors de Bons de la suprimida Junta d’Auxilis, passin per l’Oficina acostumada de la Casa Consistorial, a les hores de consuetud, per tal de fer-ne lliurament mitjançant el pagament del seu import. De no fer-ho així, quedaran sense efecte ni valor de cap mena els esmentats Bons i no podran fer cap reclamació pels perjudicis que el pugui causar aquesta determinació.

S’organitza activament una interessant vetllada per a demà, dissabte, a la nit, al Teatre Principal, a profit de les milícies populars.

Un seleccionat grup d’aficionats posarà en escena «Nuestra Natacha».

La segona part de la vetllada anirà a càrrec de la rondalla de Saragossa que vingué a la Olimpíada Popular.

El veïnat de la carretera de Rubí, tros comprés entre el carrer d’Escudé i el camp del Monumental, celebrà un concert a càrrec de la Rondalla del Centre Aragonès.

La recaptació d’aquest acte, juntament amb la produïda pel sorteig, ascendeix a 214’75 pessetes, les quals han estat lliurades a profit de les víctimes del feixisme.

A partir d’aquesta setmana, tots els milicians de Terrassa que prestin servei d’armes als diversos Comitès de la ciutat cobraran la setmanada única de 70 pessetes.

El Comitè d’Indústria de la localitat fa avinen a tots els industrials que cal que passin per les Oficines de l’esmentat Comitè a recollir les fulles de declaracions jurades d’inventari.

La Veu de Catalunya, 11 de setembre de 1.936, pàg. 3


Escola Industrial de Terrassa.

Es fa avinent a tots els alumnes de l’Escola Industrial de Terrassa la necessitat que tenen d’assistir a la reunió que tindrà lloc diumenge dia 13, a les deu del matí, al saló d’actes per tal de tractar assumptes de molt d’interès per als seus estudis.

martes, 7 de julio de 2020

L’Acció, divendres 11 de setembre de 1.936 pàg. 2


ESCOLA NOVA UNIFICADA ─ COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL.

No existint ordre en contra de cap mena, la Delegació d'aquesta comarca ha decidit que tots aquells centres docents de la mateixa, que no tinguin cap causa justificada que ho impedeixi, obrin el curs escolar de 1.936-37 en les mateixes dates en què ho feren el curs passat.

Dintre els vuit primers dies del curs, cada centre docent trametrà a aquesta Delegació la relació nominal dels alumnes matriculats i de les places que resten vacants.

FESTIVALS AL TEATRE PRINCIPAL.

Regna força expectació entre els ciutadans per a assistir al festival que aquest vespre tindrà lloc al Principat a profit de les Milícies.

La vetllada teatral està preparada per l'Agrupament de Germanor Víctimes Antifeixistes.

La magnífica obra «EI senyor feudal», serà representada per una bona selecció d'artistes amateurs terrassencs.

Demà vespre, també amb el mateix fi benèfic del d'avui, es celebrarà al mateix local, altre festival molt interessant, organitzat, pel Centre Aragonès. Serà representada per un grup de notables aficionats, l’obra de Casona «Nuestra Natacha» i com a fi de festa , un gran elenc d’artistes interpretarà cants i música regional.

L'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DAVANT EL MOMENT ACTUAL.

En mig dels termes doctrinals i tàctics amb què es produeixen els partits esquerrans i obrers en aquestes bores de lluita antifeixista, el nostre organisme polític havia romàs. fins ara, emmudit i expectant.

Diumenge vinent, però, a dos quarts d'onze del matí, la veu dels nostres dirigents s'adreçarà al poble des de la tribuna del Gran Price. Parlaran: Gassol, Pi i Sunyer i Casanoves. Presidirà l'acte Miquel Guinart, en representació de la Federació Comarcal de Barcelona-ciutat.

Malgrat la premura de temps amb què ha estat organitzat aquest important acte, tan decisiu en la vida pletòrica d'encerts del nostre Partit, són molts els esquerrans que al sol anunci d'aquest acte han decidit anar a Barcelona per escoltar-lo. Creiem que constituirà una gran caravana el nombre d'oients que hi assistirà.

NOU TINENT DE MILÍCIES.

Ha ascendit a tinent de milícies, adscrit a la columna Macià-Companys, el nostre company, militant d'Esquerra En Joan Ballet.

Encara que en aquests moments de perill les fórmules protocol·làries estiguin en desús, creiem a bé felicitar l'amic Ballet per l'ascens obtingut.

CONFIRMACIÓ D'UNA MORT AL FRONT!.

El camarada Camps Cap de la columna miliciana que actua a Tardienta, ha comunicat a l'alcaldia la mort de l'ex-guàrdia municipal Muñoz i Llop, donant alhora dades emocionants de la mort d'aquest.

Renovem a la vídua i família de l’heroic milicià la nostra més sentida condolença.

ALS CARBONERS PILERS.

El Comitè de Proveïment demana als carboners pilers que nomenin una comissió del seu Sindicat i que passin per les oficines d'aquest Comitè, doncs és necessari una entrevista per tal de parlar de l'abastiment de carbó per a la nostra ciutat.

ELS NOSTRES MILICIANS SON A ALCANYlÇ.

A diversos familiars dels milicians d'E.R.C adscrita a les columnes Macià Companys que es troben a Alcanyiç, els han arribat telegrames i cartes dels mateixos, comunicant que esperen el moment d'avançar cap al front i entrar en combat.

Per ara i tant, la seva salut és excel·lent, com rotunda i categòrica és la certesa que tenen en la victòria que han d'aconseguir.

Coratge i endavant, companys caríssims.!

El Dia, edició divendres 11 de setembre de 1.936, pàg. 2 i 3


LA DIADA DE L'ONZE DE SETEMBRE A LA NOSTRA CIUTAT.

Avui, amb motiu de la data històrica de l'Onze de Setembre, a la nostra ciutat, han vacat totes les Oficines oficials i també han onejat les banderes catalana i republicana en la totalitat d'edificis públics.

EL FESTIVAL D'AVUI AL TEATRE PRINCIPAL.

Aquesta nit, tindrà lloc al Teatre Principal la vetllada teatral organitzada per l'Agrupament de Germanor Víctimes Antifeixistes i a profit de les milícies.

"El senyor feudal", és l'obra que la selecció local d'artistes amateurs representarà.

EL FESTIVAL DEL CENTRE ARAGONÈS.

A dos quarts de deu de la nit de demà, dissabte, tindrà lloc al Teatre Principal l'anunciat festival del Centre Aragonès a profit de les Milícies Antifeixistes.

El programa consistirà, en primer lloc, amb la representació de l’aplaudidíssima obra "Nuestra Natacha", a càrrec del quadre escènic del Centre Obrer Aragonès de Barcelona.

Hi prendran part, a més la rondalla del Centre Aragonès i diversos elements valuosos que s'han ofert a col·laborar desinteressadament a la festa, el programa de la qual publicarem demà íntegrament.
PEL SUBMINISTRE DE CARBONS A LA CIUTAT.
Prega el Comitè local de Proveïments que una comissió autoritzada pel seu Sindicat de carboners pilers, passi el més prompte possible per les oficines de l'esmentat Comitè, a l'objecte de tractar extensament del Subministre de carbons a la ciutat.

NO MANCARÀ CARN DE CAP CLASSE A LA CIUTAT.

La mesura adoptada pel Comitè de Proveïments de racionar la venda de les diverses classes de carn, no obeeix a què en manqui, sinó por tal de seguir les previsions adoptades en altres poblacions de Calalunya.

Així mateix, el Comitè de Proveïments fa públic que sap on dirigir-se per tal de proveir-se de les mateixes.

CONAT D'INUNDACIÓ.

A conseqüència d'haver-se rebentat una grossa tuberia conductora d'aigua, aquest matí s'ha inundat part dels soterranis de l'edifici de les ex-Escoles Pies.

Per a desaiguar-los, ha estat necessari que hi acudis una de les bombes de Ca la Ciutat que ho ha aconseguit després d'una hora de continuat treball.

Ha estat tanta l'aigua treta dels esmentats soterranis que, durant una bona estona, els carrers de la Cisterna i del Doctor Cabanes s'han vist convertits en petits rierols.

ALTRA CAIGUDA.

També per haver sofert una caiguda a la via pública, en la tarda d'ahir rebé assistència facultativa al Dispensari, el noi de 10 anys, Manuel Fortes, domiciliat al carrer de Monistrol.
Sofria una forta contusió al costal dret.

ACCIDENT CASUAL.

A les vuit d’avui al matí, en baixar precipitadament del que conduïa per a portar la llet a casa d’un client el noi de 15 anys, Adelí Casas domiciliat al carrer de la Riba, 42, s’ha donat un cop al braç esquerre amb la porta del vehicle, produint-s’hi una forta contusió.

L’ha assistit el doctor Trincheria de torn al Dispensari Mèdic.

INFANT LESIONAT, EN CAURE.

El nen de 3 anys, Francesc Padrós, que viu al carrer de Mas-Adei, 53, ahir va produir-se fortes contusions en diverses parts del cos, en caure daltabaix d'una pallissa existent al seu domicili. Fou portat al Centre Mèdic, on va ésser, convenientment assistit pel doctor de torn.

NENA ATROPELLADA PER UN AUTO.

A la via pública, a les 6'10 de la tarda d'ahir, fou atropellada per un auto la nena de 7 anys. Dolors Estany i Fargas, habitant al carrer de Cervantes, sense número, qui resultà amb erosions al genoll esquerre, ferida contusa a la regió frontal i masegament general lesions que li foren curades al Dispensari Mèdic, pel doctor Claveria.

CONSTITUCIÓ DE LA F.E.T.E COMARCAL (U.G.T.).

La reunió anunciada per avui, es celebrarà demà, a les 7 de la tarda, en el saló d’actes de la Unió Local de Sindicats (U.G.T.) Milícies Catalanes, 48, (ex-Círcol Egarenc) sota el següent ordre del dia:

Nomenament de mesa de discussió.
Constitució de la Federació Comarcal de la F. E. T. E.
Nomenament de la Junta Directiva
Local on instal·lar la F. E. T. E. Comarcal.
Precs i preguntes.

A aquesta reunió hi són cridats tols els treballadors de l'ensenyança de Terrassa i Comarca.

LA JUNTA DEL SINDICAT DE TRANSPORTS (U.G.T.).

Com prèviament s’havia anunciat, a les set d'ahir a la tarda, varen reunir-se al local de la Unió Local de Sindicals, els del ram de Transports, a l'objecte de nomenar la seva Junta Directiva, que quedà constituïda així:

President, Vicenç Monzol.
Vice-president. Lluis Cortada,
Secretari, Pau González.
Vice-secretari, .Andreu Torres.
Caixer, .Antoni Adelantado.
Comptador, Avel·lí Gómez.
Vocals, Matías Morera, Manuel Beltri, Dionís Soler i Joan Sardà.

El Diluvio, edición del 10 de septiembre de 1.936, pág. 13


UN TREN ATROPELLA UN CARRO :: CONCIERTO POR LA RONDALLA ARAGONESA :: CURSILLOS SANITARIOS :: VARIAS.

En el paso a nivel conocido por Can Boada un tren ascendente alcanzó un carro que cruzaba la vía, resultando heridos José Torrella y Pablo Pontón, vecinos de nuestra ciudad, que fueron atendidos en el Dispensario Municipal y trasladados a sus domicilios.

La rondalla del Centro Aragonés dio un atractivo concierto en la carretera de Rubí, siendo recaudada la cantidad de 214’75 pesetas, que se entregó al Comité para las víctimas del fascismo.

La sección femenina de la Mutualidad Cultural ha organizado unos cursillos sanitarios para las compañeras que deseen prestar servicios en la Cruz Roja republicana.

La suscripción abierta por los empleados municipales de Tarrasa y su distrito ha dado en conjunto la cantidad de 2.576’85 pesetas.

Para estos días han sido convocadas diversas asambleas por los Sindicatos afectos a la C.N.T., y a la U.G.T., con el fin de tratar asuntos interiores.

El Municipio en sesión plenaria acordó la municipalización de los matarifes.

Fueron numerosos los egarenses que se trasladaron el martes a Barcelona para despedir a la columna Macià-Companys, puesto que pasan de cien los milicianos de Tarrasa que forman parte de la misma.

lunes, 6 de julio de 2020

El Diluvio, edición del 10 de septiembre de 1.936, pág. 3


NUEVO PALADÍN EN LA BRECHA.

La Federación Local de Sindicatos Únicos de Tarrasa tiene ya su vocero en la calle, “Vida Nueva”, tal es el título del semanario.

Bien pensado, camaradas de Tarrasa, ¡Vida Nueva! . Hacia ella caminamos los parias para crear un mundo de amor y paz entre los seres humanos.

Obreros, leed “Vida Nueva”.