martes, 1 de septiembre de 2015

El Dia, dijous 9 de gener de 1930, pàgina 2

SESSIO DE LA PERMANENT

Ahir, a un quart de nou, es reuní en sessió ordinària, la Comissió municipal permanent fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

DESPATX D'OFICI

S'enterà, la Permanent, de les següents comunicacions:

Dels fills de Na Francesca Nuez (e.p.d.) agraint a l'Ajuntament la tramesa de condol amb motiu de la mort de la citada senyora que exercia el càrrec de directora de l'Escola Municipal d'Economia Domèstica.

De la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, felicitant a l'Ajuntament per haver donat nom a alguns carrers de la ciutat, sense variar els ja existents.

Del president del Consell de Ministres, també felicitant la Corporació en iniciar-se l'any nou, agraint-li la seva tasca patriòtica i estimulant-lo a preservar en la mateixa.

Del músic de tercera classe de la Banda Municipal, en Ramón Valls, renunciant al seu càrrec per motius que expressa.

De la Companyia Telefònica Nacional d'España, demanant autorització per a procedir a l'enderrocament d'algunes cases de la Plaça Major, necesari per a la construcció de la nova Central, a la nostra ciutat, de la citada Companyia.

De Manuel Moreno Medrano, presentant la dimissió del seu càrrec d'individu del Cos de Bombers, al·legant altres ocupacions.

La Permanent es donà per enterada.

PERMISOS PER A OBRES

Per efectuar obres es concedí autorització als següents senyors:

Vicens Ferrero, Maurici Noguera, Josep Canyameres, Andreu Planes, Lluis Prat, Enric Herràn, Josep Domènec, Otto Weingartner, Gregori Fort, Pere Gibert, Miquel Mach, Isidre Homs, Lluís Serra, Pere Ferràn, Engràcia Duaigües, Maria Morera, Salvador Blanch i Josep Masdeu.

RECTIFICACIÓ DE QUOTES

S'aprovà un dictamen, proposant la rectificació, en sentit de rebaixa, de les quotes individuals aplicades per la construcció de determinades obres en els carrers de J. Garcia Humet, Plaça del Dr. Robert i Topete, segons la medició i valoració efectuades a l'efecte pel senyor Arquitecte Municipal.

NOMENAMENT

Amb el son anual de 1.250 ptes., fou nomenat Professor interí de Violoncel de l'Escola Municipal de Música, a N'Antoni Baqués Pagès.

MODIFICACIO I DESIGNACIO

Es proposà i s'aprovà, la modificació dels senyors vocals de les seccions de Reclutament i es designaren sergents talladors, a Fèlix Aparicio i Antoni Messenguer.

PERMISOS INDUSTRIALS

Per instal·lacions industrials es concedí permís als senyors Miquel Cuguero, Sadurní Segura, Maria Carbonell, Rafael Claret, Eduard Pujol, Ignàsia Mach, Antoni Castells, Jaume Almirall i Francesc Aurell.

MOVIMENT DEL PADRÓ D'HABITANTS

Per haver-ho sol·licitar i concórrer en ells les circumstàncies prescrites, a proposta del Tinent d'Alcalde de Governació, s'acordà fossin inclosos al Padró d'habitants d'aquest partit, diversos veïns d'aquesta ciutat.

TRASPÀS DE LLOC EN EL MERCAT

S'accedí a la petició d'Angel Vall per tal que sigui traspassat a favor seu, el lloc de venda núms. 277, 278, 279 del Mercat de la Independència, per defunció del que n'era concessionari, Salvador Vall Corba, pare del sol·licitant.

COMPTES D'ABASTIMENTS

S'aprovàren els següents comptes d'Abastiments:

De Pere Mollet, un tub de 4 mil litres gas, destinat a la marca de l'Escorxador públic, 30 ptes.; De Gregori Fort, 26 quintàs de ciment Ràpid, 20 de Semi i 33 d'Asland, empleat en reformes a l'Excorxador, 373'05 ptes.

El total ascendeix a 403'05 pessetes.

INFORME SOBRE RECLAMACIÓ PER CEDULES PERSONALS

Havent sol·licitat una rebaixa en llurs corresponents cédules personals de l'any 1929 els senyors Pere Amat i Josep Aymerich, l'Ajuntament emeté informe favorable, d'acord amb dits senyors i acordà fossin tramitades les citades reclamacions que deuen dirigir-se a la Diputació Provincial.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA :: CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ

Terminant l'ordre del dia, proposà un senyor regidor i així ho acordà la Permanent, que a fi d'ajudar al pagament de les despeses de l'estada a l'Institut de Sords i Muts de Catalunya de Joan Sol i Cañadell, sigui lliurada al seu pare. En Josep Sol Badiella, al citat fi la quantitat de 300 pessetes en caràcter de subvenció.

CONCESSIÓ D'UN PREMI DESTINAT A UNA CURSA

A proposta del mateix senyor regidor, la Permanent acordà fos lliurada a En Francesc Ribé president del Grup Excursionista local La Mola, la quantitat de 25 ptes., com a premi de l'Ajuntament a la cursa Infantil de Patinets que per al proper diumenge té organitzada el citat Grup.

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a tres quarts de nou.


No hay comentarios: