domingo, 8 de abril de 2018

La Indústria tèxtil (Barcelona). 12/1934, n.º 12, página 20.


La industria textil terrasenca Es interessant, tot sovint, donar una ullada a les estadístiques. Sempre se'n treuen profitosos ensenyaments i algunes vegades s'afavoreix l'optimisme. Tal succeeix amb les dades estadístiques referents a la industria tèxtil de Terrassa.

A continuació publiquem tres d'aquestes estadistiques: la referent a pues de filar, a telers i a centímetres de fontura (unitat amb qué hom designa la potencialitat productiva de la industria del teixit de punt).

D'aquestes dades sóu de remarcar-les grans osciliacions produides per la guerra del 14, en el capítol de pues de filar. En els telers, l'any 1918 acusa un marcat augment respecte a l'any anterior, pero la depressió de de postguerra no es tan visible, havent anat reaccionant després paulatinament fins avui dia. En canvi, la industria del teixit de punt veu arre lar-se d'una manera normal i progressiva; solament hi és marcadament visible la depressió del 1932.

Es de remarcar, però, que en el seu conjunt, aquestes estadístiques acusen una millora en el creixement de la industria tèxtil de Terrassa.


No hay comentarios: