sábado, 14 de septiembre de 2019

L’Acció, dimarts 21 de gener de 1.936 pàg. 2


S’HA DONAT PER SOLUCIONADA LA VAGA DEL GÈNERE DE PUNT.

Complimentant l’acord de l’assemblea d’ahir vespre, aquest matí s’han reintegrat a les seves respectives fàbriques, els obrers del gènere de punt.

No obstant, la força pública ha continuat prestant servei que durant aquests darrers dies, efectuava pels carrers de la ciutat.

L’assemblea d’ahir fou de curta durada, i en la mateixa s’arribà ràpidament a la solució del conflicte. Els muntadors resultaran afavorits amb 10 cèntims per dotzena, i els ajudants cobraran el 32 per cent de la producció.

Molt abans d’iniciar-se la reunió el local estava completament ple. Com sigui que hi havien moltes persones que no eren del ram, la guàrdia d’assalt feu desallotjar el local. Llavors solament fou facilitada l’entrada als afectats.

Durant el transcurs de l’assemblea, i quan els reunits ja havien acordat retornar avui al treball, la Junta del Sindicat  per mitjà del seu president, posà en coneixement dels reunits, que en la propera assemblea del ram, Ia Junta presentaria la dimissió.

Es nomenà una comissió mixta que durant. l'interval de temps, comprès des d'ara fins la propera assemblea, solucionarà tots aquells assumptes que amb motiu de les bases recentment aprovades podessin sorgir.

A tres quarts de set finalitzà la reunió.

UN CONAT D’INCENDI A CASA EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT.

A la casa número 31, del carrer de la Fontvella ─en el principal,─ domicili del distingit secretari de L'Ajuntament, senyor Francesc Benlloch, anit es declarà un petit incendi, sense però que passés d’un senzill conat.

Segons les versions que tenim d’aquest sinistre, sembla que la serventa de la casa susdita, involuntàriament es deixà la planxa elèctrica endollada. Com sigui que la planxa es trobava damunt d’una fusta; la roentor de l’aparell es transmeté a la fusta, iniciant-se d’aquesta manera l’incendi.

També resultà pres per les flames que més tard es produïren, un armari d’aquell lloc, com també una màquina de cosir i un cove de roba.

Els habitants de la casa, foren els que donaren compte de l’incendi. Avisaren immediatament els bombers. Els treballs d’aquests no foren necessaris, doncs els guàrdies d’assalt del carrer de la Palla, que acudiren immediatament, ja havien sufocat l’incendi.

L'EXERCICI PASSAT DE LA BIBLIOTECA SOLER I PALET.

Del Patronat de la Biblioteca Museu Soler i Palet, hem rebut un fascicle que conté la memòria del passat any.

A jutjar per la descripció que en el fascicle es fa de les activitats de la institució, veiem com aquesta biblioteca, dintre les seves particulars característiques, s’incrementa i es converteix en un eficaç mitjà de cultura pública.

REUNIÓ ORDINARIA DEL CLUB NATACIÓ TERRASSA.

Aquest vespre, els associats del Club de Natació Terrassa, celebraran la seva reglamentària assemblea general al seu estatge.

En la mateixa, a més dels canvis normals de junta, es tractaran d'altres assumptes d'interès.

AVUI, UN MITING DE LA C. N. T. CONTRA LA PENA DE MORT.

Aquest vespre, tindrà lloc al Cinema Recreo, organitzat per la Delegació de la C N. T.

S'anuncia que s'hi parlarà contra la pena de mort i la reorganització  sindical.

Parlaran els següents oradors: Francesc Miró Merlo, Ricard Sans, A. G. Gilabert i Manuel Pérez.

EL CELIBAT I EL MALTUSIANISME A CATALUNYA.

Llegim. i com a cosa. curiosa ho reproduïm, que l’any 1.934 s'efectuaren a Catalunya 13.988 matrimonis o sigui el 64 per mil de la població total. Es la xifra més baixa registrada en aquesta regió des de fa molts anys. També ha disminuït la natalitat, ja que de 62.906, en 1861 quan Catalunya sols comptava amb 1.578.000 d'habitants, ha passat a 48.067 en 1.934, en què tenia prop de tres milions d'habitants.

CRIATURES ASSISTIDES AL DISPENSARI.

Per haver sofert una caiguda quan baixava del seu llitet, aquest matí han curat al Dispensari el nen de 3 tres anys, Salvador Castelló, domiciliat al carrer Salvà, 50, S'havia produït una ferida incisa a la cuixa dreta, en la seva part externa.

També, i pel mateix motiu, ahir assistiren en el mateix centre un menut de 2 anys, anomenat Francesc Ballbé, domiciliat a la Rambla d'Egara, 257, Aquest sofria una ferida contusa a la regió frontal.

No hay comentarios: