domingo, 6 de septiembre de 2015

El Dia, dijous 16 de gener de 1930, pàgina 3

Sessió de la Permanent

Ahir, a un quart de nou del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comisió municipal permanent. Fou llegida i aprobada l'acta de l'anterior.

PERMISOS PER A OBRES

S'en concediren als senyors: Ramón Benet, Ascensi Paredes, Engràcia Jover, Jaume Ferrer, Francesc Ballbé, Joan Grau, Evarist Rigol, Maurici Gibert, Joan Mercader, Josep Prat i Isidre Roca.

RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

S'acordà fos renovat el contracte per a 1.930, de l'Ajuntament amb lñes Cases de Salut de Sant Boi de Llobregat, per a l'asil de malalts pobres d'aquesta ciutat.

EXPEDIENT DE FALLIDES

Quedà aprovat l'expedient de fallides per diferents conceptes en el quartndeix a la quantitat de 143 pessetes.

TRASPAS DE TAULES DEL MERCAT

En un dictamen signat pel tinent d'Alcalde d'Abastiments es proposà a la Permanent que accedint a la sol·licitud d'En Francesc Grau, siguin traspassades a favor seu les taules de venda núms. 32 i 33 del Mercat de la Independència, de les que era concesionària la germana política del sol·licitant Na Francesca Clapés.

Així s'acordà.

AUTORITZACIÓ

S'autoritzà al senyor Depositari Municipal, per tal que pugui cobrar diverses quantitats que de l'Hisenda Pública acredita aquest Ajuntament.

I sense altres assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a dos quarts de nou.


No hay comentarios: