sábado, 25 de marzo de 2017

Flama. Núm. 64 (24 febr. 1933), pàg. 6

TERRASSA

Grup "Avant"

Encara que un xic tard no creiem que desplagui a cap dels nostres lectors la ressenya de les festes celebrades ara amb motiu de la inauguració del grup "Avant".

Els nostres amics han hagut de vèncer moltes dificultats abans de Ilençar-se a l'actuació: incomprensions, recels, dubtes i entrebancs. Al fi, grácies a Déu, amb la joia. en els cors, hem començat a actuar i en poc menys d'un mes hem assolit d'aplegar l'ardidesa de cinquanta joves.

El dia 15 del mes passat, a les onze del matí, el senyor Regent de la Parròquia del Sant Esperit Dr. Sanahuja, beneí solemnialment el local del grup.

Acabada la religiosa cerimónia, el P. Joan Profitós oferí al nostre senyor Rector les activitats de tot el jovent allí congregat en favor dels ideals puríssims d'Acció Católica. Seguidament el senyor Casasses, secretani general de la F. J. C. de Catalunya, féu un vibrant discurs de tons encoratjadors. Animá la joventut a treballar en favor del proisme i els remarca com és de necessari entre els joves l'esperit de conquesta. E. P. Consiliari, després de remerciar l'adhesió del Consell Federal, féu unes atinades consideracions sobre l'Exposició de goigs del colleccionista senyor Manan Galí, que s'inaugurava en l'avinentesa de la fundáció del grup "Avant".

El nostre local social feia goig de veure. Va ésser bellament ornamentat pels nostres amics entusiastes, dirigits pel senyor Simó, esperit selecte i copsador de nobles inquietuds jovenivoles. Arreu penjaven els fulls simples i simpátics deis Goigs, que enclouen la substancia de l'art popular de nostra terra. Els Goigs de Manan Galí varen ésser admirats en el gran valor que tenen per tots vis terrassencs amics de les belles coses. La desfilada pel nostre local en els vuit dies que dura l'Exposició fou nombrosa i selecta. A la festa inaugural hi assistiren representants dels Amics de les Arts, i Centres Excursionistes de Terrassa. A la tarda del diumenge dia 15 es va veure completament envait el nostre local. Molta gent que volia honorar-nos arnb Ilur presencia no pogué encabir-s'hi. La vetllada resultá espléndida. El nostre amic i entusiasta secretani del Centre Excursionista, senyor Fabra, projectá uns fihns, mestrívolament executats per el], d'excursions pirenenques.

El dia 17, a les deu de la vetlla, el docte i entusiasta senyor Francesc de P. Badia i Tobella, dissertá sobre "El nostre estat Social Religiós".

El dia 19, a la mateixa hora, el Dr. Sanahuja parlá sobre "La Biblia". La lliçó donada pel nostre senyor Regent causà molta sensació i enardí el cor de la joventut a estudiar i a aprendre els bells exemples del llibre per excellencia.

El dia 22 es clogué l'Exposició de Goigs amb actes ben adients. Al matí se celebra el cercle d'estudis a les esglésies romániques de Sant Pere. Dins el clos sagral del Baptisteri visigótic de Sant Miguel, el P Joan Profitós explicá les cerimònies del Sant Baptisme. Seguint punt per punt la sagrada cerimónia hom es dóna ben bé compte de la nostra filiació cristiana. Cal remarcar que al Cercle d'Estudis hi assisti un estol d'estudiants católics de la Facultat de Ciéncies de Barcelona.

A la tarda, en el nostre local, el R. P. Miguel Altisent, Sch. P., dissertá sobre "El Cant Gregoriá i el Cant popular dels Goigs". L'illustre Escolapi ens enterní de de bó quan amb la seva benemérita "Schola Cantorum" ens féu veure palesament les belles relacions entre el cant sagrat de l'Església i el cant popular deis Goigs. La concurrencia aplaudí xardorosament el trebal del P. Altisent. Els exemples executats per la "Schola" foren molt ben interpertats. El nostre Consiliari doná a tots les grácies i invità el jovent a treballar per l'apostolat entre els companys de fábrica, de despatx i de carrer.

Cal remarcar encara les activitats que el nostre Grup "Avant" s'ha emprés. Una secció dels nostres amics treballa activament en els catecismes parroquials. Hom té la intenció de desenrotllar en aquest punt qualques iniciatives en favor de la mainada que assisteix a les explicacions de la Doctrina Cristiana.


No hay comentarios: