jueves, 17 de septiembre de 2015

El Dia, divendres 7 de febrer de 1930, pàgina 2

SESSIÓ DE LA PERMANENT

 

Ahir, a les 8 del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

 

DESPATX D'OFICI

 

En el despatx d'ofici es dona compte d'una carta enviada des de Madrid per En Francesc Giralt, palesant a l'Ajuntament el seu agraïment per haver donat a un carrer de Terrassa, el nom del seu pare.

 

L'Alcaldia assabentà d'haver signat un contracte amb la Companyia Telefònica, per a posar una aparells supletoris al Jutjat.

 

PERMISOS PER A OBRES

 

Es concedí permís per a efectuar obres als senyors Francesc Mampel, Francesc Costa, Josep Badía, Miquel Sallés, Felicià Morera, Bertomeu Lluch, Pere Amat, Sebastià Mas, Joan Bosch, Antoni Bru, Joan Soler, Pere borrull i Martí Gibert.

 

COMPTES DE FOMENT

 

S'aprovà la següent relació de comptes de Foment:

 

De Pau Roca, per pintar algunes dependències i locals de la Casa Consistorial, 332'50 ptes.; De «La Electra Industrial», pel lloguer d'un electremotor instal·lat en el Mercat de la Independència, 75 ptes.; De Josep Ambrós, per materials subministrats per a la construcció i reparació de voreres, 1.578'95 ptes.; Dels senyors Fills de Josep Capella, per restauració de mobles del jutjat de 1ª Instància, 191'80 ptes.; De Pau Martínez, per vàries plantes lliurades per a l'arranjament dels jardinets municipals, 143 ptes.; Dels senyors Franzi Germans i Cia, per 34 m/c embaldosat empleat a la Casa Consistorial, 2.380 ptes.; De Jaume Argemí, per vàries plantes lliurades per a l'arranjament dels jardinets comunals, 82'40; De Joaquim Caba, per materials lliurats per a ús de la brigada municipal d'obres, 40 ptes.; De Pere Père, per objectes lliurats per a les noves oficines i dependències municipals, 367 ptes.; De Josep Casas, per ports de varis materials empleats en edificis comunals, 42'30 ptes.; De Roc Prués, pel subministre d'aigua a la font pública existent a la carretera de Matadepera, durant el quart trimestre de 1.929, 114 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat S.A.», pel consum pels motors-bombes instal·lats en el carrer de Vilanova i Mercat de la Independència, 123'52 ptes.;De la mateixa, per igual concepte en la fusteria municipal i demés dependències, 36'35 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat, S.A.», per igual concepte i destí que el compte anterior, 45'39 ptes.

 

La quantitat total ascendeix a 5.629'42 pessetes.

 

MEDICIÓ I VALORACIÓ

 

Vista i examinada la medició i valoració definitives de les obres de construcció de l'Escola Municipal d'Economia Domèstica, qual tipus de subhasta és de 90.101'31 pessetes de les que deuen deduir-se 73.115'83 pessetes, s'acordà el lliurament de la quantitat restant, 16.985'48 pessetes, al contractista de les citades obres, En Josep Carreras i Vivó.

 

COMPTES D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA

 

Es donà compte de la següent llista de comptes d'Instrucció Pública:

 

De «La Propagadora del Gas» pel consum a l'Escola de Música i Biblioteca Municipal, 28'17 ptes.; De Joaquim Clarà, per despeses ocasionades per l'asistència a la «Festa de l'Agricultura», 293'80 ptes.; De Ramón Serrat, per despeses tingudes per la Banda Municipal en el passat any, 636'20 ptes.; De Huc Joan Bassiner, per vidres i demés col·locats a l'Escola de noies núm. 2. 158'20 ptes. De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per materials lliurats per la Biblioteca- Museu Municipal «Soler i Palet», 35'05 ptes.; De la «Impremta Elzaviriana i Llibreria Camí S.A.» per objectes lliurats per a premis als alumnes de les Escoles nacionals i municipals, 500'50 ptes.; De Suc. de J. Esteva Marata, per material lliurat per l'Escola de pàrvuls núm. 1. 875 ptes.; De Joàn Cotó, per uniformes i demés per als individus de la Banda Municipal de Música, 4.171 ptes.; De Gregori Fort, per materials lliurats per l'arranjament del local de l'Escola de noies núm 2, 478'35 ptes.; De Pascual Camprubí, per arbres lliurats per la «Festa de l'Agricultura», 62'50 ptes.; De Joan Cañadell per uniformes i demés per als individus de la Banda Municipal de Música, 421 ptes.; De Pau Roca, per pintar les pissarresi un armari de l'Escola de pàrvuls núm. 1, 122 ptes; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per varis llibres adquirits amb motiu de la «Festa del Llibre», 360 ptes.; De Joaquim Caba, per l'arrajament de material de la Banda Municipal de Música, 32 ptes.; De F. Simarro, per objectes lliurats per l'Escola d'Economia, 32 ptes. De F. Simarro, per objectes lliurats per l'Escola d'Economia Doméstica, 18'15 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat S.A.», pel consum en les Escoles Municipals, 537'75 ptes. De la mateixa, per igual concepte en la Biblioteca-Museu municipal «Soler i Palet», 38'90 pessetes.

 

Foren aprovats pel seu total import de 8.788'57 pessetes.

 

COMPTES DE GOVERNACIÓ

 

Es llegiren i aprovaren els següents comptes de Governació:

 

Del Manicomi de Sant Boi de Llobregat, per pensió dels malats asilats per compte de l'Ajuntament durant el mes de desembre últim 525 ptes.; Del mateix, per igual concepte, durant el mes de novembre pròxim passat, 420 ptes.; Del mateix, secció de senyores, per igual concepte durant el mes de novembre pròxim passat, 300 ptes.; Del mateix, id. durant el mes de dessembre últim, 455 ptes.; De «El Amigo del Enfermo», per vetlles durant els mesos de setembre i octubre pròxims passats, 120'75 ptes. Del mateix, per igual concepte durant els mesos d'agost i octubre pròxims passats, 176 ptes.; Relació de les quantitats satisfetes per l'Agutzil Major, per assistència i vetlles a malalts pobres durant el passat desembre, 290'20 ptes.; Id. id., durant el mes de novembre últim, 327'80 ptes.; Del mateix, per despeses menors, de representació, viatges, etc. durant el mes de novembre últim 252'10 ptes.; Del mateix per id. durant el mes de dessembre pròxim passat 428'05 ptes.; Del Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, per insertar un anunci relatiu al concurs per l'adquisició de dos solars amb destí a la construcció d'Escoles graduades per a noies, 189 ptes.; Del diari EL DIA, per igual concepte, 20'30 ptes.; Del diari «Crònica Social», per id. 43'75 ptes.; De «Societat General d'Electricitat S.A.», per enllumenat subministrat al Jutjat de 1ª Instància des de 13 de setembre a 13 de dessembre últims, 66'40 ptes.; De la mateixa, per enllumenat, força i calefacció destinats al Parc de Desinfecció, 20'95 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat », per enllumenat, força i calefacció subministrats a diverses dependències municipals durant el mes de dessembre pròxim passat, 122'58 ptes.; De «Societat Anònima de Telefonia», per abonament de telèfons corresponent al trimestre primer de l'any en curs, 300'15 ptes; De «La Urbana y el Sana», per la seva pòlissa de segur núm. 47.156.452, 125 ptes.; De Galí i Cia, per 20 litres de petroli i arranjar una estufa, 16 ptes.; Del Mateix, per 30 litres llum brillant, (petroli) 19 ptes.; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa, per material destinat al Jutjat de 1ª Instància, 334 ptes.; De «La Propagadora de Gas», per diferència valoració corresponent a impost de l'Estat, des de 15 abril de 1.925 a 31 desembre de 1.927, 14.177'78 ptes.; De Josep Allué, per tres trajos per als agutzils, 525 ptes.; De Josep Pañella, per 800 quilos segó per l'animal destinat a la brigada de llàcers, 400 ptes.; De Pere Sallent Aymerich, per 3.698 quilos Antracita anglesa cobles, 573'20 ptes.: De Josep M. Palet, per 3.535 quilos Antracita anglesa, 517'90 ptes.; De P. Jorba, 4 abrics per la guàrdia municipal, 280 ptes. De La Sra. Vda. de Josep Balada, per una copa Sport destinada a premi per al seté Campionat local de cursa a peu, 85 ptes.; De P. Jorba, per un trajo d'estant un abric per al Cap del Resguard i dos trajos de vellut per a individus del mateix Cos, 360 ptes.; De Pere Sabater, per 2 taules mecanògrafa i tres penjadors amb destí al Jutjat de 1ª Instància, 140 ptes.; De Gregori Fort, per 7 sacs ciment Asland i 5 sacs de guix Ripoll, 57'25 ptes.; De Vilà i Montcada Successor, per pintar tubs i instal·lació Urinaris de la Plaça Clavé, 30 ptes.; De Pere Font, per posar rosques i soldar aparells de desinfecció, 20 ptes.; De Joan Riera, per gèneres pel Parc de Sanitat, 310'25 ptes.; De Joaquim Có, per 4 cristalleries i varis vidres col·locats al Parc de Desinfecció, 119'10 ptes.; De Odón Nart, per 166 quilos de draps per a neteja, 141'10 ptes. De Casimir Izquierdo, per reparació de neumàtics i cambres 29'50 ptes. De Villaró i Cia, per arranjar grifs de la instal·lació de calefacció i allargar un arbre d'un grif, 38 ptes.; De Joaquim Caba, per 3 seients de pell en altres tants tamburets, 54 ptes.; Del mateix, per fer 3 carteres i dos cinturons, 50 ptes.; Del mateix per diversos treballs a un camió, 82'50 ptes.; Del mateix per 62 cabdells de fil, 186 ptes.; De la Sra. Vda. de M. Utset Juncosa per 3.500 fulls paper de multes, 278 ptes.; De Villaró i Cia, per arranjar la calefacció del Dispensari Mèdic municipal, 1.400'95 ptes.; D'Emili Sucarrats, per una galleda, dues regadores i un quilo Netol destinats als Urinaris de la Plaça Clavé, 31'60 ptes.; De  «El Fomento Nacional», per la seva pòlissa de Segurs corresponent als mesos de novembre i desembre pròxim passats, 623'70 ptes.; De Fill de B. Castells, per 29 distintius per a la Guàrdia Municipal, 308'25 ptes.; De Valerià Sans, per material de neteja pels Urinaris de la Plaça de Clavé, 35 ptes.

 

El total importa la quantitat de 26.097'21 pessetes.

 

AUTORITZACIÓ

 

S'autoritzà a En Miquel Alsina per tal que pugui efectuar determinades obres en un quiosc del Mercat de la Independència (nau de la peixeteria) del qual és concessionari, amb la condició d'ingressar, el mateix a la caixa municipal la quantitat de 300 ptes., import de les obres per a deixar, en cas convenient, dit quiosc en el primitiu estat.

 

TRASPAS DE LLOC EN EL MERCAT

 

S'autoritzà el traspàs dels llocs números 26 i 27 del Mercat de la Independència, destinats a la venda de carn, dels que és concessionari En Miquel Maxenchs, a favor respectivament, d'En Joan Boada i de Na Balbina Montcunill.

 

COMPTES D'ABASTIMENTS

 

S'aprovaren els següents:

 

De J. Martín Ventura, per 21 peces de fusta Flandes i treballs a l'Escorxador públic, 96'60 ptes.; De Fill de F. Junyent, un carret giratori per al transport de carns en el Mercat de la Independència 1.400 ptes.; De Pere Mollet, per un tub de gas destinat a les marques del bestiar a l'Escorxador, 30 ptes.; De Joaquim Grau Mayol, per arranjar una antorxa per la marca del bestiar a l'Escorxador, 42'50 ptes.; De Joan Tort, material i treballs de fusteria empleats a l'Escorxador, 485'50 ptes.; De Llorenç  Boada, lloguer de les cadires que s'utilitzen al Mercat de la Independència (any 1.929) 125 ptes.; De la Sra. Vda. de Joan Palet, 97 botes d'aigua destinada al servei públic, 191 ptes.; Id Id, 31'5 botes id id 63 ptes.; De la «Societat General d'Electricitat», per electricitat consumida al Mercat de la Independència, des del 15 octubre al 12 novembre de 1.929, 233'50 ptes.; De la Id, per id. a l'Escorxador des del 13 de novembre a 13 de desembre de 1.929, 10'50; De la «Catalana de Gas i Electricitat», per electricitat consumida al Mercat de Sant Pere, durant el mes de novembre últim, 109'95 ptes.; De la id, id, electricitat, força i calefacció consumits a la id id, durant el passat novembre, 24'60 ptes.; De la «Catalana de Gas i Electricitat», pel consum al Mercat de Sant Pere, durant el mes de desembre últim, 140'23 ptes.; De la id id per electricitat, força i calefacció durant el passat desembre al Mercat de Sant Pere, 22'50 ptes.

 

Suma el total, la quantitat de 3.226'52 pessetes.

 

CONCESSIÓ DE LLOCS EN ELS MERCATS

 

Es procedí a la concessió de diversos llocs de venda dels mercats de la Independència i de Sant Pere.

 

APROVACIÓ D'UN PADRÓ

 

Havent estat exposat al públic els dies reglamentaris, sense que s'hagi produït cap reclamació, el padró de carruatges de luxe i circulació de vehicles, la Permanent acordà aprovar el citat padró.

 

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a tres quarts de nou.


 

No hay comentarios: