miércoles, 30 de septiembre de 2015

El Día, dijous, 13 de març de 1930, pàgina 1

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Comença la sessió

Abans d'ahir, a les set de la tarda va començar la sessió del Ple de l'Ajuntament.

L'espai destinat al públic estava abarrotat, així com també els passadissos del voltant del saló de sessions i totes les portes d'accés al mateix.

Presideix la sessió l'Alcalde interí, senyor Benet Badrinas i hi assisteixen els regidors senyors Badrinas (Josep), Miralda, Marimón, García (Simeón), Barata, Clapés, Surrallés, Boada, Lladó, Freixa (Alfons), Geis, Cots, Trullás, Lluch, Salom, Soler, Salas, Pons, Paloma i Argemí.

Es llegeixen i aproven les actes de les sessions anteriors.

PRESA DE POSSESSIO DE L'ALCALDE I TINENTS D'ALCALDE NOMENATS DE R.O.

El President senyor Benet Badrinas, anuncia que es va a procedir a donar possessió a l'Alcalde i tinents d'Alcalde designats de R.O. (Expectació).

El Sr. Salom, demana la paraula. Recorda que en la sessió de constitució d'aquest Ajuntament es va acordar per unanimitat pregar al Govern, per mediació del Governador, que deixés a lliure elecció de l'Ajuntament els regidors que hagin d'exercir l'Alcaldía i les tinències.

Posteriorment, la Comissió Permanent, a proposta del tinent d'Alcalde interí, senyor Boada Lladó, va acordar també per unanimitat, comunicar al Governador que l'Ajuntament havia vist amb desgrat que no s'hagués atès la seva petició.

Jo demano-diu el senyor Salom-que es ratifiqui aquest acord i que es nomeni una comissió representativa de tots els sectors de l'Ajuntament que visiti el Governador i insisteixi en la seva primera petició.

El senyor Benet Badrinas, li contesta que recorda efectivament que en la sessió de constitució d'aquest Ajuntament es va prendre l'acord de la Permanent a què ha al·ludit.

El senyor Salom, li replica que lamenta que el senyor Benet Badrinas tingui tan poca memòria, però que de totes maneres celebra que recordi que l'acord de referència va ésser pres per unanimitat en la sessió de constitució.

Insisteix en què es ratifiqui l'acord i una  comissió de regidors el comuniqui personalment al Governador.

El senyor Benet Badrinas, li contesta que no pot prendre en consideració la proposició del senyor Salom perquè entén que s'ha de concretar a seguir l'ordre del día que fixa  s'ha de donar possesió a l'Alcalde i tinents i per altra part, com que ell ja gairebé no és alcalde no li sembla correcte que es decideixi sobre la repetida proposició abans que hagi pres possessió el nou Alcalde.

El senyor Salom accedeix a ajornar la seva proposició per a quan s'hagi possessionat l'Alcalde de R.O.

El senyor Secretari llegeix la comunicació de la R.O. en que es designen l'Alcalde i els tinents.

EL SENYOR SALOM ACOMIADA L'ALCALDE INTERÍ SENYOR BENET BADRINAS.

Abans, però, d'entrar els designats de R.O., el senyor Salom demana al senyor Badrinas que deixi de parlar.

El senyor Benet Badrinas s'hi nega de bell antuvi, perquè entén no pot retardar-se més la presa de possessió del nou Alcalde i tinents.

El senyor Salom insisteix en demanar la paraula, puix no creu que el senyor Badrinas vulgui oposar-se al seu esperit de gentilesa d'acomiadar-lo.

El senyor Benet Badrinas accedeix a que parli el senyor Salom.

El senyor Salom diu que sent en l'ànima haver-li de manifestar que la majoria dels senyors regidors d'aquest Ajuntament no han vist amb satisfacció la seva actuació a l'Alcaldia, per tal com el senyor Benet Badrinas ha demostrat en la seva actuació a l'Alcaldia, per tal com el senyor Benet Badrinas ha demostrat en la seva curta interinitat que no s'ha preocupat d'ésser l'Alcalde de la ciutat, ans bé s'ha sentit vinculat tothora al seu partit. (Forts rumors en el públic).

Celebrem, amb tot,-afegeix el senyor Salom-que hàgim tingut uns dies entre nosaltres el senyor Benet Badrinas, perquè s'haurà pogut convèncer de què no es igual en els assumptes polítics actuar de transpunte darrera els bastidors que haver d'actuar en escena donant la cara al públic (Mostres generals d'aprovació en el públic).

El senyor Benet Badrinas li replica que no pot contestar al senyor Salom perquè no ha entès prou bé les seves paraules a causa de les manifestacions que ha fet el públic.

PRESENTACIÓ DEL SENYOR VINYALS

Inmediatament demana que dos senyors regidors vagin a cercar l'Alcalde de R.O..

Així ho fan els senyors Surrallés i Clapés i al cap de pocs moments tornen a entrar acompanyats del senyor Vinyals.

El senyor Benet Badrinas, li cedeix la presidència i diu que poques paraules ha de pronunciar per fer la presentació del senyor Vinyals, ja que aquest és prou conegut de tots els regidors.

El senyor Vinyals-diu el senyor Benet Badrinas-va ésser elegit per sufragi universal primerament regidor de la ciutat i més tard diputat provincial, càrrecs que va exercir amb brillantesa, de tal manera que el seu prestigi assolí gran alçària. Es tracta-afegeix-d'una intel·ligència privilegiada, d'un home de molta cultura, pel que em cal felicitar a la ciutat de Terrassa que pot tenir un Alcalde de les dots d'administració del senyor Vinyals, que si bé és veritat que difícilment podrà superar les també estraordinàries dots de l'anterior Alcalde senyor Ullés, a la gestió brillantíssima del qual es deu la transformació de Terrassa en una de les primeres ciutats almenys de les de la seva categoria, espera que bé podrà igualar-les en benefici de la ciutat.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, pren possessió de l'Alcaldia i es disposa a contestar al senyor Badrinas.

El senyor Salom, demana la paraula per manifestar que a precs de l'anterior alcalde, senyor Badrinas, ha ajornat el tractar d'una proposició que té caràcter previ.

Repeteix la proposició presentada anteriorment i demana al nou Alcalde que la prengui en consideració.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, li contesta que difereix tractar d'aquesta proposició fins que hagi donat possessió als tinents d'alcalde de R.O.

PRENEN POSSESSIÓ ELS TINENTS D'ALCALDE DE R.O.

Inmediatament prenen possessió els tinents d'Alcalde designats de R.O., senyors Surrallés, García (Simeón) i Clapés.

DISCURS DE L'ALCALDE DE R.O. SR. VINYALS

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, diu que per començar ha de refusar les paraules d'elogi immerescut que li ha dirigit el senyor Benet Badrinas.

He estat-diu-completament allunyat de tota significació política durant la Dictadura i a això, sens dubte, es deu el que el Govern hagi pensat amb mi per ocupar l'Alcaldia, ja que es proposa anar de ple a la normalitat política. El meu nomenament respon a una interinitat, ja que aviat swerán convocades eleccions i el poble podrà enviar a l'Ajuntament els seus rep`resentants genuïns.

Jo sé-afegeix-que com Alcalde de R.O. no represento el poble de Terrassa, però en aquest mateix cas es troben els senyors regidors. No som més que una transició entre dos règims.

Davant d'aquesta bona disposició del Govern he cregut que no sols no podia fer-li oposició, sinó que em calia prestar-li la meva col·laboració.

Jo-diu el senyor Vinyals-sempre he estat contrari dels nomenaments del R.O. però davant les actuals circumstàncies em crec amb el deure d'acceptar. (Forts rumors entre el públic).

Jo sé-afegeix-que és aquest un càrrec delicat, majorment després d'haver-lo exercit l'alcalde que primer havia estat popular i ara governatiu, senyor Ullés, la tasca del qual al davant de l'Alcaldia ha estat de tal manera brillant que no trobo paraules suficientment espressives per fer-ne l'elogi que es mereix. (Més rumors).

Parodia unes paraules del qui fou alcalde, senyor Joan Salas, referent a les condicions que ha de tenir un alcalde, per declarar que ell ve a donar llum a la ciutat (Forts rumors) i a consumir-se com un ciri, si cal, en bé de Terrassa.

Acaba manifestant que li plau moltíssim que ja l'Ajuntament hagi pres l'acord de demanar l'ampliació de l'amnistia perqué ell, home liberal (Més rumors) entén que els delictes de caràcter polític han d'ésser tractats amb benevolencia. (Aplaudiments i protestes entre el públic).

El senyor Salas, recull les darreres paraules del senyor Vinyals i diu que celebra que hagi fet aquestes manifestacions espontànies en favor dels detinguts per delictes de caràcter polític, perquè precisament-afegeix-pensava proposar en aquesta sessió que fos ampliada la petició de la revisió del procés de les Costes de Garraf (Grans aplaudiments del públic).

El senyor Salom declara que prefereix ajornar la resposta que en nom de la majoria de regidors ha de donar al discurs del Sr. Vinyals, per quan aquest accedeixi a tractar de la proposició que ell ha formulat repetidament en el transcurs de la sessió.

De totes maneres-afegeix-haig de fer constar que m'ha semblat molt divertit que es continuï la xiroia política de la raspallada mútua. (Rialles).

El senyor Benet Badrinas has raspallat el senyor Vinyals y el senyor Ullés i el senyor Vinyals, al seu torn ha raspallat conscienciosament el senyor Ullés. (Més rialles).

Ara sols mancaria que els demés regidors ens raspallésim els uns als altres, per tal que tots plegats sortíssim ben lluens i satisfets d'aquí. (Fortes rialles).

LES TINENCIES DE R.O.

El senyor Salas diu que una de les principals finalitats d'aquest Ajuntament és la de revisar la tasca de l'anterior Ajuntament (Un ex-regidor de la Dictadura, des del lloc destinat al públic, interromp continuament al senyor Salas) que no ha tingut cap mena de fiscalització durant els sis anys que ha exercit. (Continuen les interrupcions de l'ex-regidor al·ludit).

Si es contitueix la Permanent amb la gairebé totalitat dels llocs ocupats per amics polítics dels qui constituïen l'anterior Ajuntament, es farà molt difícil la tasca de revisió encomanada a aquest Ajuntament. (Pugen de to les interrupcions de l'ex-regidor).

No semblaria sinó que amb l'acaparament dels llocs de la Permanent es vol evitar l'esmentada tasca de revisió.

El senyor Salas, en vista de què no cessen les interrupcions de l'al·ludit ex-regidor de la Dictadura, declara que es veurà obligat a denunciar al Ple alguna irregularitat comesa per l'ex-regidor que l'interromp, en la que també ha incorregut un altre ex-regidor i actual tinent d'Alcalde. (Forts rumors).

El senyor Salom demana al senyor Salas que per caritat no ho faci.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, a grans crits diu que els seus amics no viuen de caritats i que si el senyor Salas pot parlar és per pura tolerància de l'Alcaldia.

El senyor Salas, entre grans aplaudiments del públic, diu que el poble té dret a saber el que han fet aquests dos ex-regidors de la Dictadura.

Diu el senyor Vinyals s'ha permès fer un elogi de l'ex-alcalde de la Dictadura senyor Ullés, bé pot denunciar ell la tolerància que durant un any i mig va tenir aquell Alcalde amb els al·ludits regidors, que mentre s'exigia a tots els ciutadans afectats per obres de millorament que paguessin immediatament la part que els corresponia i en cas contrari se'ls hipotecava les finques per respondre d'aquell pagament, en canvi als dos ex-regidors al·ludits sel's consentí que no paguessin i no se'ls exigi tampoc la hipoteca corresponent. (Forts rumors en el públic).

Han bastat els anuncis de revisió de la tasca de l'anterior Ajuntament perquè en tres dies s'exigís als al·ludits ex-regidors que es posessin al corrent. (Grans mostres d'aprovació).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, reconeix que ell s'ha permès un lleuger record a l'Alcaldia sortint, però que no és hora de separar-se de l'ordre del dia. (Rumors).

PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS QUE SUBSTITUEIXEN ELS QUE HAN RENUNCIAT

Són admeses, per fonamentar-se en motius legals, les renúncies dels càrrecs de regidor presentades pels senyors Benet Badrinas, Josep Jover, Josep Fontanals i Alexandre Boix.

El senyor Benet Badrinas, anuncia que es retirarà del Consistori per haver estat admesa la seva renúncia del càrrec de regidor i dirigeix una salutació als regidors que l'han secundat durant els pocs díes que ha tingut l'honor de presidir-los.

Els senyors Surralés i Clapés acompanyen el senyor Benet Badrinas fins a la porta del saló i tornen a entrar amb els nous regidors substituts, senyors Narcís Freixa i Miquel Marcet. Els senyors Felip Oliu i Pere Amat no es presenten.

El senyor secretari llegeix la renúncia de'ls nous regidors senyors Felip Oliu, fonamentada en què no té el domicili a Terrassa, i Pere Amat, fonamentada en la suposada incompatibilitat entre el seu càrrec de vocal de la Caixa d'Estalvis, que té concedit un préstec a l'Ajuntament, i el càrrec de regidor.

El senyor Salas, troba fonamentada la renúncia del senyor Oliu, però no la del senyor Amat, puix que d'altra manera es donaria el cas insòlit de que ningú podria exercir l'Alcaldia, tota vegada que la Caixa està presidida per l'Alcalde.

El Alcalde de R.O., senyor Vinyals, troba atinades les observacions del senyor Sala i ordena que les renúncies passin a la Permanent per tal de qué les pugui estudiar.

PROVISIÓ DE LES DUES TINENCES RESTANTS

Es llegeix un telegrama del Ministeri de la Governació, en el qual es disposa que les dues tinències que manca proveir siguin exercides pels dos regidors de major edat.

En virtut d'aquesta disposició ha d'exercir la quarta tinència el senyor Boada Lladó i la cinquena el senyor Antoni Marimón.

ELECCIÓ DE SUBSTITUTS DE TINENTS D'ALCALDE

Es procedeix a la elecció dels substituts dels cinc tinents d'alcalde.

Segons l'Estatut, cada regidor pot votar tres noms i resultaràn elegits tres per majoria i dos per minoria.

La primera votació dóna el següent resultat:

Senyors Vila i Barata, per 10 vots contra 13 paperetes en blanc i 1 vot el senyor Salas.

El senyor Salas, declara que donada la manera arbitraria com s'ha constituit la Permanent, en la qual tenen gairebé la totalitat dels llocs precisament els regidors del grup que està en minoria en el Consistori, passi el que passi no està disposat a acceptar i no pot tampoc, agrair el vot que se li ha donat.

S'acorda acceptar la renúncia que acaba de presentar el senyor Salas i prossegueix la votació, que dóna el següent resultat:

Senyors Miralda i Badrinas, per 9 vots contra 13 paperetes en blanc i senyor Josep Sala per 10 vots contra 13 paperetes en blanc.

El senyor Salas, parla-diu-per fer ujna aclaració. Hem votat en blanc perquè com que ens temem que la Presidència amb el seu criteri restringit i partidista, no ens deixarà votar una proposició que pensem presentar, per medi de la qual voldriem expressar el sentiment de la Corporació de veure's presidida per un Alcalde que en lloc  de cercar la equitat i la harmonia entre els regidors es sent únicament instrument d'un partit que està en minoria (Cops de campaneta de la Presidència i forts rumors d'aprovació en el públic) hem votat en blanc-repeteix el senyor Salas-per tal d'expressar el nostre disgust i que s'ho prengui-si vol  el senyor Vinyals-com un vot de censura. (vives mostres d'aprovació en el públic).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, li contesta que deixa pel final de la sessió el contestar les paraules del senyor Salas i afegueix que quan menys es parli de política i es faci més administració, serà millor (Migrats aplaudiments en part del públic i fortes protestes en la majoria del públic).

DISTRIBUCIÓ DE TINENCIES

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, declara que en virtut de la facultat que li atorga l'Estatut municipal fa la següent delegació d'assumptes entre els tinents d'alcalde.

Hisenda, senyor Boada Lladó; Obres, senyor Simeón García; (Esclata un Aaara! formidable en el públic i grans rialles) Abastiments, senyor Surrallés; Governació, senyor Clapés; Instrucció pública, senyor Marimón.

FORMACIÓ DE LES COMISIONS MUNICIPALS

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, diu que es procedirà a la modificació de les Comissions, en vista de la nova distribució de tinències.

El senyor Salas entén que abans el Consistori ha de decidir el nombre de regidors que formaràn cada tinència.

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, consulta el cas al senyor Secretari.

El senyor Secretari, li contesta que no cal fixar el nombre de regidors de cada Comissió, puix es tracta solament d'una modificació i no d'una nova distribució.

El senyor Salas, li replica, entre les rialles del públic, que si amb aquesta estona que ha transcorregut des de que es celebra la sessió no s'ha modificat la llei, el que no creu perquè ara ja no passa com durant la Dictadura, primerament cal fixar el nombre de regidors de cada Comissió, puix així li ha manifestat el propi senyor Secretari abans de començar la sessió. (Forts rumors en el públic).

Insisteix en què es passi a votació el nombre de regidors i el nom dels que han de formar cada Comissió.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, hi accedeix, si bé diu que li estranya que havent votat en blanc la majoria quan s'ha fet la desgnació de substituts, ara vulgui prendre part en la formació de les Comissions.

El senyor Freixa, Narcís li replica que els regidors que formen la majoria quan s'ha fet la designació de substituts, ara vulgui prendre part en la formació de les Comissions.

El senyor Freixa, Narcís, li replica que els regidors que formen la majoria no acostumen a canviar de criteri com algun altre, que es tomba segons el vent d'on bufa (Fortes rialles) i el que ara votem noms per les Comissions no vol dir rectificació de criteri, ja que  una cosa és la Permanent, on la minoria ha agavellat tots els llocs, menys un, i altra cosa es un Ple, on, mal els pesi, estem en majoria. I com que les Comissions han d'informar el Ple, per això hi volem tenir representació. (Vives mostres d'aprovació en el públic).

El senyor Miralda, «lider» de la minoria, entén que el que proposa la majoria representa una modificació de l'ordre del dia i entén que la Presidència s'hi ha de negar. Anuncia que els seus amics, com a protesta, votaràn en blanc. (Rumors).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, proposa suspendre la sessió uns moments per tal que es puguin posar d'acord.

El senyor Salas, li replica que entre els uns i els altres no hi pot haver acord i que la discrepància s'ha de resoldre per votació. (Vives mostres d'aprovació).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, declara que a petició d'alguns regidors i en vista de les dificultats que hi han per constituir les Comisions, es suspèn la sessió per anar a sopar i reprendre-la a les deu.


martes, 29 de septiembre de 2015

El Día, dimecres, 12 de març de 1930, pàgina 1

La sessió del Ple municipal d'ahir

Per la molta extensió de la sessió del Ple de l'Ajuntament d'ahir, celebrada en dues etapes -abans i després de sopar- i terminada a hora avançada de la nit, no podem ressenyar, en l'edició d'avui, (ho farem en una de propera) el mogut debat de la mateixa, que promogué un fort avalot del públic, especialment quan l'Alcalde senyor Vinyals aixecà la sessió violentament quan el debat es feia més interessant.

El Ple aprovà les actes de les sessions anteriors, prengueren possessió els senyors Alcalde i Tinents d'Alcalde nomenats de R.O.; s'admeteren les renúncies presentades i es proveïren les tinències vacants; s'elègiren els substituts de Tinets d'Alcalde i es modificaren les Comissions municipals.


lunes, 28 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 12 marzo 1930, página 24

En la reunión celebrada por la junta directiva de la Asociación de la Prensa de esta ciudad, se tomó el acuerdo de asistir al acto de la inauguración de la casa Prensa de Madrid, que se celebrará el dia 7 de abril, con asistencia de S.M. el Rey, delegando la representación de ésta en su presidente don Santiago Morera.

El pasado domingo, a pesar del dia inseguro, fueron en gran número las personas que visitaron las fuentes de los «Caus». El caudal de los mismos ha sido aumentado como se esperaba, siendo en la actualidad de unos 2.500 plumas.

A las 10'30 de ayer, en el kilómetro 6 de la carretera de Rellinás, fué atropellada por un ciclista la joven de 20 años Enriqueta Salvador Moreno, la que tuvo que ser auxiliada en el dispensario médico de varias lesiones en la cara y cuerpo.

Se produjo un incendio en un cobertizo del patio de la casa número 34 de la calle de Galileo, propiedad y domicilio de don José Monmany, quemándose varios utensilios de labranza depositados en dicho local.

Se ignoran las causas del siniestro, calculándose las pérdidas en 1.500 pesetas.

El próximo viernes se inaugurará en el Casino del Comercio el tercer cursillo de los organizados por la Comisión de Cultura de dicha entidad, el cual estará dedicado a las Ciencias Naturales.

La explicación de este cursillo ha estado confiada al doctor en Ciencias, don Salvador Maluquer Nicolau.


—Corresponsal.

domingo, 27 de septiembre de 2015

El Día, dimars, 11 de març de 1930, pàgina 1

MUNICIPALS

Per manca de regidors no es pogué celebrar la Sessió del Ple municipal, convocada per ahir.

La convocatòria, per ahir, del Ple de l'Ajuntament, en el que havía de donar-se possesió als senyors Alcalde i tinents d'Alcalde nomenats de R.O., d'admetre les renúncies presentades, proclamar els regidors que han de substituir-se, proveir les tenències vacants, elegir els substituts de tinets d'Alcalde i modificar les Comissions municipals, atragué a la Casa Consistorial un nombrós públic, que esperava des de les set del vespre, l'hora anunciada.

A tres quarts de vuit fou obret el saló de sessions Presidía l'Alcalde interí senyor Benet Badrinas i en els sillons consistorials s'hi sentaven els regidors senyors Miralda, Baruts, Clapés, Marimón, Garcia, Vila, Badrinas (Josep) i Surrallés.

La part del saló destinada al públic quedà immediatament invadida. Moltes persones no poqueren penetrar-hi i hagueren de romandre als passadissos.

L'Alcalde interí, senyor Benet Badrinas amenaçà amb fer desallotjar el saló si el públic no es comportava correctament.

Abans de començar-se la sessió, el senyor Miralda demanà que fos llegit l'article de l'Estatut municipal que fa referència al nombre reglamentari de regidors que deuen assistir a les sessions de primera convocatòria del Ple Consistorial per a poder-se celebrar.

El senyor secretari llegí a continuació, l'article 129 del citat Estatut, el qual disposa que no podrà celebrar-se el Ple sense que assisteixin al mateix, almenys, la meitat més un dels regidors que l'integren.

Seguidament es féu el recompte dels senyors regidors assistents, que eren vuit, nombre insuficient, segons la citada disposició, per a la celebració del Ple, tota vegada que almenys havien d'ésser catorze.

En conseqüencia, el senyor Alcalde tocà la campaneta i deixà sense efecte la sessió per a celebrar-la avui de segona convocatoria.

El nombrós públic rebé aquesta inesperada decisió amb forts rumors.


sábado, 26 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del sábado, 08 marzo 1930, página 27

RELLINÁS

Ha quedado constituido el Ayuntamiento en la forma siguiente: alcalde don Luis Serracanta Vilaclara; primer teniente de alcalde, don Valentín Marimón Alegre; segundo, don Jaime Margarit Garrigó y don Pedro Sallés Ambrós, don Salvador Casas Viladoms, don Federico Bassó Ribera, don Isidro Vilá Fabrés y don Juan Ribera Carner, concejales.

El juzgado municipal ha correspondido a los señores siguientes: don Valentín Bassó Prat, juez; don Juan Roca Gibert juez suplente; don Valentín Prunés Tardá, fiscal; don Domingo Vives Ribera, fiscal suplente.

El dia 20 de febrero último contrajo matrimonio el joven propietario José Casas Prat, con la distinguida señorita doña Asunción Roca Prat, hija del que ha sido juez municipal hasta la próxima pasada renovación, don Juan Roca Gibert; los nuevos esposos emprendieron viaje de novios por la región valenciana. Reciban la novel pareja, nuestra más cordial enhorabuena.

Debido a las importantes lluvias de estos últimos días han aumentado los caudales de agua que manan de las fuentes de este pueblo denominadas La Sayola, La Pedragrosa y La Barbotera, que han convertido en un río la riera de Rellinás. Son visitadas dichas fuentes por un gran gentío diariamente, quedando admirados todos los curiosos que las visitan de tan gran manantial, haciéndose tosa clase de versiones sobre la procedencia de los mismos.


—Corresponsal.

viernes, 25 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 06 marzo 1930, página 23

El nombramiento de alcalde de esta ciudad a favor del abogado y culto periodista, ex presidente de la Asociación de la Prensa don Alvaro Vinyals Aguilera, ha sido acogido con general satisfacción.

Natural de Tarrasa, el señor Vinyals, al crearse la Escuela Industrial, formó parte de su profesorado, abandonando después la enseñanza para dedicarse a la abogacía, que ha venido ejerciendo. Amigo de don Alfonso Sala, ha formado siempre en sus filas, prestándose en todas ocasiones su concurso, siendo elegido por elección popular primero concejal y luego diputado provincial.

Al advenimiento de la Dictadura permaneció alejado de la política, rechazando cuantos cargos le fueron ofrecidos.

Mañana tomará posesión de la alcaldía, presidiendo la sesión plenaria del ayuntamiento.

En la calle del Pantano un auto atropelló a la niña de seis años Josefina Figueras Palá, la que llevada al dispensario médico municipal por el mismo ocupante del auto, le fueron apreciadas varias contusiones, una de ellas en la cabeza, con probable fractura de la base del cráneo, de pronostico grave.

Después de asistida, en el mismo auto causante del atropello fué conducida a su domicilio.

A las siete de ayer, durante la ausencia de sus moradores, penetraron ladrones en la casa número 151 de la calle del Pantano, domicilio de Bartolomé Prat Utchés, llevándose unas 200 pesetas en metálico, un reloj de pulsera para niño, valorado en 175 pesetas y otras varias alhajas de poco valor.

Los autores del robo penetraron en la casa por la puerta cancela, la que forzaron con un hierro o palanqueta.

El vigilante de la Ronda de Arbítrios Pedro Cruz Grajua, ha sido agredido esta madrugada por unos sujetos que le dieron varios golpes en la cara y cuerpo, rompiéndole el bastón que llevaba, viéndose obligado a pedir auxilio.

La agresión fué motivada por haber dicho vigilante dando un bastonazo a un perro que iba con los agresores y que intentaba morderle. Uno de aquellos, llamado Fabián Abad Vilaplana, natural de Alcoy, fué detenido, dándose los demás a la fuga.

Del hecho se ha dado cuenta al juzgado.


—Corresponsal.

jueves, 24 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 05 marzo 1930, página 26

En la segunda sesión de pleno de nuestro ayuntamiento, presidida por el alcalde don Benito Badrinas, se procedió al nombramiento de comisiones, quedando integradas de la siguiente forma:

Hacienda.- Boadas Badrinas J., Salas y Clapés.

Gobernación.- Freixa, Surrallés, Cots, Pons y Trullás.

Instrucción.- Marimón, Miralda, Salóm y Aurell.

Fomento.- Paloma, Lluch, Soler, Sala J. y Barata.

Abastos.- García, Vila, Geis y Argemí.

Se dió lectura a la renuncia de concejal y teniente alcalde de don Alfonso Sala, por tener firmado un convenio para el suministro de aguas con el ayuntamiento, nombrándose para sustituirle, como concejal, el inmediato mayor contribuyente don Juan Trullás Trilla, y para ocupar la tenencia, a don Simeón García.

También presentaron su renuncia don Benito Badrinas, por edad; don José Fontanals. don Alejandro Boix y don José Jover.

Se acuerda dirigirse al Gobierno en demanda de una extensiva amnistía por todos los delitos políticos y sociales.

En las listas de mozos para el reemplazo del ejército correspondientes al corriente año, figuran inscritos en las dos secciones de reclutamiento de esta ciudad para la primera sección 163 mozos y para la segunda sección 158, formando un total de 321 mozos.

Han sido colocados en la Rambla de Egara unos nuevos bancos muy cómodos y de buen efecto, siendo bien recibidos por el público,, que cada dia concurre al popular paseo.

Los «Amics del Teatre» de esta ciudad han inaugurado con la obra de Segarra «La filla del Carmesí», su actuación en Tarrasa, siendo representada con gran éxito por la compañía del Teatro de Novedades de esa, saliendo la concurrencia muy complacida de la velada.

Para el próximo día 7 del corriente se anuncia la representación de la obra de los hermanos Quintero, «Los duendes de Sevilla», interpretada por la compañía de Carmen Díaz.

Los empleados municipales obsequiaron al alcalde saliente don José Ullés Jover con un banquete.

Al salir el señor Ullés del restaurante se le tributó una cariñosa despedida.

El hermoso ramo de flores que adornaba la mesa fué ofrecido a la esposa del ex alcalde doña Rosa Armengol de Ullés.

Ha tomado posesión del cargo de juez municipal, el abogado don José María Sallent y Riera.

Ayer las lluvias deslucieron los festejos de carnaval, no obstante se vieron sumamente concurridos los bailesde casinos y círculos de recreo, en donde tres bandas militares actuaron toda la noche con gran animación y alborozo de la gente joven.


—Corresponsal.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 28 febrero 1930, página 30

Se inauguró en el dispensario médico-municipal la nueva sala Roentgen y de Terapéutica física, concurriendo todas las autoridades locales, médicos y farmacéuticos y la junta de «El Seguro Tarrasense contra los accidentes de Trabajo».

El médico decano y presidente del dispensario a la altura de los más modernos de su clase. Hablaron el alcalde señor Ullés, el presidente de «El Seguro Tarrasense», señor Mogas, y el señor prior de la parroquia del Santo Espíritu, doctor Molera, todos elogiando el interés de la clase médica para que nuestra ciudad disfrute de un buen servicio sanitario en todos los órdenes.

En cumplimiento de las vigentes disposiciones para el nombramiento de los nuevos ayuntamientos, a las diez de la mañana de ayer, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, el alcalde don José Ullés, junto con el secretario de la corporación municipal don Francisco Benlloch, ha procedido a la proclamación de los ex concejales y mayores contribuyentes que han de integrar el nuevo ayuntamiento, cuyos nombres son los siguientes:

Ex concejales.- Don Pedro Salóm Morera, don Simeón García Ribas, don Emilio Soler y Anglada, don Miguel Cots Roumens, don Francisco Salas Ballber, don Antonio Boada Lladó, don Pablo Paloma Marcet, don José Aurell y Petit, don José Badrinas Sala, don Domingo Argemí Sanllehí, don José Barata Rocafort.

Mayores contribuyentes.- Don José Fontanals Guillemot, don José Jover Roumens, don Alfonso Freixa Argemí, don José Sala Alsina, don Benito Badrinas Poll, don José Clapés y Rovira, don Alejandro Boix Purrull, don Antonio Marimón Parera, don José Geis Bosch, don Alfonso Sala Argemí, don Juan Surrallés Oliveras, don Alejo Pons Sellarés y don Bartolomé Lluch Amat.

El alcalde saliente ha entregado la presidencia al concejal de más edad, siendo nombrado alcalde don Benito Badrinas Poll, primer teniente señor Boada Lladó; segundo, don Alfonso Sala; tercero, don Antonio Marimón; cuarto, don Pablo Paloma y quinto don Alfonso Freixa.

Acto seguido se ha levantado la sesión.

Para el dia 28 del actual la entidad «Amics del Teatre» tiene anunciada su función inaugural, que consistirá en el estreno, en esta localidad del poema «La filla del Carmesí», por la compañia del Teatro Novedades de Barcelona.


—Corresponsal.

martes, 22 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 21 febrero 1930, página 6

Los somatenes de Tarrasa

Don Ignacio de Despujol ha recibido el siguiente despacho:

«Somatenes partido y distrito Tarrasa, congratulándose nombramiento vuecencia gobernador provincia y al falicitarte cumplen deber ofreciéndose en buen orden y Patria.-Cabo de partido, Amadeo Torrens-Cabo de distrito, José Guillemot.»


lunes, 21 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del domingo, 16 febrero 1930, página 9

ACCIÓN SOCIAL

Los panaderos de Tarrasa

Ayer el gobernador manifestó a los periodistas que había pasado al alcalde de Tarrasa una comunicación, reforzada por telégrafo, haciendo constar que mientras el Comité correspondiente no resuelva la cuestión de los salarios, no podrán los patronos panaderos reducir éstos.


domingo, 20 de septiembre de 2015

El Dia, dissabte 15 de febrer de 1930, pàgina 2

DETALLS DEL ROBATORI FRUSTRAT D'AHIR.

 

Ahir, pels vols de les 5 de la tarda entraren lladres en la casa número 33, del carrer Vallhonrat. El robatori, que no es pogué realitzar, per ésser descoberts els dos individus quan intentaven portar-lo a cap capturats més tard, ofereix alguns punts curiosos.

 

En primer lloc, els lladres obriren la porta del carrer amb una clau expressa. Un dels detinguts, Leandre Vives, de 37 anys, natural de Sant Andreu de la Barca sembla ésser conegut per la mestressa de la casa del succés. Na Dorocia Santjuan, car segons declaracions de dita senyora, li sembla que més d'una vegada, aquest individu li havia demanat almoina. L'altra detingut, que es diu Josep m. Barbarà Sans, de 43 anys, natural d'Alcober (Tarragona), ha complert 17 anys de reclusió i dilluns passat havia sortit de la presó, Model de Barcelona. Segons investigacions, ambdós són lladregots de professió, que han sofert diverses condemnes. I per últim, cal fer notar que tot i ésser demostrada clarament la personalitat dels detinguts aquests semblen acontentar-se amb ben poca cosa. Segons hem pogut veure el botí que teníen preparat per endur-se'n figuraven uns mocadors de mocar, unes mitges apedaçades, un trajo d'home, un impermeable seixanta cèntims i altres objectes per l'estil.

 

COM VAN ESSER DESCOBERTS

 

Els detinguts Vives i Barbarà, obriren la porta del carrer, mentre la mestressa Na Dorocia Sanjuan, estava en el pati arreplegant unes peces de roba que tenia esteses, Dorocia, es dona compte de què la porta que ella sabia que tenia d'estar tancada, era mig oberta i credà instintivament el nom de Pilar vàries vegades, car així s'anomena la seva filla, creient-se que aquesta no hagués plegat del treball. En veure que ningú li contestava, entrà al passadís de l'interior de la casa i es trobà amb dos homes que amb tota naturalitat l'esperaven a l'entradeta del portal, entre porta del carrer i cancell. Llavors, fou quan veié la porta d'un dels dormitoris oberta i els objectes en desordre i es posà a cridar «lladres!».

UN DELS LLADREGOTS FOU AGREDIT AMB UNA DESTRAL

Al sentir-se els crits de lladres, Joaquim Calces, espòs de la mestressa de la casa, que estava fent mecàniques amb una destral, en un clos del costat de la casa del succés, sortí al carrer i donà un fort cop de destral a l'espatlla d'un dels lladres, que encara es trobaven a l'entradeta de la casa, segurament per agafar a la senyora que cridava i subjectar-la, tan bon punt se'ls atancés. Al veure l'home que els agredia, els lladres es feren escàpol, essent perseguits i capturats, l'un en el pas a nivell del travia, que traspassa la carretera de Martorell i l'altre pels vols de l'estació de la Plaça Clavé.

L'AGREDIT VIVES VA ESSER PORTAT AL DISPENSARI MEDIC I BARRERA A LA COMANDANCIA MUNICIPAL.

Leandre Vives, que fou el que rebé el cop de destral a l'espatlla, fou portat amanillat i custodiat per la guàrdia civil al Dispensari Mèdic, on fou assistit pels Drs. Joan Bosch i Santiago Palet, els que li apreciaren una ferida incisa-contusa en la part superior de l'espatlla dreta. Després d'assistir Vives, fou portat junt amb el seu company, qui havia quedat detingut a la Comandancia Municipal, a la Presó del Partit, on han quedat a disposició del senyor Jutge d'Instrucció.

UNS VAILETS HAN TROBAT UN CLAUER AMB VARIES CLAUS

Sembla que uns vailets, han trobat, en el carrer de Vallhonrat, un clauer amb vàries claus que podrien ben ésser les que utilitzaren els lladres per a obrir la porta de la casa número 33 del citat carrer

 


 

sábado, 19 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del sábado, 15 febrero 1930, página 27

El martes por la tarde, entre cinco y siete durante la ausencia de sus moradores, penetraron ladrones en la casa número 25 de la calle de San Quirico, domicilio de Valentín Arch y Vilardell, apoderándose de algunas joyas y de 212 pesetas en metálico. El autor o autores del robo debieron utilizar alguna ganzúa para abrir.


viernes, 18 de septiembre de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 07 febrero 1930, página 27

Han celebrado su tradicional banquete de Año nuevo los secretarios de los ayuntamientos de este partido, bajo la presidencia del de esta ciudad don Francisco Benlloch. El acto resultó de agradable camaradería.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana ha remitido una comunicación al alcalde don José Ullés, agradeciéndole las gestiones practicadas por la alcaldía para la rectificación de la instalación de redes telefónicas de esta ciudad y felicitándole efusivamente por el resultado de las gestiones.

Ante un público numeroso dieron ayer el anunciado concierto en el local de «Amics de les Arts» la aplaudida soprano señorita Maria Palet y la experta pianista señorita Trinidad Aguilar.

Honró con su presencia dicha sesión musical el señor Apeles Mestres y el maestro señor Vives, que felicitaron sinceramente a los intérpretes.

Después de los días transcurridos, cabe abrigar poquísimas esperanzas de que la fuente imtermitente conocida por «Els Caus» mane agua a consecuencia de las últimas lluvias.

La sociedad «Pajaril Tarrasense» ha organizado para el próximo día 19 del corriente, su anual concurso-exposición de canarios a celebrar en su local social de la plaza del Progreso de esta ciudad.

Ha cumis Pasea Sen, con motivo de haber tomado posesión de dicho cargo, en esta ciudad.

El interventor de fondos de nuestro ayuntamiento, don Felipe Muñido, ha sido nombrado presidente del Colegio Oficial de Interventores de administración local de Cataluña. Nuestra enhorabuena.

Hoy se celebrará, bajo la presidencia del señor alcalde, la Junta del Santo Hospital, para tratar del estado en que se encuentran las obras de la construcción del pabellón «Victoria Eugenia» para tuberculosos pobres.

Con extraordinario esplendor se celebró el domingo último, en el Centro Social, la velada que las entidades Marianas de la ciudad dedicaron a la Inmaculada en conmemoración de las bodas de diamante de su proclamación dogmática.

Abrió el acto el reverendo doctor Guardiet con un bien documentado discurso. Luego se representaron unos magníficos cuadros plásticos cuyo autor, reverendo padre Carlos de Esquirol, escolapio, fué entusiásticamente ovacionado.

El numeroso público salió altamente complacido del acto.


—Corresponsal.

jueves, 17 de septiembre de 2015

El Dia, divendres 7 de febrer de 1930, pàgina 2

SESSIÓ DE LA PERMANENT

 

Ahir, a les 8 del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

 

DESPATX D'OFICI

 

En el despatx d'ofici es dona compte d'una carta enviada des de Madrid per En Francesc Giralt, palesant a l'Ajuntament el seu agraïment per haver donat a un carrer de Terrassa, el nom del seu pare.

 

L'Alcaldia assabentà d'haver signat un contracte amb la Companyia Telefònica, per a posar una aparells supletoris al Jutjat.

 

PERMISOS PER A OBRES

 

Es concedí permís per a efectuar obres als senyors Francesc Mampel, Francesc Costa, Josep Badía, Miquel Sallés, Felicià Morera, Bertomeu Lluch, Pere Amat, Sebastià Mas, Joan Bosch, Antoni Bru, Joan Soler, Pere borrull i Martí Gibert.

 

COMPTES DE FOMENT

 

S'aprovà la següent relació de comptes de Foment:

 

De Pau Roca, per pintar algunes dependències i locals de la Casa Consistorial, 332'50 ptes.; De «La Electra Industrial», pel lloguer d'un electremotor instal·lat en el Mercat de la Independència, 75 ptes.; De Josep Ambrós, per materials subministrats per a la construcció i reparació de voreres, 1.578'95 ptes.; Dels senyors Fills de Josep Capella, per restauració de mobles del jutjat de 1ª Instància, 191'80 ptes.; De Pau Martínez, per vàries plantes lliurades per a l'arranjament dels jardinets municipals, 143 ptes.; Dels senyors Franzi Germans i Cia, per 34 m/c embaldosat empleat a la Casa Consistorial, 2.380 ptes.; De Jaume Argemí, per vàries plantes lliurades per a l'arranjament dels jardinets comunals, 82'40; De Joaquim Caba, per materials lliurats per a ús de la brigada municipal d'obres, 40 ptes.; De Pere Père, per objectes lliurats per a les noves oficines i dependències municipals, 367 ptes.; De Josep Casas, per ports de varis materials empleats en edificis comunals, 42'30 ptes.; De Roc Prués, pel subministre d'aigua a la font pública existent a la carretera de Matadepera, durant el quart trimestre de 1.929, 114 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat S.A.», pel consum pels motors-bombes instal·lats en el carrer de Vilanova i Mercat de la Independència, 123'52 ptes.;De la mateixa, per igual concepte en la fusteria municipal i demés dependències, 36'35 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat, S.A.», per igual concepte i destí que el compte anterior, 45'39 ptes.

 

La quantitat total ascendeix a 5.629'42 pessetes.

 

MEDICIÓ I VALORACIÓ

 

Vista i examinada la medició i valoració definitives de les obres de construcció de l'Escola Municipal d'Economia Domèstica, qual tipus de subhasta és de 90.101'31 pessetes de les que deuen deduir-se 73.115'83 pessetes, s'acordà el lliurament de la quantitat restant, 16.985'48 pessetes, al contractista de les citades obres, En Josep Carreras i Vivó.

 

COMPTES D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA

 

Es donà compte de la següent llista de comptes d'Instrucció Pública:

 

De «La Propagadora del Gas» pel consum a l'Escola de Música i Biblioteca Municipal, 28'17 ptes.; De Joaquim Clarà, per despeses ocasionades per l'asistència a la «Festa de l'Agricultura», 293'80 ptes.; De Ramón Serrat, per despeses tingudes per la Banda Municipal en el passat any, 636'20 ptes.; De Huc Joan Bassiner, per vidres i demés col·locats a l'Escola de noies núm. 2. 158'20 ptes. De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per materials lliurats per la Biblioteca- Museu Municipal «Soler i Palet», 35'05 ptes.; De la «Impremta Elzaviriana i Llibreria Camí S.A.» per objectes lliurats per a premis als alumnes de les Escoles nacionals i municipals, 500'50 ptes.; De Suc. de J. Esteva Marata, per material lliurat per l'Escola de pàrvuls núm. 1. 875 ptes.; De Joàn Cotó, per uniformes i demés per als individus de la Banda Municipal de Música, 4.171 ptes.; De Gregori Fort, per materials lliurats per l'arranjament del local de l'Escola de noies núm 2, 478'35 ptes.; De Pascual Camprubí, per arbres lliurats per la «Festa de l'Agricultura», 62'50 ptes.; De Joan Cañadell per uniformes i demés per als individus de la Banda Municipal de Música, 421 ptes.; De Pau Roca, per pintar les pissarresi un armari de l'Escola de pàrvuls núm. 1, 122 ptes; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per varis llibres adquirits amb motiu de la «Festa del Llibre», 360 ptes.; De Joaquim Caba, per l'arrajament de material de la Banda Municipal de Música, 32 ptes.; De F. Simarro, per objectes lliurats per l'Escola d'Economia, 32 ptes. De F. Simarro, per objectes lliurats per l'Escola d'Economia Doméstica, 18'15 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat S.A.», pel consum en les Escoles Municipals, 537'75 ptes. De la mateixa, per igual concepte en la Biblioteca-Museu municipal «Soler i Palet», 38'90 pessetes.

 

Foren aprovats pel seu total import de 8.788'57 pessetes.

 

COMPTES DE GOVERNACIÓ

 

Es llegiren i aprovaren els següents comptes de Governació:

 

Del Manicomi de Sant Boi de Llobregat, per pensió dels malats asilats per compte de l'Ajuntament durant el mes de desembre últim 525 ptes.; Del mateix, per igual concepte, durant el mes de novembre pròxim passat, 420 ptes.; Del mateix, secció de senyores, per igual concepte durant el mes de novembre pròxim passat, 300 ptes.; Del mateix, id. durant el mes de dessembre últim, 455 ptes.; De «El Amigo del Enfermo», per vetlles durant els mesos de setembre i octubre pròxims passats, 120'75 ptes. Del mateix, per igual concepte durant els mesos d'agost i octubre pròxims passats, 176 ptes.; Relació de les quantitats satisfetes per l'Agutzil Major, per assistència i vetlles a malalts pobres durant el passat desembre, 290'20 ptes.; Id. id., durant el mes de novembre últim, 327'80 ptes.; Del mateix, per despeses menors, de representació, viatges, etc. durant el mes de novembre últim 252'10 ptes.; Del mateix per id. durant el mes de dessembre pròxim passat 428'05 ptes.; Del Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, per insertar un anunci relatiu al concurs per l'adquisició de dos solars amb destí a la construcció d'Escoles graduades per a noies, 189 ptes.; Del diari EL DIA, per igual concepte, 20'30 ptes.; Del diari «Crònica Social», per id. 43'75 ptes.; De «Societat General d'Electricitat S.A.», per enllumenat subministrat al Jutjat de 1ª Instància des de 13 de setembre a 13 de dessembre últims, 66'40 ptes.; De la mateixa, per enllumenat, força i calefacció destinats al Parc de Desinfecció, 20'95 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat », per enllumenat, força i calefacció subministrats a diverses dependències municipals durant el mes de dessembre pròxim passat, 122'58 ptes.; De «Societat Anònima de Telefonia», per abonament de telèfons corresponent al trimestre primer de l'any en curs, 300'15 ptes; De «La Urbana y el Sana», per la seva pòlissa de segur núm. 47.156.452, 125 ptes.; De Galí i Cia, per 20 litres de petroli i arranjar una estufa, 16 ptes.; Del Mateix, per 30 litres llum brillant, (petroli) 19 ptes.; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per material destinat al Jutjat de 1ª Instància, 334 ptes.; De «La Propagadora de Gas», per diferència valoració corresponent a impost de l'Estat, des de 15 abril de 1.925 a 31 desembre de 1.927, 14.177'78 ptes.; De Josep Allué, per tres trajos per als agutzils, 525 ptes.; De Josep Pañella, per 800 quilos segó per l'animal destinat a la brigada de llàcers, 400 ptes.; De Pere Sallent Aymerich, per 3.698 quilos Antracita anglesa cobles, 573'20 ptes.: De Josep M. Palet, per 3.535 quilos Antracita anglesa, 517'90 ptes.; De P. Jorba, 4 abrics per la guàrdia municipal, 280 ptes. De La Sra. Vda. de Josep Balada, per una copa Sport destinada a premi per al seté Campionat local de cursa a peu, 85 ptes.; De P. Jorba, per un trajo d'estant un abric per al Cap del Resguard i dos trajos de vellut per a individus del mateix Cos, 360 ptes.; De Pere Sabater, per 2 taules mecanògrafa i tres penjadors amb destí al Jutjat de 1ª Instància, 140 ptes.; De Gregori Fort, per 7 sacs ciment Asland i 5 sacs de guix Ripoll, 57'25 ptes.; De Vilà i Montcada Successor, per pintar tubs i instal·lació Urinaris de la Plaça Clavé, 30 ptes.; De Pere Font, per posar rosques i soldar aparells de desinfecció, 20 ptes.; De Joan Riera, per gèneres pel Parc de Sanitat, 310'25 ptes.; De Joaquim Có, per 4 cristalleries i varis vidres col·locats al Parc de Desinfecció, 119'10 ptes.; De Odón Nart, per 166 quilos de draps per a neteja, 141'10 ptes. De Casimir Izquierdo, per reparació de neumàtics i cambres 29'50 ptes. De Villaró i Cia, per arranjar grifs de la instal·lació de calefacció i allargar un arbre d'un grif, 38 ptes.; De Joaquim Caba, per 3 seients de pell en altres tants tamburets, 54 ptes.; Del mateix, per fer 3 carteres i dos cinturons, 50 ptes.; Del mateix per diversos treballs a un camió, 82'50 ptes.; Del mateix per 62 cabdells de fil, 186 ptes.; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa per 3.500 fulls paper de multes, 278 ptes.; De Villaró i Cia, per arranjar la calefacció del Dispensari Mèdic municipal, 1.400'95 ptes.; D'Emili Sucarrats, per una galleda, dues regadores i un quilo Netol destinats als Urinaris de la Plaça Clavé, 31'60 ptes.; De  «El Fomento Nacional», per la seva pòlissa de Segurs corresponent als mesos de novembre i desembre pròxim passats, 623'70 ptes.; De Fill de B. Castells, per 29 distintius per a la Guàrdia Municipal, 308'25 ptes.; De Valerià Sans, per material de neteja pels Urinaris de la Plaça de Clavé, 35 ptes.

 

El total importa la quantitat de 26.097'21 pessetes.

 

AUTORITZACIÓ

 

S'autoritzà a En Miquel Alsina per tal que pugui efectuar determinades obres en un quiosc del Mercat de la Independència (nau de la peixeteria) del qual és concessionari, amb la condició d'ingressar, el mateix a la caixa municipal la quantitat de 300 ptes., import de les obres per a deixar, en cas convenient, dit quiosc en el primitiu estat.

 

TRASPAS DE LLOC EN EL MERCAT

 

S'autoritzà el traspàs dels llocs números 26 i 27 del Mercat de la Independència, destinats a la venda de carn, dels que és concessionari En Miquel Maxenchs, a favor respectivament, d'En Joan Boada i de Na Balbina Montcunill.

 

COMPTES D'ABASTIMENTS

 

S'aprovaren els següents:

 

De J. Martín Ventura, per 21 peces de fusta Flandes i treballs a l'Escorxador públic, 96'60 ptes.; De Fill de F. Junyent, un carret giratori per al transport de carns en el Mercat de la Independència 1.400 ptes.; De Pere Mollet, per un tub de gas destinat a les marques del bestiar a l'Escorxador, 30 ptes.; De Joaquim Grau Mayol, per arranjar una antorxa per la marca del bestiar a l'Escorxador, 42'50 ptes.; De Joan Tort, material i treballs de fusteria empleats a l'Escorxador, 485'50 ptes.; De Llorenç  Boada, lloguer de les cadires que s'utilitzen al Mercat de la Independència (any 1.929) 125 ptes.; De la Sra. Vda. de Joan Palet, 97 botes d'aigua destinada al servei públic, 191 ptes.; Id Id, 31'5 botes id id 63 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat», per electricitat consumida al Mercat de la Independència, des del 15 octubre al 12 novembre de 1.929, 233'50 ptes.; De la Id, per id. a l'Escorxador des del 13 de novembre a 13 de desembre de 1.929, 10'50; De la «Catalana de Gas i Electricitat», per electricitat consumida al Mercat de Sant Pere, durant el mes de novembre últim, 109'95 ptes.; De la id, id, electricitat, força i calefacció consumits a la id id, durant el passat novembre, 24'60 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat», pel consum al Mercat de Sant Pere, durant el mes de desembre últim, 140'23 ptes.; De la id id per electricitat, força i calefacció durant el passat desembre al Mercat de Sant Pere, 22'50 ptes.

 

Suma el total, la quantitat de 3.226'52 pessetes.

 

CONCESSIÓ DE LLOCS EN ELS MERCATS

 

Es procedí a la concessió de diversos llocs de venda dels mercats de la Independència i de Sant Pere.

 

APROVACIÓ D'UN PADRÓ

 

Havent estat exposat al públic els dies reglamentaris, sense que s'hagi produït cap reclamació, el padró de carruatges de luxe i circulació de vehicles, la Permanent acordà aprovar el citat padró.

 

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a tres quarts de nou.