domingo, 27 de septiembre de 2015

El Día, dimars, 11 de març de 1930, pàgina 1

MUNICIPALS

Per manca de regidors no es pogué celebrar la Sessió del Ple municipal, convocada per ahir.

La convocatòria, per ahir, del Ple de l'Ajuntament, en el que havía de donar-se possesió als senyors Alcalde i tinents d'Alcalde nomenats de R.O., d'admetre les renúncies presentades, proclamar els regidors que han de substituir-se, proveir les tenències vacants, elegir els substituts de tinets d'Alcalde i modificar les Comissions municipals, atragué a la Casa Consistorial un nombrós públic, que esperava des de les set del vespre, l'hora anunciada.

A tres quarts de vuit fou obret el saló de sessions Presidía l'Alcalde interí senyor Benet Badrinas i en els sillons consistorials s'hi sentaven els regidors senyors Miralda, Baruts, Clapés, Marimón, Garcia, Vila, Badrinas (Josep) i Surrallés.

La part del saló destinada al públic quedà immediatament invadida. Moltes persones no poqueren penetrar-hi i hagueren de romandre als passadissos.

L'Alcalde interí, senyor Benet Badrinas amenaçà amb fer desallotjar el saló si el públic no es comportava correctament.

Abans de començar-se la sessió, el senyor Miralda demanà que fos llegit l'article de l'Estatut municipal que fa referència al nombre reglamentari de regidors que deuen assistir a les sessions de primera convocatòria del Ple Consistorial per a poder-se celebrar.

El senyor secretari llegí a continuació, l'article 129 del citat Estatut, el qual disposa que no podrà celebrar-se el Ple sense que assisteixin al mateix, almenys, la meitat més un dels regidors que l'integren.

Seguidament es féu el recompte dels senyors regidors assistents, que eren vuit, nombre insuficient, segons la citada disposició, per a la celebració del Ple, tota vegada que almenys havien d'ésser catorze.

En conseqüencia, el senyor Alcalde tocà la campaneta i deixà sense efecte la sessió per a celebrar-la avui de segona convocatoria.

El nombrós públic rebé aquesta inesperada decisió amb forts rumors.


No hay comentarios: