domingo, 9 de septiembre de 2018

El Dia, Edició dimars 16 d’abril de 1.935, pàg. 2


PROTESTANT CONTRA LES ACTUALS VACANCES ESCOLARS.

Cap al tard d'ahir, feren acte de presència al Negociat de Cultura de l'Ajuntament uns senyors que, manifestaren anar en representació dels pares dels alumnes que assisteixen a les diverses escoles terrassenques, d'ensenyament primari, a I'objecte de fer constar la seva més enèrgica protesta contra les actuals vacances dictades per la Superioritat, a totes les escoles.

Els protestataris, foren degudament atesos i orientats en el sentit que formulessin la protesta per escrit davant el Consell Provincial amb la finalitat que en el successiu les vacances situades dintre el límit fixat per la llei siguin dictades per l'organisme local en atenció a les característiques i circumstàncies diverses de la noslra ciutat que l'aparten de tota norma general.

D'UNA DETENCIO

Com es recordarà, el darrer divendres a la tarda, la guardia municipal practicà a la nostra ciutat la detenció de Victorià Alonso, de 34 anys, esmolet d'ofici, domiciliat al carrer de Santa Madrona, 20, de Barcelona, el qual ingressà en caràcter de detingut a la presó local.

EL TINENT CORONEL SENYOR SÁNCHEZ PLAZA, DESTINAT A MADRID.

Amb motiu d'haver estat destinat a Madrid, el tinent coronel senyor Sánchez Plaza, aquest matí s'ha acomiadat de la premsa i dels empleats de les oficines de l'Ajuntament.

Així mateix ens ha pregat de fer públic el següent:

"En cessar en les gestions judicials qpe exercia en aquesta ciutat des del passat moviment revolucionari, amb motiu del meu trasllat a Madrid, per conducte de la premsa m'acomiado de totes les amistats que deixo en aquesta ciutat, adreçant-los un efectuós salut i oferint-me pel que creguin convenient".

El seu secretari, el senyor Modest Palacios, continuarà treballant en el jutjat militar eventual de Terrassa, de no disposar el contrari la Superioritat.

No cal dir com corresponem cordialment a la salutació del senyor Sánchez Plaza i li desitgem forces prosperitats en el seu nou destí.

LA JOVENTUT CATÓLICA I EL "DIA DEL LLIBRE".

La "Joventut Catòlica" prepara amb el major interès i amb tota cura la seva anunciada Fira de Llibres que tindrà lloc el proper dia 23.

En aquesta fira, que serà instal·lada en el Centre Social, hi hauran més de dues mil obres de literatura, apologètica, qüestions socials, història, acció catòlica, etc. etc., escollides entre les millors dels més destacats autors.

També hi haurà una secció especial pels infants, on trobaran una abundosa selecció de llibres addients per a la mainada. Es concediran importants descomptes a tots els compradors i a la tarda hi haurà una audició de sardanes en el jardí del Centre Social.

No hay comentarios: