martes, 31 de octubre de 2017

Indústria tèxtil (Barcelona). 5/1934, n.º 5, página 15.

Normes per a determinar el grau de solidesa dels colors sobre llana, per Daniel Blanxart.

L'Acondicionament de Terrasa, institució prou coneguda i acreditada dintre de la industria textil catalana, ha publicat un fullet degut al prestigios enginyer d'indúslries textils i director dels laboratoris d'aquell establiment. En Daniel Blanxart, en el qual es fixen unes normes per a la determinació del grau de solidesa dels colors sobre llana.

No volem pas, per creure-ho innenecessari, fer l'elogi de la recent publicació que ens ocupa. La signatura del senyor Blanxart i el patronatge de l’Acondicionament de Terrassa, son una garantía de solvencia molt superior als nostres elogis.

En el treballs previs a la concreció d'aquestes Normes, ha col·laborat amb el senyor Blanxart el director técnic de l’Acondicionament i Docks del Gremi de Fabricants de Sabadell, senyor Casals, i pel fet de representar l'opinió dels dos Establiments en la qüestió de solideses dels colors damunt llana, ha estat acordat que aquestes Normes foren adoplades en endavant per ambdós Acondicionaments. Per aquest motiu es tracta d'unes Normes que venen a prendre un carácter oficial que fa més interessant la seva lectura.

Es digne d'esment la manifestacio que es fa a la nota preliminar que encapçala el fullet de referencia, segons la qual la redacció d'aquestes Normes respon al desig de prestar acatament a un dels acords presos en el II Congrés Técnic d'indústries Textils. Volem subratllar aquesta afirmació, per quant constitueix un dels primers resultats efectius de l'organilzació dels nostres Congresos Textils.


No sabriem acabar aquestes ratlles sense felicitar al senyor Blanxart i a l’Acondicionament de Terrassa per la publicació de l’esmentat fullet.

No hay comentarios: