miércoles, 4 de diciembre de 2019

L’Acció, dissabte 14 de març de 1.936 pàg. 2


REPRESENTANTS LOCALS A L’ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS.

La Federació de Municipis Catalans convida tots els Ajuntaments que formen part de l’entitat a la celebració de l’assemblea extraordinària que tindrà lloc demà diumenge, dia 15, a les deu del matí, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell prega als Ajuntaments federats que, per qualsevol causa no haguessin rebut la convocatòria, es donin per convidats a l’acte.

El de la nostra ciutat hi serà representat per l'alcalde senyor Morera i el conseller regidor senyor Armengol.

D’INTERÉS ALS VENEDORS DE LLEGUMS CUITES.

EI Departament de Sanitat de la Generalitat ens ha tramès la següent nota:

Tenint notícia que a diferents poblacions de Catalunya, per part d'alguns industrials dedicats a la venda.de llegums cuites i altres substàncies alimentoses, feien ús per a la cocció i preparació de substàncies antisèptiques com són el bisulfit de sosa, àcid bòric, àcid salicílic i d'altres, que poden constituir un perill per a la salut pública, aquesta Conselleria ha dictat una Ordre (Butlletí del 10 del corrent) prohibint terminantment l’ús de les esmentades substàncies, fins i tant que no es dictin les normes regulant les que es poden emprar i fixant la proporcionalitat corresponent.

S'adverteix que es practicaran immediatament inspeccions per tal de comprovar si es compleix l’esmentada Ordre, i en cas contrari s’imposaran les sancions a que hi hagi lloc.

ESCOLA D’INFERMERES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

A partir d'avui queda oberta la matrícula per al nou curs que començarà, a 1 d'Abril vinent i s'admeten inscripcions per ingrés a la Residència de l’Escola.

Atenent que el nombre de places disponibles és limitat, es prega a les persones a qui l’Escola i la professió d'infermera interessi, que adrecin el més aviat possible llurs instàncies o demanin informacions a la Direcció de l'Escola d'Infermeres de Ia Generalitat de Catalunya, Urgell, 216, telèfon 81741, Barcelona.

DE L’ASCENSIÓ AL CAVALL BERNAT.

Respecte a l'escalada al Cavall Bernat que demà ha de fer l’atleta barceloní Josep Costa junt amb dos companys seus, podem dir que uns socis de l’A. E. M, A. O. T. tenen una fotografia del moment en què aquells mateixos excursionistes assolien el pic del Cavall Bernat, un temps enrere.

L’aconseguiment d’aquell cim li fou posat en dubte pels monjos del Monestir de Montserrat, i això ha estat causa de que els valents excursionistes vulguin emprendre’s de nou l’ascensió.

Si són servits, els monjos dubtosos podrien veure la foto que al·ludim.

L'ASSEMBLEA DEL RAM DE CONSTRUCCIÓ DE LA C. N, T. SUSPESA.

Per ordre de l’autoritat, ha estat suspesa l’assemblea que aquesta tarda, havien de celebrar els obrers del ram de construcció en el Cinema Doré.

No hay comentarios: