miércoles, 30 de septiembre de 2015

El Día, dijous, 13 de març de 1930, pàgina 1

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Comença la sessió

Abans d'ahir, a les set de la tarda va començar la sessió del Ple de l'Ajuntament.

L'espai destinat al públic estava abarrotat, així com també els passadissos del voltant del saló de sessions i totes les portes d'accés al mateix.

Presideix la sessió l'Alcalde interí, senyor Benet Badrinas i hi assisteixen els regidors senyors Badrinas (Josep), Miralda, Marimón, García (Simeón), Barata, Clapés, Surrallés, Boada, Lladó, Freixa (Alfons), Geis, Cots, Trullás, Lluch, Salom, Soler, Salas, Pons, Paloma i Argemí.

Es llegeixen i aproven les actes de les sessions anteriors.

PRESA DE POSSESSIO DE L'ALCALDE I TINENTS D'ALCALDE NOMENATS DE R.O.

El President senyor Benet Badrinas, anuncia que es va a procedir a donar possessió a l'Alcalde i tinents d'Alcalde designats de R.O. (Expectació).

El Sr. Salom, demana la paraula. Recorda que en la sessió de constitució d'aquest Ajuntament es va acordar per unanimitat pregar al Govern, per mediació del Governador, que deixés a lliure elecció de l'Ajuntament els regidors que hagin d'exercir l'Alcaldía i les tinències.

Posteriorment, la Comissió Permanent, a proposta del tinent d'Alcalde interí, senyor Boada Lladó, va acordar també per unanimitat, comunicar al Governador que l'Ajuntament havia vist amb desgrat que no s'hagués atès la seva petició.

Jo demano-diu el senyor Salom-que es ratifiqui aquest acord i que es nomeni una comissió representativa de tots els sectors de l'Ajuntament que visiti el Governador i insisteixi en la seva primera petició.

El senyor Benet Badrinas, li contesta que recorda efectivament que en la sessió de constitució d'aquest Ajuntament es va prendre l'acord de la Permanent a què ha al·ludit.

El senyor Salom, li replica que lamenta que el senyor Benet Badrinas tingui tan poca memòria, però que de totes maneres celebra que recordi que l'acord de referència va ésser pres per unanimitat en la sessió de constitució.

Insisteix en què es ratifiqui l'acord i una  comissió de regidors el comuniqui personalment al Governador.

El senyor Benet Badrinas, li contesta que no pot prendre en consideració la proposició del senyor Salom perquè entén que s'ha de concretar a seguir l'ordre del día que fixa  s'ha de donar possesió a l'Alcalde i tinents i per altra part, com que ell ja gairebé no és alcalde no li sembla correcte que es decideixi sobre la repetida proposició abans que hagi pres possessió el nou Alcalde.

El senyor Salom accedeix a ajornar la seva proposició per a quan s'hagi possessionat l'Alcalde de R.O.

El senyor Secretari llegeix la comunicació de la R.O. en que es designen l'Alcalde i els tinents.

EL SENYOR SALOM ACOMIADA L'ALCALDE INTERÍ SENYOR BENET BADRINAS.

Abans, però, d'entrar els designats de R.O., el senyor Salom demana al senyor Badrinas que deixi de parlar.

El senyor Benet Badrinas s'hi nega de bell antuvi, perquè entén no pot retardar-se més la presa de possessió del nou Alcalde i tinents.

El senyor Salom insisteix en demanar la paraula, puix no creu que el senyor Badrinas vulgui oposar-se al seu esperit de gentilesa d'acomiadar-lo.

El senyor Benet Badrinas accedeix a que parli el senyor Salom.

El senyor Salom diu que sent en l'ànima haver-li de manifestar que la majoria dels senyors regidors d'aquest Ajuntament no han vist amb satisfacció la seva actuació a l'Alcaldia, per tal com el senyor Benet Badrinas ha demostrat en la seva actuació a l'Alcaldia, per tal com el senyor Benet Badrinas ha demostrat en la seva curta interinitat que no s'ha preocupat d'ésser l'Alcalde de la ciutat, ans bé s'ha sentit vinculat tothora al seu partit. (Forts rumors en el públic).

Celebrem, amb tot,-afegeix el senyor Salom-que hàgim tingut uns dies entre nosaltres el senyor Benet Badrinas, perquè s'haurà pogut convèncer de què no es igual en els assumptes polítics actuar de transpunte darrera els bastidors que haver d'actuar en escena donant la cara al públic (Mostres generals d'aprovació en el públic).

El senyor Benet Badrinas li replica que no pot contestar al senyor Salom perquè no ha entès prou bé les seves paraules a causa de les manifestacions que ha fet el públic.

PRESENTACIÓ DEL SENYOR VINYALS

Inmediatament demana que dos senyors regidors vagin a cercar l'Alcalde de R.O..

Així ho fan els senyors Surrallés i Clapés i al cap de pocs moments tornen a entrar acompanyats del senyor Vinyals.

El senyor Benet Badrinas, li cedeix la presidència i diu que poques paraules ha de pronunciar per fer la presentació del senyor Vinyals, ja que aquest és prou conegut de tots els regidors.

El senyor Vinyals-diu el senyor Benet Badrinas-va ésser elegit per sufragi universal primerament regidor de la ciutat i més tard diputat provincial, càrrecs que va exercir amb brillantesa, de tal manera que el seu prestigi assolí gran alçària. Es tracta-afegeix-d'una intel·ligència privilegiada, d'un home de molta cultura, pel que em cal felicitar a la ciutat de Terrassa que pot tenir un Alcalde de les dots d'administració del senyor Vinyals, que si bé és veritat que difícilment podrà superar les també estraordinàries dots de l'anterior Alcalde senyor Ullés, a la gestió brillantíssima del qual es deu la transformació de Terrassa en una de les primeres ciutats almenys de les de la seva categoria, espera que bé podrà igualar-les en benefici de la ciutat.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, pren possessió de l'Alcaldia i es disposa a contestar al senyor Badrinas.

El senyor Salom, demana la paraula per manifestar que a precs de l'anterior alcalde, senyor Badrinas, ha ajornat el tractar d'una proposició que té caràcter previ.

Repeteix la proposició presentada anteriorment i demana al nou Alcalde que la prengui en consideració.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, li contesta que difereix tractar d'aquesta proposició fins que hagi donat possessió als tinents d'alcalde de R.O.

PRENEN POSSESSIÓ ELS TINENTS D'ALCALDE DE R.O.

Inmediatament prenen possessió els tinents d'Alcalde designats de R.O., senyors Surrallés, García (Simeón) i Clapés.

DISCURS DE L'ALCALDE DE R.O. SR. VINYALS

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, diu que per començar ha de refusar les paraules d'elogi immerescut que li ha dirigit el senyor Benet Badrinas.

He estat-diu-completament allunyat de tota significació política durant la Dictadura i a això, sens dubte, es deu el que el Govern hagi pensat amb mi per ocupar l'Alcaldia, ja que es proposa anar de ple a la normalitat política. El meu nomenament respon a una interinitat, ja que aviat swerán convocades eleccions i el poble podrà enviar a l'Ajuntament els seus rep`resentants genuïns.

Jo sé-afegeix-que com Alcalde de R.O. no represento el poble de Terrassa, però en aquest mateix cas es troben els senyors regidors. No som més que una transició entre dos règims.

Davant d'aquesta bona disposició del Govern he cregut que no sols no podia fer-li oposició, sinó que em calia prestar-li la meva col·laboració.

Jo-diu el senyor Vinyals-sempre he estat contrari dels nomenaments del R.O. però davant les actuals circumstàncies em crec amb el deure d'acceptar. (Forts rumors entre el públic).

Jo sé-afegeix-que és aquest un càrrec delicat, majorment després d'haver-lo exercit l'alcalde que primer havia estat popular i ara governatiu, senyor Ullés, la tasca del qual al davant de l'Alcaldia ha estat de tal manera brillant que no trobo paraules suficientment espressives per fer-ne l'elogi que es mereix. (Més rumors).

Parodia unes paraules del qui fou alcalde, senyor Joan Salas, referent a les condicions que ha de tenir un alcalde, per declarar que ell ve a donar llum a la ciutat (Forts rumors) i a consumir-se com un ciri, si cal, en bé de Terrassa.

Acaba manifestant que li plau moltíssim que ja l'Ajuntament hagi pres l'acord de demanar l'ampliació de l'amnistia perqué ell, home liberal (Més rumors) entén que els delictes de caràcter polític han d'ésser tractats amb benevolencia. (Aplaudiments i protestes entre el públic).

El senyor Salas, recull les darreres paraules del senyor Vinyals i diu que celebra que hagi fet aquestes manifestacions espontànies en favor dels detinguts per delictes de caràcter polític, perquè precisament-afegeix-pensava proposar en aquesta sessió que fos ampliada la petició de la revisió del procés de les Costes de Garraf (Grans aplaudiments del públic).

El senyor Salom declara que prefereix ajornar la resposta que en nom de la majoria de regidors ha de donar al discurs del Sr. Vinyals, per quan aquest accedeixi a tractar de la proposició que ell ha formulat repetidament en el transcurs de la sessió.

De totes maneres-afegeix-haig de fer constar que m'ha semblat molt divertit que es continuï la xiroia política de la raspallada mútua. (Rialles).

El senyor Benet Badrinas has raspallat el senyor Vinyals y el senyor Ullés i el senyor Vinyals, al seu torn ha raspallat conscienciosament el senyor Ullés. (Més rialles).

Ara sols mancaria que els demés regidors ens raspallésim els uns als altres, per tal que tots plegats sortíssim ben lluens i satisfets d'aquí. (Fortes rialles).

LES TINENCIES DE R.O.

El senyor Salas diu que una de les principals finalitats d'aquest Ajuntament és la de revisar la tasca de l'anterior Ajuntament (Un ex-regidor de la Dictadura, des del lloc destinat al públic, interromp continuament al senyor Salas) que no ha tingut cap mena de fiscalització durant els sis anys que ha exercit. (Continuen les interrupcions de l'ex-regidor al·ludit).

Si es contitueix la Permanent amb la gairebé totalitat dels llocs ocupats per amics polítics dels qui constituïen l'anterior Ajuntament, es farà molt difícil la tasca de revisió encomanada a aquest Ajuntament. (Pugen de to les interrupcions de l'ex-regidor).

No semblaria sinó que amb l'acaparament dels llocs de la Permanent es vol evitar l'esmentada tasca de revisió.

El senyor Salas, en vista de què no cessen les interrupcions de l'al·ludit ex-regidor de la Dictadura, declara que es veurà obligat a denunciar al Ple alguna irregularitat comesa per l'ex-regidor que l'interromp, en la que també ha incorregut un altre ex-regidor i actual tinent d'Alcalde. (Forts rumors).

El senyor Salom demana al senyor Salas que per caritat no ho faci.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, a grans crits diu que els seus amics no viuen de caritats i que si el senyor Salas pot parlar és per pura tolerància de l'Alcaldia.

El senyor Salas, entre grans aplaudiments del públic, diu que el poble té dret a saber el que han fet aquests dos ex-regidors de la Dictadura.

Diu el senyor Vinyals s'ha permès fer un elogi de l'ex-alcalde de la Dictadura senyor Ullés, bé pot denunciar ell la tolerància que durant un any i mig va tenir aquell Alcalde amb els al·ludits regidors, que mentre s'exigia a tots els ciutadans afectats per obres de millorament que paguessin immediatament la part que els corresponia i en cas contrari se'ls hipotecava les finques per respondre d'aquell pagament, en canvi als dos ex-regidors al·ludits sel's consentí que no paguessin i no se'ls exigi tampoc la hipoteca corresponent. (Forts rumors en el públic).

Han bastat els anuncis de revisió de la tasca de l'anterior Ajuntament perquè en tres dies s'exigís als al·ludits ex-regidors que es posessin al corrent. (Grans mostres d'aprovació).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, reconeix que ell s'ha permès un lleuger record a l'Alcaldia sortint, però que no és hora de separar-se de l'ordre del dia. (Rumors).

PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS QUE SUBSTITUEIXEN ELS QUE HAN RENUNCIAT

Són admeses, per fonamentar-se en motius legals, les renúncies dels càrrecs de regidor presentades pels senyors Benet Badrinas, Josep Jover, Josep Fontanals i Alexandre Boix.

El senyor Benet Badrinas, anuncia que es retirarà del Consistori per haver estat admesa la seva renúncia del càrrec de regidor i dirigeix una salutació als regidors que l'han secundat durant els pocs díes que ha tingut l'honor de presidir-los.

Els senyors Surralés i Clapés acompanyen el senyor Benet Badrinas fins a la porta del saló i tornen a entrar amb els nous regidors substituts, senyors Narcís Freixa i Miquel Marcet. Els senyors Felip Oliu i Pere Amat no es presenten.

El senyor secretari llegeix la renúncia de'ls nous regidors senyors Felip Oliu, fonamentada en què no té el domicili a Terrassa, i Pere Amat, fonamentada en la suposada incompatibilitat entre el seu càrrec de vocal de la Caixa d'Estalvis, que té concedit un préstec a l'Ajuntament, i el càrrec de regidor.

El senyor Salas, troba fonamentada la renúncia del senyor Oliu, però no la del senyor Amat, puix que d'altra manera es donaria el cas insòlit de que ningú podria exercir l'Alcaldia, tota vegada que la Caixa està presidida per l'Alcalde.

El Alcalde de R.O., senyor Vinyals, troba atinades les observacions del senyor Sala i ordena que les renúncies passin a la Permanent per tal de qué les pugui estudiar.

PROVISIÓ DE LES DUES TINENCES RESTANTS

Es llegeix un telegrama del Ministeri de la Governació, en el qual es disposa que les dues tinències que manca proveir siguin exercides pels dos regidors de major edat.

En virtut d'aquesta disposició ha d'exercir la quarta tinència el senyor Boada Lladó i la cinquena el senyor Antoni Marimón.

ELECCIÓ DE SUBSTITUTS DE TINENTS D'ALCALDE

Es procedeix a la elecció dels substituts dels cinc tinents d'alcalde.

Segons l'Estatut, cada regidor pot votar tres noms i resultaràn elegits tres per majoria i dos per minoria.

La primera votació dóna el següent resultat:

Senyors Vila i Barata, per 10 vots contra 13 paperetes en blanc i 1 vot el senyor Salas.

El senyor Salas, declara que donada la manera arbitraria com s'ha constituit la Permanent, en la qual tenen gairebé la totalitat dels llocs precisament els regidors del grup que està en minoria en el Consistori, passi el que passi no està disposat a acceptar i no pot tampoc, agrair el vot que se li ha donat.

S'acorda acceptar la renúncia que acaba de presentar el senyor Salas i prossegueix la votació, que dóna el següent resultat:

Senyors Miralda i Badrinas, per 9 vots contra 13 paperetes en blanc i senyor Josep Sala per 10 vots contra 13 paperetes en blanc.

El senyor Salas, parla-diu-per fer ujna aclaració. Hem votat en blanc perquè com que ens temem que la Presidència amb el seu criteri restringit i partidista, no ens deixarà votar una proposició que pensem presentar, per medi de la qual voldriem expressar el sentiment de la Corporació de veure's presidida per un Alcalde que en lloc  de cercar la equitat i la harmonia entre els regidors es sent únicament instrument d'un partit que està en minoria (Cops de campaneta de la Presidència i forts rumors d'aprovació en el públic) hem votat en blanc-repeteix el senyor Salas-per tal d'expressar el nostre disgust i que s'ho prengui-si vol  el senyor Vinyals-com un vot de censura. (vives mostres d'aprovació en el públic).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, li contesta que deixa pel final de la sessió el contestar les paraules del senyor Salas i afegueix que quan menys es parli de política i es faci més administració, serà millor (Migrats aplaudiments en part del públic i fortes protestes en la majoria del públic).

DISTRIBUCIÓ DE TINENCIES

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, declara que en virtut de la facultat que li atorga l'Estatut municipal fa la següent delegació d'assumptes entre els tinents d'alcalde.

Hisenda, senyor Boada Lladó; Obres, senyor Simeón García; (Esclata un Aaara! formidable en el públic i grans rialles) Abastiments, senyor Surrallés; Governació, senyor Clapés; Instrucció pública, senyor Marimón.

FORMACIÓ DE LES COMISIONS MUNICIPALS

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, diu que es procedirà a la modificació de les Comissions, en vista de la nova distribució de tinències.

El senyor Salas entén que abans el Consistori ha de decidir el nombre de regidors que formaràn cada tinència.

L'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, consulta el cas al senyor Secretari.

El senyor Secretari, li contesta que no cal fixar el nombre de regidors de cada Comissió, puix es tracta solament d'una modificació i no d'una nova distribució.

El senyor Salas, li replica, entre les rialles del públic, que si amb aquesta estona que ha transcorregut des de que es celebra la sessió no s'ha modificat la llei, el que no creu perquè ara ja no passa com durant la Dictadura, primerament cal fixar el nombre de regidors de cada Comissió, puix així li ha manifestat el propi senyor Secretari abans de començar la sessió. (Forts rumors en el públic).

Insisteix en què es passi a votació el nombre de regidors i el nom dels que han de formar cada Comissió.

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, hi accedeix, si bé diu que li estranya que havent votat en blanc la majoria quan s'ha fet la desgnació de substituts, ara vulgui prendre part en la formació de les Comissions.

El senyor Freixa, Narcís li replica que els regidors que formen la majoria quan s'ha fet la designació de substituts, ara vulgui prendre part en la formació de les Comissions.

El senyor Freixa, Narcís, li replica que els regidors que formen la majoria no acostumen a canviar de criteri com algun altre, que es tomba segons el vent d'on bufa (Fortes rialles) i el que ara votem noms per les Comissions no vol dir rectificació de criteri, ja que  una cosa és la Permanent, on la minoria ha agavellat tots els llocs, menys un, i altra cosa es un Ple, on, mal els pesi, estem en majoria. I com que les Comissions han d'informar el Ple, per això hi volem tenir representació. (Vives mostres d'aprovació en el públic).

El senyor Miralda, «lider» de la minoria, entén que el que proposa la majoria representa una modificació de l'ordre del dia i entén que la Presidència s'hi ha de negar. Anuncia que els seus amics, com a protesta, votaràn en blanc. (Rumors).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, proposa suspendre la sessió uns moments per tal que es puguin posar d'acord.

El senyor Salas, li replica que entre els uns i els altres no hi pot haver acord i que la discrepància s'ha de resoldre per votació. (Vives mostres d'aprovació).

L'Alcalde de R.O., senyor Vinyals, declara que a petició d'alguns regidors i en vista de les dificultats que hi han per constituir les Comisions, es suspèn la sessió per anar a sopar i reprendre-la a les deu.


No hay comentarios: