viernes, 30 de junio de 2017

L'Acció, edició dimecres 15 de novembre de 1.933, pàg. 3

UNES BARALLES AMB LAMENTABLES CONSEQUENCIES

Dissabte passat, després d'una acalorada discussió, es barallaren amb tota ira, en el mercat de Sant Pere, el venedor de peix Josep Castellví i el mosso d'altre peixater anomenat Angel Tusquet.

La batussa però, no es pogué exhalar perqué els oontendents foren descompartits pels venedors i públic.

I aquest matí, en trobar-se els dos enemics en la carretera de Sardanyola cada ú amb la respectiva camioneta del peix, el segon dels estmentats ha posat el vehicle al través de la carretera, obligant a l’altre a aturar-se i a baixar del cotxe.

El provocador ha agafat de seguida una pedra i amb tota bravesa ha donat un fortíssim cop a l'ull d'En Josep Castellví.

L'agredit ha perdut els coneixements, i ha romàs llarga estona en aquest estat comatós. Un cop recobrat l'ús de les facultats, Josep Castellví, junt amb la seva esposa, han vingut a denunciar el fet a la Comandància Municipal d'ací, on no han pogut deposar la seva denùncia, tota vegada que el senyor Carramiñana els ha dit que són els mossos de l’esquadra de Sardanyola —lloc del succès, — els que han d'entendre en l'agressió.

UNA PROTESTA, RESPECTUOSA DELS PRESOS DE LA PRESO LOCAL

Ahir circulà amb insistència per la nostra ciutat, la noticia de què en la presó, havia succeït una airada protesta dels reclusos actuals, com a protesta de la manca d'aigua que feia unes hores observaven.

El «plante» no tingué les proporcions que els divulgadors li atribuïen. Se'ls donà les explicacions precises i tot quedà en bona harmonía.

La manca d'aigua tenia per causa una interrupció en les conduccions a causa de les instal·lacions provisionals pel subministre de les necessitats de la Fira. Ahir mateix quedà solventada l'anomalia.

Som pregats d'esvaïr els rumors alarmants que havien circulat. Ho fem amb gust.


L'Acció, edició dimars 14 de novembre de 1.933, pàg. 3

L'ANARQUISTA DE TERRASSA VE DE PART DEL SENYOR CAMBO

Dimecres, la flor i nata del faisme ve a fer un Miting decoral en «defensa ciutadana».

Hi haurà «tribuna libre» després dels «grandes discursos de los compañeros del sano ideal».

Primer serà recomanada la «huelga» i el «no boteis», i després entrarà en acciò la «tribuna libre».

«Pido la palabra. —Para decir que la Esquerra nos ha privado de asecinar a los ubrerus i para recomendaos que no botéis. ¡Que gane la Liga! ¡Viva el Salvans!».

—Demano la paraula!

La presidència: —«Able ustet en cristiano»

—Prego èsser escoltat pels Companys!

—Eso no puede admitirse. Aquí hay tribuna libre, pero para los que hablen en lengua que se entienda.»

I…no hi haurà potser aquest final, però no seria la primera vegada.

Els de la «Defensa» es freguen les mans; ja saben que si algún terrassenc de bona fe creu a l’ «anarquista de Terrassa», és benefici per ells, i al final, el «luchador» de la FAI, també votarà a la Lliga.L'Acció, edició dilluns 13 de novembre de 1.933, pàg. 1

Unes explicacions dels dirigents de la «Unió de Rabassaires» als seus socis.

En el local de la Joventut Terrassenca i amb un ple a vessar, tìngué lloc ahir l'anunciada conferència rabassaire, a càrrec del propagandista, rubirenc Pere Guilera.

Anicet Pujolà, en nom de l'Unió de Rabassaires de Terrassa, dóna la paraula al conferenciant, el qual seguidament comença la seva peroració que té per tema: «Passat, present ì futur dels Rabassaires».

Fa esment d'allò que havien estat els rabassaires en l'època dels senyors feudals quan els drets dels Rabassaires es veien ultratjats tothora tant moral com materialment.

Després, d'una manera clara explica el què era la Unió de Rabassaires en els anys anteriors a la dictadura, durant la qual el sindicat havia aconseguit una preponderància que en venir la dictadura va decaure d'una manera llastimosa; preponderància que amb l'adveniment de la República, ha tornat a tenir un gran ressorgiment.

Esmenta també als rabassaires del Panadès, que per volguer que l’assumte «garbes» prengués increment, no s'adonaven que feien mal a I'assumpte «raïms», que afecta a una major part de rabassaires.

Diu que els rabassaires han de prendre part activa en. els llocs de comanament, puix les lleis que ara hem assolit ens serien, preses per unes altres lleis, de la manera més escandalosa.

En fer-vos aquesta comparança, voldria que no hi vegéssiu que tenim tots els nostres drets assolits, ben al contrari: encara hi ha molta feina a fer, en la qual no dubto que vosaltres mirareu de fer-hi tot el que pogueu.

I amb aqüestes paraules acaba la seva conferència, la qual es veu coronada amb una llarga ovació.

Seguidament, N'Enric Torres dóna a conèixer que la próxima conferència anirà a càrrec de la senyora Dolors Aragay, i fa avinent que pocs dies enrera tingué lloc a Barcelona una assemblea de Rabassaires amb l'assistència de més de 300 pobles, en la qual es va acordar, recolzar la candidatura de l'Esquerra, cosa, diu, que no dubto que vosaltres mirareu de cumplir.

Diu també que tots els rabassaires que tìnguin queixes dels seus propietaris, passin pel local social els dimecres, que seran atesos degudament.

El Secretari Joaquim Soler, fa avinent al nombrós auditori, que els companys Enric Torres, Josep Calvet i Ramon Mas, han estat designats per a representar a l'Unió de Rabassaires de Catalunya en el Tribunal Suprem Arbitral, cosa que podem estar orgullosos, ja que es troba entre ells el nostre amic Torres.

Seguidament es dóna l'acte per acabat, en mig del més gran entusiasme.


jueves, 29 de junio de 2017

El Diluvio, Edición viernes 10 de noviembre de 1933, pág. 20

Ha empezado en esta ciudad una intensa propaganda electoral, habiéndose celebrado diferentes mitines en Sentmenat, Matadepera y Ullastrell, asistiendo a los mismos numeroso público.

En las conferencias que últimamente diéronse en esta a cargo de los señores Durán Reginals y Segarra fue tan escasa la concurrencia, que el fracaso de la candidatura que patrocinan dichos señores puede darse por descontado en esta ciudad.L'Acció, edició dijous 10 de novembre de 1.933, pàg. 2

AVUI CONFERENCIA A L'ASSOCIACIO D'EMPLEATS I TECNICS

Avui a la nit tindrà lloc a I'Associació d'E. i T., la cuarta i última conferència del cicle sobre «Anàlisi i crítica de la crisi econòmica actual», tema que será tractat aquesta vegada per l'orador socialista, secretari de la Unió General de Treballadors a Catalunya, En J. Vila i Cuenca.

UNA INTERESSANT CONFERENCIA RABASSAIRE.

Pel vinent diumenge, a les 3 de la tarda, en el local de la Joventut Terrassenca (Coro Vell) i organitzada pel Sindicat Agrícola de Rabassaires, es celebrará una interessantíssima conferència a càrrec del popularíssim rabassaire de Rubi, l'amic Pere Guilera, qui desenrotllarà el magnífic tema: «El passat, el present i el futur dels rabassaires».

Horn preveu una concurrència extraordinària, dones a més de tan important conferència, hom donarà compte als assistents dels acords de l'ultima Assemblea de l'Unió de Rabassaires.

UNA VISITA INDUSTRIAL MOLT INTERESSANT

Un altre acte molt important pels adscrits a l'Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de I'Escola Municipal d'Arts i Oficis d'aquesta ciutat, resultarà la visita que tenen anunciada pel proper diumenge a les instal·lacions industrials de la coneguda i renomenada casa terrassenca «José Guardiola Ros», especialitzada en el ram de tintoreria.

La visita serà a dos quarts d'onze del matí, reunint-se els assistents a la mateixa fábrica del carrer de Macià (abans Sant Antoni).


Flama. Núm. 96 (10 nov. 1933), pàg. 7

L'OBRA DE LA FEDERACIO

El diumenge, dia 12, fou constituida a Terrassa, en mig de gran entusiasme. una altra Sub-Federació: la del Vallés Occidental.

El passat diumenge, dia 12, en el col·legi dels RR. PP. Escolapis de Terrassa, es reuniren una seixantena de joves del Valles Occidental, per tractar de constituir una sub-federació a la seva comarca, arnb el fi d'obtenir per mitjá d'ella una major unió i eficácia en els seus esforços, en pro d'aquesta gran obra de regeneració espiritual que la Federació de Joves Cristians de Catalunya ve a realitzar a la nostra terra.

En l'ambient propici de fervor i reflexió d'un dia de recés, sota el guiatge ple de seny, experiència i entusiasme dels nostres dirigents i amb l'animació que mútuament es prestaven al comunicar-se entre si uns mateixos ideals, aquell nucli selecte de joventut féu l'acte de constitució de la Sub-federació del Vallés Occidental i sortí de la diada veritablement abrandat, conscient de la trascendencia de l'Obra de la nostra Federació i disposat a treballar amb totes les seves forces per fer-la reeixir plenament en la seva contrada.

Les càlides paraules del Dr. Bonet i del Dr. Tarrés, foren les encarregades de donar als assistents les orientacions fejocistes i les seves prudents respostes les que tenien cura de solventar les dificultats que els dirigents de Grups anaven exposant haver trobat en les seves actuacions.

A la tarda, els cants i l'esport; el nostre himne i un partit de futbol, es cuidaren de completar amb la seva joia i l'exercici físic, la diada d'esperit i d'intel·lecte; resultant així una diada fidelment sintética i representativa de l'Obra de la Federació, que és obra d'educació moral i de sá esplai, una obra integral i modélica de joventut.

La Sub-federació del Valles Occidental quedà constituida amb el següent.

COMITE PROVISIONAL

Pel Grup de Terrassa "Avant": En Jaume Vernet.

Pel Grup de Terrassa "Santa Maria": Alexandre Creus.

Pel Grup d'Ullastrell: Josep Puig.

Pel Grup de Sant Cugat del Valles: Llorenç Ribas.

Reservant-se un lloc pel Grup d'Olesa.


Ens és gratissim donar les gràcies des d'aquí a la cooperació dels Rnds. P. Bo vé, Rector del Collegi, i P. Profitós, tota vegada que amb la seva cooperació contribuiren a l'éxit que tingué la diada.

miércoles, 28 de junio de 2017

L'Acció, edició dimecres 9 de novembre de 1.933, pàg. 3

EL JUDICI DEL TERRASSENC JOSEP RIBES I MARTIN

Avui, a la sala tercera de l'Audiéncia, havia de celebrar-se la vista contra el terrassenc Josep Ribes, i Martin, autor de la mort del metge Melcior Banyeres, fet ocorregut fa més de dos anys en la terrassa del restaurant Colom de Barcelona.

Se'ns diu però, que el judici és molt probable hagi hagut d'ésser ajornat, perqué el lletrat encarregat de la defensa del processat, En Juli Martínez Gimeno, es troba greument malalt.

Amb aquesta ja hauran estat tres les vegades que la vista havia hagut de suspendre's. Les dues primeres per incomparecència dels membres del Jurat.

RETRANSMISSIO DE LA CONFERENCIA DE POMPEU FABRA

Demà, a dos quarts de quatre de la tarda, Ràdio Terrassa retransmeterà des de l'Escola Industrial de la nostra ciutat, la conferència que tractant de «Formació de vocabularis tècnics», hi donará l’eminent mestre Pompeu Fabra.

Aquesta conferència és la inaugural de la sèrie organitzada pel «Patronat de Formació Professional de Terrassa», que n'ha preparat un escollit conjunt per aquest curs, que seran igualment retransmeses.

Felicitem: a la direcció de Ràdio Terrassa, per això que significa en pro de la cultura terrassenca aquestes anunciades retransmissions.


El Diluvio, Edición miércoles 8 de noviembre de 1933, pág. 4

HURTO

Sección cuarta. – Ocuparon el banquillo Enrique Planas y José Colominas, los cuales entraron en una en una sastrería de Tarrasa con el pretexto de hacerse un traje y, mientras el sastre estaba ocupado en tomarle las medidas al Colominas, el Planas se apoderó de dos piezas de tela.

Para éste pidió el fiscal dos años de presidio y para el Colominas seis meses de arresto.


La Vanguardia, Edición del miércoles, 08 noviembre 1933, página 19

Comentarios a un suceso. - Candidatos de las derechas. - Subvenciones. - Herido. La Radio. - Reparto de premios.

La noticia de la evasión de la cárcel del financiero don Juan March ha causado enorme sensación. Los periódicos, tanto locales como de Barcelona, eran arrebatados de las manos de los vendedores, leyéndose con avidez las noticias relacionadas con dicho suceso.

 Circula con mucha insistencia la noticia que para las próximas elecciones generales han llevado a un acuerdo todas las fuerzas de las derechas, presentando candidato a una personalidad de mucho relieve en esta ciudad y que está desempeñando varios cargos, además que es muy conocido por las muchas obras de caridad que continuamente verifica.

En la última sesión celebrada por el Ayuntamiento se acordó conceder al Hospital Casa de Caridad de San Lázaro las subvenciones de 3.600 y 3.700 pesetas que le corresponden de derecho.

Ha sido asistido en el dispensario médico municipal el vecino Manuel Ramos, de 30 años, de una herida incisa contusa en el antebrazo derecho, a causa de una riña sostenida en una taberna llamada la Estelladora.

A partir de esta noche, la emisora tarrasensc E A J 25 radiará por la noche, de las ocho y media a las diez y media, en vez de las nueve a las once, como venía haciendo. Este cambio ha sido debido a entrar en la temporada de invierno, y para que todos los radioyentes puedan escuchar fícilmente las emisiones.

Hoy por la noche, en el salón de actos de la Esquela de Artes y Oficios Municipal tendrá lugar con toda solemnidad el reparto dp premios entre los alumnos que en el curso 1932-33 se hicieron merecedores de tal distinción

—Sala.


martes, 27 de junio de 2017

El Diluvio, Edición martes 7 de noviembre de 1933, pág. 5

FEDERACIÓN CATALANA DE EMPLEADOS DE BANCA

Tal como se había anunciado, celebróse en la ciudad de Tarrasa los días 4 y 5 del corriente el tercer Congreso catalán de empleados de Banca y Bolsa.

Uno de los puntos más importantes era el relacionado con el ingreso de la Federación catalana de empleados de Banca y Bolsa en la Federación nacional de trabajadores de Banca (U.G.T.).

Tras laboriosa discusión hubo de decidir dicho Congreso por mayoría absoluta de votos aquel ingreso, nombrado para la determinación de sus normas una ponencia especial de enlace.

Acordóse también poner de manifiesto la simpatía del proletariado bancario catalán hacia los trabajadores mercantiles de Barcelona constituídos hoy en frente único para la consecución de sus bases de trabajo, así como solidarizarse con los empleados de Banca de Las Palmas, quienes cienen sosteniendo desde hace más de un mes una huelga general.


Diario de Gerona de Avisos y Noticias 7/11/1933 Pàgina: 2

Ensenyament

Entre els nomenaments fets dels cursetistes aprovats en els cursets per a la substítució de l'ensenyament religiós, que han d'encarregar-se de les noves classes en Instituts i Col·legis subvencionats de segon ensenyament, figuren els dels següents senyors d'aquesta ciutat, que van destinats als llocs que s'indíquen: Rupert López Vilajoliu, a Barcelona (Institut Maragall). — Miquel Colomer Martí, a Sant Feliu de Guíxols. — Joan Bastons Plana a Reus, i Jaume Sobrequés a Terrassa, i María dels A. Masià, a Vilafranca del Penedés.

Ha estat nomenat Director del Collegi subvencionat de segon ensenyament de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Josep M Alvarez Ribera.


L'Acció, edició dilluns 6 de novembre de 1.933, pàg. 3

UN GRAN MITING DEL NOSTRE PARTIT A TERRASSA.

Pel vinent divendres i en un gran Teatre local, es celebrará un grandiós Miting de propagamda electoral, de l'Esquerra Republicana de Catalunya.

Amb tot i que els noms dels oradors no se'ns han assegurat, sabem que hi han moltes possibilitats de que vinguin la senyoreta Maria Dolors Bargalló, Dr. J. A. Trabal, Dr. Jaume Serra Hunter, Ventura Gassol i Lluís Companys.

En propera edició donarem més detalls i confirmarem els oradors.

LES BARRIADES OBRERES REACCIONEN

Can Aurell va reaccionat de l’intent de caciquisme que la Lliga estava fent-li.

Contràriament al que semblava, podrem celebrar els nostres mitings en aquella popular barriada. Dijous vinent al café d'«El Sol» i dimecres dia 15, de l'altra setmana, al café de «La Paloma».

D' INTERES ALS ALUMNES DEL NOU INSTITUT ELEMENTAL DE L’ENSENYA-MENT.

El Secretariat del nou Institut Elemental de II Ensenyament, assabenta a tots els alumnes provisionalment matriculats a aquest esmentat Centre Docent, que, a partir del 3 de novembre, seran atesos els dilluns, dimecres i divendres, per qualsevol dubte que pugui sorgir relatiu a la matriculació definitiiva.

ROBATORI

Ahir a la tarda, durant l’absència dels seus habitants, entraren lladres a la casa núm. 3 del carrer d' En Prat de la Riba, domicili d'En Francesc Martí Castells, emportant-se'n 53 pessetes en metàl.lic, dos anells d'or, unes arrecades í robes, sense ésser vistos per ningú. S'ha denunciat el robatori al Jutjat d'lns-trucció, practicant-se recerques per tal de descobrir i capturar els autors.


lunes, 26 de junio de 2017

Flama. Núm. 95 (5 nov. 1933), pàg. 7

Constitució de la Subfederació del Vallés Occidental

Diada de Recès comarcal a Terrassa

Tindrá lloc el diumenge dia 12 de novembre a l'Escola Pía de Terrassa. Será dirigida pel Dr. Albert Bonet, Consiliari general de de la F. J. C. de C.

Actes a celebrar.

 A les vuit, missa de Comunió; Meditació; Plàtiques pietoses; Orientacions fejocistes; Lectura meditada; Via-Crucis; Cercle d'estudis social pel Comité de la J. O. C. presidit pel reverend Dr. J. Cunill; Constitució de la Subfederació de la F. J. C. del Vallés occidental; Comiat, parlaments dels senyors J.Blanch i Boés i Dr. Pere Tarrés,

Nota: Les inscripcions s'han de trametre a Terrassa, Colegi Escoles Pies o Grup "Avant" C. Nou, 17. El preu del tiquet (esmorzar i dinar), és de 5 pessetes.

El dia 9 de novembre fineix el termini d'inscripció.


El Dia, edició dissabte 4 de novembre de 1.933, pàg. 2

TRETS I ALARMA.

Cap a les 12 d'aquesta nit passada s'han sentit diversos trets en l'indret del pont del Passeig i Avinguda de Jacquard.

Com sigui que les detonacions han estat bastant nombroses, s'ha originat una regular alarma entre el veïnat d' aquella barriada.

La Guàrdia civil i la policia han acudit a la poca estona, practicant una llarga batuda per aquells voltants, sense resultat.

Hom suposa que es tracta d'alguna «gesta» dels alarmistes.

No obstant, una de les versions que circulen amb major insistència, és la d' haver-se entaulat una, col·lisió entre un grup, d'individus que anaven fixant determinats pasquins i altre que els seguia a poca distància i es dedicava a arrencar-los.

Aquesta versió de l'ocorregut, diu també que han estat trobades algunes taques de sang a la voravia del carrer de Salmerón, fent suposar que hi ha hagut alguna persona ferida.

Aquests extrems, però, no ens han estat confirmats.


L'AVANÇAMENT DE LA FIRA.

Recordem que la fira d'hivern d'enguany serà avançada al segon diumenge del present mes, en lloc de celebrar-se el tercer com els demés anys, amb motiu d'haver de tenir lloc aquest diumenge, dia 19, les eleccions de diputats a Corts.

Així, la fira tindrà lloc el diumenge dia 12 i el dilluns i dimarts, dies 13 i 14.


El Diluvio, Edición sábado 4 de noviembre de 1933, pág. 19

Al objeto de facilitar el cumplimiento de la revista anual reglamentaria, la Alcaldía de esta ciudad pone en conocimiento de los interesados que la revista puede pasarse indistintamente por el Negociado de quintas de este Municipio o al cuartel de la guardia civil.

A fines de año saldrá a la luz pública una “Guía” urbana para el año 1934.

Cuando pasaba montado con su bicicleta a un kilómetro de Vacarisas Pedro Calpe, con domicilio en la calle de Salvador Seguí, 191, tuvo la desgracia de caerse, produciéndose heridas de consideración en las piernas y brazos, de las que fue asistido en el Dispensario médico de esta ciudad.

La temperatura ha variado considerablemente. El termómetro ha marcado, durante estos últimos días 12 grados a la sombra y 17 al sol.domingo, 25 de junio de 2017

El Diluvio, Edición viernes 3 de noviembre de 1933, pág. 9

COALICIONES EN TARRASA

En Tarrasa, para las próximas elecciones de diputados a Cortes se ha formado una coalición de la que forman parte los regionalistas y demás grupos de partidos de derechas y radicales, habiendo acordado presentar como candidato por esta circunscripción al prestigioso industrial tarrasense don Francisco Salvans. Dicho señor ha permanecido siempre alejado de toda bandería política y su nombre ha figurado únicamente, aparte de su actuación industrial y financiera, como componente de todas las Asociaciones benéficas de esta ciudad.

Además de Acción Catalana, el grupo de “L’Opinió” y los federales de El Pacte, formarán también parte de la coalición los amigos del señor Azaña.


El Diluvio, Edición jueves 2 de noviembre de 1933, pág. 22

En el local del Centro Catalanista Republicano tuvo lugar el martes por la noche la conferencia pública a cargo de don José M. de Sagarra, que disertó sobre el tema “Els encerts de la política de l’Esquerra”.

Para mañana, a las diez de la noche, y continuando el ciclo de conferencias sobre “Análisis y crítica de la crisis económica actual”, hablando en el local de la Asociación de empleados y técnicos el conocido maestro de Sabadell don Ricardo Fornells.

En la Academia Ainuad de Barcelona le ha sido otorgado, previo examen, el título de profesor de piano al joven de esta Francisco Chaler, estudioso discípulo de la profesora tarrasense señorita Trinidad Aguilar.

Ante numerosa concurrencia se inaugiró en el amplio salón de Amics de les Arts una Exposición de pintura a cargo del prestigioso artista local señor R. Camí.

Con la conferencia a cargo de don Ramón Mas, que disertó sobre el tema “Dels remences als rabassaires”, que tuvo lugar en el local de la Juventud Tarrasense, dio principio a un ciclo de conferencias organizado por la Unión de Rabassaires de Cataluña. El orador, que fue muy aplaudido, se apuntó un señalado triunfo.La Revista blanca (Madrid) - 01/11/1933, pág. 4

LA SITUACIÓN SOCIAL

Acabo de recorrer las provincias más importantes de España, y he podido acercarme a muchos amantes del progreso. La mayoría son republicanos, y los socialistas, sea cual fuere la escuela a que pertenecen, constituyen una ínfima minoría. Pocos republicanos han llegado al socialismo, pero todos los socialistas son republicanos.

Inmediatamente después de la revolución de septiembre, fué decidido entre unos y otros por unanimidad, que antes de plantear las cuestiones que tienen un carácter marcadamente económico, era preciso concentrar el esfuerzo común para hacer de España un país republicano, considerando que no hay progreso posible sin libertad y que en el ambiente malsano de la monarquía es muy difícil llevar a cabo reformas de importancia. Sin embargo, silenciar ciertas cuestiones no es olvidarlas. Mientras se ocupan de las elecciones y de sus asuntos municipales y provinciales, los socialistas preparan sus planes y meditan sus proyectos.

En Cataluña, que es una región muy industriosa, pero lamentablemente proteccionista, y en la cual el odio de los fabricantes al libre cambio es igual al que profesan a sus obreros, hemos visto a muchos hombres honrados preparar los estatutos de diversas asociaciones, que quieren fundar el mismo día de la proclamación de la República. Hemos visto una asociación de ladrilleros en Tarrasa y otra de consumidores en Palafrugell. Dichas asociaciones resistieron el estado de sitio, los decretos violentos y sanguinarios y el terror organizado por Pezuela, conde de Cheste y sus cómplices. Se trata también de asociar la importante industria de los corchotaponeros, todos inteligentes y todos republicanos, que explotan los vastos alcornocales que van de Llagostera a San Feliu de Guíxols, y podrían constituir una vasta confederación.

En Valencia, hemos visto a los liberales de la Sociedad de los Amigos del Pueblo, trabajando en crear una asociación de consumidores, para poner en jaque los principios socialistas cuya próxima difusión temían. Esos liberales ignoraban que en la misma ciudad existían desde hacía años las primeras asociaciones españolas, fundadas por Garrido, compuestas de republicanos y socialistas, y que por temor a las medidas que pudieran tomar los gobernadores civiles y militares, funcionaban silenciosamente y en la sombra. Los miembros de esas organizaciones secretas han ofrecido a sus adversarios el concurso de su experiencia y de su buena voluntad.

ELÍAS RECLUSsábado, 24 de junio de 2017

El Diluvio, Edición martes 31 de octubre de 1933, pág. 13

Una entidad coral de Tarrasa

El domingo visitó la Casa de la Ciudad la entidad coral Joventud Terrasenca.

Fueron recibidos en el Salón de Ciento por el concejal señor Salvat, en representación del alcalde accidental, quien después de breves palabras alusivas al acto, que fueron contestadas por su colega el señor Armengol, de Tarrasa con otras de bienvenida, impuso a la “senyera” de la referida Sociedad una lanzada ofrenda de La Violeta de Clavé, de esta ciudad.

El presidente de La Violeta, que junto con un buen número de coristas de su entidad acompañaba a los tarrasenses, resumió el acto brevemente.Luz (Madrid. 1932) - 28/10/1933, pág 11

El Sr. Macla y los obreros

BARCELONA, 28. —En un mitin celebrado anoche en el Teatro La Alegría, de Tarrasa, el Sr. Maciá dijo, entre otras cosas:

"Si los obreros no quisieran votarnos, ocurrirían dos cosas: primera, que un voto obrero que no se nos dé a nosotros es un voto para las derechas; segunda, que si las clases trabajadoras de Cataluña se vuelven contra nuestro partido, éste seguirá su camino, pero a mi personalmente no me interesaría seguir ocupándome de la política, porque yo no concibo ésta si no merece la confianza y la amistad de los obreros."


El Diluvio, Edición viernes 27 de octubre de 1933, pág. 17

En el Dispensario médico fue asistido por el doctor Ullés Antonio Arrieta Navarro que, al pasar por la carretera de Martorell con la bicicleta que montaba, fue a estrellarse contra un árbol, produciéndose heridas en la región anterior del cuello y barba y diversas contusiones y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Después de asistido pasó a su domicilio, de la carretera de Casa Antúnez de la capital.

Víctima de una perdigonada, tuvo que ser asistido en el Dispensario Isidro Martínez, de 27 años, con domicilio en la calle de Menéndez Pelayo. El cazador desconocido desapareció como por encanto después de realizado el accidente.

Últimamente la Asociación de alumnos y ex alumnos de la Escuela municipal de Artes y Oficios de esta ciudad, fealizó una visita colectiva a las instalaciones industriales que la S.A. de Peinaje e Hilatura de Lana posee en la calle Galileo, cuya importancia es extraordinaria. Todos los asistentes quedaron muy complacidos de la visita y de las atenciones de que fueron objeto por los señores Masana y Bach, que explicaron detalladamente la organización y funcionamiento.

Se ha constituído en esta ciudad el Cine Club Avançada, que se propone intervenir de una manera activa a una campaña en favor del buen cine, valiéndose de conferencias, manifiestos y otros medios de propaganda.

En la primera reunión celebrada recientemente, fueron aprobados los estatutos, admitiéndose numerosos socios.


viernes, 23 de junio de 2017

La Vanguardia, Edición del viernes, 27 octubre 1933, página 17

El «aplec» de Orfeones. Descubrimiento de una lápida. Concierto en el Principal. Santa misión. - Inauguración de curso.

El Aplec de Orfeones comarcales organizado por nuestro «Escola Choral» resultó un verdadero éxito para sus organizadores.

Por la mañana llegaron los orfeones de distintos pueblos del Vallés, dirigiéndose al teatro Principal, donde se efectuó un ensayo general.

Al mediodía, acompañados de sus banderas respectivas, se dirigieron al Ayuntamiento, cantando varias piezas de su repertorio y entre ellas «El cant de la Senyera», de Millet, que fue dirigida poi su propio autor.

Después tuvo efecto el acto de dar el nombre de Emilio Badiella Ribas a una de nuestras calles, cerca del Mercado de San Pedro, descubriéndose una artística placa, obra del artista César Cabanes.

En las iglesias románicas de San Pedro tuvo lugar seguidamente una misa para todos los orfeonistas, y después visitaron todos los tesoros que encierran dichas iglesias.

Por la tarde, en el teatro Principal, tuvo lugar el gran concierto popular, tomando parte todas las masas corales anunciadas, siendo aplaudidas todas las canciones de su repertorio.

Finalmente, los orfeones formando un conjunto de más de 500 cantores y dirigidos por los maestros Millet y Pujol, cantaron varias canciones populares, algunas de ellas con la cooperación de la cobla Barcelona Albert Martí, las cuales, al final, fueron premiadas con grandes aplausos por parte del numeroso público que llenaba por completo nuestro primer coliseo.

Con motivo de la Santa Misión que se celebra en la iglesia del Santo Espíritu cada día dicha iglesia se ve completamente llena de fieles, que se acogen con fervor a las gracias que se ganan con motivo de la Misión.

El día 2 de noviembre tendrá lugar la inauguración del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, habiendo tomado posesión de sus cargos el director y secretario del nuevo centro docente los señores Antonio Sanromá y don Juan Planella.

—Sala.


La Voz (Madrid) - 26/10/1933, pág. 1

DETALLES DEL ACCIDENTE

 BARCELONA 26 (2 m.). —Hemos intentado inútilmente comunicar con Los Bruchs.

Del pueblo de Fiera nos ha dicho la señorita encargada de la central telefónica que, efectivamente, por lo que ella sabía, en el kilómetro 574 de la carretera de Madrid a Francia, en el término de Los Bruchs, una "moto", ocupada por dos personas, que iba a gran velocidad, chocó violentísimamente con un automóvil. Los dos ocupantes resultaron heridos de tanta gravedad, que fallecieron poco después sin poder articular palabra.

Los primeros que acudieron al lugar del accidente fueron un peón caminero y un individuo que iba por la carretera en aquel momento. Más tarde llegaron las autoridades de Los Bruchs y varios vecinos de la población, siendo trasladados al cementerio los cadáveres para su identificación y para practicarles la autopsia.

Parece ser que el que conducía el "auto" resultó también herido, aunque de poca importancia.

En la Jefatura Superior de Policía se ha confirmado el accidente, afirmando que por los documentos encontrados los muertos se llaman Ramón Casanellas y Francisco Barrios Navarro. Uno de ellos, el que conducía la "moto", llevaba una licencia de conducclón a nombre de Cardllla, también significado comunista. La licencia estaba expedida en Sevilla.

(Febus.)

SE COMPRUEBA QUE LOS MUERTOS SON CASANELLAS Y DEL BARRIO

BARCELONA 26 (2,35 t.).-EI accidente ocurrió a tres kilómetros de los Bruchs. La "moto" ocupada por Casanellas y Del Barrio era conducida por aquél y llevaba el núm. 52.076. de la matrícula de Barcelona. Habia sido adquirida recientemente. Como Casanellas no podía tener permiso de conducción a su nombre, lo hizo con la cédula de Rogelio Cardilla, adhiriendo después al, documento el retrato de Casanellas.

Rogelio Cardllla es un antiguo militante del partido comunista, que conducía el automóvil en que fué detenido hace unos dos años en Sevilla Ramón Casanellas.

La "moto" chocó con el automóvil núm. 44.292. de la matrícula de Barcelona, guiado por su propietario, D. José Pío Piñol, que regresaba a Barcelona, procedente de Zaragoza.

El accidente, como ya dijimos, ocurrió a las doce, y el encontronazo fué tan violento, que los ocupantes de la "moto" quedaron exánimes en el acto y con los rostros completamente desfigurados por las lesiones sufridas. En el interior de la "moto" fueron encontrados unos manifiestos electorales de propaganda comunista.

Los agentes de la brigada Social que acudieron rápidamente al lugar del suceso pudieron comprobar que las víctimas eran Casanellas y Del Barrio. Supone la Policía que ambos se dirigían a Igualada para tomar parte en un mitin de propaganda comunista.

Vivía Casanellas con una mujer de quien se decía que era de nacionalidad rusa; pero este extremo no ha podido comprobarse. Francisco del Barrio era uno de los elementos más destacados del partido comunista español. Tenía gran facilidad de palabra y fué el organizador de las juventudes comunistas en España. Procedía de Bilbao, donde se distinguió por su actividad

Los amigos de ambos tienen el propósito de solicitar de las autoridades que los cadáveres puedan ser trasladados a Barcelona.

Los cadáveres fueron trasladados al Bruch de Abajo, donde poco después se presentó un automóvil de la matrícula de Barcelona, ocupado por siete individuos, que intentaron ver los cadáveres; pero no pudieron lograrlo por no estar autorizados por el juez. Dijeron que eran familiares de las victimas.

Casanellas vivía en Barcelona; pero la Policía ignoraba su domicilio, pues el significado comunista tenía gran Interés en despistar siempre a la Policía para que no conociera su domicilio. Ramón Casanellas tiene un hijo en Barcelona, de unos dieciséis años, que trabaja como mecánico en unos talleres de Tarrasa.

La popularidad de Ramón Casanellas comenzó en 1921 con motivo del atentado en que perdió la vida el entonces presidente del Consejo D. Eduardo Dato.

Casanellas jugó el papel principal en aquel suceso. Consiguió burlar las medidas que adoptó la Policía española para su captura, y llegó a Rusia, donde se alistó em el Ejército rojo. Después entró en el servicio de Aviación, en el que obtuvo el grado de comandante.

Permaneció en Rusia once años, hasta que, proclamada la República, volvió a España. Por sus incesantes campañas en Andalucía y Cataluña fué expulsado en el mes de marzo de 1932, pero en Bélgica eludió la vigilancia de la Policía y volvió a entrar en España. Detenido nuevamente, cumplió un arresto por infracción de la orden de expulsión, y quedó definitivamente en libertad en Julio último.

Casanellas nació en Barcelona el 20 de mayo de 1898. Tenia, pues, treinta y cinco años en la actualidad.


Luz (Madrid. 1932) - 26/10/1933, pág 5

La muerte de Ramón Casanellas

DETALLES DEL SUCESO

BARCELONA, 26. —El accidente ocurrió a tres Kilómetros de Los Buchs. La moto, ocupada por Casanellas y Del Barrio, era conducida por aquél y nevaba el número 52.076 de la matrícula de Barcelona. Había sido adquirida recientemente. Como Casanellas no podía tener permiso de conducción a su nombre, lo hizo con la cédula de Rogelio Cardilla, pegando después al documento el retrato de Casanellas. Rogelio Cardilla es un antiguo militante del partido comunista, que conducía el automóvil en que fué detenido hace dos años en Sevilla Ramón Casanellas. La moto chocó con el automóvil número 44.292 de la matrícula de Barcelona, guiado por su propietario, D. José Pío Piñol, que regresaba a Barcelona procedente de Zaragoza.

El accidente ocurrió a las doce, y el encontronazo fué tan violento que los ocupantes de la moto quedaron exánimes en el acto y con los rostros completamente desfigurados por las lesiones sufridas. En el interior de la moto fueron encontrados unos manifiestos electorales de propaganda comunista.

Casanellas vivía en Barcelona, pero la Policía ignoraba su domicilio, pues el significado comunista tenía gran interés en despistar siempre a la Policía para que no conociera su domicilio. Ramón Casanellas tenía un hijo en Barcelona, de unos dieciséis años de edad, que trabaja como mecánico en unos talleres de Tarrasa. Vivía Casanellas con una mujer, de quien se decía que era de nacionalidad rusa; pero este extremo no ha podido comprobarse.

Francisco del Barrio era uno de los elementos más destacados del partido comunista español.
jueves, 22 de junio de 2017

El Diluvio, Edición miércoles 25 de octubre de 1933, pág. 21

El viernes por la noche empezaron las clases de francés en Amics de les Arts a cargo del profesor señor Rovira.

Se asegura que en breve serán conducidos a la prisión de este partido, que desde hace tiempo no se utiliza, veinte presos de los últimamente detenidos con motivo de la aplicación de la ley de vagos.

El pasado domingo por la noche la sección artística de la entidad Fraternitat Republicana puso en escena el drama pacifista de Mariano Amat y Luis Millá “Maleida la guerra”.

Asistió a la representación el presidente del Comité catalán contra la guerra, don J. Bertrán de Quintana.

Después de su última reunión ha quedado reunida la Junta del grupo excursionista de la F.R. con los señores siguientes:

Presidente, José García; vicepresidente, Andrés Fitó; secretario, José Figueres; vicesecretario, Manuel Planchat; tesorero, Juan Pomés, vocales, Nadal Amigó, Esteban Torres y J. Figueres Salelles.Diario de Gerona de Avisos y Noticias 23/10/1933 Pàgina: 2

Nota de l'Alcaldía

La Fira d'hivern que té Iloc a Terrassa el tercer diumenge de Novembre. per coincidir enguany amb la data anunciada fer les eleccions de Diputats a Corts. ha estat avançada una setmana, per qual motiu se celebrará els dies 12, 13, i 14 del mes próxim.


El Dia, edició dilluns 23 d'octubre de 1.933, pàg. 2

PROPAGANDA SOCIALISTA A LA NOSTRA CIUTAT

La Joventut Socialista de Barcelona (Federació de Joventuts Socialistes d'Espanya) ha organitzat, d'acord amb l'organltzació sindical de la U.G.T. de Terrassa, els següents actes de propaganda a la dita entitat:

Dijous, 26 d'octubre, conferència per En Rafael Vidiella, de la U. G. T. sobre «Sindicalisme i socialisme».

Dissabte, 28 d'octubre, conferència per En Ricard Neira, president de la Federació Socialista de Barcelona, sobre «Marxisme».

Dissabte, 4 de novembre, conferència per En Celià Martín, delegat de les Joventuts de Catalunya en el Comitè nacional, sobre «Acció jovenil socialista», i conferència per En Raimon Morales, president de la Joventut Socialista de Barcelona, sobre «Organització de la Joventut Socialista de Terrassa i la seva futura actuacció».

Aquests actes constituiran la preparació d'un míting d'afirmació Jovenil Socialista que se celebrarà seguidament a la nostra ciutat en un dels principals locals.


miércoles, 21 de junio de 2017

El Diluvio, Edición domingo 22 de octubre de 1933, pág. 8

El “gentleman” de Tarrasa

Cambó, con esa inconsciencia que le caracteriza y que le ha hecho célebre y millonario, habló en cierta ocasión del anarquista de Tarrasa, cantera donde por una porción de razones era impropio ir a extraer el tipo del anarquista clásico.

Estaba ello tan fuera de lugar y era locura tan grande como ir por salmonetes a Vich, que produce longanizas, o ir por longanizas a Salou, que produce salmonetes.

Cambó, menos en lo de arreglarse las finanzas propias, ha andado en todos los otros negocios de la vida completamente despistado. El tipo de ácrata que Tarrasa da no tiene nada que ver con el mamarracho que pintaba Cambó, que espera l revolución para saturarse de carne bien cliente de burguesa y hacer otras bestialidades.

Ese truhán pertenece a la Lliga, lee “La Veu” y vota a quien la manda el Santo Sínodo de la calle de la Cucurulla.

Si Cambó conociera la tierra en que ha nacido y le ha hartado de garbanzos y de honores, hubiera ido a Tarrasa a buscar un “gentleman”, a saludar a este caballero qque se llamó en vida Emilio Badiella, cuyo nombre el Ayuntamiento ha acordado darlo ahora a una calle de la ciudad y al que el Sanhedrín cucurullesco se descuidó de hacer diputado.

Nos parece muy bien el homenaje póstumo que se discierne al ilustre patricio y esclarecido hijo de Tarrasa que fue Emilio Badiella.

Por varias razones reputamos justo el honor que la ciudad natal hace a Badiella, honrándose a sí misma.

Badiella era un catalán de la buena época, de los tiempos en que industriales y comerciantes no se contentaban con ganar dinero, sino que completaban esta satisfacción con la de gastárselo señorialmente en libros, flores y obras de arte.

Badiella era un fabricante que no centró únicamente su afán en su caja y en sus máquinas. Sin descuidar esto, supo proyectar su atención a zonas de la vida que pasan desapercibidas para la mayoría de los de su clase.

La biblioreca y el jardín de Badiella fueron siempre de los más interesantes de Tarrasa.

Las puertas de su hogar no se cerraron jamás para los amigos, sobre todo si éstos eran artistas, revolucionarios y bohemios.

El pintor Torres García supo, en horas amargas, del gran corazón que tenía Badiella.

Al poeta Salvat.Papaseit no le hizo más que de Mecenas, de padre y de comanditario, manteniéndolo mucho tiempo y abriéndole un crédito de veinte mil pesetas, con las que Salvat puso la librería del Fayans.

Emilio Badiella era uno de los catalanes más buenos, más hidalgos y más generosos que hemos conocido.

Con su dadivosidad y munificiencia redime a los negreros sórdidos y tacaños de este litoral de la execración y las maldiciones que merecen.

Tarrasa, que tiene tantos tipos de esos de que avergonzarse, puede estar orgullosa de Badiella.

ANGEL SAMBLANCAT.


El Diluvio, Edición domingo 22 de octubre de 1933, pág. 1

Ha sido desarchivada la causa por atentado al juez de Tarrasa señor Ximénez de Embún.

La Audiencia ha desarchivado la causa seguida contra Joaquín Benages Cabré, Martín Serrarols Treserras, José Dalmau Martí, Antonio Saborido Puentes y Vicente Buenaventura Martín, acusados de haber participado en el intento de asesinato del juez de primera instancia de Tarrasa don Francisco Ximénez de Embún, hecho ocurrido el día 29 de abril de 1920 en la mencionada ciudad.

En la expresada fecha, en el momento en que el referido juez se disponía a entrar en el Juzgado de Tarrasa para celebrar audiencia, varios individuos dispararon contra él y le produjeron una herida en la espalda. Cuando el herido estaba en el suelo, los agresores repitieron la agresión, alcanzándole cuatro disparos en las piernas.

El juez tardó en curar de las lesiones recibidas ciento treinta días.

Perseguidos los agresores, fue detenido uno de ellos, que resultó ser el Joaquín Benages Cabré, quien disparó contra sus perseguidores.

De la investigación judicial se deduce que los que conjuntamente con el detenido atentaron contra el juez de Tarrasa fueron los citados Serrarols, Dalmau, Saborido y Buenaventura, los cuales, a pesar de cuantas diligencias se realizaron, no pudieron ser detenidos. El Juzgado instructor del sumario los declaró en rebeldía.

Celebróse la vista de la causa, Joaquín Benages Cabré fue condenado a catorce años, ocho meses y un día de prisión y al pago de dos mil pesetas de indemnización al herido.

Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo por la policía en la persecución de la banda de atracadores últimamente descubierta en nuestra ciudad, fue detenido Martín Serrarols, al que se le atribuye al acudillaje de dicha banda.

La causa por asesinato frustrado del citado juez seguirá los trámites legales para ser calificada nuevamente en relación con el Martín Serrarols, contra quien será vista próximamente en una de las secciones de esta Audiencia provincial.La Vanguardia, Edición del sábado, 21 octubre 1933, página 16

La feria de invierno. - «Aplec» comarcal de orfeones. - Una agresión.

La comisión de gobernación de nuestro Ayuntamiento acordó en su última sesión, trasladar la feria llamada de invierno a los días 12, 13 y 14, ya que en otra fecha coincidiría con el día en que han de celebrarse las elecciones generales

El próximo domingo por la tarde tendrá efecto en nuestra ciudad el aplec comarcal de orfeones del Valles, organizado por nuestra Escola Choral, tomando parte el Orfeón de Caldas de Montbui, el Orfeón de Castellar del Valles, el Orfeón de Granollers, el Orfeón Montserrat de Olesa de Montserrat, el Orfeón de Sabadell y nuestra Escola Choral, formando un conjunto de unos setecientos cantores de ambos sexos.

Por la tarde, a las cinco, se dará un concierto en nuestro Teatro Principal, cantando cada orfeón varias piezas de su repertorio, y en la segunda parte, bajo la batuta del maestro Millet, todos ios orfeones juntos cantarán las siguientes piezas:

El cant de la Senyera; Cansó de Nadal; Muntanyes Regalades; Vent Fresquet de Tramuntana; Marinada; Som Catalans y Els Segadors.

También tomará parte en la fiesta la cobla Barcelona Albert Martí.

Esta madrugada el médico de turno en el dispensario médico municipal ha tenido que asistir al joven Salvador Bayo Aviñó, natural de Teruel, y domiciliado en el Hotel Victoria, de nuestra ciudad, quien a consecuencia de un ataque epiléptico cayó desde un tercer piso produciéndose heridas en ambas piernas y manos, de pronóstico reservado.

Ha refrescado la temperatura notablemente y debido a dicha circunstancia son muchas las familias que han regresado a esta ciudad dando por terminada la temporada veraniega.

 —Sala.