viernes, 2 de octubre de 2015

El Día, dijous, 13 de març de 1930, pàgina 2

La Manifestació d'ahir


Ahir, a les 7 de la tarda a la Plaça Major es va organitzar una manifestació que va pujar carrer de la Fontvella amunt i pel de Sant Pere es presentà davant de l'Ajuntament. Hi havia un miler de persones pel cap baix, obrers, dependents, estudiants, tots els estaments. Al davant de la manifestació hom enarborava uns rètols que deien: «Volem l'amnistia i un alcalde popular», «a fora els alcaldes de R.O.», «Llibertat, llibertat i llibertat».

Una comissió, en la qual hi havia representats de tots els estaments que formaven en la manifestació popular, va pujar a veure l'Alcalde de R.O. senyor Vinyals, i el senyor Francesc Salas, regidor popular, li va traslladar les peticions dels manifestants. Després d'una certa resistència el senyor Vinyals s'avingué a redactar una nota que fou llegida des del balcó de la Casa de la Ciutat al poble que s'havia congregat al Raval.


Dimissió de l'Alcalde i dels tinents d'alcalde de R.O.


La nota redactada per l'Alcalde de R.O., senyor Vinyals i escrita del seu puny i lletra, deia així:

L'Alcaldia, recollint els sentiments del poble de Terrassa, telegrafiarà a l'Excm. Sr. Ministre de Governació sol·licitant la més amplia amnistia per tots els delictes socials i polítics la revisió o amnistia per als condemnats per la causa de Garraf i al mateix temps fa constar que si accepta el càrrec ho féu per la pau i harmonia dels diferents sectors terrassencs, oferint en nom propi i dels Tinets d'Alcalde nomenats de Reial Ordre, posar a les mans de l'Excm Sr. Governador els seus nomenaments a fi de què amb l'intervenció de dita alta autoritat pugui aconseguir el desitjat acord i la pacificació dels esperits.

Els manifestants es donaren per satisfets i es dissolgueren pacíficament.


Sessió de la Permanent


Sota la presidència de l'Alcalde de R.O. senyor Vinyals i amb assistència dels tinent d'alcalde senyors Boada, Clapés, Surrallés, García i Marimón, ahir, a les set del vespre, es reuní en sessió ordinària la Comissió municipal permanent. Fou llegida i aprovada l'acta anterior.

DESPATX D'OFICI

En el despats d'ofici es donà compte d'un telegrama del Sindicat Vitivinícola de Vilafranca del Penedès, convidant a la Corporació al míting vitivinícola que se celebrà en aquella població el passat diumenge i a qual acte, pel caràcter urgent del mateix, s'hi adherí l'Alcaldia en nom del Ajuntament.

PERMISOS PER A OBRES

Per tal de què puguin efectuar obres, es concedí permís als senyors Josep M. Palet, Joaquim Cruellas, Domènec Vinyes, Joan Cases, Agustí Casamada, Joaquima Morros i Jacinte Raspall.

DOS NOMENAMENTS

S'infotmà a la Permanent d'haver recaigut a favor dels senyors Miquel Gallart Pascual i Manuel Carril Duarte els nomenaments relatius a les dues places de mosso de neteja del Mercat de la Independència, proveïdes per la Junta de Qualificadora d'Aspirants a Destins Públics. El sou diari de cada un dels nomenats és de 7'50 pessetes.

El senyor Boada demanà quedés aquest assumpte damunt la taula per al seu major estudi, puix essent els dos citats càrrecs de caràcter permanent, cal capacitar-se abans d'acceptar-los, de la necessitat de llur proveïment.

A precs de la Presidència, el senyor Secretari informà el Consistori de les plenes facultats que posseeix la Junta Qualificadora d'Aspirants a Destins Públics, per a procedir a dits nomenaments, del que resulta que la Permanent sols pot ratificar els acords d'aquest caràcter de dita Junta.

El senyor Boada, sentides les manifestacions del senyor Secretari i comprenent la ineficàcia que tindria la seva proposició de què quedés l'assumpte damunt la taula, desistí de la mateixa. Protesta de què vinguessin intervinguts els esmenats nomenaments i demanà als seus companys de Consistori si volien sumar-se al seu vot, protestant que no tingués l'Ajuntament una plena autonomia en similars acords.

S'acordà per unanimitat adreçar a la Superioritat la protesta proposada pel senyor Boada. S'aixecà seguidament la sessió, a dos quarts de vuit.


No hay comentarios: