martes, 15 de septiembre de 2015

El Dia, divendres 31 de gener de 1930, pàgina 2

ACORDS DE LA DIPUTACIÓ

En la seva darrera sessió, la Comissió provincial permanent de la Diputació adoptà, entre altres, els següents acords:

Aprovar la liquidació de les pensions satisfetes durant el segon semestre de 1.929 pel Patronat Local d'Homenarge a la Vellesa de Terrassa.

Aprovació de la liquidació de l'inversió de pedra amb regat asfàltic per penetració, en els quilòmetres 4'400 al 5'150 de la carretera de la de Moncada a Terrassa a Sant Cugat del Vallès per Sardanyola.

REUNIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL CONSELL DEL TREBALL

Amb objecte de desvanèixer alguns dubtes i rezels que arribaren a tenir certa consistència i estat oficial en la última reunió de la Delegació del Consell del Treball la Junta de l'Institut Industrial sol·licità de la referida Delegació, una entrevista que tingué lloc el dissabte dia 25 de l'actual, baix la presidència del Sr. Alcalde.

Després d'un ampli canvi d'impresions que transcorregué dintre la major correcció i altesa de mires, i de la lectura d'alguns documents referents al cas es pogué convèncer, la referida Delegació, de què l'Institut Industrial i els seus funcionaris amb motiu dels fets que donaren lloc a determinats incidents, s'havia limitat, en compliment de la seva missió assessorar i emparar en el seu cas, alguns dels seus associats que havien sol·licitat els seus consells, per haver estat objecte de sancions, que al seu judici, eren perfectament discutibles.

Pel demés, les bones disposicions posades de manifest pels representants de les entitats reunides culminaren en la conveniència de marxar d'acord, en tot moment per a esforçar-se en normalitzar i regular les condicions de la producció, i d'evitar, en el possible, els perjudicis que un règim de desorganització implicaria per a tots els elements que integren la vida del treball.

AUGMENT DEL PREU DE LA BENZINA

En tots els llocs distriuïdors de benzina, instal·lats a la via pública d'aquesta ciutat, s'ha augmentat fins a 57 cèntims el preu del líquid motor.

MUNICIPALS

VISITA DE L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA

Una Comissió de l'Associació de la Premsa d'aquesta ciutat, ha visitat l'Alcalde En Josep Ullés per a cridar-li l'atenció del modo com procedeix la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya en l'estès de cables, ja que l'efectua enlletgint els carrers de la nostra ciutat.

L'Alcalde manifestà als visitants que precisament el dia anterior havia cridat al representant de la indicada Companyia per a exposar-li que no podia continuar-se l'estès dels cables que travessen els carrers a altures convenients.

El representant de la Telefònica va prometre atendre les indicacions del Sr. Alcalde com així ja ho ha efectuat, modificant algunes instal·lacions per exemple, la de la Plaça del Dr. Robert, cantonada al carrer Topete.

La Comissió de la Prensa sortí altament satisfeta de la seva visita.


No hay comentarios: