domingo, 18 de marzo de 2018

Indústria tèxtil (Barcelona). 11/1934, n.º 11, página 18.


Algunes conseqüéncies de les exigéncies sindicals a Terrassa

D'un article de Domingo a «El Día», de Terrasa, referent a «L'augment de salaris i l’activiíat industrial», ens sembla oportú de remarcar uns interessants parágrafs que fan referencia al desnivell de salaris existent entre els centres industrials llaners de fora Catalunya (Alcoi i Béjar) i els de Catalunya, prenent per terme de comparació els jornals de Terrassa. Els paràgrafs a que al·ludim son els següents:

Per que respecta a la nostra ciutat, aquest problema creat per l'augment dels salaris s'agreuja notablement amb l’existència d'altres centres fabrils, especialment Béjar i Alcoi, on els obrers perceben salaris ínfims en comparació amb els locals, que permeten als productors d'aquelles localitals fabricar a un preu inferior que el nostre, i poden, en conseqüéncia, presentar als mercats els seus productes amb aventatges de preu sobre els de procedencia catalana.

Per a fer-se càrrec de la importancia que té aquesta diferencia de salaris, convé fixar-se en les següents dates, que demostren el desnivell que existeix entre els salaris vigents en aquelles localitats i els que regeixen en la nostra ciutat per a diverses ocupacions, tipus de la industria textil. Teixidors: Terrassa, 65 pessetes; Alcoi, 48 pesseles; Béjar, 43,50 pessetes; Peons del ram d'aigua: Terrassa, 54 pessetes; Alcoi, 39,30 pessetes; Béjar, 30 pessetes; Bobinadores: Terrassa, 33 pessetes; Alcoi, 24,60 pessetes; Béjar, 13,50 pessetes.

Com pot veure's per les anteriors dates, és notabilíssima la diferencia existent entre els salaris vigents a Terrassa i els d'AIcoi i Béjar, el qual fa pensar amb els estralls que l'actitud d'egoisme de la massa obrera pot causar a la nostra industria textil, que necessàriament acabará per veure's ofegada per la d'aquelles localitals, si no s'arriba a un pla de transigencia que permeti el perfecte desenvolupament de les nostres activitats fabrils.No hay comentarios: