miércoles, 16 de agosto de 2017

Revista de psicología i pedagogia. 2/1934, n.º 5, página 99.

SOBRE UN NOU ASPECTE DE LA REVISIÓ ESCOLAR PER JOAQUIM J. ALIER

Metge de l’lnstitut Pere Mata, de Reus; Professor auxiliar de l'Escola Industrial, de Terrassa
Entre l'element escolar apareix amb una constancia anguniosa el grup dels infants que — per pertorbacions dependents de variades causes — no progressen normalment i queden rerassagats; són els infants anomenats anormals, (i)

En una part considerable d'aquests infants l'anormalitat és susceptible de correcció, tant més completa com ho sigui la causa determinant— a condició que l'acció d'aquesta no hagi estat massa intensa o persistent —; són aquests els infants anormals incidentals o condicionals—provisoris, segons denominació de Hoffer i Angles, citada i adoptada per Moragues (2) — . Els altres anormals — definitius o permanents — són aquells l'anormalitat dels quals està determinada per causa ja no corregible.

Evidenciat el fet que causes susceptibles de correcció, si actuen persistentment, poden donar lloc a alteracions permanents, es fa urgent esbrinar en l'infant rerassagat la possible existència d'alteracions a les quals sigui imputable el retard, per tal de procedir a llur correcció si és possible, abans no quedin fixats els trastorns consecutius. Aquesta recerca és sempre interessant, ja que àdhuc en els anormals permanents actuen una sèrie de factors que contribueixen a empitjorar la situació.

A fi de contribuir al coneixement de l'infant com a element susceptible de fer-se anormal, establirem la següent classificació etiològica:

Tarats hereditaris — defecte de llavor — (fills de luètics, d'intoxicats crònics — professionals, accidentals, toxicòmans—, de caquèctiques).

Els que han sofert alteracions patològiques i incidents durant la gestació (traumatismes, infeccions, intoxicacions, ensurts, etc. de la mare) i part (traumatismes, hemorràgia, asfíxia, part llarg, etc.)

Els que han sofert «post-partum» traumatismes i infeccions, particularment de localització nerviosa.

Pertorbacions del creixement (raquitisme, disendocrínies primitives, displàsties).

Pertorbacions del fisiologisme dependents de petits defectes sensorials congènits o adquirits o de residus patològics poc importants (disòpsies, defectes d'audició, de fonació, de permeabilitat nasal, etc.)

Pertorbacions patològiques en evolució.

I, finalmerit, el gran grup constituït pels infants que amb una potencialitat fisiològica normal no encerten a realitzar-la, degut a factors ambientals poc propicis.

Resumint: Les alteracions poden actuar pertorbant el fisiologisme somàtic, sobre el fisiologisme psíquic o sobre ambdós conjuntament. En tots els anormals, incidentals o definitius s'imposa la següent qüestió urgent: Identificació de la causa i qualificació de l'anormalitat; un cop fet això, i el que és molt important, conegut l'infant com a portador d'anormalitat, es fa més planer conduir-lo al nivell més alt possible, o sigui instal·lar el tractament de l'anormalitat.

El mitjà de copsar les anormalitats que cauen dintre de l'esfera d'acció del metge (3), consisteix en la seriació de freqüents revisions, fetes amb aquell mínim de garanties que s'han d'exigir d'una actuació que ha de resultar perfecta. Les revisions han d'ésser efectuades per facultatius pertanyents a les diverses especialitats mèdiques, els quals sotmetran tots els escolars a una exploració el suficient minuciosa per a assolir la certitud clínica de l'absència de processos patològics i pertorbacions residuals, o bé l'exacta extensió dels que puguin existir. Tots els aparells, totes les parts de l'organisme d'alguna significació han d'ésser curosament revisats, tant pel que fa referència a constitució, fisiologisme, com evolució.

Recordarem només de passada la gran importància que la revisió mèdica escolar té en la lluita contra les malalties infeccioses, permetent la implantació de mesures profilàctiques eficients, i en el descobriment precoç de les malalties infantils (4), a la qual ve a ajuntar'se una gran importància sota el punt de vista d'Higiene Mental.


No hay comentarios: