miércoles, 11 de diciembre de 2019

L’Acció, dimecres 18 de març de 1.936 pàg. 3


La vaga del ram de construcció

ELS OBRERS FUSTERS I SIMILARS

Tal com havien anunciat, ahir a les set del vespre es reuniren al seu local de la Plaça de la República, els obrers del Ram de la fusta. Hi assistiren uns 200 associats molts d’ells no afiliats al Sindicat.

La principal finalitat de la reunió, era discutir la proposició feta pel ram de Construcció, en relació de l’actual conflicte amb l’Ajuntament.

Es debaté llargament sobre si era pertinent declarar-se en vaga per solidaritat amb els que ja es trobaven al carrer. Finalment i per mitjà d’una votació, s’acordà presentar l’oportú ofici de vaga declarant la vaga el proper divendres al matí.

La reunió acabà a les vuit del vespre.

ELS PINTORS.

A dos quarts de set d’ahir es reuniren els obrers del ram de pintors. Hi assistiren 32 afiliats.
La finalitat de la reunió era la de parlar de l’actitud a adoptar amb referència a la proposició del ram de la Construcció, proposició que invita a que aquest ram es declari en vaga.

Alguns dels reunits es manifestaren en contra doncs durant el dia havien estat víctimes de coaccions portades a terme amb mala forma. D’altres, que pensaven diferentment. Advocaren per la vaga, essent per aquesta causa que es decidí passar a votació la proposició del ram de Construcció (C. N. T.) donant per resultat ésser més els associats que desitjaven declarar-se en vaga.

S’acordà presentar l’oportú ofici de vaga i declarar-la el proper dilluns.

L’assemblea s’acabà prop d’un quart de nou del vespre.

LA VAGA EN EL DIA D’AVUI.

Amb les mateixes característiques que el dia d’ahir, avui ha transcorregut amb tota normalitat el segon dia de vaga dels obrers del ram de Construcció.

Al local dels Sindicats, ─carretera de Martorell─ durant tot el dia d’avui, hi ha acudit important contingent de l’element en vaga. Els vaguistes també han acudit en altres indrets de la ciutat. A la Rambla d’Egara, durant tot el matí els grups han estat força nombrosos. També en el mercat de la Plaça del Progrés hom hi notava major afluència de persones amb relació als altres dimecres.

ASSEMBLEA PER A DEMÀ.

Per demà al matí, ha estat demanat l’oportú permís per tal que el Ram de la Construcció pugui celebrar una assemblea al Cinema Doré.

En aquesta reunió es discutirà el moment actual de la vaga i les orientacions a seguir. Està anunciada per a les 10.

Els acomiadats de l’Art Fabril i Tèxtil.

L’ASSEMBLEA D’ANIT.

Anit es celebrà en l’ampli local del Cinema Recreo, l’assemblea dels obrers del ram de l’Art Fabril i Tèxtil. Fou concorregudíssima.

Es parlà de manera extensa de l’actual conflicte del ram, o sigui de l’actitud dels obrers que amb motiu d’haver estat acomiadats després del 16 de febrer, tenint en compte l’acord de l’assemblea del passat diumenge, s’havien personat novament a les seves respectives fàbriques per tal que fossin readmesos. Com sigui que els patrons s’han negat a la readmissió, tothom coincidí en què els obrers despedits han de persistir en la seva actitud, o sigui la que de presentar-se a les fàbriques durant totes les hores que en temps normal treballarien.

Malgrat que foren moltes les persones que acudiren a l’assemblea, els acords que aquesta prengué no comptaven amb el sentit general dels reunits, doncs hom veia clarament el poc entusiasme amb què l’assemblea rebia segons quina mena d’acords.

Fou proposat que el proper dissabte, tots els obrers que durant la setmana han acudit a la fàbrica ─encara que no hagin pogut treballar─ cobrin de la mateixa manera com si haguéssim treballat. En cas que els patrons es neguin a pagar aquests obrers, llavors ningú ha de cobrar.

Amb tot, el divendres sembla que es celebrarà altra assemblea, en la qual s’ultimaran les orientacions a seguir amb relació al acte que es tindrà de fer el proper dissabte.

La reunió es termina pels volts de les dotze.

No hay comentarios: