viernes, 4 de noviembre de 2016

L'Acció, edició divendres 10 de juny de 1.932, pàg 4.

Ja s'ha fixat el temps de les Vacances.

Dilluns passai es reuní el Ple de la Comissió Mixta, presidida pel delegat del Governador, Sr. Corteria, el qual va acordà celebrar les vacances generals per a tots els obrers, en la tercera setmana del mes d'agost.

Sembla que l'acord es prengué amb interinitat, sols per aquest any.ANUNCI OFICIAL

JURAT MIXTE CIRCUMSTANCIAL DE L'ART FABRIL I TEXTIL DE TERRASSA

Per acord del Ple d'aquest Jurat, près en sessió celebrada el dia 6 dels corrents, es convoca a elecció directa a tot el sector obrer del ram fabril i textil d'aquesta ciutat, per a cobrir, per medi del sufragi de la majoria, dues places de Vocal efectiu i dues de Suplent que es troben ¡ vacants en aquest Jurat, com representació en ell de la classe obrera manual.

Dita elecció tindrà lloc el diumenge dia 12 d'aquest mes, de les 9 a les 12 del mati, en el Col·legi unic instal·lat en els baixos de la Casa Consistorial.

Presidirá la Taula la Delegació local del Consell de Treball, i podran intervenir-la els sectors patronal i obrer que ostentin en regla la representació de una entitat legalment constituida.

Per a poder emetre el vot, será precis que I'elector exhibeixi el seu carnet sindical.

Terrassa, 7 de juny de 1932.

P. O. del J. M. C.-El Secretari Quintí López.


No hay comentarios: