lunes, 18 de junio de 2018

El Dia, Edició divendres 8 de març de 1.935, pàg. 2


Comunicats.

Hem rebut, per a la seva publicació, els següents comunicats:

Ciutat, 7 de març de 1935.
Sr. Director d'EL DIA. 

Distingit senyor: Agrairíem de la seva gentilesa tingués a bé publicar la nota que adjuntem, en el diari que tan dignament dirigeix, pel que li en donem les gràcies a la bestreta.

De vostè affms. i servidors.

Asociació de Llogaters

LA JUNTA

Als llogaters i al poble de Terrassa

L'Associació de llogaters, sorpresa en la seva bona fe pels procediments gens lícits emprats per la Cambra de la Propietat Urbana, en tractar d'interposar recurs contra el projecte patrocinat per l'anterior Ajuntament per al subministre d'aigua a Terrassa, es creu avui en el deure de retractar-se públicament de l'adhesió atorgada al recurs de referència.

Comprèn ara aquesta junta que la iniciativa de la Cambra de la Propietat anava enfocada a produir una discòrdia entre els nostres associats, per quant en recabar-se la nostra conformitat al recurs al·ludit se'ns deixà entendre que si bé s'anava contra un projecte, automàticament se'n gestavai un altre de millor.

Per notícies posteriors, aquesta Junta s'ha fet conscient de la maniobra de què havia estat víctima. Per tant, davant tal procedir, declarem que queden trencades les relacions entre la Cambra de la Propietat i la nostra Entitat.

Acord que publiquem per a coneixement i satisfacció dels nostres associats.

Sr. Director d'EL DIA.
Ciutat.

Distingit Sr. Molt agrairia tingués la gentilesa de donar cabuda en el periòdic de la seva digna direcció, a les següents ratlles:

Com a ciutadà interessat en la portada d'aigües a la ciutat, vaig concórrer a les reunions convocades per la Cambra Oflcial de la Propietat Urbana, per quin bon fi i exempt de tot caràcter polític, vaig formular i presentar una Memòria a l'Ajuntament, sobre el particular.

Però a l'ensems, pertanyent el subscrit al Sindicat Agrícola, el que també havia estat invitat a les reunions celebrades en aquella Cambra i no assistint altre membre de l'entitat a la reunió, que l'exponent, i finalitzant aquell mateix dia i hora, el termini de presentació da les reclamacions oportunes, no vaig tenir inconvenient a adjuntar la firma del Sindicat a la de totes les entitats econòmiques de la ciutat, en la creença que, de no fer-ho, seria el propi Sindicat, el que lamentaria l'absència de la seva representació, i a més no creient mai que la tal signatura pogués ésser acollida per elements interessats per als seus fins polítics, que no són pas precisament, els d'alts punts de mira, en l'interès que Terrasa reclama.

Vista ara la posició de la Junta Directiva del Sindicat, que es mostra contrària a aquella signatura, al cap de tres mesos d'estampada, signatura de la que mai no se n'havia fet retret, és pel que no tinc cap inconvenient en fer les precedents manifestacions per tal de posar les coses en clar.

Amb gràcies a la bestreta, resto seu affm.

JOSEP FREIXA I CERE

No hay comentarios: