martes, 28 de marzo de 2017

Diario de Gerona de Avisos y Noticias 6/03/1933 Pàgina: 1

El diputat a les Corts Constituents per aquesta circumscripció senyor Estelrich, en la conferencia que va donar la semana passada a Terrassa, va fixar, amb extraordinaria claredat, la posició de la Lliga davant els problemes de la Cultura i de l'Ensenyament, avui de palpitant actualitat.

El pern damunt el qual recolza i gira la posició de la Lliga a aquest respecte és que la Cultura — i per tant l'Ensenyament, que és el mitjá de propagar-la és una funció Iliure de l'esperit, i com a tal, no pot ésser monopolitzada, ni coaccionada per ningú. D'aquest principi básic, inspirat en el mes pur liberalisme, se'n deriva lógicament la posició de la Lliga en cada un dels aspectes que presenten avui aquests problemes en relació, per exemple, amb l'aplicació de l'Estatut i amb la discussió del projecte de reglamentado de les Congregacions religioses.

La missió de l'Estat, és a dir de cada un dels organismes que formen el compost Estat, és, en primer lloc, garantir la lliure expansió de la Cultura i, en el cas concret d'Espanya, on, afortunadament, conviuen varíes cultures autóctones, garantir que la Iluita natural entre les diverses cultures hispániques, es produeixi únicament en el terreny espiritual i sigui impulsada tan sols per una noble emulació, sense preferéncies ni coaccions de cap mena. En segon lloc, la missió de l'Estat és procurar que els futurs ciutadans rebin una determinada preparació cultural, un mínim d'ensenyament, indispensables per començar la Iluita per la vida en un pla d'igualtat, pero sense monopolitzar l'ensenyament, ans al contrari, garantint la Iliure dísposició dels ciutadans i respectant i fent respectar eficaçment la Ilibertat individual, la Ilibertat col·lectiva, la Ilibertat d'associació i la Ilibertat de consciéncia.


No hay comentarios: