martes, 11 de junio de 2019

L’Acció, edició dijous 14 de novembre de 1935, pàg. 2


ELS MALDECAPS DEL ROBAR.

Ahir fou detingut per la policia un jove de 15 anys. anomenat Miquel Euros i Navarro, domiciliat al carrer Watt, 96, el qual hom ha descobert que es l’autor de cinc petits robatoris.

Fa unes quatre setmanes que portà a terme el primer. Robà a Josepa Farres, domiciliada al carrer Claris, 45, un rellotge d'home marca Cima.

El segon robatori el cometé contra un desconegut, robant-li també el rellotge. La policia ens prega no diem la marca, doncs llavors sortirien molts propietaris.

Et tercer furt sembla que fou fet també en un lloc desconegut. Robà nou quilos de plom.

Aquest plom més tard el vengué a un drapaire de la localitat, anomenat Josep Rovira, domiciliat al carrer Ramon Llull, 42.

En aquest lloc i després d'haver entaulat coneixença amb el drapaire, portà a terme el quart robatori. Se n’emportà un sac ple de draps vells.

Aquest sac de draps el vengué més tard a altre drapaire anomenat Joan Casajuana.

I finalment el cinquè robatori ha estat comés contra el ciutadà Agustí Subirats, domiciliat al carrer Pi i Margall, 61. Aquest també li robà un rellotge marca «La villa de Paris», Aquest últim rellotge, el lladre el vengué per 12 pessetes a un seu company.

Ara bé: Tots aquests petits robatoris no han estat causa suficient per a poder empresonar aquest «vivales», car el pare del mateix . anomenat Juan Euros, ha anat a trobar tots els perjudicats per les malifetes del seu fill, abonant-los els perjudicis que els ha ocasionat. Es amb aquest motiu que ara són negats aquests furts, havent-se hagut d'ordenar la llibertat provisional de l’esmentat minyó, cosa que ha indignat en gran manera a la policia.

UN ALTRE SÀTIR DESFERMAT.

Pel que es veu el luxuriós Marquès de Sade ha deixat nombrosos prosèlits a Terrassa.

Pels voltants del carrer del Teatre ha fet acte de presència un desgraciat exhibicionista d'espectacles completament renyits amb la decència i la moral, majorment davant de noies joves completament soles i indefenses.

Cal que les autoritats facin tots els mitjans possibles per evitar tan lamentables fets que desdiuen de la cultura del nostre poble, castigant severament els que practiquen el sensualisme sense fre i amb instints bestials.

En pocs dies s'han repetit amb massa freqüència tan repugnants escàndols.


No hay comentarios: