martes, 31 de diciembre de 2019

La Vanguardia, Edición del viernes, 03 abril 1936, página 11


ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO DE TARRASA

Por el Ministerio de Instrucción pública han sido acordados con destino a la Escuela Superior de Trabajo de Tarrasa los siguientes nombramientos:

Auxiliares meritorios del Grupo 11, «Química aplicada al tejido», a don Domingo Farell Domingo, y a don Antonio Sabater Tatay; y Auxiliar meritorio encargado accidentalmente de la auxiliaría del Grupo tercero, «Construcción», a don Francisco Espinar Carzolini.

L’Acció, divendres 3 d’abril de 1.936 pàg. 2


INVITACIÓ QUE AGRAIM.

El conseller-regidor d'Assistència social, senyor Armengol, ens ha lliurat atent invitació per tal que assistim, diumenge dia 5, a l’acte oficial i al concert benèfic que es detallen:

A les 11 del matí, l'acte de la visita oficial a la «Guarderia per criançons», situada al carrer del Pla de l'Ametllera.

A les 4 de la tarda, un concert benèfic amenitzat per l’entitat coral «Joventut Terrassenca», que tindrà lloc a l’Hospital Casa de Caritat de Sant Llàtzer.

El punt de reunió serà a les Cases Consistorials.

CONFERÈNCIES AL CASINO DEL COMERÇ.

La comissió de cultura del Casino del Comerç, atent a les exigències del seu postulat, ha organitzat un curset de conferències sobre Psicologia, que a les 10 d'aquest vespre començarà. Va a càrrec dels Drs. Joaquim Alier i Emili Mira. El primer, cap del laboratori antropomètric, i el segon director i cap d'orientació professional i higiene mental, el qual clourà el curset.

Heus ací el programa:

Avui, divendres, 3 d'abril. Nit a les 10. «La configuració del cos com a base del temperament»

Dimarts, 7 d'abril. Nit a les 10. «L'ambient en la formació del caràcter».

Divendres, 10 d'abril. Nit a les 10. «El sentit de la vida, el matrimoni i les pertorbacions mentals»,

REUNIÓ DE METAL·LÚRGICS ACORDANT-SE SEGUIR TREBALLANT.

Anit es reuniren en el «Cafè Rambla», conegut per «Cal Maco», els afiliats al Sindicat de Metal·lúrgica de la nostra ciutat.

Després de llargues i laborioses discussions, s'acordà que de moment es continués amb la mateixa actitud, en espera de la resolució que doni al conflicte el conseller de Treball, senyor Martí Barrera.

Per tant a la nostra ciutat, de moment els manyans, continuaran treballant en els seus respectius tallers.

DENÚNCIES.

Han estat denunciats al Jutjat Municipal, els conciutadans, Francesc Ullés i Montull, i Pau Davant i Esteve els dos domiciliats al carrer Fiveller, 155, els quals robaren dies passats dos sacs de ciment d'unes obres en construcció del carrer Avinyó.

Aquests sacs foren trobats en el pati del domicili dels denunciats.

Crónica Social, Viernes 3 de abril de 1.936 pág. 2


ERNESTO VILCHES EN EL TEATRO PRINCIPAL.

Podemos adelantar a nuestros lectores que en fecha muy próxima actuará en nuestro primer coliseo, la grandiosa compañía de comedias que dirige el notabilísimo artista Ernesto Vilches, y que representará una de las obras teatrales que ha obtenido más éxito en Barcelona.

HURTO.

Han sido denunciados en la Comandancia Municipal Francisco Ullés Montull y Pablo Devant Esteve, ambos domiciliados en la calle Fivaller, 155, por haber hurtado los sacos de cemento de unas obras en construcción de la calle Aviñó, Los sacos hurtados han sido encontrados en el domicilio de los denunciantes.

Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado Municipal.

SORTEO DE PASAJES.

Ayer noche en el “Radio Club Terrassa” se efectuó el sorteo de dos pasajes para asistir a la semifinal del Campeonato de España que tendrá lugar en Madrid el próximo domingo entre Madrid y el Tarrasa.

Salieron premiados los números 2.153 y 1.340

VIDA SINDICAL.

En la reunión celebrada anoche por los obreros afiliados al Sindicato de Obreros Metalúrgicos, de tomó el acuerdo de seguir prestando atención a las negociaciones obrera y patronal, el consejero de Trabajo de la Generalitat señor Barrera.

Los obreros del género de punto tienen anunciada una asamblea convocada por la Junta de su Sindicato, para que se dé cuenta de los acuerdos tomados por la Comisión Mixta.

DE INTERÉS PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PROPIEDAD RÚSTICA.

Habiendo sido ordenada por la superioridad que sean reemprendidos los trabajos para la inspección del catastro topográfico parcelario, los cuales empezaron en junio del próximo pasado año y continuaron hasta el mes de septiembre, se pone en conocimiento de los propietarios interesados que van a continuarse los citados trabajos por los topógrafos señores Pujadas y Gázquez.

RADIO FÉMINA.

Mañana sábado a las dos menos cuarto de la tarde, será radiado el quinto número del suplemento femenino de “L’Antena”, desde el micrófono de Radio Tarrasa.

VISITAS DE INSPECCIÓN.

Se ha recibido en la alcaldía de esta ciudad un oficio de la “Delegación de Industrias” de la Generalitat de Cataluña, comunicando haber sido designado el ingeniero don Félix Anglada, para que proceda a la inspección de instalaciones de instalaciones eléctricas de los locales públicos de esta localidad. El citado señor verificará estas inspecciones acompañado de un ayudante.

MARIDO IRASCIBLE.

Isabel Ballbé, de 22 años, con domicilio en la calle de Galileo, 32, se personó ayer en la Comandancia de Policía para presentar una denuncia contra su esposo Antonio Segués y Tort, al que acusa de maltratarla de palabra y obra. Anteayer mismo, según la denunciante, fue objeto de malos tratos por parte de su esposo a causa de una discusión que surgió entre los dos por negarse Isabel a entregar las llaves del domicilio conyugal al marido, éste la cogió por los cabellos y la golpeó de tal modo que le produjo varias lesiones que la misma policía pudo apreciar en el rostro de la mujer.

Del hecho se ha dado cuenta el Juzgado de Instrucción.

lunes, 30 de diciembre de 2019

El Dia, edició divendres 3 d’abril de 1.936, pàg. 2


EL CAS DEL CARRER DE L'AGRICULTURA.

Cal considerar definitivament morts i com una extingida penombra, tot el seguit de fets que s'han registrat al número 36 del carrer de l'Agricultura, i dels quals ha estat víctima la família Obradors, especialment la seva filla Josepa.

La noieta continua la major part del dia als afores de la ciutat, a fi d'evitar les males impressions que li causa el romandre a casa seva, on, a més dels mals records, hi ha el martiri que causen els curiosos, alguns dels quals, com dèiem en una edició anterior, molesten d'una forma indignant aquesta família, ja prou atribolada.

La Josepa Obradors és molt probable que per allunyar-la i ajudar-la a oblidar d'una manera més pràctica, sigui alguns dies traslladada, al poble de Gavà, on resideixen alguns parents d'ella, un dels quals ha acudit ací per a emportar-se-la.

No ocorre cap mena de cosa estranya i ara que tot ja està passat, pot dir-se compartint determinades opinions, que en molts casos hi ha hagut més influències d'autosuggestió que altra cosa.

Opinions tan poc sospitoses com, la de Mossèn Cusidó, rector de la Parròquia de Can Palet i un agent de l'autoritat afirmen que les coses "estranyes'' han ocorregut.

Sortosament, com diem. ja tot és passat i res no existeix ja com no siguin alguns records detestables.

Les humitats gairebé s'han extingit i cal destacar que el senyor Obradors, que denuncià, fa dies a l'Ajuntament, a la secció pertinent, el que succeïa amb aquests mulladers, sol·licitant que algú practiqués una inspecció, no ha vist atès per ara aquest prec.

Continuen venint alguns periodistes, els quals han fet ben bé tard i se n'han d’entornar sense presenciar res.

Estem ben segurs, que acabat tot aquest bullit, en quatre dies passarà tot plegat a l'oblit, cosa que és de desitjar per la tranquil·litat de la mencionada família.

Finalment, assenyalaren que la noieta Obradors ha estat revisada pel prestigiós doctor Mira, el qual no ha concedit cap importància al fet recomanant distraccions a la noieta, única medicina útil per al seu mal que en l'actualitat sols es com hem dit el record de males impressions, per a la qual cosa no calen ''curanderos'', sanatoris, ni altres coses que recomanen alguns veïns i coneguts, a la família Obradors.

La Veu de Catalunya, 2 d’abril de 1.936, pàg. 17


Va personar-se a la comissaria de policia, Pere Mollet, industrial de 38 anys, domiciliat al carrer Columela, 15, el qual notificà que s’havia comés un robatori en un magatzem que posseeix al carrer de Torrella, 39 i Galileu, 128.

Els lladres entraren aixecant unes teules de la part superior de l’edifici i una vegada dintre, regiraren mobles i calaixos i s’emportaren 150 pessetes que trobaren en un escriptori.

No trobant res més, donaren per enllestida la seva tasca, espanyaren dues portes i obrint-ne una altra varen abandonar el local.

La policia ha practicat les diligències del cas, sense resultats positius per ara.

El jutjat municipal de la veïna localitat de Rellinars ha lliurat al Jutjat d’Instrucció local, alguns detalls del robatori comés a l’església parroquial de Rellinars, segons els quals, els autors del fet entraren al temple destruint una reixa i una tela metàl·lica.

Una vegada dintre es dedicaren a buidar les caixetes d’almoines del recinte, emportant-se metàl·lic per valor de 25 pessetes.

No han estat capturats encara els autors del robatori.

En el Frontó del carrer Transversal, ha tingut lloc una reunió convocada per la C. N. T., d’obrers en atur forçós a la nostra ciutat.

Hi han acudit, en nombre d’un centenar de parats, i a reunió que ha estat molt laboriosa, ha acabat a dos quarts de dotze del matí.

Després de constituïda la presidència i una comissió encarregada de portar a l’alcaldia els acords que es prenguessin, han començat a parlar alguns obrers exposant la seva situació.

L’assemblea, després d’escoltar uns i altres, ha pres les següents resolucions: sol·licitar dels contractistes de tots els rams que lloguin obrers parats del nou sindicat quan necessitin personal; crear una caixa de subsidis, al marge de la que el municipi destina als obrers en atur forçós; no pagar lloguer llum ni força cap dels esmentats obrers, per tots els mitjans que aquest es pugui efectuar.

Després els obrers, en manifestació, s’han dirigit a la Casa de la Ciutat, en la comissió nomenada ha lliurat les conclusions a l’alcalde.

No ha ocorregut el més lleu incident.

Igual que l’acte d’enterrament ha estat una sentidíssima manifestació de condol els funerals celebrats a l’església del Sant Esperit en sufragi de l’ànima del distingit compatrici i prestigiós facultatiu, senyor Josep Ullés i Jover.

Reiterem a l’atribolada vídua i familiars tots del finat, l’expressió del nostre condol cordialíssim.

A.C.S. l’excel·lent ciutadà i amic En Josep Ullés i Jover.

Fou detingut al mercat de la Independència, l’almerià Francesc Pérez, que resideix a Barcelona el qual demanava, millor dit, exigia almoina als que passaven, amb crits, amenaces i altres excessos.

Va passar la nit al quarteret.

A la carretera de Barcelona a Lleida, i en les proximitats d’aquesta darrera ciutat, toparen l’automòbil número 36.969, de la matrícula de Barcelona, ocupat pels compatricis Manuel Astals Puig, de 42 anys d’edat i Antoni Marrugat, de 32 anys, amb un camió del transport del peix, matrícula de Madrid, número 55.569.

Els nostres compatricis resultaren seriosament lesionats, el primer amb ferides de pronòstic reservat.

Quant al Marrugat, sofrí ferides contuses i tallants, restant en gravíssim estat, i a conseqüència de les quals morí a l’hospital de Lleida, en fou traslladat.

Altra vegada hem d’assenyalar nous casos de robatori, Joan Pera i Colomer, de 45 anys , que viu a la Rambla d’Egara, 277, anà el passat dissabte al cinema amb la seva família. Quan tornà, a les dues de la nit, trobaren tota la casa regirada, calaixos enlaire, llums obertes i la corresponent «mise en scene» del cas.

Fet un recompte, ha resultat que els furtaren diverses peces de roba, vestits, objectes, joies, rellotges i un aparell de ràdio, tot plegat valorat en 700 pessetes.

Hom suposa que els lladres entraren per la casa del darrera, número 254 del carrer Arquímedes, i saltant patis i trencant vidres, arribaren fins a la casa en qüestió, entornant-se’n després pel mateix camí.

També s’ha efectuat un robatori al domicili del cobrador d’una companyia. Els visitants s’emportaren el muntat dels darrers cobraments efectuats per aquell.

El Dia, edició dijous 2 d’abril de 1.936, pàg. 2


ES DECLARA UN INCENDI A UN ASSORTIDOR DE BENZINA.

Ahir, a un quart de 8 del vespre, la sirena d'alarma anuncià que acabava de declarar-se un incendi.

Efectivament, en l'assortidor de benzina del Passeig de Garcia Hernández, que es troba instal·lat junt al quiosc d'aquell Passeig, mentre s'estava proveïnt a un camió número 5.889 de la matricula.de Girona, un llumí llançat imprudentment s'agafà a la benzina de terra i d'aquí a la del canó de conducció i dipòsit del camió.

Com pot suposar-se, el foc prengué la gasolina, llançant espectaculars flamarades, que feren suposar que es cremava el camió.

Alarmats, doncs els presents, telefonaren ràpidament a la secció de bombers de l'Ajuntament, els quals es personaren tot seguit al lloc del fet, essent inútil la seva presència car els transeünts i propietari del lloc, havien sufocat el foc que sols prengué increment en la benzina del dipòsit.

Per tant, les pèrdues són irrisòries i fou més gran l'alarma, que el que de veritat hi hagué.

Degut a l'hora en que es desenrotllà el fet, va acudir molta gent; al lloc esmentat, de la que és trobava als carrers de la ciutat.

ASSAIGS DE CARAMELLES.

Vista la proximitat de la Pasqua de Resurrecció, són algunes les entitats que practiquen ja els assaigs en vistes a les caramelles tradicionals que tenen lloc en aquesta diada.

AMBULANT ASSISTIT.

Al Centre Mèdic, fou ahir al migdia assistit l'ambulant Josep Diaz Fernàndez, de 25 anys d'edat, cl qual presentava algunes ferides infectades al peu dret i a la mà.

CAIGUDA.

A les 3 de la tarda del dia d'ahir, fou conduit al Centre Mèdic el noiet de 3 anys. Josep Pallejà, que acabava de sofrir una caiguda a la via pública, la qual li causà una ferida incisa al terç mitjà de la cama dreta, que li fou assistida pel facultatiu de torn.

domingo, 29 de diciembre de 2019

Crónica Social, Jueves 2 de abril de 1.936 pág. 2


CON MOTIVO DE UNOS “MISTERIOSOS” SUCESOS.

Con objeto de dar a nuestros lectores noticia verídica y extensa, a la par que formal e instructiva, sobre los sucesos ocurridos recientemente en una casa de la calle de la Agricultura, de esta ciudad, y los cuales la “voz pópuli” ha dado en llamar ”misteriosos”, en la próxima edición publicaremos una interesantísima información, libre de sugerencias imaginativas, que, exprofesamente para CRÓNICA SOCIAL, ha escrito un distinguido y apreciado colaborador de nuestro diario, notable conocedor de la materia con la que aquellos sucesos tienen relación.

ANTE LA EXPOSICIÓN MUNDIAL DE PRENSA CATÓLICA DE ROMA.

Un ruego.

Ante la magna Exposición Mundial de Prensa Católica que, como es sabido, se celebrará próximamente en Roma, CRÓNICA SOCIAL prepara el material para concurrir a ella, y precisándole disponer de algunos ejemplares extraordinarios de los que en diversas épocas, ha publicado nuestro diario, suplicamos a nuestros lectores que dispongan en alguno de dichos números, que sin demora tengan la bondad de prestárnoslo, anticipándoles que les será devuelto después de cerrarse la importante Exposición.

De este modo contribuirán a facilitarnos la más completa presentación al citado Certamen, por cuya atención les damos desde ahora nuestras más expresivas gracias.

EL CONFLICTO DE LOS METALÚRGICOS.

De momento no ha tenido repercusión en nuestra ciudad el conflicto planteado en los talleres de la capital por los obreros metalúrgicos.

La conducta a seguir por los obreros adheridos l Sindicato Local, deberá fijarse en la reunión que efectuarán esta noche a las nueve los obreros metalúrgicos en una de las dependencias del Café Rambla.

TRANSEUNTE ASISTIDO EN EL DISPENSARIO.

José Díaz Fernández, de 25 años de edad, natural de Gredos (Asturias) encontrándose de paso en nuestra ciudad, acudió al Dispensario para que le fueran curadas unas heridas infectadas del pie derecho.

CAIDA.

El niño de 3 años, con domicilio en la calle Agricultura, 31, sufrió una caída en la vía pública, teniendo que ser asistido en el Dispensario por haberse producido a consecuencia de la caída una herida incisa contusa en el tercio medio de la pierna derecha.

EL INCENDIO DE ANOCHE.

A las 9 y media de la noche de ayer, aproximadamente, la sirena del Parque Municipal de Bomberos dio la señal de incendio.

Los centenares de terrassenses que en aquella hora deambulan por las calles de la ciudad, pronto pudieron localizar el lugar del incendio. De había declarado en el poste surtidor de bencina instalado frente del Kiosco de Paseo. En seguida se trasladaron allí una multitud de curiosos deseosos de proporcionarse un espectáculo gratuito, quedando defraudados al llegar al Paseo, por haber sido prontamente sofocado el incendio por cuyo motivo fue innecesaria la intervención de los bomberos.

La causa del incendio fue por haberse derramado un poco de gasolina al acudir a proveerse de carburante un camión, cometiendo alguien la imprudencia de encender un fósforo que inflamó el líquido derramado por el suelo.

Afortunadamente las llamas no alcanzaron a ninguna de las personas que en aquel momento se encontraban en aquel momento se encontraban en aquel sitio.

ES ENCONTRADO EN LA VIA PÚBLICA UN AUTOMÓVIL.

A las ocho y media de esta mañana, en la calle Baldrich ha sido encontrado el coche número 48.345 B., con la patente a nombre del señor Roberto Barnés. Enterado de esto el consejero- regidor señor Petchamé, ha ordenado que se recogiese el coche y fuese trasladado al depósito municipal. Más tarde se ha podido averiguar que el coche hace pocos días hace pocos días fue vendido a otro señor que tuvo que abandonarlo la pasada noche en la citada calle a causa de una avería y con el intento de recogerlo esta mañana para proceder a la reparación.

L’Acció, dijous 2 d’abril de 1.936 pàg. 2


FOC AL DIPOSIT DISTRIBUIDOR DE GASOLINA DEL PASSEIG.

La sirena d'alarma de l'Ajuntament, ahir a un quart de vuit del vespre, amb el seu acostumat i estrident soroll, assenyala foc al districte tercer.

Havien telefonat a la Comandància des del Passeig de Garcia Hernández, assabentant que s'estava cremant de manera sorprenent el dipòsit proveïdor de benzina del quiosc del Passeig.

Immediatament sortiren les bombes, encara que l’ús d'aquestes no fou necessari, doncs el foc ja l'havien extingit les persones que casualment es trobaren en aquell lloc.

El sinistre es produí de la següent manera: Estava proveïnt de benzina, el camió registrat amb el número 3899, amb matrícula de Girona. Sembla que caigué un xic de benzina a terra, i llavors una persona que encengué un cigar, impensadament llençà el llumí enmig de la benzina. Instantàniament sorgí una gran flama que es propagà amb gran rapidesa a l'aparell proveïdor i al motor del cotxe.

Amb l'ajuda d'unes mantes i la sorra del passeig, uns ciutadans, després d’alguns esforços, lograren apagar el foc, que ja havia pres, degut a les seves altes flames, un aspecte esfereïdor.

L'hora en què tingué lloc l'incendi, feu que l'alarma en el centre de la ciutat fos enorme. Sortosament, el foc no tingui importància, com tampoc s’hagué de lamentar cap petita cremada en les persones que el sufocaren.

MENDICANT ASSISTIT AL DISPENSARI.

Per tal de poder-se curar unes ferides infectades que sofria al peu dret i a la mà del mateix costat, ahir al migdia fou auxiliat al Dispensari, un jove d' uns 25 anys, anomenat Josep Diaz, natural d'Astúries, sense domicili fixe, el qual es dedicava a implorar la caritat pública.

UN AUTO ABANDONAT PER AVARÍA.

A dos quarts de vuit d'aquest matí, ha estat trobat abandonat al carrer Baldrich, un cotxe de bon aspecte, en el vidre anterior del qual hi havia una patent a nom d'un barceloní anomenat Robert Barnés.

Assabentat d'això el conseller regidor senyor Petchamé, ha ordenat que el cotxe fos recollit i traslladat al dipòsit municipal.

Unes hores més tard de acomplerta aquesta ordre, s’ha presentat a la Comandància, el senyor Lluis Marcet, manifestant que era el propietari del cotxe abandonat que el comprà dies passats a la persona a nom de la qual anava la patent. El cotxe estava en aquell lloc perquè anit sofrí una averia.

El Diluvio, edición del 1 de abril de 1.936, pág. 11


OFICINA DE ORIENTACIÓN Y SELECCIÓN PROFESIONAL DE TARRASA.

La Oficina de Orientación Profesional de Tarrasa pone en conocimiento de los alumnos de enseñanza libre que reglamentariamente han de pasar por dicho centro para su ingreso en la Escuela Elemental de Trabajo, que durante los meses de abril y mayo tendrá abierto al público sus laboratorios los miércoles y viernes, de las diez y seis a las diez y nueve horas.

Los alumnos residentes en otras localidades pueden solicitar a la secretaría les sea señalada fecha para efectuar sus pruebas, evitando así aglomeraciones que causarían molestia a los interesados y dificultarían el régimen de trabajo de la Oficina.

sábado, 28 de diciembre de 2019

L’Acció, dimecres 1 d’abril de 1.936 pàg. 2


EN REMENBRANÇA DE FRANCESC MACIÀ.

Demà s’escaurà el tercer aniversari que l’egregi governant Francesc Macià vingué a Terrassa per tal de celebrar diversos actes polítics i patriòtics.

Alhora s'aprofità la seva presència a fi de procedir a la inauguració oficial de l’emissora del Ràdio Club Terrassa. Per raó d'aquesta gloriosa efemèride, «L'Antena», diari parlat del susdit Club, demà radiarà un interessant editorial al·lusiu al President Macià i a la seva estada a Ràdio Terrassa.

ELS TRUCS DE BRUXERIA DEL CARRER D’AGRICULTURA.

Durant les darreres hores no ha succeït res digne d’esment en la casa misteriosa del carrer de l'Agricultura. No obstant, malgrat el silenci dels bruixots, els comentaris són cada dia més vius i diversos.

Nosaltres creiem però, atès tot ei procés dels misteriosos fets, que la successió d'aquests no es tracta d'altra cosa sinó que d'un fenomen de telequinèssia, o sia la facultat de fer moure objectes i coses a distància.

Ahir, «El Dia Gráfico», publicava una interessant informació dels misteris d'aquesta casa. Reportatge molt celebrat original del nostre estimat company de redacció, el «Junior» Miquel Almirall.

REUNIÓ DE METAL·LÚRGICS.

Demà, a les nou del vespre, els obrers metal·lúrgic es reuniran en assemblea general al «Bar Rambla», conegui per «Cat Maco». En aquesta reunió sembla que es tractarà de l’assumpte que aquests obrers estan sostenint amb relació a les 40 hores.

EL CONSABUT ROBATORI.

Ahir a la tarda, mentre tenia el cotxe de la seva propietat parat en el carrer de la Mina, en Josep Valls i Utset, domiciliat a la casa de camp de Can Roure i ell estava dins una casa del susdit carrer, uns desconeguts li robaren la patent del cotxe.

El Valls ha denunciat el robatori a la Comissaria de policia.

ESCALDAT AMB AIGUA BULLENT.

En abocar-se-li un pot ple d'aigua bullent, es produí unes ferides de consideració als dits de la mà esquerra, el vailet de 12 anys, Joaquim Berenguer, domiciliat al carrer Aurora, 22.
Les cremades, totes elles de segon grau, les hi curaren al Dispensari a un quart de deu del vespre.

Crónica Social, miércoles 1 de abril de 1.936 pág. 2


EL PRÓXIMO DOMINGO EN EL CÍRCULO TRADICIONALISTA.

La sección de espectáculos con la colaboración de la “Schola Orfeónica” y de la sección de teatro preparan para el próximo domingo una escogida y atractiva velada.

ESTRENO DE UNA COMEDIA PREMIADA.

La graciosa comedia en un acto “Senyor Governador…!! Senyor Ministre!!!” que fue merecedora del primer premio en el concurso celebrado recientemente en Mataró por la Biblioteca Teatral Iluro, y del que es autor nuestro apreciado compatricio el joven y activo colaborador de nuestro periódico Joaquín Puigbó será estrenada en el Centro Social en las próximas fiestas de Pascua.

CUIDADO CON LOS NIÑOS.

A las 9 y media de la noche pasada fue curado en el Dispensario Municipal el niño de 12 años de edad, Joaquín Berenguer, que vive en la calle Aurora, 22. Sufre quemaduras de primer grado en los dedos de la mano derecha, producidas involuntariamente por uno de sus familiares, al derramársele agua hirviente que contenía un puchero.

REUNIÓN DE LOS OBREROS METALÚRGICOS.

Mañana jueves a las nueve de la noche, convocada por la Junta del Sindicato de Metalúrgicos, tendrá lugar una asamblea en el local del Café Rambla.

En la orden del día figura como punto principal a tratar, el tomar acuerdos acerca de la jornada de 40 horas.

“GALLINICIDIO”. 

Virtudes Fortes Delgado, domiciliada en la calle Ramón Llull, 25, ha denunciado en la Comandancia Municipal que ayer tuvo necesidad de salir de su domicilio y al regresar, encontró en el patio una gallina muerta. Doña Virtudes sospecha que la autora del “Gallinicidio” sea una vecina suya que ya en otra ocasión le mató otra gallina.

PERRO RECOGIDO.

Ha sido dada la orden de que fuere recogido un perro cuyo dueño se llama Manuel Garrido, domiciliado en la calle Monistrol,42. Él ha sido conducido al Parque de Desinfección y puesto en observación, por haber mordido a la niña Isabel Oviedo Zapatero que vive en la calle de Emilia Pardo Bazán, 58.

¡ALERTA AUTOMOVILISTAS!

El señor José Vallas Utset, de 29 años de edad, con domicilio en la casa de campo “Can Roure” se ha personado en la Comisaría Local de Policía, denunciando que ayer, vino a nuestra ciudad con el auto de su propiedad para efectuar una diligencia, al salir de la casa visitada tuvo la sorpresa de ver como unos desconocidos le habían robado la patente del automóvil.

El Dia, edició dimecres 1 d’abril de 1.936, pàg. 2


LI ROBEN LA PATENT DEL COTXE.

Josep Valls Utset, de 29 anys, domiciliat a Can Roure, s'ha presentat a la Comissaria de Policia per a denunciar que en el dia d'ahir, va traslladar-se a la nostra ciutat amb el seu cotxe per a complimentar alguns encàrrecs.

Durant l'execució d'un d'aquests i tenint el cotxe parat al carrer de la Mina, quan sortí de la visita, comprovà que mentre havia estat absent, ii havien pres la patent del seu cotxe, ignorant absolutament qui pot haver-la robat.

AQUESTS GOSSOS!.

Ha estat donada l'ordre corresponent, a fi que sigui practicada la recollida del gos propietat de Manuel Garrido, que ahir va mossegar la noieta Isabel Oviedo Zapater  domiciliada al carrer Pardo Bazán, 58.

El gos ingressarà al Parc de desinfecció local on serà sotmès a observació.

DENUNCIA PER GALLINICIDI.

S'ha personat a la Comandància Municipal, Virtuts Fortes Delgado, domiciliada al carrer Ramon Llull, 25, la qual ha donat compte que ahir, dimarts, a la sortida del treball, trobà morta en el pati de la seva casa una gallina que tenia.

Com sigui que sospita quo l'autora de! "crim" és una veïna seva, anomenada Dolors Penyalver, que temps enrere ja n'hi matà una altra, la Fortes ha denunciat la mencionada veïna com a presumpta autora del gallinicidi.

viernes, 27 de diciembre de 2019

El Dia, edició dimarts 31 de març de 1.936, pàg. 2


ELS MISTERIS (?) DE CAN PALET EN FRANCA DERROTA.

Cal, definitivament, treure tota la importància, la poca que resta, sobre els tals suposats misteris.

A la casa del carrer de l'Agricultura no s'hi registren coses més extraordinàries que les que succeeixin a qualsevol domicili de Terrassa.

Si qualsevol cosa hi ocorregués no té cap importància i tots els rumors de la gent són exagerats.

A la noieta Obradors, el retorn a la normalitat és un fel. Amb el seu pare passaran la majoria dels dies d'aquesta setmana al camp, retornant als vespres al seu domicili.

Aquest allunyament, ajudarà la Josepa a oblidar millor les males impressions rebudes a casa seva.

A la casa, un gran nombre de persones, atretes pels murmuris i exageracions de la gent, més que pel que hi ha de veritat, hi acudeixen, algunes d'elles comportant-se amb una incultura molt reprovable. Tots ells han d'entornar-se'n comprovant que allí no passa res.

De totes formes, la família Obradors és objecte de moltes molèsties, sobretot, com diem, per part d’incults que volen entrar a la casa de totes passades i venen amb altres indignants exigències.

Han acudit al lloc alguns periodistes forans i fotògrafs corresponents, els quals han pres una sèrie d'informacions.

També la policia ha tingut una entrevista amb la família i una vegada informada, verificarà les corresponents indagacions per aclarir els mòbils i els causants de tot aquest batibull, que tant a les acaballes es troba.

VISITES A L’ALCALDE.

Aquest matí han estat a l'Alcaldia, una comissió d'obrers vaquers, els quals han continuat les entrevistes que sostenen amb el senyor .Morera, relacionades amb el conflicte que patrons i obrers del Ram venen sostenint sobre determinades aspiracions d'aquests darrers.

S'han entrevistat amb l'alcalde, així mateix, diverses altres comissions i particulars.