domingo, 30 de agosto de 2015

El Dia, dijous 2 de gener de 1930, pàgina 2

Dilluns, a un quart de nou del vespre, es reuní en sessió ordinària, la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

DESPATX D'OFICI

Fou llegit un ofici del Consell Directiu del Centre Social, sol·licitant de l'Ajuntament la cooperació de la Banda Municipal a la cavalcada de Reis que pel dia 5 de gener, a la nit, organitza la citada entitat. A proposta del senyor Alcalde s'acordà accedir a la petició.

Es dona compte d'una invitació del M. I. Prior de la Parròquia del Sant Esperit, Dr. Molera, per assistir a l'Ofici solemne del dia de Cap d'Any, a la citada parròquia. S'acordà que assistís una representació de l'Ajuntament a la citada festa religiosa.

Finalment s'enterà la Permanent d'una comunicació de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat assabentant a l'Ajuntament, haver accedit, d'acord amb la seva petició, a la prórroga per durant un any, del préstec prendari de la Corporació a la citada Caixa. La Permanent es donà per enterada.

SOBRE LA TAULA

S'acordà fos lliurada a en Josep Corderas Sala, president de la cooperativa «La Constructora de los Amigos» i com a subvenció a l'obra que realitza la citada associació, la quantitat de 3.000 ptes.

DE NOU DESPATX :: PERMISOS PER A OBRES

Es concedí permís per a efectuar obres a en Joan Rocabert.

COMPTES DE FOMENT

Es llegí i aprovà la següent llista de comptes de Foment:

Llista de jornals de la Brigada Municipal, setmanes des del 9 al 28 de desembre, 9.965'67 ptes.; de Grefori Fort material per a la Brigada 235'75 ptes.; de Pere Pere, factura de cristallines per a sobre taules 287'50 ptes; de Joan Tost, tres factures material per la Brigada 259'20 ptes.: de M. Surde, la seva factura sobre treballs d'estocador a l'Alcaldia, 730'17 ptes.; de Valerià Sans, per una estoreta coco, 25 ptes.; de Pasqual Camprubí, per plantes per al jardí, 726'50 ptes.; de la senyora Vda. de I Comas Sagristà, per escupideres 27 ptes.

El total suma la quantitat de 13.257'79 ptes.

COMPTES D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA

S'aprovaren els següents:

De la senyora Vda. de M. Utset per subministre de llibres amb destí a les biblioteques escolars 400 ptes.; de Pau Roca, per a pintar la Oficina laboratori de Orientació Professional de l'Escola Industrial, 241 ptes. Compte documentat que presenta el Sr. Director de l'Escola Elemental del Treball, quart trimestre, 1235 ptes.

Ascendeix, la quantitat total, a 1.876 pessetes.

BONIFICACIÓ D'IMPOSICIONS

Es prengué l'acord de subvencionar amb 150 ptes. la mutualitat del Centre Aragonès d'aquesta ciutat i bonificar amb el 33'50 per cent de les quantitats per elles imposades a les següents Mutualitats Escolars, de retir obrer i de mutualitat:

Mutualitat Escolar «Egara», 712 ptes; Mutualitat Escolar «Esperança» 33'50 ptes.; Caixa de Pensions per la Vellesa i Estalvi, 44'88 ptes.

DESIGNACIÓ

S'aprovà, en principi, la llista de senyors regidors i d'un nombre quadruple de majors contribuents, per la designació de compromissaris per a l'elecció de senadors.

MOVIMENT EN EL PADRÓ D'HABITANTS

La Permanent aprovà diverses inclosions i exclosions sol·licitades del Padró d'Habitants d'aquest Partit.

PREMIS CONCEDITS

Fou llegit i aprovat, el fall emès pel Jurat, referent als premis atorgats als concessionaris de llocs d'ambdós mercats amb motiu del concurs celebrat en la Nit de Nadal. Veu's aquí el citat fall:

Mercat de la Independència: Primer premi, no s'adjudicà; Segon Premi, també desert; Tercer Premi, de 150 ptes. a la concessionària venedora de carn. Na Francesca Grau Munsonet.

Mercat de Sant Pere: Primer premi, desert; Segon premi, de 160 ptes. a la concessionària Na Magdalena Gil Ferrer; Tercer premi de 50 ptes. a la concessionària Na Maria Sànchez, venedora de fruites.

LES CORTS DE L'ESCORXADOR

Queda aprovada la subhasta de les Cors de l'Escorxador, per a 1930, celebrada recentment.


CONCESSIÓ DE LLOCS EN ELS MERCATS

Es concediren diversos llocs de venda en els mercats de la Independència i de Sant Pere.

ABONAMENT D'HONORARIS

Acordà la Permanent fos abonada a l'Associació d'Enginyers Industrials (Delegació de Barcelona) la quantitat de 150 ptes, com a honoraris de la segona visita per a l'inspecció d'una màquina apissonadora que havia adquirit l'Ajuntament en males condicions.

PAGAMENT D'INTERESSOS A LA CAIXA D'ESTALVIS

Aprovà la Permanent el pagament d'interessos correspondents al quart trimestre, a la Caixa d'Estalvis, pel seu import, total de 28.728'10 ptes.

DISTRIBUCIÓ DE FONS

Es procedí a l'aprovació de la següent distribució de fons pel mes de gener: Ordinaris 255.050 ptes.;  Extraordinaris, 435.000 ptes. Total, 690.050 pessetes.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA COMPTES DE GOVERNACIÓ

Terminat l'ordre del dia, solicità el senyor Alcalde i així ho acordà la Permanent, fos aprovada la següent relació de comptes de Governació:

Del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per la inserció, en el mateix del dia 8 del corrent, de l'anunci número 3.920, 41 ptes; del mateix per l'anunci publicat el dia 5 d'aquest mes, 175 ptes; D'Estanislau Palà, per 5.000 litres de gasolina i 50 de petroli refinat, 2.782'50 ptes; De Vicens Rodó per vàries peces destinades als autos propietat de l'Ajuntament 283'50 ptes.; De Gregori Fort, per 10 sacs ciment ràpid, 28 ptes.; De J. Marimón Alegre, per lloguer d'autos per actuacions oficials, 165 ptes.; De F. Soler, per igual concepte, 180 ptes.; Lista d'els jornals devengats del personal del servei de Sanitat durant les setmenes del 7 al 28 de desembre del corrent any, 873'50 ptes.

S'aprovà aquesta relació, pel seu total import de 4.528'50 pessetes.

TESTIMONI DE CONDOL

A proposta d'un senyor regidor, s'acordà constés en acta el sentiment de la Corporació per la defunció de Na Francesca Nuez, directora de l'Escola d'Economia Domèstica i que el citat acord fos comunicat a la seva família.


I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a tres quarts de nou.

No hay comentarios: