miércoles, 7 de octubre de 2015

El Día, dimecres, 2 d'abril de 1930, pàgina 2

AVUI ES REUNEIX EL PLE DE L'AJUNTAMENT.

No havent-se reunit suficient nombre de senyors regidors per a poder celebrar la sessió plenària convocada per al dia d'ahir, es convoca la reunió per avui, dia 2 a les 7, que es celebrarà amb subjecció al mateix ordre del dia.

Reunió del Ple

Ahir, a dos quarts de vuit de la tarda, es va reunir el Ple de l'Ajuntament.

Presideix la sessió l'alcalde dimisionari, senyor Vinyals i hi asisteixen els regidors senyors Boada Lladó, Freixa (Alfonso), Lluch, Trullàs, Geis, Salas, Cots, Salom, Soler, Freixa (Narcís), Paloma i Argemí.

Hi assisteix molt de públic.

SON ACCEPTADES LES DIMISSIONS DE L'ALCALDE I TINENTS D'ALCALDE DE R.O. I ES FACULTA L'AJUNTAMENT PER A DESIGNAR LLIUREMENT ELS QUE ELS HAGIN DE SUBSTITUIR.

Es llegeix un telegrama del Govern civil en el qual es comunica que han estat acceptades les dimissions presentades per l'Alcalde i tinents d'Alcalde de R.O. i que es faculta l'Ajuntament per a designar lliurement els que els hagin de substituir.

L'Alcalde dimissionari, senyor Vinyals, anuncia que en vista de què li ha estat acceptada la dimissió es creu obligat a retirar-se immediatament i a cedir el càrrec al tinent d'alcalde senyor Boada Lladó, per tal que presideixi la lliure elecció del nou Alcalde, en compliment de la comunicació del Govern Civil.

El senyor Salas, declara que la dimissió presentada pel senyor Vinyals del càrrec d'Alcalde de R.O. s'ha d'interpretar com un acte en pro de la concòrdia de l'Ajuntament i del poble de Terrassa, que mereix al seu judici, que els demés companys del Consistori li demostrin la seva consideració personal i a aquest fi proposa que l'acompanyin fins a la porta del saló.

Així ho fan.

Passa a ocupar la presidència el senyor Boada Lladó.

El senyor Freixa (Narcís) proposa que es manifesti al Govern, per mediació del senyor Governador civil, el reconeixement de la Corporació municipal per haver deixat a lliure elecció de l'Ajuntament els que hagin d'ocupar l'Alcaldia i les tinències.

El President, senyor Boada Lladó, ordena que es compti si hi ha nombre suficient de regidors per poder prendre en consideració la proposició del senyor Freixa.

Com que el nombre de regidors presents a la sessió no és suficient per prendre acords, s'aixeca la sessió per celebrar-la avui de segona convocatoria.

EL PAS DEL SENYOR BOADA I LLADÓ PER L'ALCALDIA

En prendre accidentalment possessió de l'Alcaldia el senyor Antoni Boada i Lladó, ha ordenat al cap de la Guàrdia municipal el més extricte compliment de les Ordenances Municipals especialment en el que fa referència a jocs prohibits i recollida de captaires, recomanant-li, a l'ensems, es vetlli l'instal·lació de la xarxa telefònica, per tal que els cables aeris no creuin els carrers de la nostra ciutat.


No hay comentarios: