domingo, 22 de julio de 2018

El Dia, Edició dimars 2 d’abril de 1.935, pàg. 2


HOME LESIONAT.

A conseqüència d'una forta torçada de peu que donà mentre transitava per la via pública, ahir fou assistit al Dispensari d'una distensió al peu dret, Josep Roig, de 39 anys, amb domicili al carrer de Sant Joan, 39.

NEN MOSSEGAT PER UN GOS.

Mentre es trobava jugant davant del seu domicili, Raval de Fermi Galan, 16, el nen de 5 anys, Josep Quiroga i Puigserrer, fou mossegat per un gos a la cama esquerra. L'animal, propietat de Maria Rodríguez, domiciliada al dit carrer, ha estat recollit per la guàrdia municipal, de resultes de la denuncia prèviament formulada per a ésser posat en obseració per si presenta ser plomes de ràbia.

NOUS DETALLS DEL CURSET DE PUERICULTURA.

En edicions anteriors ja donàrem compte als nostres lectors que a la nostra ciutat teníem en perspectiva un Curset monogràfic de Puericultura per tal d'enriquir els coneixements de la dona terrassenca en un aspecte tan vital com és el de la Higiene i Cura dels infants.

Doncs, bé; aquest Curset que patrocina l'Excm. Ajuntament i el desenvolupament del qual tindrà lloc en l'Escola Municipal d'Economia Domèstica s’inaugurarà el proper dilluns, dia 8 d'abril. Sens assegura que per a aquest Curset dictaran càtedra eminents personalitats dintre el camp de la Pediatria i de la Tocologia, la qual cosa farà que les lliçons, mateix teòriques que pràctiques aquestes darreres tindran lloc en la Casa de la Maternilat i en l'Institut Pediàtric de la Facultat de Medicina de la capital puguin ésser altament profitoses per a les concurrents al mateix.

Sabem també que malgrat i que el Curset de referència ha eslat organitzat per a les alumnes matriculades en les Escoles Municipals d'Economia Doméstica i de Cultura Femenina, no per això podran deixar de concórrer-hi totes aquelles persones que sentin afecció per la Puericultura, tota vegada que podran matricular-se expressament per al tal Curset en la mateixa Escola Municipal d'Economia Domèstica, durant tota aquesta setmana.

LA INAUGURACIÓ DEL NOU CINEMA “LA RAMBLA”.

Se'ns assegura que la sessió inaugural del nou cinema "La Rambla'', tindrà lloc el dijous, dia 11, de la setmana entrant.

Es projectaran en aquesta sessió, el film-opereta "La Princesa de la Czarda"' i la creació mestrívola dc Lluís Trenker "El fill perdut".

No hay comentarios: