viernes, 14 de abril de 2017

Flama. Núm. 74 (5 maig 1933), pàg. 5

Dues obres noves per al teatre cristià

La gran activitat desplegada per entusiastes elements de la nostra terra per a la restauració del Teatre Cristià, es veu coronada amb els fruits óptims i assahonats, els qual han sortir de la brotada ufanosa d'aquesta importantíssima branca d'Acció Católica. La tasca que fins a la data s'ha emprès ha estat ben positiva.

Tots sabem prou bé tot el que s'ha fet en profit del Teatre Cristià. El nostre portantveu FLAMA ha posat al corrent als Ilegidors de tots els esdeveniments realitzats i en projecte. Per aquest motiu no volem fer una lleugera història des del començament de la restauració fins a la data. Ens limitarem solament a donar a conèixer dues obres noves estrena des el darrer diumenge al Centre Social de Terrassa, originals de dos militants del Grup Avant d'aquella localitat, els fejocistes Josep Soler i Alfons Argemi.

L'obra d'En Soler titulada "El solitari" és una divertidíssima comèdia en un acte que defuig completament de les comèdies de complement de programa que havíem vist representades no fa molts anys en els nostres Centres Católics. "El solitari", afegim, és una cosa nova que no s'hi veu l'amo reganyós, el moço "viu" I el moço "curt de gambals". Es una obra del temps present amb una varietat de tipus estudiats amb delicada atenció. Són molt gracioses les escenes de l'enamorat que es pensa que la seva estimada el desprecia per la fúria que s'emprén el xicot contra els que el rodegen. En resum, una simpática obreta que sap aguantar el públic amb continua hilaritat.

L'Argemí ha fet un poema dramàtic en dos actes i amb un títol ben escaient: "Or en flames". L'assumpte és actualment viscut a la nostra terra. Les idees dissolvents que escampen els falsos redemptors dels obrers, el novell autor les demostra ben declarades, les quals són contrarrestades perfectament amb la doctrina social de l'Església. Aquest gran punt de doctrina cristiana permet seguir l'obra amb particular atenció per a abastar la lliçó profitosa. Heus ací la doble finalitat de l'obra: instrucció i esplai que el públic se'n pugui aprofitar molt bé.

Als arnics de cor Soler i Argemi, autors de les dues obres, ens plau donar los-hi la nostra felicitació més sincera. El neguit que han sentit de volguer col·laborar amb les seves humils aportacions per a la restauració del Teatre Cristiá, per tal de posar-lo al lloc que li pertoca, sigui temps ha venir coronat amb una lIista Ilarguissima d'obres dignes de figurar en els catàlegs del mateix.

JORDI BEL

EXPOSICIÓ
Josep Mª. Vilà Cañellas
al local del Grup "Avant" de Terrassa, del 7 al 27 de maig de 1933


Visiteu-Ia

No hay comentarios: