sábado, 12 de septiembre de 2015

El Dia, dijous 23 de gener de 1930, pàgina 2 i 3

SESSIÓ DE LA PERMANENT

Ahir, a les vuit del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

DESPATX D'OFICI

En el despatx d'ofici es dona compte de la renúncia dirigida a l'Alcaldia, perquè aquesta la transmeti al Govern Cicil, presentada del seu càrrec de regidor per En Manuel Pascual, a causa de les seves ocupacion, segons expressa en la pròpia comunicació.

Fou llegida una carta del Consell Directiu del Centre Aragonès d'aquesta ciutat, agraint a la Corporació la recent concessió que li feu, en qualitat de subvenció, atenent una sol·licituts cursada, per atendre a les despeses de les seves seccions de cultura i mutualisme.

En el mateix sentit que l'anterior fou una comunicació que seguidament es llegí, cursada per la cooperativa Constructora de «Los Amigos», que també cobrà una subvenció destinada al foment de la seva obra de construcció de cases barates.

PERMISOS PER A OBRES

S'en concediren als senyors: Pau Sabanés, Josep Carreras, Ramón Camí, Josep Prunés, Eugeni Roig, Ramón Sitges i Pau Bros.

LA CONFECCIÓ DEL PLÀNOL GEOMÈTRIC I TOPOGRÀFIC

Es proposa es un dictàmen l'aprovació dels treballs executats per a la confecció del plànol geomètric i topogràfic i el pagament de 10.000 pessetes, a compte de la quantitat total, pels treballs realitzats fins a la data.

SOBRE LA TAULA

A proposta d'un senyor regidor quedà damunt la taula per al millor estudi, un dictamen proposant el nomenament de la Presidenta de la Junta de Professores de l'Escola Municipal d'Economia Domèstica.

MOVIMENT EN EL PADRÓ D'HABITANTS

Per haver-ho sol·licitat en la forma legal els interessats, s'aprovaren diverses inclosions i exclosions en el Padró d'Habitants d'aquest Partit.

RECLAMACIÓ PER CÉDULES PERSONALS

S'enterà la Permanent d'haver estat cursada favorablement la reclamació per cèdules personals, any 1.929, presentada per en Pere Roumens.

COMPTES DE DEPOSITÀRIA

Foren aprovats els següents comptes del quart trimestre, de l'exercici de 1.929, presentats pel senyor Depositari Municipal:

Existència del trimestre anterior, 8.190'29 ptes.; Ingressos, 1.106.784'23 ptes. Càrrec pessetes 1.114.974'52; Pagaments, pessetes 1.103.351'07; Existència actual, 11.623'45 pessetes.

AUTORITZACIÓ

S'autoritzà al senyor Depositari Municipal, perquè pugui cobrar diverses quantitats que de l'Hisenda Pública acredita aquest Ajuntament.

EXTRACTE DELS ACORDS

La Permanent aprovà l'extracte dels acords adoptats per la Comissió Municipal Permanent i pel Ple de l'Ajuntamenten llurs  sessions celebrades durant els mesos de novembre i desembre de 1.929.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA

Terminant l'ordre del dia proposà un senyor regidor i així ho acordà la Permanent, concedir una copa com a primer premi del Concurs local d'Esquís a la Molina, que tindrá lloc el pròxim diumenge, el qual és organitzay per les entitats excursionistes locals «Egara», «Montserrat» i «Secció d'Esports de Neu i Alta Muntanya del Centre Excursionista».

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a dos quarts de nou.


No hay comentarios: