miércoles, 4 de septiembre de 2019

Diari de Girona de avisos i noticies, 16 de gener de 1936, pàg 3


ACLARACIONS SOBRE EL CONFLICTE DE TERRASSA

A la Conselleria de Treball ha rebut avui als periodistes el Delegat d'afers socials senyor Armengol, el qual ha fet unes aclariments respecte del conflicte de Terrassa.

Ha dit que no es tractava de cap conflicte nou sinó d'una desavinença sorgida després del conflicte del ram tèxtil, car les modificacions fetes en els pactes en resoldre's la qüestió, s'havia deixat la porta oberta per al que afecte als ajustadors i muntadors als quals aspiren a modificar igualment el laude dictat en 1.934.

En una reunió entre patrons í obrers, s’arribà a un acord en principi, però l'assemblea d'obrers no l’aprovà, sense però plantejar la vaga, sinó avenint-se a continuar les negociacions.


No hay comentarios: