viernes, 30 de junio de 2017

L'Acció, edició dilluns 13 de novembre de 1.933, pàg. 1

Unes explicacions dels dirigents de la «Unió de Rabassaires» als seus socis.

En el local de la Joventut Terrassenca i amb un ple a vessar, tìngué lloc ahir l'anunciada conferència rabassaire, a càrrec del propagandista, rubirenc Pere Guilera.

Anicet Pujolà, en nom de l'Unió de Rabassaires de Terrassa, dóna la paraula al conferenciant, el qual seguidament comença la seva peroració que té per tema: «Passat, present ì futur dels Rabassaires».

Fa esment d'allò que havien estat els rabassaires en l'època dels senyors feudals quan els drets dels Rabassaires es veien ultratjats tothora tant moral com materialment.

Després, d'una manera clara explica el què era la Unió de Rabassaires en els anys anteriors a la dictadura, durant la qual el sindicat havia aconseguit una preponderància que en venir la dictadura va decaure d'una manera llastimosa; preponderància que amb l'adveniment de la República, ha tornat a tenir un gran ressorgiment.

Esmenta també als rabassaires del Panadès, que per volguer que l’assumte «garbes» prengués increment, no s'adonaven que feien mal a I'assumpte «raïms», que afecta a una major part de rabassaires.

Diu que els rabassaires han de prendre part activa en. els llocs de comanament, puix les lleis que ara hem assolit ens serien, preses per unes altres lleis, de la manera més escandalosa.

En fer-vos aquesta comparança, voldria que no hi vegéssiu que tenim tots els nostres drets assolits, ben al contrari: encara hi ha molta feina a fer, en la qual no dubto que vosaltres mirareu de fer-hi tot el que pogueu.

I amb aqüestes paraules acaba la seva conferència, la qual es veu coronada amb una llarga ovació.

Seguidament, N'Enric Torres dóna a conèixer que la próxima conferència anirà a càrrec de la senyora Dolors Aragay, i fa avinent que pocs dies enrera tingué lloc a Barcelona una assemblea de Rabassaires amb l'assistència de més de 300 pobles, en la qual es va acordar, recolzar la candidatura de l'Esquerra, cosa, diu, que no dubto que vosaltres mirareu de cumplir.

Diu també que tots els rabassaires que tìnguin queixes dels seus propietaris, passin pel local social els dimecres, que seran atesos degudament.

El Secretari Joaquim Soler, fa avinent al nombrós auditori, que els companys Enric Torres, Josep Calvet i Ramon Mas, han estat designats per a representar a l'Unió de Rabassaires de Catalunya en el Tribunal Suprem Arbitral, cosa que podem estar orgullosos, ja que es troba entre ells el nostre amic Torres.

Seguidament es dóna l'acte per acabat, en mig del més gran entusiasme.


No hay comentarios: