sábado, 10 de diciembre de 2016

El Dia, edició dijous 25 d'agost de 1.932, pàg. 2

LA CONTRIBUCIÓ.

Es fa avinent que el període voluntari per al cobrament de la contribució corresponent al tercer trimestre de 1.932, finirà el dia 31 del corrent mes. Es concedirà un termini del 1 al 10 de setembre.

Durant aquest trimestre es cobren els rebuts d'Utilitats Tarifa 2ª Préstecs hipotecaris corresponents a l'exercici 1.931.

EL CONFLICTE DEL RAM DE CONSTRUCCIÓ.

El governador civil no rebé anit els periodistes.

Foren rebuts pel senyor Ugarte, el qual els manifestà, per encàrrec del senyor Moles, que no s'havia resolt el conflicte plantejat pels obrers del ram de construcció de Terrassa, que reclamen l'abonament de jornals dels set dies de vacances, perquè els obrers han refusat la intervenció oficial i prefereixen l'acció directa.


No hay comentarios: