miércoles, 27 de septiembre de 2017

Indústria tèxtil (Barcelona). 3/1934, n.º 3, páginas 17 y 18.

La vaga dels muntadors i ajudants del gènere de punt a Terrassa

El dia 7 del passat febrer es declararen en vaga els muntadors i ajudants del gènere de punt de la industriosa ciutat de Terrassa, amb la qual cosa queda paralitzada la gairebé totalitat de les fabriques de punt.

L'origen de la vaga fou la presentació d'unes bases de treball, en la discussió de les quals no arribaren a un acord les representacions patronal i obrera. Sembla que en aquestes bases hom demanava un millorament de la situació dels muntadors i ajudants, a base, els primers, d'un augment considerable en el preu de la feina, i els ajudants a base d'unes noves condicions que han constituít el que en podríem dir el cavall de batalla de la discussió.

Respecte a les peticions dels muntadors, sembla que la qüestió es podia donar per virtualment resolta, ja els patrons accediren a acceptar, en conjunt, un cinquanta per cent dels augments de jornals sol·licitats per aquells. No obstant, els representants del Sindicat manifestaren que no podien resoldre sense consultar l'assemblea, ja que no estaven autoritzats per a resoldre parcialment la qüestió i, per tant, calia cercar també una solució igualment viable per a les bases dels ajudants, sobre les quals es presentaven majors dificultats.

El cas dels ajudants mitjaires pateix a Terrassa, d'un mal d'origen. Aquests ajudants, pel que respecta al jornal, és pot dir que han estat, fins ara, a la mercé del teixidor. El patró pagava integre el preu fet de la feina al teixidor i aquest s'encarregava de satisfer al seu ajudant el que li corresponia, d'acord al que entre els dos tenien estipulat. De manera que, en aquest ordre. l'ajudant havia de dependre bon xic del criteri i de l'esplendidesa o la gasivitat del teixidor. I aixó és el que els ajudants, en les seves noves bases, pretenien que sigui abolit, per a passar a dependre directament del patró. Aquesta petició, juridicament irrefutable, troba la millor acollida en la part patronal, que es mostra immediaiament disposada a implantar la nova norma en la totalitat de les industries del genere de punt de Terrassa.

Les dificultats, pero, arribaren quan es tractá d'establir com i en quina proporció s'havien de desprendre els teixidors de la part del seu jornal que el patró ha de reservar se per a pagar l'ajudant. I fou aquest el punt que produí la ruptura i portà a la vaga.

Aquesta haurá durat solament quatre dies, per haver se trobat una solució de concordia. L'assumpte dels ajudants, que, com hem dit, era el punt neurálgic de la discussió, queda resolt a base de la concessió d'un 25 per 100 per part dels teixidors i d'un 2 i mig per 100 els patrons, a més de la fixació d'un jornal mínim per als dits ajudants.

El dilluns, dia 12, es reprengué normalment el treball.

La industria del gènere de punt a Terrassa

El conflicle plantejat per una part del personal de les fabriques terrassenques del teixit de punt, ha posat i de relleu la importancia que ha assolit a Terrassa aquesta industria.

Pot dir-se que la industria del genere de punt a Terrassa començà a desenvolupar-se en els anys 1918 i 1919. No obstant, per a tenir una idea d'aquest increment a base de xifres comparatives, caldrá remuntar-nos, encara, uns quants anys abans, o sigui a l'any 1903, en qué el total de maquines cottons que hi havia a Terrassa no donava gaire mes d'uns 10.500 centímetres de fontura, xifra que avui veiem convenida en 122.000 centímetres, mes que menys. En aquella época, el nombre d'obrers que ocupava el genere de punt a Terrassa, deuria excedir ben poc d'uns dos cents. Posteriorment, pero, l'any 1923, ja donava treball a uns 680; l'any 1927, a uns 1.100, i en l’actualitat arriba quasi als 2.000.

Aquesta industria en mitges i mitjons dintre la més extensa diversitat, ve a produir, a Terrassa, aquelles 750.000 dotzenes a l'any, el valor aproximat de les quals pot calcularse entorn d'uns treuta-set milions i mig de pessetes.


No hay comentarios: