jueves, 4 de mayo de 2017

L'Acció, edició divendres 14 de juliol de 1.933, pàg. 3

COMERCIANT QUE ES REBEL-LA CONTRA LA VIDA CARA.

Per veridic conducte, ens assabentem que en el Mercat de Sant Pere s'establiran els preus de la carn d'anyell 0'50 ptes. més barata per quilo.

La carn que, àdhuc en la taula que va establir-se en nom de reguladora es ven a 1'80 la terça, es posará, a 1'60, a partir del proper dìssabte en les taules nûms. 34-35.

Mereix tota mena d'elogis l'actitud d'aquest comerciant, que ja anteriorment per bona voluntat espontània, abaratí la carn de bou de 25 cts. per quilo.

Desitjariem que l'exemple tingues imitadors.


ELS RABASSAIRES D'AQUEST DISTRICTE EN PLE TREBALL.

Seguint una ordre donada per la direcció de la «Unió de Rabassaires de Catalunya», el Sindicat local dels rabassaires, ha convocat per al proper diumenge, a les 3 de la tarda, una transcendental reunió de delegats.

A aquesta reunió hi assistiran tots els delegats de les diverses entitats rabassaires del nostre districte i en ella es nomenaran els representants que en nom d'ells, hauran de formar part de la Comissió Arbitral a nomenar en virtud de la recent LIei per a solucionar els conflictes del camp.


No hay comentarios: