miércoles, 17 de julio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 13 de desembre de 1.935, pàg 11


Un diari de Terrassa multat amb mil pessetes.

El delegat general d’Ordre Públic a Catalunya, en rebre els periodistes, ahir al vespre, els manifestà que havia estat imposada una multa de mil pessetes al diari de Terrassa «L’Acció», per publicar un solt en el qual hom excita el comitè de vaga del ram de fàbriques de gèneres de punt a continuar en la seva actitud, i l’invita a passar per la redacció de l’esmentat periòdic a fi de facilitar.li els noms dels obrers que van a treballar.

No hay comentarios: