lunes, 14 de septiembre de 2015

El Dia, dijous 30 de gener de 1930, pàgina 2

Sessió de la Permanent

Ahir, a les 8 del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta de l'anterior.

DESPATX D'OFICI

Es donà compte d'un ofici de l'Institud Industrial, agraint la subvenció de 10 mil pessetes acordada per aquest Municipi amb motiu de la seva participació a l'Exposició Internacional de Barcelona.

La Permanent es donà per enterada i acordà veure amb satisfacció l'haver obtingut, l'Institud Industrial la màxima recompensa en el citat Certamen.

NOMENAMENT

En un dictamen d'Instrucció Pública que quedà damunt la taula en l'anterior sessió, es proposà el nomenament de Na Concepció Viñas Heras, per a Presidenta de la Junta de Professores de l'Escola Municipal d'Economia Domèstica, càrrec vacant per defunció de la que l'ocupava.

PERMISOS PER A OBRES

S'entrà al nou despatx i es concediren permisos per a obres als senyors Pere Palà, Miquel Salvatella, Jaume Mañosa, Joaquim Clarà, Genís Garcia, Faustí Salvi, Eusebi Noguera, Dolors Rovira, Eusebi Carreres, Ramón Comerma, Nicolau Talló, Salvador Casamada, Josep Ayerich i Montserrat Codina.

COMPTES DE FOMENT

S'aprovà la següent relació de comptes de Foment:

D'Emili Sucarrats, per materials i treballs executats per la ampliació i habilitació de la Casa Consistorial, 2.070'05 ptes.; Del mateix, per igual concepte, per a l'arranjament d'oficines comunals, 180'95 ptes.; De Pere Sabater, pel seu lliurament de mobles amb destí a les noves oficines municipals, 2.032'50 ptes.; D'Aulí i Cia, pel lliurament de llosetes emprades en el pati de la Casa Consistorial, 281'60 ptes.; De Fills de Josep Capella, per treballs i materials emprats per l'ampliació i habilitació de la Casa Consistorial, 479'50 ptes.; De Joaquim Miquel per igual concepte i destí que el compte anterior, 191 ptes.; De Pau Martínez pel seu lliurament d'arbres per a l'arranjament dels jardinets municipals, 251 ptes.; De Jacinto Estada, per materials i treballs executats per a ampliació i habilitació de la Casa Consistorial, 1.213'40 ptes.; De Gregori Fort, pel seu lliurament de ciment per l'arranjament de les voreres de varis carrers, 190'25 ptes.; De Josep Fló, pel lliurament de mobles per habilitació de la Casa Consistorial, 1.700 ptes; De Joan Bassiner pels seus lliuraments de vidres per a ésser col·locats en edificis comunals, 12'60 ptes.; De Josep Casas, pels ports de vàries peces de marbre per a oficines de la Casa Consistorial, 56 ptes.; Del mateix, pel trasllat dels bancs de pedra de la Rambla d'Egara, 600 ptes.; Del mateix, per igual concepte del Parc de Desinfecció, 245 ptes.

El total importa la quantitat de 9.506'85 pessetes.

PERMISOS INDUSTRIALS

S'autoritzà per efectuar instal·lacions industrials als senyors Emili Roca, Josep Ambrós, Francesc Riera, Faust Agustí, Joan Pastor i Ramón Artigas.

COMPTES DE GOVERNACIÓ

Es sotmeteren a l'aprovació definitiva de la Permanent, els següents comptes de Governació:

De Segués i Donadeu, per material destinat al Parc de Desinfecció, 453'75 ptes; Del mateix, per igual concepte, 181 ptes.; Relació justificada de les quantitats satisfetes per l'Agutzil Major, per socorsos lliurats a pobres transeunts durant el mes de novembre pròxim passat, 135 ptes.; Id, id per socorsos extraordinaris en evitació de la mendicitat durant l'indicat mes, 57 ptes.; De Lubricants «Grasolín», per 182 quilos Oli Auto Motor A, 428'90 ptes.; De «Societat General d'Electricitat S.A.» per força i calefacció subministrats a l'Ajuntament, 36'30 ptes.; de la mateixa, per enllumenat subministrat al Parc de Desinfecció, 9'30 ptes.; De la mateixa per força i calefacció destinats al mateix, 2'50 ptes; De la mateixa per enllumenat, força i calefacció destinats a l'Ajuntament, 396'35 ptes; De «La Propagadora del Gas», per enllumenat elèctric durant el mes de desembre pròxim passat 1.813'17 ptes.; De la mateixa, per enllumenat públic subministrat durant el mes de desembre anterior, 13.957'96 ptes; De la mateixa, per gas subministrat pels comptadors de les dependències municipals en l'indicat mes, 203'54 ptes.; De Bonaventura Piera, per un lunch servit al Quarter de la Guàrdia Civil, el dia de la Festa de la Raça, 75 ptes.; D'Emili Sucarrats, per a reparació de l'escalfador d'una cambra de bany, 52 ptes; De Joan Valls Palleja, per drets i avenços efectuats com a procurador de l'Ajuntament, 135'10 ptes; De la «Eléctrica Tarrasense», per instal·lació elèctrica en dependències de Bombers i dispensari antiveneri, 1.030'35 pesetes; De J. Trias Escudé, per carregar una bateria de 6 volts arranjar-ne una altra i efectuar distints treballs, 31 ptes.; De F. Soler, per lloguer de dos cotxes per a actuacions oficials, 24 ptes.

Quedaren aprovats els citats comptes, pel seu total import de 19.404'42 pessetes.

FIXACIÓ DE JORNAL

Fou aprovat un dictamen fixant en 8 pessetes el jornal regulador d'un peó.

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

Es proposà a la Permanent fos modificat el contracte de l'Ajuntament amb la «Casa de Salut» de Sant Boi de Llobregat (secció de dones) per haver augmentat, la Direcció de l'establiment, el preu de pensió diària que serà, en el successiu, el mateix que es paga en la secció d'homes, o sigui 3 pessetes per persona, en lloc de 2'50 ptes, preu que fins ara havia regit.

LES LLISTES DE COMPROMISSARIS

Es procedí a l'aprovació definitiva de les llistes de compromissaris per a les eleccions de senadors.

APROVACIÓ DE PADRONS

S'aprova el Padró per a l'exacció de l'impost d'inquilinat com també el que s'ha de confeccionat sobre casinos i círcols de recreu, ambdós per al corrent any 1.930.

NOMENAMENT D'UN VIGILANT

Per trobar-se vacant el càrrec de vigilant del Mercat de Sant Pere, a proposta del tinent d'Alcalde d'Abastiments s'acordà fos nomenat, amb caràcter interí, per al citat càrrec, N'Angel Carol.

COMPTES D'ABASTIMENTS

S'aprovàren els següents:

De Segués Donadeu i Cia per 66 tortugues fines i 3 de broc, destinades per reparacions a l'Escorxador, 50'40 ptes; De Frederic Setó, per 30 metres de tela metàlica i 2 quilos de filferro galvanitzat amb destí a l'Escorxador, 93 ptes.; De Gregori Fort, per 50 sacs de ciment Freixa, 150 ptes. De Joan Tort per 4.150 totxos, 1.875 rajoles i 1.675 teules amb destí a l'Escorxador, 717'45 ptes; Del senyor Director de Mercats, de la consignació de material corresponent a dites dependències i quart trimestre de l'exercici de 1.919, 617'50 ptes; Del senyor Administrador de l'Escorxador Municipal, de la consignació de material corresponent a dita dependència i quart trimestre de l'exercici de 1.929, 308'75 ptes.

Ascendeix el total a la quantitat de 1.937'10 pessetes.

DISTRIBUCIÓ DE FONS

Es llegí i aprovà la distribució de fons municipals per al pròxim mes de febrer. Es la següent:

393.996'55; Extraordinari, pessetes 405.000; Total, 798.996'55 pessetes.

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a dos quarts de nou.


No hay comentarios: