domingo, 31 de marzo de 2019

L’Acció, edició dissabte 31 d’agost de 1935, pàg. 2


PERMISOS PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Han demanat permís a L’Excm. Ajuntament;

Joan Ros per a instal·lar un electromotor i maquinària en el seu taller del carrer del Gasòmetre número 5, Jaume Fornells i Cardús, un motor de 3 HP. I maquinària per a la fabricació de mosaic a Blasco de Garay; Melciora Gonzalvo, un motor i bomba per a elevar aigua en el Pla del Garrot.

Els qui es considerin perjudicats per alguna de dites instal·lacions poden presentar llur queixa a l’Alcaldia en la forma acostumada dintre del termini de 10 dies.

ELS CREDITS BLOQUEJATS A L’URUGUAY

La Cambra Oficial de Comerç i Industria d'aquesta ciutat fa públic que l'objecte de complimentar una informació demanada  pel Centre Oficial de Contractació de Moneda, interessa als industrials i comerciants que tinguin Crèdits pendents amb l’Uruguai, remetin a la Secretaria de la Cambra relació de dits crèdits fent constar el nom del deutor uruguaià, creditor espanyol, data de l'embarc, venciment del crèdit i el seu import. Les esmentades declaracions deuen ésser redactades en espanyols en forma de certificat.

FESTA MAJOR A MATADEPERA.

Avui, demà i demà passat el joliu poble de Matadepera celebraria la seva Festa Major.

El Centre Republicà de dit poble ens ha tramés atenta invitació perquè assistim als seus festeigs, que consistiran en ballables i concerts del més refinat gust, a càrrec de la notable orquestrina terrassenca «Lucky Band»

Per assistir a aquest poble en Festa Major hi haurà servei extraordinari d'autobusos des de la nostra ciutat a càrrec de la casa Marimon Alegre. A més de les hores de costum: Dia 31, tarda, des de les tres, cada hora. Dia 1, matí des de les vuit, cada hora; tarda, des de les tres, cada 15 minuts.

FELICITACIÓ A UN ALT SUPERIOR.

Els agents de policia de la plantilla establerta a ta nostra ciutat, avui al matí han tramès un telegrama al Director General de Seguretat, en el qual se'l felicita amb motiu de la seva festa onomàstica.

ASSISTIT AL DISPENSARI

Per sofrir una ferida al front amb forta infecció ahir a la tarda al Dispensari curaren al minyó de 17 anys, Joan Llach, domiciliat al carrer de Guttemberg, 32.

No hay comentarios: