miércoles, 28 de noviembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 10 de juliol de 1.935, pàg. 18


Arribaren amb tota felicitat a Premià de Dalt, on sojornaran prop d’un mes, les 42 nenes que componen la segona colònia escolar que el Patronat de Colònies ha enviat a estiuejar.

Se’ls va tributar una bona arribada reunió convocada pels creditors del Banc Català Hipotecari. Hi assistiren unes 150 persones.

El senyor Saló, en nom de la Comissió va fer un detallat resum de les gestions que aquella havia efectuat fins a la data.

En el transcurs de l’assemblea es va prendre l’acord de donar un vot de confiança a la Comissió i aquesta va explicar els avantatges que tindria recollir el 60 per 100 dels crèdits dipositats, per tenir una majoria de creditors per a imposar un acord que satisfés els desigs dels afectats per la suspensió de pagaments del Banc.

Alguns assistents van fer ús de la paraula. Tots es mostraren d’acord amb la proposició de la Comissió.

Francesc Meroño Martínez, domiciliat al carrer Manyè i Flaquer,7, que temps enrere fou absolt en un consell de guerra que contra ell i altres individus se celebrà a l’Audiència de Barcelona, va ingressar amb caràcter de detingut a la presó d’aquest partit judicial i a la disposició del cap superior de Policia, senyor Álvarez Santullano.

Sembla que aquesta mesura obeeix a l’assumpte de les troballes de dinamita, en el qual es veié complicat.

A l’església parroquial del Sant Esperit tingué lloc la cerimònia de presa de possessió d’un nou benefici a favor del Rvnd. Joan Perramón, el qual resideix a Terrassa d’uns anys ençà i és conegut i molt estimat ací pels seus dots d’exemplar i intel·ligent sacerdot.

Donà possessió al Rvnd. Perramón d’aquest benefici, que restà vacant en morir el malaguanyat Rvnd. Joan Giralt, pvre., el prior de la parròquia, doctor Josep Molera. L’acte revestí solemnitat, amb la presència de nombrosíssim públic fidel i actuà de secretari del Vicari general del Bisbat.

Per al jove i particular amic nostre Miquel Cirera, ha estat demanada en promesa matrimonial la gentil senyoreta Adela Turu, filla de l’industrial metal·lúrgic i també volgut amic nostre, senyor Mateu Turu.

L’enhorabona als promesos i respectives famílies.

No hay comentarios: