martes, 16 de abril de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 11 de setembre de 1.935, pàg. 7


Després d’una llarga malaltia ha mort el veterà pintor terrassenc l’admirat J. Soler Diffent. L’acte del seu enterrament constituí una extraordinària manifestació de dol de la ciutat.

A un quart de sis de la tarda eixí de la casa mortuòria la comitiva fúnebre. En el seguici nombrosíssim, ultra els familiars i amics del malaguanyat Soler, figurava tot un estol d’artistes, companys en inquietuds espirituals del venerable pintor tan estimat a Terrassa.

Damunt el taüt hi havia una corona de llorer magnífica, ofrena d’ «Amics de les Arts», on hom tenia per a l’avi Soler una autèntica valoració. D’aquesta entitat hi assistiren la Junta Directiva i bon nombre de socis, presidits tots pel degà dels pintors terrassencs, gran amic que fou d Soler, mestre Joaquim Vancells.

Les despulles del malaurat Soler i Diffent van rebre cristiana sepultura a la vella necròpolis del carrer de la Igualtat.

A la parròquia del Sant Esperit se celebraren l’ofici i misses que es veieren igualment concorregudes.

A.C.S. el benvolgut artista i ciutadà.

Al despatx de l’advocat senyor Àlvar Vinyals va signar-se el contracte d’arrendament del Cinema Alegria, per part de l’empresa del Recreo

Foren presents a l’acte el senyor Galizia, per part del Cinema traspassat, i els senyors Pagès i Ferran, els nous arrendadors

El contracte d’arrendament es per cinc anys.

A la Clínica del doctor Puig Sureda, de la capital, ha sofert una delicada operació el senyor Josep Tobella i Serra.
L’estat del senyor compatrici reverend P. Ernest Bellés, escolapi oficià per primera vegada.

L’acte, que revestí molta solemnitat, se celebrà a la capella del Col·legi de les Escoles Pies.

El nou oficiant va ésser apadrinat per l’industrial senyor Tapioles i la seva distingida esposa Dolors Pascual de Tapioles. Pronuncià una eloqüentíssima prèdica, exaltant les virtuts del sacerdoci, el reverend J. Riba, Sch. P.

A l’altar de la verge de Montserrat de la parròquia del Sant Esperit, s’uniren matrimonialment la senyoreta Neus Ballés i Boix amb el jove Esteve Bons i Camps.

Beneí la unió el reverend P. Ernest Bellés qui el mateix diumenge va cantar la seva primera missa, com hem dit més amunt.

Actuaren de padrins de boda els industrials senyors Josep Tapioles i Ramón Buxadé.

No hay comentarios: