lunes, 31 de agosto de 2015

El Dia, dimecres 8 de gener de 1930, pàgina 2

SESSIÓ DE LA PERMANENT

Per a la sessió ordinaria de segona convocatòria que celebrarà avui la Comissió Municipal Permanent, s'ha fizat el següent ordre del dia:

a) Aprovació de l'acta anterior.
b) Despatx d'ofici.
c) Permisos per a obres.
d) Dictamen proposant la rectificació de les quotes individuals aplicades per la construcció de determinades obres.
e) Idem. íd, el nomenament de professor interí de Violoncel de l'Escola Municipal de Música.
f) Dictamen proposant la modificació dels Srs. Vocals de les Seccions de Reclutament.
g) Id, íd, íd., designació de Sergents talladors.
h) Concessió de permisos industrials.
i) Inclosions en el Padró d'habitants.
j) Traspàs del lloc números 277, 278, 279 del Mercat de la Independència, per defunció del concessionari.
k)Comptes d'Abastiments.

l) Informe sobre reclamació per cèdules personals de l'any 1929.

domingo, 30 de agosto de 2015

El Dia, dijous 2 de gener de 1930, pàgina 2

Dilluns, a un quart de nou del vespre, es reuní en sessió ordinària, la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

DESPATX D'OFICI

Fou llegit un ofici del Consell Directiu del Centre Social, sol·licitant de l'Ajuntament la cooperació de la Banda Municipal a la cavalcada de Reis que pel dia 5 de gener, a la nit, organitza la citada entitat. A proposta del senyor Alcalde s'acordà accedir a la petició.

Es dona compte d'una invitació del M. I. Prior de la Parròquia del Sant Esperit, Dr. Molera, per assistir a l'Ofici solemne del dia de Cap d'Any, a la citada parròquia. S'acordà que assistís una representació de l'Ajuntament a la citada festa religiosa.

Finalment s'enterà la Permanent d'una comunicació de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat assabentant a l'Ajuntament, haver accedit, d'acord amb la seva petició, a la prórroga per durant un any, del préstec prendari de la Corporació a la citada Caixa. La Permanent es donà per enterada.

SOBRE LA TAULA

S'acordà fos lliurada a en Josep Corderas Sala, president de la cooperativa «La Constructora de los Amigos» i com a subvenció a l'obra que realitza la citada associació, la quantitat de 3.000 ptes.

DE NOU DESPATX :: PERMISOS PER A OBRES

Es concedí permís per a efectuar obres a en Joan Rocabert.

COMPTES DE FOMENT

Es llegí i aprovà la següent llista de comptes de Foment:

Llista de jornals de la Brigada Municipal, setmanes des del 9 al 28 de desembre, 9.965'67 ptes.; de Grefori Fort material per a la Brigada 235'75 ptes.; de Pere Pere, factura de cristallines per a sobre taules 287'50 ptes; de Joan Tost, tres factures material per la Brigada 259'20 ptes.: de M. Surde, la seva factura sobre treballs d'estocador a l'Alcaldia, 730'17 ptes.; de Valerià Sans, per una estoreta coco, 25 ptes.; de Pasqual Camprubí, per plantes per al jardí, 726'50 ptes.; de la senyora Vda. de I Comas Sagristà, per escupideres 27 ptes.

El total suma la quantitat de 13.257'79 ptes.

COMPTES D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA

S'aprovaren els següents:

De la senyora Vda. de M. Utset per subministre de llibres amb destí a les biblioteques escolars 400 ptes.; de Pau Roca, per a pintar la Oficina laboratori de Orientació Professional de l'Escola Industrial, 241 ptes. Compte documentat que presenta el Sr. Director de l'Escola Elemental del Treball, quart trimestre, 1235 ptes.

Ascendeix, la quantitat total, a 1.876 pessetes.

BONIFICACIÓ D'IMPOSICIONS

Es prengué l'acord de subvencionar amb 150 ptes. la mutualitat del Centre Aragonès d'aquesta ciutat i bonificar amb el 33'50 per cent de les quantitats per elles imposades a les següents Mutualitats Escolars, de retir obrer i de mutualitat:

Mutualitat Escolar «Egara», 712 ptes; Mutualitat Escolar «Esperança» 33'50 ptes.; Caixa de Pensions per la Vellesa i Estalvi, 44'88 ptes.

DESIGNACIÓ

S'aprovà, en principi, la llista de senyors regidors i d'un nombre quadruple de majors contribuents, per la designació de compromissaris per a l'elecció de senadors.

MOVIMENT EN EL PADRÓ D'HABITANTS

La Permanent aprovà diverses inclosions i exclosions sol·licitades del Padró d'Habitants d'aquest Partit.

PREMIS CONCEDITS

Fou llegit i aprovat, el fall emès pel Jurat, referent als premis atorgats als concessionaris de llocs d'ambdós mercats amb motiu del concurs celebrat en la Nit de Nadal. Veu's aquí el citat fall:

Mercat de la Independència: Primer premi, no s'adjudicà; Segon Premi, també desert; Tercer Premi, de 150 ptes. a la concessionària venedora de carn. Na Francesca Grau Munsonet.

Mercat de Sant Pere: Primer premi, desert; Segon premi, de 160 ptes. a la concessionària Na Magdalena Gil Ferrer; Tercer premi de 50 ptes. a la concessionària Na Maria Sànchez, venedora de fruites.

LES CORTS DE L'ESCORXADOR

Queda aprovada la subhasta de les Cors de l'Escorxador, per a 1930, celebrada recentment.


CONCESSIÓ DE LLOCS EN ELS MERCATS

Es concediren diversos llocs de venda en els mercats de la Independència i de Sant Pere.

ABONAMENT D'HONORARIS

Acordà la Permanent fos abonada a l'Associació d'Enginyers Industrials (Delegació de Barcelona) la quantitat de 150 ptes, com a honoraris de la segona visita per a l'inspecció d'una màquina apissonadora que havia adquirit l'Ajuntament en males condicions.

PAGAMENT D'INTERESSOS A LA CAIXA D'ESTALVIS

Aprovà la Permanent el pagament d'interessos correspondents al quart trimestre, a la Caixa d'Estalvis, pel seu import, total de 28.728'10 ptes.

DISTRIBUCIÓ DE FONS

Es procedí a l'aprovació de la següent distribució de fons pel mes de gener: Ordinaris 255.050 ptes.;  Extraordinaris, 435.000 ptes. Total, 690.050 pessetes.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA COMPTES DE GOVERNACIÓ

Terminat l'ordre del dia, solicità el senyor Alcalde i així ho acordà la Permanent, fos aprovada la següent relació de comptes de Governació:

Del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per la inserció, en el mateix del dia 8 del corrent, de l'anunci número 3.920, 41 ptes; del mateix per l'anunci publicat el dia 5 d'aquest mes, 175 ptes; D'Estanislau Palà, per 5.000 litres de gasolina i 50 de petroli refinat, 2.782'50 ptes; De Vicens Rodó per vàries peces destinades als autos propietat de l'Ajuntament 283'50 ptes.; De Gregori Fort, per 10 sacs ciment ràpid, 28 ptes.; De J. Marimón Alegre, per lloguer d'autos per actuacions oficials, 165 ptes.; De F. Soler, per igual concepte, 180 ptes.; Lista d'els jornals devengats del personal del servei de Sanitat durant les setmenes del 7 al 28 de desembre del corrent any, 873'50 ptes.

S'aprovà aquesta relació, pel seu total import de 4.528'50 pessetes.

TESTIMONI DE CONDOL

A proposta d'un senyor regidor, s'acordà constés en acta el sentiment de la Corporació per la defunció de Na Francesca Nuez, directora de l'Escola d'Economia Domèstica i que el citat acord fos comunicat a la seva família.


I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a tres quarts de nou.

sábado, 29 de agosto de 2015

La Veu de Catalunya (Edició del Vespre) Barcelona dimecres 1 de gener de 1930 pàg. 3

La Troballa d'unes sepultures bàrbares a la muntanya de Sant Llorenç del Munt

Sota aquest títol, «Arxiu» del Centre Excursionista de Terrassa, número de novembre-desembre, publica en lloc preferent un article d'en Pau Gorina, president de l'entitat, l'interès del qual ens mou a reproduir-lo a continuació. Diu així:

«Damunt dels Cingles del Marquet, molt a prop del Coll d'Eres, el 29 de setembre proppassat foren excavades per alguns elements del nostre Centre, dirigits pel Rnd. P.J.Solà, Sch.P., unes sepultures de l'època goda o bàrbara i que per una magnífica i interesantíssima «sivella» que s'hi trobà, han pogut ésser fixades del segle V.

Les sepultures son quatre: dues de malmeses i violades fa poc temps, amb les lloses arrencades; una de mig excavada, d'infant, amb algunes de ses ossamentes, i l'altra amb l'esquelet d'un adult, ben sencera i coberta encara per dues sòlides lloses arenoses, que cobrien la part superior i mitjana del cadàver.

Aquestes sepultures anomenades «cistes», tenen la forma d'una caixa, de tal manera orientades, que totes ho eren de cara a llevant. L'última i més conservada, amida 2'15 ms. de llargada, amb 0'56 ms d'amplada en el cap i 0'47 en els peus, i d'una alçada de 45 i 30 centímetres respectivament, costituida per lloses sense treballar, de la mateixa muntanya. En ella s'hi trobà la raríssima sivella o fermall de bronze pertanyent al temps en què els bàrbars s'apoderaren de la Península Hispana i a la civilització visigótica, o sigui, des dels començaments del segle V fins als primers anys de la vuitena centúria.

La sivella o placa cinturó, massissa i grollera, porta trepada i cisellada (com veuran els nostres lectors en la fotografia que incloem a l'Arxiu), en la seva superficie, la representació d'un quadrúpede i a l'entorn incises dues estilitzades serpents, que terminen amb uns caps d'aus, d'una influència molt oriental. Les seves dimensions són 95 per 44 mil·límetres.

Sivelles semblants i fíbules de la mateixa, exposades en una de les sales del Palau Nacional de l'Exposició de Barcelona, són classificades d'art «Bàrbar-god», segles V al VI, i procedeixen del Museu Arqueològic de Madrid. Una altra col·lecció de set sivelles és exposada al Museu Episcopal de Vich i procedeix de la provincia de Burgos, i per llur estil i dosposició podem relacionar-se amb altres exemplars recollits anys enrera a unes excavacions fetes a Herrera del rio Pisuerga (Palència), essent totes una variant dels tipus trobats al Centre d'Europa i que han estat classificats com a «gods o merovingis». En els exemplars hispans no es troba l'abundància de filigranes de motius trenats i entrellaçats i d'esmalt que resulten ésser característics en els models de l'altra part de les serres pirenenques.

A Catalunya no abunden pas les sivelles de l'art visigótic, i per això aquesta troballa a les serres de Sant Llorenç del Munt té per a la història i per a l'arqueologia una excepcional importància. Trobada a Catalunya, es coneix tan sols una sivella sumptuosa, que es guarda al Museu Episcopal de Vich, i encara sense citar localitat. Posteriorment, en una vintena de sepultures excavades a Mallorca, sota la direcció d'en Josep Colominas, s'hi trobà solament tota una sivella. Al Nord i Migdia d'Europa i en països de llengua nostrada, con Foix, i en el tros de la terra catalana del Rosselló, han estat trobats objectes de bronze i de ferro amb ornamentació d'influència oriental, amb certes analogies amb l'art «sassanic», germà de l'art bizantí, i que constitueix especialment un art d'argenter, un art de corones, fíbules i copes, força interessant, el qual és anomenat art visigòtic.

La invasió bàrbara, més que invasió sobtada i tumultuosa, fou una penetració lenta que acabà per destruir l'organització política romana. Els vàndals, suevs i alans, després de devastar la Gàl·lia Narbonesa envaïren l'Espanya, com unes colles de salvatges, deixant de banda la Tarraconense. L'any 412, com exèrcit imperial, els visigods, en contacte amb la cultura romana, s'estableixen a la Gàl·lia. En el 414, amb el mateix caràcter, passen el Pirineu i s'estableixen a Barcelona, continuant l'administració romana amb son centre a Tarragona, formant-se aleshores un estat de rei gode que te per lìmit meridional el Llobregat i s'estén cap al migdia de França, amb la capital primer a Barcelona, i en temps de Sigeric a Tolosa, mentre que cap al migjorn continua el domini romà.

La troballa d'aquestes sepultures i, majorment, de la sivella visigòtica, enclavades dins dels límits de l'Estat Gog que portem anomenat, té una importància cabdal per a la nostra Arqueologia, especialment per a la història de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, que el nostre Centre Excursionista escorcolla per a la próxima publicació de la seva monografia.»


PAU GORINA

viernes, 28 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 01 enero 1930, página 7

Por el Jurado de recompensas de la Exposición Internacional de Barcelona han sido concedidas las medallas de oro al Acondicionamiento Tarrasense y Caja de Ahorros.

La cantidad total recogida hasta hoy para las obras de la fachada del templo parroquial del Santo Espíritu, asciende a 302.303 pesetas.

El domingo último tuvo efecto en el «Casal Teresià» un selecto concierto que las teresianas dedicaron a la patrona del arte musical Santa Cecilia, las cuales se encargaron de la primera parte. En la segunda la violinista Esmeralda Viterbo demortró excelentes dotes musicales.

Estamos disfrutando de una temperatura impropia de la estación, notándose cada dia más la escasez de aguas, pues en lo que va de invierno apenas ha llovido.

Anoche fué viaticada la respetable señora doña Dolores Calmet, viuda de Molera, madre del señor prior de nuestra parroquia. Que Dios conceda a la paciente lo que más convenga a su salud espiritual.


—Corresponsal.

jueves, 27 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 18 diciembre 1929, página 26

Ha sido identificado el cadáver del hombre que ayer arrolló uno de los trenes de la linea del Norte, cerca del puente de Vacarisas, resultando ser el de Francisco Gibert Reguant, de 68 años, natural de Vacarisas y vecino de ésta, domiciliado en la calle Claris, número 17.

Ha sido detenido por la guardia municipal un sujeto de 52 años de edad, natural de Sentmenat, y sin domicilio, el cual robó dos aves de corral, vendiéndolas por 11.75 pesetas. De dichas aves una pudo ser recuperada.

Por la Comisión de festejos de la fiesta de Santa Lucía, organizadas por el ramo de géneros de punto, ha sido entregada al alcalde, don José Ullés, la cantidad de 150 pesetas con destino a la beneficiencia pública. Los donantes han manifestado que es muy probable que puedan entregar otra cantidad, pues aun no se ha efectuado la recaudación definitiva de los ingresos para dicha fiesta que hasta hoy arroja un sobrante de la cantidad entregada a la alcaldía.

Las jóvenes Josefa Creus Riera y Pilar Borrás Mestre encontraron en la calle Mayor de esta ciudad una cartera que contenia varios documentos y 925 pesetas en billetes de Banco de España, siendo entregado todo ello a su dueño, que resultó ser don Buenaventura Codina Feliu.

En el Teatro Principal se representó la ópera «Lucia di Lammermoor», en la que tomó parte nuestra compatricia Magda Arrufat, la cual demostró una excelente escuela de canto, matizando con gran perfección y siendo largamente aplaudida por el selecto público que llenaba nuestro coliseo.

El domingo inauguró el presente curso el «Conservatorio de Música». Después de un parlamento del maestro-director, empezó el programa, ejecutado con gran maestría; siendo largamente aplaudida la orquesta de aspirantes que tuvo que bisar la canción del Norte, de Schuman, y la de Víctor Eugeni «La Filadora».

La selecta concurrencia salió muy complacida del grado de adelanto que demostraron los alumnos.

Han terminado las obras de reforma del adoquinado de la calle San Pedro, habiéndose adoptado en las plazuelas anexas el nuevo sistema de arco de semi circunferencia conforme de practica en las más importantes ciudades de Suiza y Alemania, que reporta excelentes ventajas para el automovilismo; en vista del éxito con que ha sido recibida la reforma por la Unión de Chófers, la alcaldía ha dispuesto que, a pesar de su coste elevado, se practique dicho sistema en todos los nuevos adoquinados.

—Corresponsal.

miércoles, 26 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del domingo, 15 diciembre 1929, página 5

Está pendiente de acuerdo, después de informe favorable, la devolución al Ayuntamiento de esta ciudad de los terrenos que se habían ofrecido para el proyectado cuartel de artillería; una vez en posesión del Ayuntamiento, éste los destinará a campo de deportes.

El próximo lunes, día 16, a las seis de la tarde, se reunirá la Junta de Información Provisional de la Escuela de Industrias, para aprobar la carta fundacional.

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de han celebrado las oposiciones para proveer una plaza de profesor de violín de la Escuela Municipal de Música. Se han presentado dos concursantes. El tribunal estaba formado por el concejal don Francisco Farrás, que presidía por delegación del alcalde, don José Ullés; el teniente alcalde don Narciso Ventalló; el director de la Escuela de Música, don Ramón Serrat y los maestros don Jaime Pahisa y don Eduardo Toldrá, actuando de secretario el jefe de negociado don Carlos Camps. El tribunal ha acordado proponer para la plaza de profesor de violín al concursante don Miguel Casas Beil, vecino de Sant Cugat del Vallés.

Ha visitado el Parque de Desinfección, Hospital y clínica del Seguro el médico director del Hospital de Caridad de la Coruña, doctor Enrique Villardefranco, acompañado de los delegados de Sanidad y del doctor García Triviño, quienes le dieron amplios detalles del funcionamiento de dichos centros. El doctor Villardefranco salió altamente impresionado de la organización sanitaria local, tomando distintas notas de los servicios que se prestan y felicitando a todo el personal sanitario por la meritoria labor que realizan.

Con motivo de la festividad de Santa Lucía, nuestras modistas, junto con los obreros de nuestras cuarenta fábricas de género de punto, han celebrado varios actos religiosos que se han visto sumamente concurridos; por la tarde se dieron varias audiciones de sardanas y en el Teatro Recreo se puso en escena por la compañía Serrano «Los Claveles» y «Los de Aragón», que resultó un exitazo. Durante el día, la animación de nuestras calles fué extraordinaria.


—Corresponsal.

martes, 25 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 12 diciembre 1929, página 28

Ayer la asamblea local de la Cruz Roja Española de esta ciudad, con motivo de la festividad de la Inmaculada, celebró su anual fiesta en honor de su excelsa patrona.

Formados los camilleros con su comandante señor Ramoneda, y acompañados por la Junta, dirigiéronse a la iglesia parroquial del Santo Espíritu para oir la santa misa que celebró el reverendo Jaime Padró, presbítero, miembro de la junta.

A la salida, recorrieron formados por nuestras calles, según costumbre de años anteriores. A la una y media se congregaron en el hotel de España los camilleros para celebrar el banquete que les ofrece la Asamblea Local todos los años. Formaban la presidencia el reverendo Padró, comandante señor Ramoneda, miembros de la junta y representación de la prensa local y de Barcelona. El banquete transcurrió animadísimo, pronunciándose al final, interesantes discursos del reverendo Padró, el señor Ramoneda y un sargento de la Cruz Roja de Barcelona, que fueron muy aplaudidos por todos los asistentes al simpático acto.

Confortado con los Santos Sacramentos y con la muerte de los justos, ha fallecido víctima de grave dolencia el bondadoso anciano y conocido decano de los carteros, don Pedro Aranda Zanuy.

El finado se habia distinguido como católico ejemplar.

Ha regresado de Madrid el director de la Escuela Superior del Trabajo de ésta don José Baltá de Cela, quien fué a la corte a gestionar la solución de diversos asuntos que afectan al desarrollo de dicha Escuela.

El señor Baltá se muestra muy agradecido de las atenciones que le dispensaron sus superiores, atendiendo y dando solución rápìda a los asuntos que dieron el motivo del citado viaje.

—Corresponsal.

lunes, 24 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 12 diciembre 1929, página 6

Niñas de Tarrasa

Las alumnas de la Escuela Nacional graduada de niñas de Tarrasa, acompañadas de la directora, señora Viñas, y profesoras señoras Argenté y Olivella, realizaron una visita a la exposición.

Salieron de Tarrasa en autocares en los cuales entraron en el recinto de la Exposición, y por los magníficos jardines llegaron a Miramar, donde pudieron admirar el grandioso panorama de de la ciudad de Barcelona y su importante puerto.

Seguidamente visitaron el Palacio Nacional, Pueblo Español y las Escuelas del Bosque.

Por la tarde recorrieron los Palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el Pabellón de la Ciudad de Barcelona y el Palacio del Arte Textil y de la Luz, examinando detenidamente la Sección de Tarrasa. En este último Palacio presenciaron una tempestad, representada de una manera sorprendente.

Después de contemplar el maravilloso espectáculo de las cascadas y fuentes luminosas, regresaron a Tarrasa muy satisfechas por las facilidades obtenidas para realizar la visita y por las muchas atenciones y obsequios que recibieron durante el curso de la misma.


domingo, 23 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 04 diciembre 1929, página 29

En la sesión que últimamente celebró la junta municipal de Sanidad, bajo la presidencia del alcalde, se acordó aprobar los métodos de cloración del agua potable presentada por la mina pública y don Eduardo Fontcuberta, ordenar a los fabricantes de bebidas gaseosas que para la próxima temporada tengan ya en disposición de funcionar aparatos especiales para la esterilización de los envases y el empleo solo de botellas con tapones coronas, devolver informada la propuesta de médico-oncólogo y comadrona municipal y proponer a la Alcaldía la imposición de una multa a un industrial de esta ciudad por incumplimiento de las ordenanzas municipales y aprobar el proyecto de construcción de un edificio granja.

La Compañía Telefónica Nacional está instalando por nuestras calles los cables subterráneos para el servicio automático que pretende inaugurar a mediados de mayo próximo. La estación central será capaz para dos mil abonados y será facilmente amplificable en caso que lo requieran las necesidades del servicio, ya que las canalizaciones son capaces para una red de diez mil abonados.

Se han efectuado las elecciones para elegir tres vocales representantes de la Propiedad Rústica, para luego constituir la Cámara Provincial, siendo elegidos por gran mayoría de votos don Alfonso Sala Argemí, don Agustín Armengol Jover y don Antonio Barata Rocafort.

—Corresponsal.

sábado, 22 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del domingo, 01 diciembre 1929, página 34

Ha llegado el inspector de Sanidad doctor don Aniceto Bercial, con objeto de inspeccionar el material, organización y funcionamiento de los trabajos de desinfección y desinsectación.

Aguardaban a tan ilustre visitante el alcalde don José Ullés, los concejales señores Coll y Brujas, los subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria, señores José Sala, don Arsenio Sala y don Joaquín Giménez.

Seguidamente se trasladaron a visitar el Laboratorio municipal y el Parque de Desinfección, en donde se hizo funcionar los diversos aparatos que contiene el mismo y el director de los servicios de higiene del ayuntamiento, don Arsenio Sala Dinarés, dió toda clase de explicaciones a los visitantes sobre el estado sanitario de la población, que no puede ser más halagüeño y que gracias a los rabajos sanitarios se ha logrado que la mortalidad sea mucho menor de unos años a esta parte.

El doctor Bercial salió muy bien impresionado de la visita y felicitó al alcalde don José Ullés como jefe de todos los servicios de nuestro ayuntamiento.

Bajo la presidencia de don José Carramiñana, delegado del alcalde se ha constituido la nueva junta de gobierno de la Cámara Oficial de Inquilinos en la forma siguiente:

Ernesto Puig Galcerán, presidente; Pedro García Giménez, vicepresidente; Agustín Castella Rodó, contador; José Ferrer Sucara, tesorero; Manuel Palet Astals, secretario; vocales, Juan Codina Gelabert, José Castella Roura, José Clavería Ventura, José Pagés Boada, Miguel Rambla Molinos, Miguel Marcet, Juan Dalmases, Ernesto Fuchas, Rafael García Gascón e Isidro Llosas Paloma.

Nos comunica el secretario de la Escuela Industrial don Eugenio Ferrer que, concedidos por real orden de 12 de noviembre corriente, exámenes extraordinarios para los alumnos a quienes falten una o dos asignaturas para terminar su carrera o grado de enseñanza, quedará abierta la matrícula correspondiente en esta secretaría durante la primera quincena de diciembre en sus dias laborales, de nueve a doce de la mañana. Las condiciones y derechos de matrícula, son los ordinarios.

Hace algunos días que hace mucho frío y el termómetro marca bajas temperaturas,


— Sala.

viernes, 21 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 28 noviembre 1929, página 28

Con motivo de las obras de ampliación y ornato de oficinas de nuestras Casas Consistoriales ha sido examinado por varios artistas el antiguo mobiliario de Secretaría que data del año 1.770, de estilo barroco afrancesado, coincidiendo en que se trata de una verdadera obra de arte y que debe conservarse, para lo cual ha sido sometido a la cianhidrización y se ha encargado a reputados especialistas su restauración.

El domingo por la tarde en el cine Alegría se incendiaron cuatro partes de la película «El solterón», produciéndose en una parte de los espectadores cierta alarma, si bien la rápida intervención del maquinista evitó que la mayoría del público no se apercibiera de lo ocurrido.

Una familia devota de la Virgen de Montserrat ha hecho un importante donativo para el ornato y decorado del camaril de la Virgen en nuestra parroquia del Santo Espíritu. A tal efecto se ha encargado a nuestro artista don Joaquin Vancells el correspondiente estudio.

Dicho señor someterá la próxima semana un anteproyecto a los señores administradores y junta que, presididos por el señor prior, lo examinarán para someterlo a la superior aprobación del señor obispo.

La Compañía de Ferrocarriles del Norte ha anunciado un nuevo itinerario entre Manresa y Barcelona a partir del primero de diciembre próximo.

Los trenes no emplearán más de 33 minutos en el recorrido entre nuestra ciudad y esa capital y la tendencia es amplificar el servicio hasta llegar a que haya trenes cada media hora.

Como consecuencia de las últimas lluvias han aparecido en nuestros bosques gran cantidad de setas, siendo muchas familias que con dicho motivo salen al campo, regresando con los codiciados «rovellons».

El próximo viernes, día 29 del corriente, a las nueve y media de la noche, se celebrará en el teatro Principal una conferencia pública a cargo del escritor Angel Samblancat, quien disertará sobre el tema «La cuestión social y el corporativismo».


—Corresponsal.

jueves, 20 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del domingo, 24 noviembre 1929, página 9

Visitantes de Tarrasa

El señor prior de Tarrasa, doctor Molera, ha obsequiado con una visita a la Exposición al sacristán y monaguillos de la iglesia parroquial del Santo Espíritu y los estudiantes de latín de la sucursal del Seminario Conciliar en aquella población.


miércoles, 19 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 21 noviembre 1929, página 29

A las siete y media de la tarde del lunes penetraron ladrones en la panadería establecida en la calle Topete número 101, en ocasión que se hallaba sola la dueña, doña Josefa Armengol Guix, de 50 años, viuda.

El ladrón - que se supone era solo uno - apagó la luz de la cocina, donde se hallaba la dueña, y agredió a ésta por la espalda, golpeándole la cabeza con una herramienta produciéndole varias heridas, arrastrándola luego a otra habitación y echándole encima dos sacos de avena , y dedicándose entonces el ladrón a descerrajar el cajón del mostrador, en el que había unas seis pesetas, que dejó intactas y varios cajones de la cómoda y armarios.

La agredida, pasados los primeros momentos de atontamiento que le produjeron los golpes, pudo desasirse de los sacos de avena que tenía encima y salir a la calle en demanda de auxilio, acudiendo varios vecinos, la guardia municipal, policía y algunos números de la benemérita, practicando un detenido conocimiento sin otro resultado que el notar se había llevado unas doscientas pesetas en plata, no llevándose mayor cantidad de dinero que estaba guardado en una cómoda y en un armario, seguramente por la precipitación con que se dió a la fuga el ladrón al oir los gritos de socorro que daba la dueña de la casa.

En el Paseo del Conde de Egara se está celebrando la tradicional feria llamada de invierno, con mucha animación, siendo en gran número las transacciones verificadas; no así resultó el mercado de cerdos destinados al engorde que se celebró el domingo por la mañana, concurriendo más de veinte camiones; esperaban sus dueños que cesara de llover para ofrecer su mercancía que como consecuencia del tiempo se cotizó a la baja.

Ha terminado el novenario que, dedicado a las almas del purgatorio, se venia celebrando en nuestra arciprestal del Santo Espíritu, siendo muy elogiados los sermones que durante el mismo predicó el padre Ricardo de Olot.

Por la tarde salió del templo la devota procesión que con motivo del Jubileo sacerdotal de S,S. Pío XI se organizó, a fin de lucrar las indulgencias del mismo, visitando las iglesias ordenadas.

Durante el trayecto se cantaron piadosos cánticos; a pesar de lo inseguro del tiempo resultó lucidísima.

Han sido devistados por su jefe señor Carramiñana los treinta y tres vigilantes nocturnos, que lucían sus nuevos capotes de invierno, de adornos azules, que resultan muy severos; con dicho motivo el celoso funcionario recomendó a sus subordinados el más exacto cumplimiento de todo lo referente a policía de seguridad, orden y moralidad.— Corresponsal.

martes, 18 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del martes, 19 noviembre 1929, página 11

LA INFANTA DOÑA EULALIA

Visita a Tarrasa

El domingo por la mañana la Infanta Doña Eulalia estuvo en Tarrasa, a cuya población se trasladó en compañia de doña Camila Fabra, viuda de Vigo, la señorita Sala, hija del Conde de Egara; el diputado provincial doctor Esquerdo y otras distinguidas personalidades.

La augusta viajera fué recibida a la entrada del término municipal por el alcalde, don José Ullés Jover y el juez de instrucción, don José Farré Duat, y por don Alfonso Dala, conde de Egara; el jefe de la Caja de Reclutas, señor Baca; el prior arcipreste, doctor Molera; el padre rector de los Escolapios; el diputado provincial don Amadeo Torrens; el inspector del Trabajo, señor Hondiervilla; el juez municipal señor Utset; la mayoría de concejales del ayuntamiento; la Junta de Museos y representaciones de todas las entidades de la población.

Al entrar la Infanta y acompañamiento en las Casas Consistoriales, la Banda Municipal interpretó la Marcha de Infantes. En el salón de sesiones el alcalde señor Ullés, después de dar la bienvenida a S. A., le entregó un hermoso y artístico ramo de flores, pasando luego los invitados a un salón contiguo, donde se les obsequió con un delicado lunch.

Doña Eulalia visitó las iglesias románicas de San Pedro, examinando detenidamente las pinturas murales, los retablos, la antigua pila bautismal de inmersión y lo más notable que encierran aquellas artísticas iglesias.

La infanta y sus acompañantes salieron muy satisfechos de su visita, regresando a Barcelona a la una de la tarde.


lunes, 17 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del sábado, 16 noviembre 1929, página 20

MATADEPERA

Ha obtenido un gran éxito la fiesta de Afirmación Católica celebrada el domingo en esta villa.

Por la mañana aparecieron engalanados los balcones, colgando ricos damascos adornados con el emblema de la Perseverancia, dando un gran esplendor a la fiesta.

A la comunión general asistió una nutrida representación de feligreses, haciendo el doctor Román una fervorosa plática alusiva al acto y cantándose durante la ceremonia por la «Schola Cantorum» de Tarrasa escogidos motetes.

Al almuerzo de concordia asistieron unos noventa comensales, reinando la más completa paz y armonía. También a la conferencia dada por el doctor Román asistió un gran núcleo de señoras, quedando muy satisfechas de los bellos ejemplos que en ella el conferenciante les dió.

El mitin dado en el Salón del Casino se vió invadido por numero público. Tomaron parte varios oradores, quienes en tonos muy claros y sencillos, expresaron que la alegría, el amor y bienestar sólo se obtenían por mediación de los santos ejercicios, siendo muy aplaudidos al terminar su discurso. Hizo el resumen final del mismo el doctor Román, quien englobando las tesis de los demás oradores, entre argumentos muy prácticos, demostró como se adquieren las riquezas, los honores y la felicidad, practicando los ejercicios espirituales.

La procesión del Vía Crucis fué también muy concurrida, como jamás se había visto otra, figurando por primera vez en ella el Santo Cristo, que era llevado por las autoridades, cantándose durante el curso, por los manifestantes, cánticos apropiados a los ejercicios. En la Plaza del Doctor Zamenhof, el doctor Román hizo un sermón muy oportuno sobre la realidad de Jesús, causando mucha emoción. Al llegar a la iglesia, el señor rector dió las gracias al pueblo y a los forasteros por la fiesta llevada a cabo.


— Corresponsal.

domingo, 16 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del sábado, 16 noviembre 1929, página 20

En la sesión que últimamente celebró el pleno del ayuntamiento, tomaron posesión de sus cargos los concejales recientemente nombrados habiendo sido elegidos por unanimidad para cubrir las vacantes que existían de la primera y quinta tenencia los señores don José Badrinas Sala y don Manuel Coll Vergés.

El señor Ullés felicitó a los elegidos esperando que desde sus respectivos cargos continuarán prestando la valiosa cooperación que habían venido otorgando al ayuntamiento como concejales.

Saludó, luego, a los nuevos ediles que acababan de ingresar en la corporación.

Contestaron los señores Badrinas y Coll agradeciendo su designación y lo propio hizo don Pedro Geis, en nombre de sus compañeros.

El nuevo cartapacio municipal ha quedado constituído en la siguiente forma:

Alcalde, don José Ullés Jover; primer teniente de alcalde, don José Badrinas Sala; suplente, don José Sallés Barba; segundo teniente de alcalde don Emilio Roca Roig; suplente, don Simeón García Ribas; tercer teniente de alcalde, don Narciso Ventalló Vergés; suplente don José Palau Profitós; cuarta tenencia, don Miguel Durán Gelabert; suplente, don Miguel Domingo Pagés; quinta tenencia, don Manuel Coll Vergés; suplente, don Pedro Geis Bosc.

Seguidamente se designaron los concejales que habían de integrar las diferentes comisiones, siendo designados los recién nombrados don Pedro Brujas (Hacienda); don José Aymerich (Gobernación); don Pedro Geis y don  Mateu Turu (Abastos).

El director general de Sanidad, señor don Antonio Horcada Mateo, ha visitado a las diez de esta mañana el Sanatorio Antituberculoso de Can Viver.

Le aguardaban en dicho sanatorio el alcalde don Manuel Coll, el subdelegado de Medicina, don José Sala; el delegado de Veterinaria, don Joaquín Jiménez; el director del Sanatorio, doctor Xalabarder; el médico interno doctor Alegret; el administrador señor Bercea; el director de las cajas y sucursales de Ahorros y Pensiones, don Leopoldo Mercader, y el capellán y Madre Superiora de la casa.

El director general ha visitado todas las dependencias, dedicando palabras alentadoras de consuelo a los enfermos, y ha firmado en el álbum encomiando la organización y funcionamiento del Sanatorio.

Por la premura del tiempo no ha podido visitar el pabellón para tuberculosos que se está edificando en Tarrasa, así como el Hospital Seguro, parque de desinfección y otros establecimientos sanitarios de la población.


— Corresponsal.

sábado, 15 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 14 noviembre 1929, página 28

Esta tarde la inspectora de Primera Enseñanza, señorita doña Carmen Isern, acompañada de los concejales de la Comisión de Instrucción pública del Ayuntamiento, ha visitado la escuela de párvulos número 1, dirigida por la inteligente profesora doña Teresa Sans, a fin de examinar el nuevo material que el Ayuntamiento ha regalado a dicha escuela.

La señora inspectora ha quedado satisfecha de las condiciones del referido material.

Las pequeñas parvulitas hicieron ofrenda a la señorita Isern de un hermoso y artístico ramo de flores.

Visitó luego el nuevo edificio de la Escuela de Economía Doméstica, del que alabó la excelente distribución de las diferentes dependencias, pasado después a examinar el antiguo local en donde hasta ahora ha estado instalada la mencionada escuela, para señalar las modificaciones que en ella se han de introducir para que pueda ser habilitada para escuela nacional de niñas.

Efectuadas estas visitas, la señorita Isern ha pasado al despacho de la alcaldía, para asistir a la Junta local de Primera Enseñanza, reflejando allí las gratas impresiones que había recibido.

Cerca de las doce y media iba en bicicleta el joven Francisco Planas, cuando ha chocado con un auto en la Rambla de Egara, ocasionándose heridas de consideración, de las que ha sido asistido en el Centro Médico y trasladado después al Hospital.

Trabajando en las obras del pabellón protuberculosos, se cayó ayer de un andamio el obrero Manual Morante Pérez, habitante en la calle Bartrina, número 99, produciéndose la fractura del húmero izquierdo y otras heridas calificadas por el doctor García Treviño, de pronóstico grave.


— Sala.

viernes, 14 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 08 noviembre 1929, página 29

La Compañía Telefónica Nacional de España ha empezado los trabajos para instalar la conducción subterránea de las líneas para el servicio telefónico automático en esta ciudad.

Por dicha causa se han suspendido los trabajos de pavimentación de las calles de San Pedro y Jaime Forés hasta que se hayan instalado las conducciones necesarias.

Se encuentra algo mejor de su enfermedad el joven farmacéutico don Francisco P. Sala Morgades.

Organizada por la «Mutualidad Cultural» de esta ciudad, se celebrará el próximo domingo dia 10, a las once de la mañana y en el Teatro Principal, una conferencia, que irá acompañada de varias proyecciones, a cargo del dramaturgo Adrián Gual, sobre el título «Lleuger esguard a l'historia de la escenografía».

— Corresponsal.


jueves, 13 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 08 noviembre 1929, página 9

Los asilados de Tarrasa

En autobuses cedidos generosamente por la Compañía que explota este servicio en Tarrasa, llegaron a esta ciudad para visitar la Exposición cincuenta asilados de ambos sexos de la Casa de Caridad de Tarrasa, a los que acompañaban los miembros de la Junta, reverendo don Luis G. Ubach y don Agustín Armengol, el capellán del benéfico establecimiento, reverendo don Ginés Hernan y cuatro religiosas de la Comunidad. La dirección de la Exposición ofreció entrada gratuíta al recinto para ver las iluminaciones y los juegos de agua y para visitar el Palacio Nacional, El Pueblo Español y el Palacio de las Misiones.

Visitaron tambien el «stand» de Tarrasa, admirando el plano de la ciudad, así como la sección perteneciente a la Caja de Ahorros. Sobre ambas obras diéronse a los tiernos visitantes detalles que llamaron su atención. Luego pasaron al Palacio de la Luz, inaugurado recientemente, y se recrearon en el Parque de Atracciones, regresando en los mismos autos a la vecina ciudad, altamente satisfechos y encantados de las horas pasadas entre las maravillas que atesora nuestro Certamen y agradecidos a cuantos han contribuido a dar realidad a su visita.


miércoles, 12 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 07 noviembre 1929, página 28

MATADEPERA

De la Liga de Perseverancia hemos recibido un atento programa de la gran fiesta que se celebrará el próximo domingo, día 10 del corriente en esta población.

Por la mañana, a las ocho, habrá misa de comunión general, con plática preparatoria por el doctor Román, catedrático del Seminario Conciliar de Barcelona. A las nueve almuerzo de concordia en el salón Trapet. En el número 43 de la calle de San Juan, de ésta, se expenderán los vales al precio de una peseta y en las demás poblaciones en sus respectivas parroquias. A las diez y media, conferencia para señoras solas en la iglesia parroquial. A las once y media un mitin de propaganda católica en el Casino Mataperense, en el que tomarán parte elocuentes oradores de Barcelona, Sabadell, Tarrasa y Castellar. El acto será público.

Tarde, a las tres, solemne procesión de Via Crucis, recorriendo las principales calles, portándose en andas al Santo Cristo.

La empresa J. Marimón Alegre ampliará en dicho día el servicio de autos, saliendo de la estación del tren eléctrico de Tarrasa a las siete de la mañana.

En la iglesia parroquial han contraido enlace el joven don Juan Mir natural de Borjas Blancas (Lérida) y la señorita Montserrat Sellarés, natural de esta villa.

Después de efectuada la ceremonia, obsequiaron a los invitados con un espléndido banquete, saliendo después en viaje de novios.

Deseamos a los nuevos cónyugues una feliz y eterna luna de miel.


— Corresponsal.

martes, 11 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 01 noviembre 1929, página 33

MATADEPERA

A la edad de setenta y cinco años ha sido conducido a su última morada don Juan Ventayol Pí. La numerosa concurrencia al acto del entierro, ha sido una nueva prueba de las muchas simpatías que gozaba el finado. Al profundo dolor que embarga a su familia, unimos también el nuestro.

Los agricultores, que tan impacientes se mostraban hasta ahora con la sequía, se han visto colmados de júbilo por las abundantes lluvias que han caído estos días, pudiendo dedicarse a sus tareas del campo, especialmente a la siembra.

Tanto ha recrudecido la temperatura que parece estamos en pleno invierno, habiendo perdido las esperanzas que se tenían con la cosecha de setas, cuando abundaban más cada día.

La Liga de la Perseverancia está ultimando el programa de la magna fiesta que en breve se va a celebrar.

Han sido acogidas con gran entusiasmo las fotografías de huecograbado de LA VANGUARDIA, habiendo recibido numerosas y calurosas felicitaciones para la dirección.

— C


lunes, 10 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 24 octubre 1929, página 32

Con asistencia de diversas autoridades y numerosos invitados ha tenido efecto la inauguración oficial del nuevo Cine Doré, situado en la carretera de Martorell. La empresa no ha regateado ningún esfuerzo para presentarlo con todas las comodidades modernas y con numerosas puertas de salida para casos de alarma, siendo muy felicitados su propietario y los artistas que han intervenido en el ornato y construcción del mismo.

Las superioras del Hospital, Casa de Caridad y del Asilo Busquets han recibido cada una la suma de 225 pesetas, recaudadas entro los trabajadores de las casas Emilio Badiella y Badiella Roig Oliu, a la memoria del difunto don Emilio Badiella Ribas.

La modificación del horario en las fábricas no ha producido ningún disgusto gracias a la inteligencia entre patronos y obreros, debido a la acertada intervención del delegado del Trabajo don Roberto Honduville y de nuestro alcalde don José Ullés Jover.

Se celebró el anunciado concierto por nuestra Banda Municipal en el salón de actos del Centro Social, llenándose de bote en bote.

Todos los números que figuraban en el programa fueron muy aplaudidos, y al final se hizo una verdadera ovación a su director y maestro don Ramón Serrat.

Continua el tiempo lluvioso y tormentoso, con gran beneplácito de los agricultores, que podrán empezar la siembra del trigo en seguida que mejore el tiempo.

Han empezado los trabajos de arreglo y adoquinado de la calle San Pedro, mejora muy ansiada por los tarrasenses, ya que se trata de la mejor calle de nuestra ciudad y que estaba completamente intransitable.


— Sala.

domingo, 9 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 18 octubre 1929, página 30

La cantidad de uva ingresada este año en el «Celler colectiu» rebasó la cifra de 710 mil kilos, muy superior a la cosecha del año anterior, que no llegó a 600 mil kilos. La calidad del vino oscila entre 11 y 12 grados.

El primer número de «La Vanguardia», ilustrada con información gráfica de hueco-grabado ha obtenido en esta ciudad un éxito rotundo, pues los ejemplares han sido tomados de manos de los revendedores con un interés grandísimo y los coleccionistas han hecho gran acopio de ejemplares, habiendo sido requerido su corresponsal para estampar su firma a los mismos.

Ha tenido lugar el sepelio de la bondadosa dama doña Manuela Samaranch, viuda de don José Mata de la Barata, patentizándose las muchas simpatías que gozaba en vida la finada.

El próximo domingo, por la mañana, en el salón de fiestas del Centro Social la banda municipal dará un concierto, cuyo programa será integrado por las piezas musicales que fueron interpretadas por dicha banda en el concurso de la Exposición Internacional de Barcelona, cuya interpretación mereció el segundo premio.

El ayuntamiento ha acordado contribuir al homenaje al ministro de la Gobernación, don Severiano Martínez Anido, a iniciativa del ayuntamiento de Enguera.


— Sala.   

sábado, 8 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del jueves, 17 octubre 1929, página 32

MATADEPERA

La junta de la Liga de Perseverancia de esta población nos ruega hagamos constar que la fiesta que debía celebrar dicha Liga el 27 del actual, ha sido aplazada para el día 10 del próximo mes de noviembre. La Liga invita a todos los perseverantes y congregantes de las asociaciones católicas de todas partes a la fiesta.

La compañía J. Marimón-Alegre, que presta el servicio de autos de Tarrasa a ésta, pone en conocimiento del público que a partir del 20 del corriente mes queda suprimido el auto que sale de Tarrasa a las tres y de ésta a las tres y media, solamente los días laborables prestando el mismo servicio los domingos y días festivos, siendo la salida de Tarrasa a las cuatro.

La tradicional fiesta del «Most» ha resultado en extremo lucida y animada. En la capilla del monasterio de San Lorenzo se celebró, con toda solemnidad una gran misa y rezo del santo rosario, cantándose seguidamente los gozos en honor del glorioso mártir San Lorenzo, asistiendo a todos los actos religiosos gran número de fieles. Al anochecer entre grandes cánticos y vítores, entraba la comitiva al pueblo, siendo recibida por un repique general de campanas, dirigiéndose en masa a la plaza de la Constitución. Una vez allí, ante el mayor orden y silencio salió el cura párroco al balcón a dar las gracias a los presentes, exhortándoles a que tengan fe y piedad para obtener en lo sucesivo abundantes cosechas, haciendo un gran elogio de la fiesta. Al terminar su discurso, el público prorrumpió en aplausos muy calurosos, retirándose el venerable anciano muy conmovido de agradecimiento.


— J. G.

viernes, 7 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del domingo, 13 octubre 1929, página 35

Con gran brillantez se han celebrado grandes fiestas en la casa-cuartel de la guardia civil, con motivo de celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar.

Anoche después de la retreta militar, se dispararon en el cuartel un castillo de fuegos artificiales, y seguidamente hubo un baile verbenero, que estuvo muy concurrido.

Esta mañana, después de la diana, la fuerza ha asistido a una misa celebrada en la iglesia del Santo Espíritu, que estaba completamente llena de fieles. Por la tarde se han celebrado por primera vez en esta ciudad las emocionantísimas carreras de Dirt Track, tomando parte afamados corredores. Después se ha celebrado el concurso de «feos», que ha sido muy divertido.

Por la noche, gran concierto musical por nuestra banda municipal, cedida galantemente por el Ayuntamiento, y seguidamente gran baile de etiqueta, al que han asistido diversas autoridades locales y numerosos invitados.

Mañana domingo, en la misma iglesia se celebrará una misa en conmemoración de los difuntos del Instituto.

El jefe de la fuerza, señor Pintado, acompañado de sus hijas, ha hecho los honores a sus numerosas amistades.

— Sala.  


jueves, 6 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del viernes, 11 octubre 1929, página 28

MATADEPERA

La Liga de perseverancia de Tarrasa viene prosiguiendo y preparando el programa junto con otras ligas de reconocida nombradía, de los festejos que por la diada de propagación de fe y perseverancia tienen proyectada para el día 27 del actual en esta localidad.

Habrá misa de comunión general en la que predicará el reverendo padre Román, catedrático del Seminario de esta capital y tomarán parte los asistentes con cantos de ritual.

Seguidamente el almuerzo de germanor en el amplio local de Cal Trapet y luego mitin en la plaza de don Alfonso Sala, si el tiempo lo permite y sino en el Casino de Matadepera, en el que tomarán parte oradores de la capital y de las ligas de perseverancia de Sabadell, Manresa, Tarrasa, Castellar del Vallés y otras poblaciones.

Por la tarde solemne procesión de Via Crucis en la que figurará en andas el Santo Cristo.

Por el gobernador civil de esta provincia ha sido nombrado concejal directo de este Ayuntamiento al que lo era suplente don Enrique Genescá Cortés, de cuyo cargo tomó posesión el día 1 del corriente.

Se ha terminado la vendimia recolectándose una cosecha mediana debido al mal estado en que quedaron muchos viñedos de este término por causa del pedrisco del año anterior.

La comisión organizadora ha acordado a tal efecto celebrar el próximo sábado, la típica y tradicional fiesta del Most, que como es de esperar, se verá muy concurrida por los numerosos vecinos de Tarrasa y Sabadell que vienen a honrarnos con su presencia.

Por la noche y como fin de fiesta, habrá espléndidos conciertos y lucidos bailes en los salones Baldiró y Trapet, por dos renombradas orquestas.

Son muchas las familias veraniegas que, debido a la temperatura agradable y el aire puro que en esta población domina, nos están honrando todavía con su grata compañía.

La cosecha de las setas es poco abundante, ahora por la sequía que reina desde tiempo; no obstante si sobreviniera algún chaparrón todavía se recogerían en abundancia, pues en algunos sitios de este término se han encontrado bastantes rovellons.


— Corresponsal.


miércoles, 5 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del miércoles, 09 octubre 1929, página 23

Esta mañana en la iglesia del Santo Espíritu se han celebrado los funerales en sufragio del alma de don Emilio Badiella Ribas, constituyendo dicho acto una verdadera manifestación de duelo de todas las clases sociales, ya que nuestro gran templo ha sido insuficiente para albergar la numerosa concurrencia que ha asistido a dicho acto.

Como homenaje al amor sentido para la magna obra del «Orfeó Català» por el malogrado industrial, la laureada entidad artística ha cantado, bajo la dirección de su maestro señor Millet, el oficio funeral, del que se han hecho calurosos elogios.

En las cercanías de «La Barata» se empiezan a encontrar en bastante cantidad las celebradas setas «rovellons», siendo muchas las familias que pasan un dia de campo para dicho objeto.

La visita del Orfeón Zaragozano a esta ciudad constituyó un acto muy simpático, demostrando los tarrasenses el agradecimiento a los zaragozanos por las múltiples atenciones de que fueron objeto cuando visitaron dicha capital.

A recibirles estuvieron todas las autoridades locales, presididas por nuestro alcalde señor Ullés y asistieron con su estandarte las entidades corales «Orfeó de Tarrasa», «Los Amigos», «Juventud Tarrasense», «La Alianza», «La Armonía», «Siempre Viva», coros de la Fraternidad Republicana de Tarrasa y San Pedro, «Capella de Música de Sant Pere», «Escola Choral» y Banda Municipal.

Dieron un concierto en el Teatro Principal y después fueron obsequiados con un lunch, asistiendo por los zaragozanos el alcalde señor Armisen, los tenientes de alcalde don José Rivas y Jordán de Unies, don Adoración Ruiz y Tapiador, el concejal jurado don Victoriano Asensio y varios concejales.

— Sala.


martes, 4 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del sábado, 05 octubre 1929, página 28

El domingo próximo visitará esta ciudad el Orfeón de Zaragoza, acompañado de distintas autoridades de dicha ciudad.

El ayuntamiento de ésta obsequiará con un banquete a las primeras autoridades, celebrándose por la noche, con asistencia de unos treinta comensales.

En la sesión celebrada anoche por la Permanente, se acordó constase en acta la satisfacción de la misma por la visita de los Reyes e Infantas a las Iglesias de San Pedro, con cuya regia visita se habrá contribuido a realzar nuestros antiguos monumentos artísticos; al mismo tiempo se hace constar el cordial y entusiasta recibimiento que les dispensó el vecindario y representaciones de Tarrasa.

El próximo domingo empezarán en el paseo del Conde de Egara los conciertos dominicales ejecutados por nuestra banda municipal.

Próximamente serán trasladadas las oficinas de la administración de Correos a la Plaza Zamenhoff, mejora muy conveniente por tratarse del sitio más céntrico.

Estos días son muy visitadas las iglesias románicas de San Pedro por gran número de extranjeros que se encuentran en Barcelona con motivo de la Exposición.

— Sala.  


lunes, 3 de agosto de 2015

La Vanguardia, Edición del martes, 01 octubre 1929, página 11

La familia real visita a las iglesias románicas de Tarrasa

A las 4'15 de la tarde los Reyes e infantas salieron de Palacio, dirigiéndose en automóvil a Tarrasa. Acompañaban en otros coches a las reales personas el duque de Miranda, el ayudante del Rey, señor Henrile, la condesa de Campoalegre, la duquesa de San Carlos, el ministro de la Gobernación, general Martínez Anido, y el gobernador civil, señor Milans del Bosch.

La comitiva regia llegó a Tarrasa a las cinco.

A la entrada del término municipal fueron a recibir a los Reyes y a las infantas el Conde de Egara, el alcalde don José Ullés, el juez de primera instancia don José Farré Duat, el comandante militar teniente coronel don Andrés Baca, el prior arcipreste reverendo don José Molera, y el cabo del partido y diputado provincial don Amadeo Torrens, juntándose a la comitiva real y dirigiéndose por las calles Topete, García Humet, Cruz y Puente, que lucían colgaduras a las iglesias de San Pedro.

Después de atravesar la población, en cuyas calles se había estacionado numeroso público para presenciar el paso de los Reyes, Sus Majestades y AA. RR. llegaron a la plazoleta de las Iglesias Románicas, donde fueron recibidos a los acordes de la «Marcha Real», interpretada por la banda municipal egarense.

En el recinto de las iglesias, desde mucho antes de la hora anunciada para la llegada de los Reyes, se congregaron todas las autoridades y las más distinguidas personalidades de la localidad.

Entre los allí reunidos figuraban los tenientes de alcalde don Emilio Roca, don Miguel Durán y don Narciso Ventalló; los concejales don Miguel Domingo, don Simeón García y don Manuel Coll; el secretario del Ayuntamiento, don Francisco Benlloch; el director de la Escuela Industrial, don José Baltá; el juez municipal, don Salvador Utset; el director de la Caja de Ahorros, don Francisco Salvans; el director de la Escuela elemental del Trabajo, señor Morera; el comandante profesor de Educación Cívica y Preliminar, señor Mejía; el rector de las Escuelas Pías, P. Sirés; cabo de somatenes señor Guillemont; el inspector del Trabajo señor Honduville; el presidente regional de la Unión Patriótica, don Agustín Armengol; los presidentes del Instituto Industrial, Cámara de Comercio, Propiedad y Acondicionamiento Tarrasense, y representaciones del semanario «Alegría», y de todas las sociedades recreativas, religiosas y económicas de la ciudad. También se hallaban presentes diversas personalidades de Barcelona, entre ellas los marqueses de Marianao y Villanueva y Geltrú; el teniente de alcalde señor Vía Ventalló; los señores Marsans, Vidal y Ribas y otras. Asimismo se veía gran número de señoras y señoritas de la aristocracia de Tarrasa.

En los alrededores de las iglesias el público se apiñaba para ver llegar a SS.MM.

A la puerta del recinto, los Reyes fueron recibidos por el párroco, doctor Homs, y las demás autoridades, acompañándoles hasta una pequeña tribuna colocada frente al baptisterio de San Miguel, donde tomaron asiento. en presencia de SS.MM. y AA, el doctor Homs leyó un elocuente discurso agradeciendo la visita de los monarcas y de las Infantas, cuya presencia en aquellas iglesias -dijo- prueba una vez más el interés que nuestros Reyes demuestran por la conservación de nuestros grandes palabras los trazos históricos de aquellas joyas arquitectónicas que nos legaron nuestros antepasados y terminó agradeciendo al Rey, al gobierno y a las corporaciones públicas el apoyo incondicional prestado para salvar y conservar con cariño aquellas reliquias inapreciables, obra de romanos y visigodos.

En el recinto de las iglesias románicas y visigóticas figuran tres templos: La antigua Colegiata o iglesia de Santa María, el Baptisterio de San Miguel y la parroquia de San Pedro, destinada actualmente al culto. Además, frente a la Colegiata ha sido descubierto un valiosísimo mosaico romano que el Rey admiró y elogió grandemente.

La visita regia comenzó por la Colegiata, donde los Reyes examinaron con gran detención las pinturas murales y retablos que encierra, procedentes de los siglos XIII y XIV. De allí pasaron al Baptisterio de San Miguel, admirando la antigua pila bautismal por inmersión y la nueva pila hecha con una auténtica tumba romana. Luego, descendieron a las catacumbas. Don Alfonso se mostró maravillado de las grandezas de aquel monumento, no cesando de recomendar al doctor Homs que debe huirse de modernidades para evitar feos contrastes. Finalmente, los Reyes visitaron la Parroquia de San Pedro, de la que no cesaron también de hacer grandes elogios.

A las siete menos cuarto se dió por terminada la visita, abandonando los Reyes aquel histórico recinto a los acordes de la Marcha Real y entre vítores y aplausos de la multitud que se agolpaba al paso de los Monarcas para tributarles su entusiasta y simpático homenaje.

Un té en casa de los Condes de Egara.

En los mismos coches que a la llegada, tomaron asiento los Reyes, infantas, autoridades, séquito y acompañamiento, dirigiéndose la comitiva a la hermosa finca que los Condes de Egara poseen en «Can Amat».

Allí fueron recibidas las egregias personas por don Alfonso Sala, su esposa, doña Mercedes Amat y sus hijos doña Carmen, doña Paulina, doña María, doña Pilar, don José y don Antonio.

Los Reyes descansaron breves momentos en una de las habitaciones de los señores de Sala, pasando después al jardín, lujosamente adornado, donde se les sirvió un exquisito lunch.

En varias mesitas tomaron asiento los Reyes, las infantas, la familia Sala, el ministro de la Gobernación, general Martínez Anido; condesa de Campoalegre, duquesa de San Carlos, duque de Miranda, ayudante Henrile, presidente de la Diputación, conde del Montseny; gobernador civil, general Milans del Bosch, señor Vía Ventalló, baronesa de Maldá, condes de Asalto, marqueses de Villamediana, de Castelldosrius, de Masnou, de Villanueva y Geltrú, marquesa de Sotohermoso, conde de San Miguel de Castellar, la esposa e hijas del general Barrera, marqueses de Mesa de Asta, marqués de Ferrer y Vidal, hijos del conde de Fígols, general de la guardia civil don Benito Pardo y otras personalidades.

Durante el té el quinteto Lambert interpretó diversas y escogidas composiciones.

A las siete menos cuarto se dió por terminada la fiesta, regresando la familia real y su séquito al Palacio de Pedralbes.