lunes, 6 de julio de 2020

El Diluvio, edición del 10 de septiembre de 1.936, pág. 3


NUEVO PALADÍN EN LA BRECHA.

La Federación Local de Sindicatos Únicos de Tarrasa tiene ya su vocero en la calle, “Vida Nueva”, tal es el título del semanario.

Bien pensado, camaradas de Tarrasa, ¡Vida Nueva! . Hacia ella caminamos los parias para crear un mundo de amor y paz entre los seres humanos.

Obreros, leed “Vida Nueva”.

El Dia, edició dijous 10 de setembre de 1.936, pàg. 3


ACORD DEL COMITÈ D’ENLLAÇ ANTIFEIXISTA.

El Comitè d'Enllaç Antifeixista, en la reunió celebrada el dia d'ahir, va prendre el següent acord:

Tots els milicians que treballaven abans d'incorporar-se, cobraran de les empreses i industrials el sou màxim de 70 pessetes encara que el sou de què venien gaudint fos superior.

En el cas que el sou assignat fos inferior a les esmentades 70 pessetes, cobraran el mateix sou que percebien.

En cas de reducció de jornada i, per tant, de sou en els obrers que treballin a la casa, els milicians cobraran d'acord amb les citades reduccions.

UN AVÍS DEL COMITÈ D'INCAUTACIÓ LOCAL DEL SINDICAT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.

El dit Comitè adverteix a tots els abonats d'aigües i als Comitès de Control de tots els rams que, havent-se incautat de la Mina Pública d' Aigües de Terrassa i annexos, s'abstinguin a partir del dia d'avui de fer efectiu cap rebut referent al pagament d'aigües, que no sigui revisat l'avalat amb el timbre d'aquest Comitè.

UNA CRIDA ALS METGES DE COMPLEMENT.

Amb la major urgència són pregats a presentar-se a la Secció de Sanitat de la Conselleria de Defensa de Barcelona, tots els metges de complement residents a Barcelona capital i els de fora remetran noms i cognoms i expressaran el lloc de residència i domicili.

CASAMENT D'UN MILICIÀ A TERRASSA.

El milicià Anicet Seró Ariol va contraure matrimoni dimarts amb la ciutadana i camarada Antònia. Duran Colom. La cerimònia es verificà en el local del P. S. U. C., i al final el camarada Joan Mascaró del secretariat d'organització del P. S, U. C. dirigí als nuvis un breu parlament encoratjant-los i posant de relleu que la lluita, del front ha d'estrènyer més els llaços que els uneixen. Tingué uns mots de salutació per a els absents i les representacions que assistien a l'acte.

NOTA DEL COMITÈ D'INDUSTRIA.

Es posa en coneixement dels proletaris i administradors d'Immobles, industrials, tallers, fàbriques, magatzems, etc., l’obligació que tenen de portar al Comitè local d'Indústria, una declaració jurada dels locals esmentats, indicant el lloc on radiquen i si estan o no habilitats.

ARRIBARÀ UNA PARTIDA D'ARRÒS.

Procedent d'Amposta, demà arribarà una partida d'arròs.

A tots els comerciants que els interessi fer comanda del dit article, poden passar per les oficines del Comitè de Proveïments a fer efectiu l'import de la comanda.

D'INTERÉS PER ALS COMERCIANTS.

Tots els comerciants de queviures, posseïdors de vals prèviament presentats a les oficines del Comitè de Proveïments a partir del vinent dimecres, de 10 a 12 del matí, poden passar a cobrar-los al Comitè de referència.

EL FESTIVAL DE DEMÀ A LA NIT AL TEATRE PRINCIPAL.

Toquen ja al seu fi els preparatius d'organització del festival que demà a la nit tindrà lloc al Teatre Principal, a profit de les Milícies Antifeixistes.

La vetllada teatral està preparada per l'Agrupament de Germanor Víctimes Antifeixistes.

La magnífica obra "El senyor feudal", serà representada per una bona selecció d'artistes amateurs terrassencs.

MATRÍCULA.

En el Col·legi Ibèric (abans Can Tries), està oberta fins a primer d'octubre la matrícula per a pàrvuls, elemental i adults.

També s'admeten recomanats.

Portal Nou, 16.

DES D'AVUI ES POT TELEFONAR DES DEL PROPI DOMICILI I PER INTERURBANA.

El delegat interventor del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Telefònica, Pere Foix, d'acord amb les organitzacions obreres, ha disposat que a partir d'avui quedi normalitzat el servei de conferències telefòniques a tot Catalunya.

Els abonats podran celebrar-les des dels seus domicilis particulars, tenint en compte que els obrers telefònics desitjant cooperar a l'ordenació de la Revolució triomfant i volent ocasionar el mínimum de molèstia als abonats, i a l'objecte de normalitzar totalment el servei telefònic, ha pres aquesta determinació a profit del públic en general.

NOTES DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA.

L'obertura del curs 1.936-37, tindrà lloc el dia 10 del corrent setembre a totes les escoles que estiguin en condicions de funcionar, incloses les oficials.

L’Acció, dijous 10 de setembre de 1.936 pàg. 2


AL PUBLIC CONSUMIDOR D'AIGUA, AVÍS MOLT INTERESSANT.

El Comitè d'Incautació local del Sindicat únic regional de llum i força de Catalunya, Federació d'indústries d'Aigua, Gas i Electricitat, adverteix a tots els abonats d'aigua i als Comitès de Control de tots els rams, que havent-se incautat  aquest Comitè de la Societat Mina Pública d'Aigües i annexes, s'abstinguin a partir d'avui de fer efectiu cap rebut referent al pagament d'aigües, que no sigui revisat i avalat amb el timbre d'aquest Comitè.

RECAPTACIÓ QUE S’OBTINGUÉ EN UN BALL A PROFIT DELS HOSPITALS DE SANG.

Els joves organitzadors del ball a profit dels Hospitals de Sang, que tingué lloc el proppassat diumenge al Saló Catalunya, varen recaptar en el mateix 322'80 pessetes lliurades al Comitè d'Enllaç fent constar el seu agraïment al públic jovenívol, l’Orquestra «Good-Jazz», per la seva aplaudida actuació, i també a l’empresari del local, que el cedí amablement.

DONATIUS AL COMITÈ D'AJUT.

L'esmentat Comitè ens comunica que de les companyes Teresa Bosch, Conxa Gibert, Maria Martín, Matilde Meler, Rosa Sala, Teresa Brossa, Marina Llopart, Maria Sala, Miquela Meler, Soledat Duran, Clara Puiggròs, i Núria Morera, ha rebut el següent:

25 samarretes, 3 dotzenes de mitjons, una dotzena de mocadors, una capsa gran de pastilles de sabó i la confecció de tres dotzenes de calçotets.

Els dona públicament les gràcies.

ELS IMMOBLES INDUSTRIALS.

Es posa en coneixement dels propietaris i administradors dels immobles industrials, tals com fàbriques, tallers, magatzems, etc, l’obligació que tenen de portar a aquest Comitè d'Indústria, una declaració jurada dels locals esmentats, indicant el lloc on radiquen i si estan o no habilitats.

EL SOU DELS MILICIANS.

El Comitè d'Enllaç Antifeixista en la reunió celebrada el dia d'ahir va prendre el següent acord:

Tots els milicians que treballaven abans d'incorporar-se cobraran de les empreses i industrials el sou màxim de 70 pessetes, encara que el sou de què veníeu disfrutant fos superior.

En el cas de què el sou assignat fos inferior a les esmentades 70 pessetes, cobraran el mateix sou que percebien.

En cas de reducció de jornada i, per tant, de sou en els obrers que treballin a la casa, els milicians cobraran d'acord amb les citades reduccions.

ELS NOSTRES MILICIANS A ALCANYIÇ.

Sabem que les columnes «Francesc Macià» i «Lluis Companys» en les quals hi van cent quaranta terrassencs, han arribat sense novetat i amb gran entusiasme a Acanyiç.

De moment no tenim cap més notícia dels nostres conciutadans, els quals no dubitem que continuen amb la mateixa moral. Demà procurarem donar detalls més concrets d'aquests amics.

PROVISIÓ D'ARRÒS.

Des d'Amposta, possiblement demà al matí, arribarà a Terrassa, un important carregament d’arròs.

Per aquest motiu, tots els comerciants de la nostra ciutat, poden passar pel Comitè de Proveïments a fer efectives les seves comandes.

COBRAMENT DE BONS I VALS.

El proper dimecres, de 10 a 12 del matí, tots els comerciants de queviures poden passar pel Comitè d'Ajut, on cobraran els bons i vals que tinguin presentats a aquest Comitè.

domingo, 5 de julio de 2020

La Veu de Catalunya, 10 de setembre de 1.936, pàg. 9


A la carretera de la Roca, a conseqüència d’haver patinat les rodes del cotxe, va anar-se a estrellat contra un arbre un auto conduit pel compatrici senyor Ramon Santacana, portant com a passatgera la seva esposa Marta Marcet i Pujol, la seva cunyada senyoreta Mercè Marcet i Pujol i el promès d’aquesta, Josep Domingo, tots ells domiciliats a Terrassa. Els tres primers al carrer Sant Valentí, 143, i al de Sant Francesc el Domingo. Aquest darrer, malgrat la violència de la topada, va resultar il·lès, però no el senyor Santacana i les dues senyores.
Tots tres foren assistits de primera intenció a l’Hospital de Mataró, d’on foren recollits més tard per l’ambulància de la Creu Roja local i traslladats a l’Hospital de Terrassa.
El senyor Santacana sofreix una forta contusió l pit. La seva esposa, masegament general i probable fractura d’una costella. La senyoreta Mercè Marcet també sofreix contusions i ferides incises en diverses parts del cos.
Del local de la U.G.T., lloc on s’instal·là la capella ardent del compatrici Jaume Aulet i Vilalta, que morí víctima d’accident.
El taüt anava escortat per milicians armats de la U.G.T. Hi assistiren les autoritats, Banda Municipal, representacions de la U.G.T., C.N.T., E.R. de C., P.O.U.M, P.S.U.C., federals, guàrdies d’assalt, guàrdia nacional, guàrdia municipal. Creu Roja, bombers i nombrosíssim públic.
Darrera del cotxe mortuori, en ordenada formació, hi anaven les dones, conduint les corones dedicades al difunt. Totes eren de flors naturals, i n’hi havia de la U.G.T., Associació d’Empleats i Tècnics, E,R, de C. i Comitè d’Enllaç.
La comitiva acompanyà el fèretre fins al Passeig, lloc on s’efectuà l’acomiadament. Totes les forces i seguici desfilaren davant el taüt amb el puny enlaire.
El desgraciat Aulet rebé sepultura al Cementiri Nou, en el nínxol veí al del company Vilanova, de la C.N.T., també mort en un accident.
Tots els mestres particulars que encara no han passat per les oficines de l’Escola Nova Unificada (Masia Freixa) son pregats de presentar-se tot seguit per tal de formular la declaració jurada reglamentària.
El Col·legi d’Agents Comercials (U.G.T.) prega els seus afiliats no deixin de visitar i oferir a llur clients les matèries o productes que representin, complint les disposicions del Comitè d’Industria car una comprovació de mancament a l’esmentada disposició, obligaria a prendre mesures tan radicals com desagradables.
Francesc Mata, de 12 anys, habitant al carrer Girona, 151, va presentar-se al Dispensari, on li curaren una extensa ferida al cap aplicant-li tres punts de sutura.
Segons manifestacions de l’accidentat, la lesió li fou produïda per un cop de roc que un xaval desconegut d’ell, va tirar-li al carrer de Blasco de Garay.
El fet ha estat denunciat al Jutjat Municipal.
La noia de 13 anys, Francesca Bertran, amb domicili al carrer de la Cisterna, 70, va personar-se al Dispensari Mèdic perquè li fos curada una ferida incisa al llavi superior resultat d’una caiguda soferta a la via pública.
També per haver caigut, el jove de 17 anys, Josep Pérez i Ciurana, va produir-se una distensió a la regió ràdio-carpiana.
Fou assistit al Dispensari Mèdic passant després a casa seva, Garcia Humet, 88.
Per part del Comitè local de Proveïments, ha estat enviada una circular als Comitès dels pobles del districte, perquè es posin d’acord amb els representants que hi enviarà per a tractar del proveïment de farina de la ciutat.
El Comitè de Proveïments comunica a tots els comerciants que ha arribat una partida de moresc, una altra de segó y una tercera de segonet.
Als comerciants a qui interessi, poden fer les comandes a les Oficines del dit Comitè.

La Veu de Catalunya, 10 de setembre de 1.936, pàg. 9


A la carretera de la Roca, a conseqüència d’haver patinat les rodes del cotxe, va anar-se a estrellat contra un arbre un auto conduit pel compatrici senyor Ramon Santacana, portant com a passatgera la seva esposa Marta Marcet i Pujol, la seva cunyada senyoreta Mercè Marcet i Pujol i el promès d’aquesta, Josep Domingo, tots ells domiciliats a Terrassa. Els tres primers al carrer Sant Valentí, 143, i al de Sant Francesc el Domingo. Aquest darrer, malgrat la violència de la topada, va resultar il·lès, però no el senyor Santacana i les dues senyores.

Tots tres foren assistits de primera intenció a l’Hospital de Mataró, d’on foren recollits més tard per l’ambulància de la Creu Roja local i traslladats a l’Hospital de Terrassa.

El senyor Santacana sofreix una forta contusió l pit. La seva esposa, masegament general i probable fractura d’una costella. La senyoreta Mercè Marcet també sofreix contusions i ferides incises en diverses parts del cos.

Del local de la U.G.T., lloc on s’instal·là la capella ardent del compatrici Jaume Aulet i Vilalta, que morí víctima d’accident.

El taüt anava escortat per milicians armats de la U.G.T. Hi assistiren les autoritats, Banda Municipal, representacions de la U.G.T., C.N.T., E.R. de C., P.O.U.M, P.S.U.C., federals, guàrdies d’assalt, guàrdia nacional, guàrdia municipal. Creu Roja, bombers i nombrosíssim públic.

Darrera del cotxe mortuori, en ordenada formació, hi anaven les dones, conduint les corones dedicades al difunt. Totes eren de flors naturals, i n’hi havia de la U.G.T., Associació d’Empleats i Tècnics, E,R, de C. i Comitè d’Enllaç.

La comitiva acompanyà el fèretre fins al Passeig, lloc on s’efectuà l’acomiadament. Totes les forces i seguici desfilaren davant el taüt amb el puny enlaire.

El desgraciat Aulet rebé sepultura al Cementiri Nou, en el nínxol veí al del company Vilanova, de la C.N.T., també mort en un accident.

Tots els mestres particulars que encara no han passat per les oficines de l’Escola Nova Unificada (Masia Freixa) son pregats de presentar-se tot seguit per tal de formular la declaració jurada reglamentària.

El Col·legi d’Agents Comercials (U.G.T.) prega els seus afiliats no deixin de visitar i oferir a llur clients les matèries o productes que representin, complint les disposicions del Comitè d’Industria car una comprovació de mancament a l’esmentada disposició, obligaria a prendre mesures tan radicals com desagradables.

Francesc Mata, de 12 anys, habitant al carrer Girona, 151, va presentar-se al Dispensari, on li curaren una extensa ferida al cap aplicant-li tres punts de sutura.

Segons manifestacions de l’accidentat, la lesió li fou produïda per un cop de roc que un xaval desconegut d’ell, va tirar-li al carrer de Blasco de Garay.

El fet ha estat denunciat al Jutjat Municipal.

La noia de 13 anys, Francesca Bertran, amb domicili al carrer de la Cisterna, 70, va personar-se al Dispensari Mèdic perquè li fos curada una ferida incisa al llavi superior resultat d’una caiguda soferta a la via pública.

També per haver caigut, el jove de 17 anys, Josep Pérez i Ciurana, va produir-se una distensió a la regió ràdio-carpiana.

Fou assistit al Dispensari Mèdic passant després a casa seva, Garcia Humet, 88.

Per part del Comitè local de Proveïments, ha estat enviada una circular als Comitès dels pobles del districte, perquè es posin d’acord amb els representants que hi enviarà per a tractar del proveïment de farina de la ciutat.

El Comitè de Proveïments comunica a tots els comerciants que ha arribat una partida de moresc, una altra de segó y una tercera de segonet.

Als comerciants a qui interessi, poden fer les comandes a les Oficines del dit Comitè.

La Veu de Catalunya, 9 de setembre de 1.936, pàg. 9


La Junta del Terrassa F.C., en atenció als constants requeriments de què ha estat objecte per tal que fos prorrogat el període d’admissió de socis sense dret al pagament de la quota d’entrada que assenyalen els Estatuts, ha acordat prorrogar aquest termini per tot el dia 15 del mes que som, per tal que puguin cursar llur inscripció tots aquells que ho desitgin.

A partir de l’expressada data, que ja no serà prorrogada, tornarà a regir per a tota inscripció l’abonament de l’esmentada quota d’entrada.

Per a inscripcions, cada dia, d’onze a una i de quatre a set, a les oficines del Club, instal·lades al Cafè Colom, de la Plaça de la República.

Cada dia, de les deu a les dotze del matí i de les quatre a les set de la tarda, al pati de l’ex local del Centre Social, del carrer de la Fontvella, el P.O.U.M, ha organitzat l’ensenyament de la instrucció militar a tots els seus milicians que l’ignoren.

Les classes es veuen en extrem concorregudes.

El Comitè de Proveïments posa al coneixement de tots els flequers de la ciutat que han de presentar a les seves oficines una nota de l’existència de farina que tinguin al seu respectiu establiment. A més, se’ls adverteix que totes les noves entrades de farina seran requisades.

La nota es fa extensiva als pobles del districte.

Procedent de València arribà a Terrassa una partida de 600 gallines, trameses per la Comissió que el Comitè local de Proveïments havia desplaçat a la dita localitat a tal efecte.
També arribà una important partida de moresc de Lleida, i no es farà esperar gaire una segona remesa d’aquest article.

sábado, 4 de julio de 2020

Catalònia - 09/07/1936, Pàgina 3 de 4


Dins l a segona quinzena del corrent mes i al Cambril de la Verge de Montserrat, de l'església parroquial del Sant Esperit, a Terrassa, contrauran matrimoni la distingida senyoreta d'aquella ciutat, Rosa Piñol Bergadà, amb el nostre estimat amic, el jove mestre de la nostra ciutat, Marcel Riera Güell.

L'enhorabona

La Vanguardia, Edición del miércoles, 09 septiembre 1936, página 5


Grave accidente de automóvil - Un muerto

El sábado por la mañana salieron de esta ciudad varios compatricios del Comité de Abastos y Comité de Industria, al objeto de realizar varias operaciones de compra y venta.

Al salir de Perelló tuvieron la desgracia de chocar con un camión cargado de muebles, que venía de Tortosa. A consecuencia del choque falleció instantáneamente el activo compatricio Jaime Aulet Vilalta, vicepresidente de la «Associació d'Empleats i Tècnics», adherida a la Unión Local de Sindicatos (U. G. T.).

El domingo por la tarde se efectuó en esta ciudad el entierro del infortunado Aulet, saliendo del local de la U. G. T., donde estaba instalada la capilla ardiente. Asistieron al acto las autoridades locales, Banda Municipal, representaciones de la U. G. T., C. N. T., E. R. de C, P. O. U. M., P. S. U. C, federales, guardias de Asalto, Guardia nacional, Guardia municipal, Cruz Roja, bomberos y numerosísimo público.

Detrás del coche mortuorio, en ordenada formación, iban varias mujeres, conduciendo las coronas dedicadas al difunto.

En cuanto a los demás ocupantes del coche, quedaron heridos de importancia los camaradas Jaime Solé Parramón, que sufre fractura de húmero en el tercio inferior del brazo derecho, contusiones, hematoma y erosiones en todo el cuerpo, y el joven Heriberto Salari Bascompte, que sufre una extensa herida en los tejidos blandos de la cabeza, conmoción cerebral y contusiones, de pronóstico grave. Estos dos compañeros quedaron hospitalizados en Tortosa, en el Hospital Civil número 1.

— C.

L’Acció, dimecres 9 de setembre de 1.936 pàg. 2


PRÒRROGA DE LA MORATÒRIA DE PAGAMENT FINS EL 13 DE SETEMBRE.

EI Consell de ministres aprovà un decret d'Hisenda prorrogant en els seus propis termes i fins el 13 d'aquest mes el decret de primer d'agost passat, relatiu a la moratòria en els pagaments i limitacions de disposició dels efectius dels comptes corrents amb les modificacions introduïdes pels decrets del Ministre de Finances, de 9, 14, 16 i 20 del passat agost i del de la Presidència del 23 del mateix mes, declarant expressament subsistent per a la retirada de fons de comptes corrents i de caixes d’estalvis les normes establertes en l’article segon del decret de 20 d’agost pròxim.

UNA CRIDA DE LA FEDERACIÓ DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AUXILIARS DE CATALUNYA (U. G. T.).

Amb motiu d'una visita d'estudi feta a Terrassa i Sabadell, aquesta Federació  ha publicat una noia que diu:

«El prop passat diumenge tingué lloc una visita del Comitè d'aquesta Federació als Sindicats de Tècnics de Sabadell i Terrassa adherits a la U. G. T. De l'extens canvi d'impressions entre els reunits en sortí el convenciment que tots els elements Tècnics de totes les branques de la Indústria Tèxtil la necessitat d'una compenetració absoluta.

En els moments actuals, cal que cadascú ocupi el lloc que li pertoca, i els Tècnics cometrien una traïció imperdonable si, desunits, desertaven del seu lloc per petites rancúnies i personalismes de bandera, que cap importància tenen.

Novament cridem tots els tècnics que encara no hi son, perquè ingressin a  la nostra Federació, on trobaran el lloc que els correspon.»

PERE AGUILERA, ALCALDE DE RUBÍ AL FRONT.

Ens diuen de Rubí, que entre els milicians de les diverses organitzacions obreres i sindicals, s'organitza una centúria per anar al front, la qual estarà comanada per I ‘alcalde popular de la vila, l'amic Pere Aguilera i Garriga.

Bona sort als lluitadors!

PER L’INTERCANVI DE PRODUCTES.

Aquest matí ha sortit una comissió del Comitè de Proveïments la qual es dirigirà a València, per tal de gestionar la tramesa a Terrassa de gallines, sucre, bacallà i altres clàssics de queviures.

També actualment es troba a Terrassa una comissió d'obrers de València, els quals han vingut a concertar una sèrie d'intercanvis de queviures, que pot ésser de molta utilitat.

LA MACABRA LLISTA.

Aquest matí, ha estat trobat prop de Can Barba, en la cuneta de la carretera un nou cadàver.

La Creu Roja l'ha traslladat al dipòsit judicial del Cementiri Nou. Ací ha estat identificat, resultant ésser el farmacèutic local Serapi Bonet.

Una hora més tard, la Creu Roja, ha tornat per aquelles immediacions doncs s'ha tingut notícia que s'havia trobat altre cadàver, el qual. Després de recollit no ha pogut ésser identificat.

CADÀVER D’UN TERRASSENC IDENTIFICAT.

Aquest matí, a l’Hospital Clínic de Barcelona ha estat identificat el cadàver d’un terrassenc. Es tracta de l’industrial Lluis Alegre i Vancells.

viernes, 3 de julio de 2020

El Dia, edició dimecres 9 de setembre de 1.936, pàg. 3


FESTIVAL AL TEATRE PRINCIPAL A PROFIT DE LES MILÍCIES.

El pròxim divendres, es celebrarà al Teatre Principal un festival benèfic a profit de les Milícies Antifeixistes de la nostra ciutat, en el qual es representarà l'obra teatral del gran dramaturg J. Dicenta, titulada "El señor feudal" a càrrec d'un bon repartiment.

Donat el caire del festival, és de creure que l'àmplia sala del nostre primer teatre es veurà molt concorreguda.

Per tal que la comissió organitzadora pogués celebrar-lo i a petició de la mateixa, la Fraternitat Republicana ha ajornat una setmana el seu anunciat festival, en el qual havia d’interpretar-se l'obra "Les delícies de la llar”.

RECAPTACIÓ QUE S'OBTINGUÉ EN UN BALL A PROFIT DELS HOSPITALS DE SANG.

Els joves organitzadors del ball a profit dels Hospitals de Sang, que tingué lloc el proppassat diumenge al Saló Catalunya, varen recaptar en el mateix 322'80 pessetes, lliurades al Comitè d'Enllaç fent constar el seu agraïment al públic jovenívol, l'Orquestra "Good Jazz", per la seva aplaudida actuació, i també a l'empresari del local, que el cedí amablement.

DONATIUS AL COMITÈ D'AJUT.

L'esmentat Comitè ens comunica que de les companyes Teresa Bosch, Conxa Gibert, Maria Martín, Matilde Meler, Rosa Sala, Teresa Brossa, Marina Llopart, Maria Sala, Miquela Meler, Soledat Duran, Clara Puiggròs, i Núria Morera, ha rebut el següent:

MATRÍCULA.

En el Col·legi ibèric (abans Can Tries), està oberta fins a primer d'octubre la matricula per a pàrvuls, elemental i adultes.

També s'admeten recomanats.

Portal Nou, 10.

DEMA COMENÇARÀ EL CURSET D'INFERMERES.

Es posa en coneixement de totes les senyoretes inscrites per a cursar els estudis d'Infermera, que demà, dijous, a les 8 del vespre començarà el curset d'infermeres, el qual tindrà lloc a l'Hospital d'aquesta ciutat i anirà a càrrec dels Metges de la dita institució.

ELS DONATIUS A LA CUINA POPULAR.

Avui, la Cuina Popular ha rebut els donatius següents:

Eduard Pujol, un sac de patates: Joan Fontanelles, set quilos de tomàquets; Felip Ballbé, 6 llaunes de sardines; Josep Catafau, un sac de patates; Un català antifeixista, cine quilos do garró de porc: .Josep Armengol, un cistell de mongetes; J. Morell, en el cobrament de factures del passat dissabte, descomptà el 4 %; Pere Colomer, descomptà el 2 %; M. Gibert Roca, descomptà el 10 % M. Vives, descomptà el 4% i Llorenç Vergés, el 2%.

ASSISTITS AL DISPENSARI.

A la tarda d'ahir, per haver-se enclòs el dit índex de la mà esquerra en la juntura d'una porta, va ésser assistit al Centre Mèdic, l’home de 40 anys, Miquel Corredor, que viu al carrer Marconi, 97.

També per haver-se produït una ferida tallant a la mà dreta, Joan Manyosa, de 20 anys, habitant al carrer 16 de febrer, 26, rebé assistència facultativa al Dispensari, a les tres de la tarda d'ahir.

Front, 8 de setembre de 1.936, pàg 3


Nota de la Delegació Comarcal del C. E. N. U. - Vallès Occidental.

Aquesta Delegació, tot just constituïda, es va donar compte immediatament de l'envergadura de l'obra que el Consell de l'Escola Nova Unificada va a realitzar.

Són tan múltiples i tan complexes els problemes que a Terrassa i a tota la Comarca del Vallès Occidental té plantejats, que ha calgut esmerçar els primers 15 dies per prendre orientacions dintre del Comitè, endegar l'oficina perquè respongui a les exigències de l'organització i classificar els problemes perquè puguin ésser simultàniament abordats amb el màxim d'encert possible dins del reduït marge de temps del qual es disposa.

Per això, malgrat la intensitat de treball que ha pesat damunt la Delegació del C. E. N. U., no ha transcendit al públic cap acte visible durant aquest parell de setmanes transcorregudes.

Ara, però, ja podem donar a conèixer algunes de les activitats d'aquesta organització, convençuts que han d'interessar força a l'opinió pública.

Han estat visitats tots els edificis de les ex-escoles confessionals incautats pel C. E. N. U. De cada un d'ells ja se n'ha aixecat el corresponent plànol. 

Amb aquests plànols a la vista i després de les inspeccions necessàries s'està formant el pla general d'ensenyament primari en aquests ex-convents articulat amb l'organització oficial d'ensenyança que ja existia.

Atents a la consigna de no deixar cap infant al carrer el primer d'octubre, en aquests instants, solament es té cura dels treballs indispensables per posar en funcionament l'escola primària a Terrassa, la qual serà totalment controlada pel C. E. N. U. A aquest objecte s'està confeccionant un pla general d'escoles amb el nombre d'aules, d'alumnes i de professors que caldrà habilitar pel proper curs de 1.936-37. 

Una vegada enllestit aquest pla, serà profusament publicat per tal que el coneguin tots els nostres conciutadans i hom donarà les instruccions necessàries per a l'obertura del curs.

Entretant, es procedeix activament a la neteja i tria del material, sencer o destruït, que ha estat trobat en cada un dels ex-convents.

El Dia, edició dimecres 9 de setembre de 1.936, pàg. 2


NOTA DEL SINDICAT DE LA CONSTRUCCIÓ (C.N.T.).

Del Sindicat del Ram de la Construcció (C.N.T.) hem rebut la següent nota amb prec de publicació:

“Este Sindicato tiene a bien de hacer saber a todo el pueblo de Tarrasa y particularmente a los que pagan alquiler y censo en general, que haciéndose cargo el Sindicato de todos los alquileres de ésta, se abstengan de hacerlos efectivos todos aquellos que lo paguen, tanto a procuradores y particulares, hasta segunda orden. En caso de que este aviso fuera desatendido por todos aquellos interesados, se habrá de atender a la sanción que este Sindicato crea necesaria.─ El Comité Técnico y Teórico del Sindicato de la Construcción.(C.N.T.)

HAN ESTAT TROBATS DOS CADÀVERS.

Aquesta matinada l’ambulància de la Creu Roja local ha portat al dipòsit judicial els cadàvers de dos homes.

Un d’ells, que aparegué mort a la finca de Can Badiella, pròxima a Can Barba, ha resultat ésser el terrassenc Serapi Bonet i Palet, de 34 anys, domiciliat al carrer de la Rutlla, 27, primer pis.

L’altre, trobat a la Carretera de Sabadell, encara no ha estat identificat. En un mocador porta les inicials P.F.

ALTRE CADÀVER IDENTIFICAT.

A l’Hospital Clínic de Barcelona, aquest matí ha estat identificat el cadàver d’un altre terrassenc.

Ha resultat ésser el de l’industrial Lluís Alegre i Vancells.

L’ACTIVITAT DEL COMITÈ DE PROVEÏMENTS.

A primera hora  del mati d'avui, ha partit vers València una comissió del Comitè de Proveïments, a l'objecte de gestionar la tramesa d'una partida de gallines, altra de sucre i diversos articles.

Així mateix es troba a Terrassa una Comissió del Comitè de Proveïments valencià. la qual ha sostingut una llarga entrevista amb el Comitè local, tractant de l'intercanvi de mercaderies entre una i altra població.

Telegràficament, el referit Comitè local ha rebut del de la Granja de Torre Bonica una oferia de 1.000 roves de llanes.

EL SOU DELS MILICIANS I PERSONAL DELS COMITÈS.

A partir d'aquesta setmana, tots els milicians de Terrassa que prestin servei d'armes als diversos Comitès i altres llocs de la ciutat, cobraran la setmanada única de 70 pessetes. També cobraran aquest sou, tot el personal que presta llurs serveis als diferents Comitès.