miércoles, 17 de mayo de 2017

El Dia, edició dissabte 29 de juliol de 1.933, pàg. 2

ELS PALETES FARAN LA SETMANA DE VACANCES JUNT AMB EL RAM TEXTIL.


En virtut dels acords presos en la reunió general extraordanària del dia 24 d'aquest mes, la Junta del Centre de Mestres Paletes ha tingut una entrevista àmb l'Alcalde, en la qual quedà acordat fer les vacances junt amb el ram tèxtil. Amb tal motiu, durant aquella setmana sols podran treballar uns obrers en la reparació d'alló que pogués, ésser perjudicial a la represa de treball d'altri, (Cas de força major). 

No hay comentarios: