sábado, 15 de abril de 2017

El Dia, edició dimars 9 de maig de 1.933, pàg. 2

Ha fracassat el moviment de vaga general revolucionaria

RUMORS I PRECAUCIONS.

Des del diumenge començaren a circular insistents rumors de determinats maneigs dels elements de la C. N. T. encaminats a plantejar un atur general a tot Espanya entre ahir i avui.

L'autoritat governativa adoptà ràpidament les mesures oportunes per a reprimir el projectat moviment i a tal efecte foren cursades les degudes instruccions als alcaldes i caps de la vigilància i de la força pública.

Ahir, cap a les 9 quarts de 10 del vespre, es notà a la nostra ciutat un seguit de precaucions extraordinàries. La Guàrdia civil i la força d' assalt destacada a Terrassa, començaren a exercir una activa vigilància per tots els indrets de la ciutat, efectuant nombrosos escorcolls als transeünts i observant escrupulòsament els moviments de gent en els cafès i locals públics.

A la Casa de la Ciutat fou muntada uha guàrdia especial a càrrec de la força d'assalt i la benemèrita. En havent sopat, començaren d'acudir a l'Ajuntament l'Alcalde senyor Morera i la major part dels regidors, els quals hi han romàs tota la nit.

LES PRIMERES HORES D'AVUI :: EXPLOSIÓ DE PETARDS I INTERRUPCIONS PARCIALS DEL FLUID ELECTRIC

Cap a dos quarts de 4 d'aquesta matinada s'han sentit tres grans detonacions en el cantó nord de la ciutat, seguides, al cap de poc, d'altres nombroses explosions, amb la consegüent alarma del veïnat d' aquelles barriades.

De seguida hom ha pogut constatar que es tractava d'actes de sabotatge a les línies del corrent elèctric, sens dubte portades a cap pels elements extremistes amb la finalitat de provocar, per aquests procediments, la interrupció de llum i força i en conseqüència la paralització forçada de les fàbriques i tallers a la primera hora del dia d'avui.


Efectivament, aquest objectiu dels anarquistes ha estat, en part, aconseguit Motivat per l'explosió dels petards, tots ells de potència considerable, han caigut destroçats dos pals de la Cooperativa de Fluid Electric dels que hi ha al carrer del Dr. Ferran, a l'extrem del carrer de Bartrina. Una de les torres de la linia de 35 metres d'alçada també ha caigut a terra destruïda per l'explosió de la dinamita. A consecuencia d'això s'ha desplomat damunt la linia de 6000 w. que porta el corrent a Matadepera, la de110.000 w. de la Cooperativa de Fluid Elèctric, originant-se amb l'encreuament dels corrents la important avaria que ha deixat completament a les fosques la central elèctrica, ocasionant l'interrupció de la llum pública i una part considerable de la força que reben les fàbriques de la nostra ciutat. 

Els desperfectes ocasionats pels referits actes de sabotatge, són d'una importància considerable. Solament el pal de 35 metres més amunt esmentat, està valorat en 2.000 pessetes. Ja no cal parlar del demés material, cables, ailladors, etc.

FABRIQUES PARADES :: COACCIONS :: ACTITUD DECIDIDA DE LA F0RÇA PUBLICA

A conseqüència de les avaries que acabem d'esmentar, són algunes les fàbriques d'aquesta ciutat que s'han vist imposibilitades d'engegar el torn de les 5 i el de tres quarts de 8, degut a la manca de corrent. Per aquesta causa, els treballadors han hagut de tornar-se'n a casa en espera de què els fos avisada la reparació i també amb una mica d'inquietud motivada per la diversitat de rumors alarmants que durant les primeres hores circulaven.

Val a dir, però, que la gent ha reacionat bén prompte en tenir noció de les proporcions reals de l'ocorregut i donar-se compte de l'actitud decidida de la força pública, que s' ha mostrat disposada des del primer moment a reprimir qualsevol intent de pertorbació de la vida ciutadana.

En efecte, tant la guàrdia civil com la força d'assalt s'han multiplicat durant tot el mati acudint arreu amb la màxima diligència i utilitzant a l'efecte nombrosos autos i camionetes per tal d'accelerar la seva acció de vigilància i impedir els intents de coacció que determinats elements es, proposaven efectuar damunt els obrers.

A la casa "Terrassa Industrial S. A.", on s'havia iniciat normalment el treball, els obrers han estat coaccionats i han abandonat la fàbrica al cap de poca estona, però no han trigat pas molt a reaccionar i a mig dematí ja hi tornava a treballar gairebé tothom.

En el ram de construcció és on s'han fel més visibles les coaccions, en especial entre els paletes, bona part dels quals han deixat el treball comminats per grups de xicots de 15 a 18 anys, els quals els anunciaven que la C. N. T. havia decretat la vaga general a tot Espanya. No obstant, aquests petits grups de pertorbadors, sols han pogut aprofitar-se dels primers moments de sorpresa dels obrers, puix que ben prompte s'han vist reduïts per l'acció constant i enèrgica de la força pública, la qual ha procedit ràpidament a la detenció de diversos individus que proferien amenaces a aquells que es resistien a abandonar la feina.

També els obrers de la brigada municipal han deixat el matí de treballar per haver estat coaccionats, però immeditament l'Alcaldia els ha fet cursar una ordre determinant que seria acomiadat tot aquell que no es reintegrés al treball en el dia d'avui.


ELS DESPERFECTES A LA LINIA DEL FLUID ELECTRIC

Tal com ja hem expressat anteriorment, els desperfectes ocasionats per les explosions en la línia elèctrica d'alta tensió, revesteixen una importància considerable. En donen una idea aproximada, les fotografies que dels mateixos té exposades en els aparadors del seu establiment d'esparteria  del carrer de Sant Pere, el conegut fotògraf En Miquel Llobet. Aquestes fotografies, aparegudes a les escasses hores d'ocorregut el succés, han cridat fortament l'atenció del públic i durant el dia s'hi han vist estacionats forces grups de curiosos.


No hay comentarios: