domingo, 4 de febrero de 2018

Indústria tèxtil (Barcelona). 9/1934, n.º 9, página 18.

L'ensenyament del gènere de punt a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Terrassa

 Dintre de les activitats actuals de Terrassa es innegable que la indústria tèxtil hi ocupa un lloc prominent. Es per aixó que era necessari completar l'activitat industrial amb una adequada preparació técnica. Per a aixó calia crear uns ensenyaments, millor dit, un complet pla d'estudis que possibilités la dotació a Terrassa de tècnics autèntics, que quantitativament i qualitativa, constituíssim uns elements valuosos per a la continuació de la puixança i del perfeccionament d'aqueixa industria.

En aquest sentit, doncs, la llacuna inconcebible que existia en mig de la vastitud dels ensenyaments que de tot ordre poden cursar-se a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, institució orgull i prestigi de la ciutat veína, ha quedat a hores d'ara completament desapareguda. El buit que calia omplenar en el si d'aquell centre docent és ja una cosa resolta d'una manera definitiva.

L'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Terrassa será, en un termini breu, una de les primeres institucions del pais especialitzada en el planter i formació d'elements técnics del gènere de punt, ram que, com tothom sap, és d'una complexitat poc comuna i que és precís conéixer a fons.

Grácies, doncs, a I'insaciable interés que per a la cultura experimenten els joves de l'A. E. M. A. O. T.; gràcies a la col·laboració decidida, plausible i entusiasta del Patronal de l'Escola de Genere de Punt de Canet de Mar; grácies a l’abnegat sacrifici del seu Director senyor MüIler, i grácies, finalment, als bons oficis del Director i Professorat de l’E. M. d'Arts i Oficis i a l’Ajuntament de Terrassa, el qual, en obsequi a la cultura dels terrassencs, ha prestat immediatament i sense vacil·lacions de cap mena el seu suport moral i material, en l’actualitat, alló que era un projecte ha esdevingut una brillant i magnífica realitat tangible.

Vegi's a continuació el Pla d'Estudis confeccionat per a aquest primer any inaugural:

CURS PREPARATORI

Nocions d'AIgebra. — Professor S. Morera i Ventalló. Tots els dies, de 7 a 8.
Geometría. —Professor F. Muñido i Domec. Dies senars, de 8 a 9.
Nocions de Física i Química.— Professor J. Pizá i Xaiart. Dies parells, de 8 a 9.
Dibuix linial.—Professor T. Viver i Aymerich. Dies parells, de 8 a 9.
Gramática catalana. — Professor D. Dalmau i Janer. Dies senars, de 9 a 10.

CURS D'ESPECIALITZACIO

Tecnología textil. —Professor V. Galceran. Tots els dies, de 7 a 8
Gènere de Punt.—Professor J. MüIler (conferencies periódiques).
Dibuix Industrial. —Professor T. Viver i Aymerich. Tots els dies, de 8 a 9.
Practiques de Genere de Punt.- Professor J. Müller.
Aqüestes practiques s'efectuaran en 10 excursions als Tallers de I'Escola de Genere de Punt de Canet de Mar, els dissabtes a la tarda i diumenges al matí dels mesos de gener, febrer, març, abril i maig. Hi haurà facilitats en el desplagament dels alumnes.

CURS COMPLEMENTARI

Tecnología textil 2.º Curs. —Professor D. Blanxart. Dies parells, de 8 a 9.
Practiques serralleria.—Professor J. Roig. Tots els dies, de 7 a 8.
Dibuix aplicat.—Professor T.Viver i Aymerich. Dies senars, de 8 a 9.
Francés. —Professor D. Dalmau i Janer. Dies parells, de 9 a 10.


No hay comentarios: