martes, 16 de octubre de 2018

Autonomista, L' 22/05/1935 - Pàgina: 1


Jocs Florals de Terrassa 1935

La Joventut Catalanista de Terrassa es complau en convidar als poetes i prosadors de parla catalana, a prendre part a la festa d'enguany que hom celebrarà el diumenge dia 30 de juny amb motiu de la Festa Major d'aquesta ciutat, en homenatge a la llengua nostrada i a la lloança de la nostra volguda terra.

Premis ordinaris

Flor Natural i cent pessetes, que hom adjudicarà a la millor poesia que canti l'Amor. 

Premi d’honor i cortesia, donatiu de la "Joventut Catalanista", organitzadora d'aquests Jocs Florals.

Englantina, oferta per. l'Ajuntament de Terrassa a la millor poesia que canti a la Pàtria.

Viola, ofrena dels Regents de les quatre parròquies de Terrassa a la més inspirada poesia que canti la Fe.

Premis extraordinaris

Cent pessetes, premi del "Círcol Egarenc" a una poesia de tema lliure.

Cent pessetes, premi de la Caixa d’Estalvis de Terrassa, al millor treball que enalteixi la virtut de l'estalvi.

Cent pessetes, premi de la Caixa de Pensions per a la Vellesa a la millor poesia en lloança a la vellesa. 

Setanta-cinc pessetes, premi de la Unió Comercial i Industrial a la millor col·lecció de tres sonets.

Setanta-cinc pessetes, premi del "Centre Excursionista" al millor treball sobre el tema: "El sentit patriòtic de l'excursionisme".

Setanta-cinc pessetes, premi del Col·legi d'Advocats al millor treball sobre un tema de Dret Català Familiar.

Premi dels "Amics de les Arts" a un treball de tema lliure.

Premi de la Junta de Museus a un treball de tema lliure.

Premi del Centre Social al millor treball sobre el tema: "El corporativisme i la doctrina social catòlica".

Cent pessetes. premi del senyor Francesc Salvans, Diputat a Corts, a una poesia de tema lliure.

Premi del senyor Domènec Palet i Barba, Diputat a Corts, al millor treball sobre el tema: "Ni patrons ni assalariats; el productor beneficiari únic del seu treball: el cooperativisme". 

Cent pessetes, premi del senyor Josep Homs, alcalde de la ciutat de Terrassa, a una poesia de tema lliure.

Cent pessetes, premi del senyor' Francesc Llongueres, ex-alcalde de Terrassa a una poesia de tema lliure.

CONDICIONS

I . Els treballs seran escrits en llengua catalana, inèdits, originals, i anònims; aniran acompanyats d'una plica closa amb el títol i lema iguals als de la composició, la qual contindrà nom, cognoms i adreça de l’autor.

II.  Les composicions deuran enviar-se fins per tot el dia 15 de juny, al secretari del Jurat, En, Josep Maurí, carrer de Francesc Macla, 64.

III. L'autor premiat amb la Flor Natural deurà posar-se immediatament d’acord amb la Comissió organitzadora, resident en el mateix domicili anterior.

IV. El repartiment de premis s’escaurà el diumenge dia 30 de juny, publicant-se amb la deguda anticipació la llista de les composicions rebudes, el veredicte del Jurat i l’hora i lloc de la festa.

V. Cas de no presentar-se treballs amb mèrits suficients, el Jurat podrà declarar lliures els temes fixats en aquest cartell i adjudicar-los tal com cregui oportú.

VI. Els autors premiats si no assisteixen al repartiment de premis fan expressa renuncia del que els hi hagi correspost.

VII. Formaran el Jurat: Manuel de Montoliu, Josep Bertrán i Pijoan, Tomàs Roig i Llop, Ignasi Agustí, vocals; Josep Mauri, secretari.

No hay comentarios: