miércoles, 13 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 3 de març de 1.935, pàg. 8


Ahir foren alliberats provisionalment els següents detinguts a la presó local, pels fets d’octubre: Josep Petchamé, ex-conseller de Governació; Pere Saló i Joan Seguí de Sabadell.

Els veïns del carrer de Sant Josep, avui Martí Alegre, han presentat una instància a l’Ajuntament en la qual, tot i reconeixent la vàlua excepcional de l’il·lustre patrici, demanen que sigui reposat a aquella via l’antic nom de carrer de Sant Josep.

La instància va signada per la quasi totalitat dels veïns de l’esmentat carrer.

Custodiat per la guàrdia civil, ha ingressat a la presó de la nostra ciutat Camil Nortes.

Com es recordarà aquest detingut sofrí unes ferides per arma de foc, quan intentava fugir de la força pública que el portava a declarar al Jutjat militar eventual que actua a la Casa Consistorial de Terrassa, ran dels fets d’octubre darrer.

A conseqüència de la gravetat de les ferides, fou traslladat a l’Hospital Clínic de Barcelona, i avui ja del tot restablert, ha passat novament a la presó, com a presumpte complicat en els fets esmentats.

Dos guàrdies civils dels que presten servei de vigilància a la ciutat, vegeren que el noi de catorze anys Francesc Roig i Lladó, habitant al carrer de Miquel Vives 116, soterrava una bicicleta a la Riera de les Arenes.

Estranyats de l’operació, inquiriren el perquè i esbrinaren que la màquina pertanyia a Ciprià Vitó, al qual li fou robada al carrer de la Igualtat, fa uns dies, en un moment que la deixà repenjada a la voravia per a complir un encàrrec en una casa de l’esmentat carrer.

La bicicleta i el Roig han estat posats a disposició del Jutjat.

Amb bona animació es celebraren els balls de Dijous Gras, anunciats.

Cal remarcar l’èxit aconseguit pel de casats i rebregats al Círcol Egarenc, inici del que hom preveu per als festeigs que l’esmentada societat anuncia per als dies de Carnaval.

També fou animadíssim el berenar i ball d’ahir a la tarda a l’Associació Catalanista, organitzat per els gentils components de la Secció Femenina. El ball i l’animació duraren fins ben avançada la vetlla.


No hay comentarios: