lunes, 31 de agosto de 2015

El Dia, dimecres 8 de gener de 1930, pàgina 2

SESSIÓ DE LA PERMANENT

Per a la sessió ordinaria de segona convocatòria que celebrarà avui la Comissió Municipal Permanent, s'ha fizat el següent ordre del dia:

a) Aprovació de l'acta anterior.
b) Despatx d'ofici.
c) Permisos per a obres.
d) Dictamen proposant la rectificació de les quotes individuals aplicades per la construcció de determinades obres.
e) Idem. íd, el nomenament de professor interí de Violoncel de l'Escola Municipal de Música.
f) Dictamen proposant la modificació dels Srs. Vocals de les Seccions de Reclutament.
g) Id, íd, íd., designació de Sergents talladors.
h) Concessió de permisos industrials.
i) Inclosions en el Padró d'habitants.
j) Traspàs del lloc números 277, 278, 279 del Mercat de la Independència, per defunció del concessionari.
k)Comptes d'Abastiments.

l) Informe sobre reclamació per cèdules personals de l'any 1929.

No hay comentarios: