viernes, 30 de marzo de 2018

El Dia, edició dimecres 21 de novembre de 1.934, pàg. 2


PER L'ESCOLA CATÒLICA DE LA BARRIADA DE CAN PALET.

Hom recorda a les persones que desitgin, cooperar amb donatius a la construcció de l'Escola Catòlica de la barriada de Can Palet, que les quantitats han d'ésser lliurades directament al Rnd, senyor rector de la Parròquia de Sant Josep, Mn. Melcior Cusidó

OBSEQUI ALS INFANTS DE L’HOSPITAL.

Els propietaris de la parada de bunyols «La Violeta», han obsequiat avui els nens i nenes de I’Hospital i Casa de Caritat amb un nodrit assortiment del saborós pastís, obsequi gue ha estat rebut amb la natural alegria per la mainada del benèfic establiment.

Bona acció la dels generosos donants.

DETENCIÓ DE CINC PRECOÇOS DELINQUENTS.

Les diligències incoades pel cap de la guàrdia municipal senyor Carramiñana, a conseqüència d'uns continuats robatoris d'aviram, a les barriades; extremes de la Ciutat, han donat per resultat la detenció de 5 nois de 8, 8, 9, 11 i 13 anys, respectivament, les quals detencions s’han efectuat en el transcurs del matí d'avui.

Els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció d'aquesta ciutat i Tribunal Tutelar de Menors de la capital per als efectes procedents

D'INTERES PER ALS IMPORTADORS.

La Cambra Oficial del Comerç i de la Indústria d'aquesta ciutat, per tal que arribi a coneixement dels comerciants i industrials inscrits al Registre Oficial d'Importadors, fa pública la circular de la Direcció General del Comerç i Política Aranzelària, en la qual es disposa, que per al present any, tenint en compte el curt període que l'esmentat Registre funciona, queden exempts del compromís que, segons l'article sisè del Decret de la seva creació contreien de comunicar a la dita Direcció General, el seu desig de continuar en l'activitat importadora corresponent; conservant, per tant, per al periòde del proper any 1933, el número que a cadascú li hagi estat atorgat en l’esmentat Registre Oficial d'Importadors.


No hay comentarios: